30 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

30 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türk Jandarması. Sulh ordusunun şerefi en biri ile Türk. jandarması eek sürü iftira ve şeni bir Türk tiyarlarımızın lar!,, gibi cüml bu hakarette hakkı kimsede yoktur. ve neştiyatın sebep sirler büyük olur. türk ken CEMAL HÜSNÜ B. Maarif Vekilimizin pa İstanbul, 29 (A.A) — Dün Yalovadan şehrimize gelen Pe y ailimlerinin değiştirilmesi hakkında karar yoktur.,, e li lerinin tetkikine kikat neticesinde le e silen evsaf ve şeraii leri anlaşılanlar ipka edilecek ve tabi tasfiyeye tabi tutulacaktır. Erzurumda At Neslinin Islahı. AYGIR DEPOSU YAPILIYOR. Erzurum ve civarındaki de bir aygır deposu tesisi ve tısat Vekilliğince takarrür etmiş ve sisat ve rilmiştir. bu talimatı vermiştir. Mezkür depo müdürlüğünden liğe gelen malümatta: Deponun için müsait mahallerin iç iz ve edildiği ve lâzım krokileri dirilmiştir. (Yenice), İhsan (Eyüp), Nihat pie Muhlis (İştip), Ali Rıza (Rize), Recai debaşı), Ziya Pertev (Beykoz) mülazimliğinden birinci e terfi edenler. Ahmet Hamdi (Kosova), İhsan (Sivas), Nazif (Kasımp$ş.), 1 Hakkı (Lüleburgaz), Ahmet Osman (o Kemal zir Tevfik (Ayıntap), seyin (Nişantaşı), Abdullah Tüm (İzmir). Hasan Sıvas yolunda! Mükellef li bir vag: nlarla ta Sai ne ıstıraplara ermez bu bilmez et İsmet Pş. ve şimendifer: İsmet Pp. söz İma dedi ki: Bizi etli bu, Ben Ali Naci B. gre Ali Naci Bey bir gün Güya İsmet Pş. > il müdafaa için ve bir u gazeteyi de Ziraat Hanbeli bu haberin si ve eş aşaya serden zaman Ee Her isnatlar Bir tetkik ve bir temenni: Ziraat Bankasının öğrendik — “Gazete çıkarmak Yalandır... Dedi. İsmet Paşanın treni dün on Her kesin üdelyekiğe benziyen vardı. Bunu beğenenlere, — Sıvas madalyesi! — Hükümetin demiryolu edenlere cepavmış! nüyor, ve Sıvasa bir e diy Or. — Muhalefete eserle mukabele mek ne kuvvetli bir cevap! e bile vermiyor, ON Hab Kk ZAFER BAYRAMI. yemle. büyük tesit asimi yapılıyor. ae 29 (Telefon) — e nasebetile yarın sab: erkânını ve edecektir. Burada va zamanda askeri diğer teşkilatlar sonra Kolordu yapılmış olan tribu azl b o SERGİSİ. İstanbul, 29 (Telefon) — lar is simi kadar 240 bin ziyare! AT YARIŞLARI. da karı yaşta Re — Nail Tea Beyin Mesudesi Atik isimli van a Sakarya üçüncü dir. AVRUPA'DAN LIK ALINACAK. MÜBAYAA HEYETİNİN ZALARI SEÇİLİYOR. İktısat Vekilliğine ve memleket mal heyetin gı edileceği haber alınmıştır. kâyet ediyor. Akşam oldu. İstasiyon hala vatan çok kazandı. Sıvası Sıvas, 2: ) R LE SIVAS İNTİBALARI, FRANSADA. Lillede grev bitti. (AA, grev tâ ve Tourco- . Roplo'da r sonra asın ee 151 Bütün T 30 ağustosunda in geçmesine Mesai nazırı nezdinde, Paris, 29 pe A) — Mesai Nazırı La- müm atık şimaliye grevcileri tara” dan gönderiler bir murahhas heyetis ni si kabul etmi İNGİLTERE'DE. İşsizlik müzakeresi tekrar başladı. davetlilere arza hazırlanmış bu saatte ve bu - Sıvas Niyazi, ADLİYE belediye tertip edilmiştir. birisinin karşı ülke ai anasırın ile Hindistan beyanatına temas ”Bu cevabı adliye ngzai hacısı arasında sık irsi vuku bulmaktadır. değilim. Bi nine mesuliyetini vaitleri —— — ALMANYADA. Kuvvetli tabirini Treviranus — tevil Berlin, 29 (A. kuvvetli e söyliyen kabine “kuvvetli, olur, olur, Sanayi Müdürü ürü Umumi M. Vekili, ŞERİF B. MARSİLYAYA İktisat Vekilliğile iktısadi vermek

Bu sayıdan diğer sayfalar: