3 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

3 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MILLIY& Tena laflar söylemeyini Erzincan mebusu ve Halk Bize mxdde tasrih edi delillerle nzih etti. de Mahmut Esat ©” bir siyaset takip ediyoruz. — Büyük bir Tiz. e vatan borcudur. bu borcumu Büyük Aksi Cümhuriyet bunu eline etrafında sözler söylemek samimi ilk zararı ve inkilâptir. değil, fakat ehemmiyeti bundan sirri zi Birkısım vekiller imişler. M ii yil bunu e nun aleyhinde bulundular. yol tutalım dediler. Eğer bir gitmek haber vereyim inhisarlardan an insanlardan bahsetti. bunlar? iLe gazetelerde Sizi irden çekinmiyor. Buna rağmen dan zulmeden kalk frrkası Dz Mahmut Esat — Bu bir manavra de; kikatleri tahrif için mame. Besim Ataay cesarettir. iB fırkasınm menfi şikâyet ettiler, Netice: imiş. Bu program tamam. e kanan hen kuvvette arıyordu, ettiği kanaatlerden artık a noktai Başvekilin — Serzenişlerime drilmayınız. bir iddia ka$ısında başka suretle Avsif “ön, #kınmanıza İ kist gibi öyledi. akal muafiyeti meselesind? proj dalara cevap ek anlar — Fethi Beyin Oyunlar, taktikler.| (Prensip — İm iü ; Yal yanık ki n bunu fırka beherleri iki buçuk söztür. seir izi - — eebivne cnnB veremeyiz. — Eğer bütün bu bedihi de sr Meclis Başvekili çoi alkışladı. lerde muvaffak olabilsek — Nutku kemali Ziraat bankasında kaste olmadığına dair teminat — MN Ve her sene e gani bl kararını I Mebusu Malı- ğiz. Bunlardan Siir Mahmut Bey, Dahiliye beyden sonra Efendiler, > Muhterem Başvekil, hükümetinin izah etti. Bu için Efendiler veya siyasi için ve Ve gene onun içindir ki, beyanatın olduğu ve ittihaz nutuklarında buyurdu. fotoğraf buna benzer meselelerden Mesela, — S. C. Fırkasının şimendifer 3 Hangi vi tenzil etmek ve buna ği masrafları kısmak isti — İnhisarlar hakkındaki umumi nok takip ettiği — Yeni fırkanm bütün mesele bir de Ankara nutku ilave şane Mebusu fırkasının İktısadi- bir- men * efendiler, memle bir iktisadi teşebbüs vakit daima istihsal ve binneti taraf- diğer taraftan fai- derecede ekemmi- içindir ki her sınıf e köylüden daima Bu.yüz- bir nok- Halka ıztirap akim muamele yaptıkları fâiz değildir. Belki hiçbir hisaba ve insaf hissine olmıyan muhtekirlerin, sarrafların Maatteessüf bu feci ve pi mu- kimseyi m a b gibi z. Ne kü ki mesela iki arasında - yah ekseriyd sı esasir edinmelerile alâkada ar Kredinin bee 1 arttır. meselesile vi ir meseledir. üikümet ys her e bu ai mütalea edi- sele şudur: Acaba “Türkiyede faiz etmi- hüküm ve ii em Fethi Beye: el m irat ettiği il Hü di? “Memleketimizde fâiz en a kadar

Bu sayıdan diğer sayfalar: