5 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

5 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

seve — Ne mt gi şey, dedim. HAKİMİYETİ MİLLİYE El Falı. MLLE L... METAPSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Mile L.. o Kadar sevimli ve güzel bir kız ki insan onun tatlı sesi anlat mek için ikinci bir ziyarete muhak- gider. Mile L.. avuca o bakmak, iskambile yazıya bak aynaya bakmı enlerinde' yettula sahibi. bi Bana zimi hem de birçek teferruatile ai Kendisi: NDEKİ YAZILA ğin elin e Gas ve Ankara > Aka GÜNDÜZ dum. Bir mektup uzattı. Bu mektupta üzerinde havacılarımız . si şi “ iii söy- ink — i çenlerde Alimi : - Şe r eee öşret ŞEFİK yyare kazasm. 7 e . | — Esmer mi, Sa ışın 1? (SİNEMA) Ki e in eliz — Tayyare asrınn pul —— rı (X a PUL KOLEKSİYONLARINDAN BİR SERİ) — Gok eyi bir adamdı, dedi. Tavsi- slime yeni MEZUNLARI yemi Pie çok müteesi İ — Havaların sale Mümtaz FAİK AKİ — Galata: atasaravı 25 inci seni “ğa male Pari ir faklı Esi EE ii ari ie var: — Genclik ae üstünde (ÇOCUK SA 1 adam, e me genç, ekl li SAYTP/ > NANEŞEKERİ Eşref ŞEFİK Server ZİYA Mecmua, bu fakat gün istiyorsunuz, — Olim ii dedi. rn rtesi Amerika Tıp Fakültesinden Mazur; Dr. FATMA ARİF Doğum ve kadın hastalıkları mua ee yei apartımanında öğ Da sonra mi kabul ve te- i eder. HAVACILIĞA, DENİZ Şen SAYIFAYA AİT MÜTENEYVİ ç Karileri 50 DEN "FAZLA KESİME ve KLİŞE... yukarıki yazı ve ein same hangisini da- ha cok beğendiniz? (Seri evhası altında) İ MÜSABAKA AÇMIŞTIR Jilet, tuvalet takımı, ipek çorap, sinema artistleri albümleri, Kolleksiyonlar, edebi birer eser. BU MÜSABAKAYA İŞTİRAK EDENLERE: AZAR muhabere, Müsabaka... sayısında Ii BİR HEDİYE EDECEKTİR. KISA BİR ZAMAN DA VE EYİ BİR ŞEKİLBE Bir Asri Lisanı öğrenmek İstiyor musunuz 1 Teşrinevelden itibaren yeni kurslar açılıyor. CCANENDİR. ANKARA: Taşhan — İstanbul: 356 İstiklal Caddesi. TECRÜBE DERSİ ME ERE. BOKS, KADIN, in ÇOCUK, e > MLERLE ÇIK zarif ? kaydolunuz! 3—518 Telefon : 1/2660 a eğme Manitörü Bev: Pari: liye ve Tenasiiliye Mütehassısı Dr. ABDULLA Ani” Etfal apa ER 5 eden sonra hastalarını kabul v. lavi eder /NUNZUNZNUNUNUNANINZNINUNZ NIN ENCUMENİ DAİMİ VİLAYETTEN: Anka; one » müfredatı yazılı 11 a yemek * ün konulmuştur. 1 — Talip gi bedeli 100 liranm yüz a sanat “ammen olan di buçuğu nisbetin- yedi Baci Hira e naam İşe rakten evel r- w| . siye esi: ne di N alacağı makbuzu ibraz ede: a bir banl- teminat mektubu ve») zIdadır. ınkara sanat mek: dü ikee münakasaya iştirak e- Hiç beklenilmediği bir za- manda birdenbire zengin ol- mak ancak İayyare Piyango | a bileti almakla kabildir. Tavvare Piyangosu biletini alınız. 3 üncü keside. 11 Tesrinievvel 1930 > Büyük ikramiye: “40,000,, HARİCİYE VEKÂLETİNDEN: Matbuat umum ver - yalm Ya ai Tari- vasile. Matbuatı Hüla li mayıs “a mihayetine kadar yapi Aşım Beye ve yahut 1 marrrals a ER elendi irene 3—525 | mama ENCÜMENİ DAİM! VİLAYETTEN: 2, ll i E bedeli ml ali 2065 liranın yüzde.yedi buçuğu nisbe- tinde 155 lira münakasaya iştirakten e» hususiye veznesine gesi makbuzu ibraz e e a bir'Banka ie mektubu Pe e il yn Ra ami vazedildiğinden talip e r şartnamesini görmek üzere Ankarada Hariciye Vekâleti Mübayaat Komisyo- nuna ve İstanbulda vilayet matbuat me ru Şemsettin Beye müracaat eyle meleri ilan olunur. s—301 racaatleri ilan olunur. Miktarı * ime ——— Yeni ş olduğum ma- Tangoz öniz her nevi mobilye| ve ii EL müteallik le- bir fiyat zarif ve metim bir şekilde e imal ettirilmekte olduğundan |. ariel Memi zirdeki adrese)... müracaat Çanı ğade İsmail ve fabrikası. iri Hükümet caddesi Zencirci sein, vilâyettedir. Ta-i aa mia — olmur. z - ş Fa lr 3-4153 "ANKARA NAFİA BAŞMÜHEN- satn a z 3 DİSLİĞİNDEN: Kayık tabağı ya > ; bağı Palm MUHASEBEİ HUSUSİYE MÜDÜR:| IYMAR lela Nafia, dairesi silindirleri içim (1500) | Çay fincanı. e e di. dahili, ve derma): - kömürü. aleni müna- Yemek tabağı e - 5 i Di men ilini b Yevmi ilizle 16 teş Su bardağı “ 18-5 *: ame Bikin İn 990 meli beli mak ğ Esa 930 perşembe günü saat on beş- Surahi BŞ beş bir ö E gör daimi Çay kaşığı 15 | perşembe günü saat c sre edilmek 'namesinde münderiş şerit. siper iler (225) liralık banka temiat mek: Yemek tevzi kaşığı TE m üzere müzayedey ulmuştur. i ile| tubu ibrazile beraber ton » besabile fiyat —-* kaşığı 2 anlamak istiye: i iye beraber se altını iı| vererek münakasaya. ık eylemeleri; Cas Mili a müzayedeye tirk de-İ günü da Yeni: nik İymi ve şartnameyi: görmek üzere başmi Yemek biçağı © Aş ceklerin en iracaatleri | müdürlüğü ei teşekkül o) disliğe müracaatleri ilan. olunur... 3—333 .Jilan olunur. heyete müracaat etmelidirler, 569 mahdumları: ve kereste Ankara meri 2321 lira bedi 930 pazar günü heme en

Bu sayıdan diğer sayfalar: