17 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

17 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3298: On birinci sene. ÇARŞAMBA 17 EYLÜL 1980 © Ço > Her verde 5 kuruş. Gazi Hz.nin Pazara Gelmesi Muhtemeldir. Gündelik, MAZLÜM VE MAZNUN. GAZİ Hz. NE GÜN Ankara ve civarı Hariciye Vekilimiz P 0 l i t ka GELECEK. asfalt yolları. Moskova'ya gitti. ELE» Mia Sri nl Reisicümhur Hazretlerinin 160 Km. YOL DÜN NAFIA VEKİL B. TEŞRİNİEVEL TEPEDEN İNME. ei ei gelmeleri VEKÂLETİNDE İHALE em rr ş meldir. > , Hariciye Vekili dün akşamki ekspresle | ve Di ler. — Hükümet Şan simigtie ye ve iktisat inkişaf. BERN SEFİRİMİZ. CEMAL HÜSNÜ B. MEBUSLUK VEKİLLİKTEN İSTİFA ETTİ. e e e fikir Ükirde en korkm Fikirlerin e rk zg ir kavgalafı sabır, sip ister. İki nümayiş bir ve anlaşmak için oturmak dır. Alman intihabatınm DALGALAR. Vekâleti erkânı sefaretler W ilk akisleri Sefiri Suriç körtezin bir köşe REİSİCÜMHUR Hz. pk m İst sanbula gümüşi yelkenlisi ile gezinti- at nda YİNASIL KARŞILADI. Me kabardı; “ röz- Ufak yelken bir yırtık mendi. döndü. İki kürek, biri cümhuriyetçi lâyik, kayışlarından kurtul. kanun karşısında daha fazla sas kalmak için bir sebeptir. — —— e — HAKEME HAVALE OLUNAN BİR MESELE; ediyorlar, teşrinitvel rında avdet edeceğim, demiştir. Bu denizin ne in alarımızın ve kuvvetlerimizin kindedir. düşmiye mahal bir iii dersi lakki sk ona En tedbirler masını SAFFET B. BUGÜN ŞEHRİMİZE GELECEKTİR. İstanbul, Tempe gazetesi diyor ki: Erzincan 5 v “ İİ “Müşkül günler belirmiştir. Ekspresle Ankaraya müdahalesini milel eği nazarı itibara <— için suya atılı. ve politika gibi ke tte fikir ve evam ve emniyetini çekinecekleri bir tâbiye olmalıdır. Falih RIFKI Simit ve iplerin yetişebildiği kadar doğru idi. Dalgalar büyüyor; rüzgâr ar (Devamı 3 üncü sayıfada) —— in em MACAR BAŞVEKİLİ. Peşte, 16 (A.A.) — Başvekil en dün Cenevreden avdet etmiştir. bugün altıncı ve Ne Almanya ne de Avrupa artık duruşma verilecektir. TRAKTÖR TİPİNİN TESBİ Tİ İÇİN YAPILAN TECRÜBELE R ESNASINDA HEYETİ FAALE YE MÜSABAKAYA GİREN TR AKTÖRLER (*

Bu sayıdan diğer sayfalar: