5 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

5 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10:1Say ) Teşrinevel ) 1930 Şehir meclisi in —.— yy tihabı bugün V-A-K.I-T ın Ikinci tertip Hediye kuponu: No. 36 aşlıyor C.H. F. memleketin en temiz ve kıymetli evlâtlarından seçtiği rinizi onlara veriniz ! namzetlerini size takdim ediyor, reyle çet e İK Rana H İntihabat nasıl : olacak ? Hikmet Feridun B. Cevdet Kerim B, defterlerde ki isimlerin hizasına imza edecekler ve intihap ettik- lerini rey pusulalarına yazarak sandığa atacaklardır. Şehir meclisine aza intihabı bugün filen başlamaktadır. Bu sabah şehirin muhtelif semtlerin- de münasip yerlere konan inti- hap sandıklarına kadın erkek | reyini atmağa başlıyacaktır. Rey .| kabulü bu «abahten başlayıp 11 teşrini evvel cumartesi günü ak- C. H. F. kazanıyor Pendikte evvelki gün yapılan belediye intihabatında cümhuri- yet halk fırkası kahir bir ekse- riyetle kazanmıştı. dünde Kar- talda intihabat yrpılmış ve C, balk hırkası Serbest fırkanın 50 rey almasına karşı 550 reyle intibabatı kazanmıştır. Istanbu- lun diğer bütün semtlerinde de ayni netice ile karşılaşılacağı şüphesizdir. Ankara,24( A.A )— Kastamu- nu, Por, Siirt, Niğde, Mudanye, Gemlik, Ardehar, Posbuv, İski. lip, Ayaş, Beypazarı, Polatlı, Akçadağ, çekirğe, Kar- 'ul belediye intihabatı bitam bulmuş ve neticede cümhuriyet halk fırkası namzetleri kayan- şamına kadar devam edecektir. Her mümtehip reyini bizzat ken- disi atacaktır. Halkın intihapla yakından alâ için mabâilelerde davullar çalınması vilayetçe kaymakamlara tebliğ lilmiştir, 1 sdar olması »ir meclisi intihabı h kında vali muav'ni Fazlı B. bir | muharririmize şunları söy emiştir; İntihabın etmesini intizamla cere- yar temin çin her | türlü tertiba' alınmıştır. Şikâyet | vaki olursa inlibap en- cümenleri tetkiic edecektir. Demirci, bunları Rey verme müddeti yedi gün- dür. Bu müddet şehirde kenunen| vatandaşlardan 'nıs- | rey sahibi, fından ziyadesi rey vermezse | mışlardır. bir bafta daha temdit edilir. Rey vermek için rey sahıbı ber vatandaş hüviyet intihap ederek Ismet Pş. nın B. M. Meclisinin perşembe günkü mühim ve tarihi içtimamda irat ettiği nut- kun metni Gıncı sayıfamizda kanunen cüzdanile (semtindeki encümenine (müracaat Feridun Hikmet B. Hacı Âdil B Murat B, tv.sdüssuse.004 000200002 Terki teslihat Nasıl mümkün olur ? Hariciye vekilimizin yeni ve mü- him beyanatı Maten gazetesi Hariciye Vekili Tev-) larını naklediyoruz: Kemal Salih B. Etem Izzet B Büvük inkılâbın, bin- lerce şehit kanı ile su- lanan yurdun samimi hadimi olan. Cümhu- riyet Halk fırkası, Is- tanbul belediye inti- habatında sana şu can dan © tavsiyede bulu- nuyör. : Yurdüru-seven" va tandaş! Karanlık günlerin her anını, dünkü mazinin sen! ösir eden sefale- tini düşün ve sana an- cak büyük Gazinin izinde yürüyen öz tır- kanın yar olacağın unulma. Onun mücer- tep ve temiz namzet- erini tereddütsüz inti- hap et. Çünkü senin için yurdun için, inkı- Ap selâmeti için doğru yol bu yoldur. HE ES 2 Nazmi Nuri B. Galip Bahtiyar B. ................ SAYIFA i ÇOCUK SAYI. Hüsamettin Pş Safiye Hüseyin H. o Lâöfe Bekir EL Emin Âli B. C.H. F. namzetleri ADALAR ! 1. Emin Âli B. — Sabık cemiyeti he İediye azası. mit Naci B. — Sabık meclisi azası, BAKIRKÜY 1. Galip Bahtiyar B. 9. Necip B. — Sabık cemiyeti bele diye azası, 10. Ki İTüccar ve sabık v 11. Tevfik B. — Esbak şehremini ve sabık cemiyeti bele LASI, 12. Abdülkadir Ziya B. — Avukat ve 2. Ali Rıza B. — Mü. Erkfinmharp|sabık cemiyeti belediye azası. kay. ve sabık Ş. Demiryolları kums. 12. Nazmi Nuri B. — Avukat ve İs sait B. — Esbak cemiyeti belediyel tanbul sanayi birliği kâtibi umumisi. 14. Tevfik Amir B. — Esbak şehremi İni muavinlerinden ve S, C, B. azası, REYKOZ İ a RL RaifB.— Esbak şehremini mu- 1. Mehmet Ali B. — Sabık cemiyeti dia v6 © İS beleriiye a 16, Mehmet Ali B. — Sabık Ankara 2 Salı a B; — Sabık Galastsa.| sehremini muavini ve sabık C. B. azası say Hsesi was 17. Mustafa B. — Esbak Maarif mü- 2, Sadi B, — Sabık çemiyeti beledi! » 5 ve sabık vilâyet meclisi azası 7. ii tümeni Bilin HE 18. Şükrü Âli B. — Sabık şehremini 5 Hulki B. — Kimyager. | sami yinlağ ada. ş &. & Salihattin B. — Sabık cemiyeti) 19 Kimi! B — Sabık vilâyet meclisi aza, belediye azası BEYOĞLU 1. Nakiye H£, Cevdet Kerim B: — Türk maarif ti İstanbul mümessili, -— Nemli sade Mithat BR. — Tica-) ret odası reisi, | 4. Sadettin Ferit B. — Sabık cemiye" ti belediye azası. 5. Cafer B. — Esbak cemiyeti bele diye S1, 6, Muammer B. — Iş Bankası mü- dürü. 7. Fortun zade Murat B. — Zahire borsası reisi. &. Hamdi B, — Sigortacı ve ticaret odüsi ikinci reisi. İ Mustafa zade Ahmet B, — Vilâyet et meclisi azası. azası, 4. Vahbi B. vinle: 12 20. Etem İzzet B. — Milliyet gazetesi tahrir işleri müdürü. 21. Haşim B. — Elektrik şirketi baş- mühendisi, 22. Ayşe Remzi Hf. 2. Rıfkı B. — Sigortâcı ve sabık ce- miyeti belediye 1. 24, Hikmet Pş. — Sabık cemiyeti be- lediye azası. 25. Yusuf Ziya B. — Sabik vilâyet me lisi azası, 26, Ömer Faruki B. — Avukat. 77, Rifat Müeyet B. — Sâbık cemiye- ti belediye azası, 28. Nail B. — Eczacı, 29. Mühürdar zade Nuri B. — Tüc Vasfi Raşit B. Necip B. Selâh' Cimcoz ......... Yunan. Başvekili Ankaraya geliyor M. Venizelos sevahatinde Istan- buldan geçmiyecek Atina, 4 (Apuye ve Maptini) — / sun Ankara seyabatı teferrüatı Dün Mösyö Venizelos Türkiye | tesbit edilmiştir. Bu seyahatın fik Rüştü Beyin London Ceneral Pres muhabiri ile olan mülâkatını mektedir. Bu mülâkatın mühim kısım. “Türkiyenin atisi artık kendi irade nesret:İsine taallük etmez. Şimdi Türkiye me l(aht tarafı 5 inci sayıfada) GE agg gg BA gr BA yy BAS FALARI İÇERDE sefiri enis Beyle görüşmüş ve | 20 ile 30 töşrinisveel arasında g asma anmaya er bu mülakatta Mösyö Venizelo- LAh tarafı 4 üncü sayıfamızdaj j

Bu sayıdan diğer sayfalar: