30 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

30 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T 30 Slam > Sl bildiriyor v pi tari ederek in de “Haydi,, olduğunu söylüyor. si gün rasge illeri her es er kıza “Haydi, e Amerikalı ler kızlardan tokat yiyorlar. Sonra ml di bizzat hakem he; yali müracaat Tek een ığu haberini tekzip e i güzelliğinde ısrar eden Bi Miss ğa ne yapıyor, dersiniz? Miss. | Istanbul Alı Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: in > Sağ > lâl 930 il günü başi rek kendisinin Amerika güzeli olduğun <y da rstara devam etmekte ve ayrıca kendi yacak ve 30 eylül 930 salı günü akşamma yes evam edecektir Rd — dir Fa sabahları sa: akşamları Ni oinnikiirir iy r. Bunu nasıl | S22€ 17 ye kadar mektep müdürlügüne iazaaf” ile © yapıyor, oraya cn bir unvanı olmadan gidip ne yapacak acâba bizim mübeccel Hanım ne ha 3 - Mektebin Ulümu âliyei di Mn keme Amerika Tıp Fakültesinden Mezun m ve kadın hastalıkları ime hanı ayei Etfal a arimanmda öz den sonra hastalarını kabul v eder 1/2660 ü Bev- hassrsi A) — 'am devreli liseleri EE etmiş hanım ve efendi! B) Darülfü: gün ai rile âli mekteplerden cal Gisniğ veya rakil iri gelenlere, ise ve âli matiz 'plerimiz derecesinde olduğu hükümetçe tasdik edilen ecnebi mekteplerden şahadetnameli olanlar, bilâimtihan ka- yit Felak rdır, ak, bu kısmına muadil bul nebi âli ticaret inkesplili müdavimlerinden kal Yi sikleri alıncak olanlar türkçeden imtihan lecek (lerdir. Dr. ABDULLAH 4Rir j4 Mektebin üksek'Ti icaret Himayei Etfal apartımanında öğ“ vs leden sonra hastaları kabul ve te kısmına: davi eder. > Liselerin birinci yek ilmi lin YER ve di e ta mektepleri bitir: fet i ; ; © ticaret oğla Üörder se enelik ilk ticaret mektep” A, ICRA DAİRESİ İFLAS erine idil olduğu tasdik edilenihtisas ve meslek mektepleriniden MEMURLUĞUNDAN: DE Ankara Ticaret mahkemi tarih ve 930/202 esinin 28-5-930 numaralı ilamile iflası- na karar verilen Ankarada Sanayi müf matlübatı anki tesbit edilen emvali- ne igin iddiasında buluna! nların ıyacakları omütlise er ne fazla olursa olsun üzerindeki mahfuz kalmak şartiyle ayni mrine tev- zayı mesuli- yete uğrayacakları gibi makbul bir maze- haklarından sülün las Dairesinde ispatı vücut etmeleri ilan olumu! >< SANATLAR MEKTEBİ Me - ne kayi ve İkabul muamelesi- | 15 enli 1930 tarihinde nihayet verilecek- tir. — Dörder mek- epleri ikmal ederek şahadetname' aaa olanlar Biaietilar yüksek ie aret kısımın ikindi smıfına ve yüksek ticaretin İri ci sınıfı da ii tedris edilen derslerin tamamı ndan imtikaı an olmak -şartile üçüncü sr lâ” den edil ilmiş ecnebi anlar. derecelerde oldukları hükümetçe tasdik detnameli e gibilerin türk dilinden imti r.) ye bierinien se şaha han ge girm eri şarttır, gelecek talebe imtihansız yüksek ticaretin birinci sınıfma almacak- ardır. 6- Mektebin Orta Ticaret kısmına: 45 islerin birinci ark altıncı ve yedin a) Dirirmniş olanlar. be Orta imekteplerde altıncı veyedinci sınıf tahsilini görmüş olan- devreli ilk yekiapie şahadetnam siri pulamanlar ecnebi mi me- eden imtihan edile kabal ir dileceklerdir. a maca k talebe kei tahdidt edil İSİ enis zuhur ederse eylül “tarihinde it prime kesilecek ve la da ri anı: yapıla” sabaka imtihânı şeraiti mektep divanhanesinde ilan edil —Her üç kısma müracaa Ki a ala- sil a beyannameyi ünarcalar dm 'p müdürlüğüne bir i: ii e ane Bicer İs- ya atideki vesaik merbut bulu oka veya kr im mim nir verilen sie veya nakil ilmüh: — Hüviyez cüzdanı. P) Ti i sıhhat raporu. C) Aşı raki C) hüsnühal varakası. D) Üç adet fotoğraf. 2. —10667 2 — Gündüz mektebine yeniden alı- leyli meccani talebenin müsabaka imtihanı 16 eylül 1930 tarihinde yapıla- naci kmal imtihanları 25 eylül 1930) da tedrisata da t 1930 iptida- sında aa © 4 evvel Kayit ve kabul şeraitinin m. tep müdürlüğünden öğrenilmesi ilan olunur. GOYNYNUNUNUNLNENENİ V Dr.EKREMŞERİF $ $ MERKEZ HASTANES z S DAHİLİYE MÜTEHASSISI, | Adliye e karşısında Çulha Zade Apartımanında $ ra » » » ERER Diş Doktoru Hüsamettin Fikret. MUAYENEHANE Sİ: ÇIKRIKÇILAR YO- KUŞUNDA İLYAS 7 ADE APARTIMANI 2İN Cİ KATTADIR. Telefon: 2091 o 2-9021 Müessesatı Ticariyenin. Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE İHZAR EDİLEN Kasa, Yevmiye, Deiterikebir LA rae R. AYNI ZAMANDA EHVEN k MATBAAMIZ ET GÜZEL BİR TARZDA YENİ OTEL DEF FTERLERİ NA "EDİLMİŞTİR. ARZU EDİLEN TARZDA BUYER TAYYARI PİYANGOSU | (0) uncu tertip — 2 inci keşide. 11 Eylül 1930 da Keşideler; Vilâyet, Şehrema- neti, Detterdarlik, iş, Ziraat ve Osmanlı Bankaları mürakiple- ri ve halk huzurunda yapılır. 3ÜYUK iKRAMIYE (55,000) Lriadır, Her keşidede çıkan: lar tekrar dolaba kon EMÜZAYEDE VE MÜNAK ANKARA VİLAYETİ MİLLİ EMLAK MUDURLÜĞ 0 7 e Cinsi O No. Vatı “Nârdüşmez O Hane 8 Akoğlar s e “-Tahrirciler 5 ı . Katırcı “ 3S Nardüsmez Gi 16 ön .mezkür günde defterdarlıkta mr ayna mağ ilan 10630 ahallesiği No. Kiymeti Hisariçi | » m vie 22/21. NS 7500 Yukarıda yazıtı mii Fay kilise kapalı zarf müzayedeye — tur, 2 teşrinievel 930 pi ü ihalesi icra edileçi iplerin mez- ie saat 15 de m mü Bein komisy: aatleri. v Mahallesi Se in o. Kiymeti Hisariçi ktep Hane 24 120 Hallaç Mahmut Tama Ş 2 2100! eri amam . 4 1750 — > 12 1400 e Eshap Acıca » 5 sag 100 Yukardaki haneler 2—10—930 i müzayedeye konulacaktır. Talip- > m günde saat 15'de defter darlıktaki komisyona. müra sag ilan ş 2 —10678 Mahallesi Sakağı «Cinsi (o No: M.Na ser Kiyme Hocahindi Çeşme Hire O11 Ai Vattârin : 10 124 > Tapucular o 146 4500 Boyacı Ali Ebeoğlu 13 253 4000, b Dellal Karaca . 16 286 2500 acrdoğ; # ME o - 2500 Böyacı Ali © Mesçit yokuşu © © " “1209 ocahin: Çeşme si e 1009 Çıkırlaf Bey iv o rs ğin Vattı ” Katırcı iz 4; 2000 © © 256 sehimde: 112 sehmi hazineye aittir. Lİ Yükarda yazılı haneler 9 teşrinievel 930 pazar günü saat 15 de müzayede ile satılacaktır. “Tap olanların mezküri gnd detterderikte müteşekkil komis- yona müracaatle, : n Vali Nevzat Beyefe ndinin hima; Türk Tayyare ea tarafından tayyare. iler | bay. ramı münasebetile p edilen bahçe eğ 30 AĞUSTOS İ CUMARTESİ AKŞAMI... Marmara parkında tisti si indi — Bando — Hokkabaz ARR metli bir eşya piya 1 — Otobüsler za munta; da elirike y Yapacak >» ağustos günü ve gecesi için tertip ni eg fer seferleri saat on ikiye kadar devam edece! gece tomobi iler gece zammı almadan Cilarmâra Parki) naj yolcu taşıyacaklar ir, — Gazino, yenecek ve içileceklere hiç bir zalii yapmıya* ak Hanımla bir Bey için muteber biletler » Mira ve üç kik Biledler (2) liradır. — Biletler, Ankara'nın tanınmış ticarethanelerile Ankara! Pair Şubesinde satılmaktadır. 7 — Eğlenceye saat (18) de,başlanacaktır. 210595 YENİDEN SİPARİŞ DAHİ KABUL EDİLİR.

Bu sayıdan diğer sayfalar: