5 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

5 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Genteminde wkun ven ve resimlerin bölün haklan mahtunde i Gazeteye röaderllecek mektopiarin * idare içinse | idare | vazıya | alt ise | Yam | işareti kopulmalıdır l e İŞ sarbalmasınlan ve Himlarn müzderecatmdan idare mes'ul değdi * HAVA GAZİsmi- Beyoğlu'nda İstiklâl caddesinde 34 numarada bulunan şube- miz $ Teşrinievvel tarihinden itibaren gene ayni cadde üzerin- de 101 numaralı mağazaya (Sabik Ford otomobilleri teşhir mağazası) naklolunmuştur. Osmanlı Bankası gişeleri, Teşrinevvelin 13 üncü Pazartesi gü- “nünden itibaren iş'arı ahire kadar, zirde muharrer saatlerde açık bulunacaktır: 1 — Galata idarei merkeziyesi: Saat 10 dan 16 ya kadar , 10 , 121/2a kadar 2 — Yenicami şubesi: Saat 10 dan 16 ya kadar mir İN e ale 3 — Beyoğlu şubesi: Saat 10 dan 12 1/2 a ve l » İ4 ten 16 ya kadar Saat 10 dan 12 ye kadar Eyyamı adiyede Pazar günleri Eyyamı adiyede Pazar günleri Eyyamı adiyede Pazar günleri İstanbul ziraat mektebinden: Mektebe kâyt ve kabul edilmek üzere vesikalarile müracaat et- | miş olan orta mektep mezunu. efendilerin muayenei tıbbiyeleri icra | olunmak için işbu teşrinievvelin 9. ncu perşembe günü sabahleyin saat 10 da Sultanabmet'de vilâyet baytar müdü- riyeti dairesinde ispati vöcüt etmeleri. Ela ve Eytam bankası umum müdürlüğünden: er” Satılık emlâk Depozito miktarı İira sw Esas Mevki ve nevi Dolmabahçe Fatmahatun mahallesi Kışla cad- desi 11-9 No.lı kok kömürü imalâthanesi arsası Kâhtanede Cenderede koşu köşkü Ayasağada maslak köşkü Beşiktaşta İbrahim ağa mahallesinde 42-44-46 No. lı kâgir sütunları havi 1820 m.m. Arsa Balâda yazılı emlâk satılmak üzere müzayedeye vazedilmiştir. 1 — Müzayede (kapalı zarf) usuliyle ve banka idare meclisi buzurunda icra edilecektir. 2 — Ihale 6/10/930 tarihinde yapılacaktır. 3 — İhale bedeli peşinen tesviye edilecektir. 4 — İştiraya talip olanlar teminat akçalarını ve teklif mektup- larını ve bilmüracaa alacakları bir kıt'a şartnameyi ihale tarihinden 500 3500 700 evvel Ankarada banka umum müdürlüğüne bizzat veya posta ile | tevdi etmelidirler. Istanbul Emvali Eytam idaresinden : Hüsnü Beyin ist kraz eylediği mebaliğ mukabilinde — idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Şelhzadeba- — şında Balaban ağa mahallesinde Çilingir sokağında 3 numaralı bir kıla arsa satılıktır. Mezkür arsa 447 zira terbiinde olup 11 metre 70 santimetre yüzü ve 22 melt- re derinliği vardır. Bir tarafı Ahmet bey ve Necip bey £ bahçeleri; bir tarafı Sami bey bahçesle Agop ef. kireç- hanesi; bir tarafı Saadet hanım evi, diğer tarafı da 10 m enişliğinde yeni açılan eaddedir. lira bedelle talibine ilk wüzayedesi açılmış ve kat'i. ihalesi 13-9 -939 tarihine, bırakılmışur. O gün yapılan müzayedede fazlasına talip zuhur etmemiş, mez- iktar da haddi lâyıkında görülemiyerek müzaye- 28-10-930 salı gününe kadar te»dit edilmiştir. Fazlasına talip olanların ogün saat 1sya kadar Adliye | binası dahilinde Istanbul Emvali Eylam idaresine müra- cautları de hans alunda Tel.İs.274i izmir Sürat postası (GÜLCEMAL) vapuru 6 Teşrinievel Pazartesi 14,30 da Galata rıhtımından kalkarak Salı sabahı İzmire varır ve Çarşamba 14,30 da İzmirden kalkarak (Perşembe © sabahi gelir. Vapurda mükemmel bir or- kestra ve cazbant mevcuttur. Ayvalık Sürat postası (MERSİN) vapuru 7 Teşrini evvel Salı 17 de Sirkeci rıhtımındam kalkarak Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, Bürhanive, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkör iskelelerle birlikte Altumoluğa uğrıyarak gelecektir. Trabzan birinci Pastası iMAHMUTŞEVHETPAŞA) vapuru 7 Teşrinievel Salı akşamı ühürdar za lata rıh- Samsun, Giresun, Trabzon,Ri- zeye gidecek ve dönüşte Sür- mene, Trabzon, Tirebolu, Gire- sun, Ordu, Ünye, Samsun Sinop, lnebolu, Zonguldağa uğryarak gelecektir. Mersin postası (ÇANAKKALE)vapuru 8 Teş- rinievel çarşamba 11 de Galata Rıhtımından kalkarak Çanak- kale, İzmir, Küllük, Bodrum, Rados, Fethiye, Finike, An- talya, Alâiyeye uğrayarakMer- sine gidecek ve dönüşte ayni iskelerle beraber Taşucu, Ana- mor, Kuşadasına uğrıyacaktır. Andifli ve kalkan yolcu ve yökü gidiş ve gelişte Fet- hiyede aktarma suretile alınıp verilir. Çanakkale için yük alınmaz. VAPURLARI Seri ve lüks Karadeniz postası Bülent 5.“ Teşrini evel PAZAR günü akşamı saat 18de Sirkeci rıh- umından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Or- du, Gireson, Trabzon, Rize ve Hopaya azimet Ve avdette Vakfıkebir, Görele ve Ünyeye dahi uğrayarak avdet ede- cektir. Müracaat mahalli: istanbu Meymenet Han: altındaki ya zhane Telefon stanbut 1154 KAMARASI Mkslazzkaz Doktor Hafız Cemal Cumadan maada her gün öğ- leden sonra saat (14-16) de Is- İ tanbulda Divan yolunda 118 nu- maralı hususi kabinesinde bar- talerini kabul eder. İstanbul: Tel. 2398 Fereh tiyetrosunda Bu akşam Cemal Sahir & ve arka İ adşlanı ( Göz yaşlarım ) 3 P: tımından kalkarak İnebolu,Sinop İ ALEMDAR zadeler HER YERDE MATBAA VE | Babtali gömme em 2 SAYISI —.., 5 KURUS ZZ v i HANE ISTANBUL “VAKİT YURDU, da WE ANS GŞLER YAKIN Tosi eta Istanbul Pelediyesi ilânları Beyoğlu intihabatı İstanbul beled.yesi encümeninden: Gazetelerle neşredilen ilânımızda sehven takdim ve tehir © Ü yapıldığı anlaşıldığından keyfiyet tekrar tavzihan ve tasbihen M ilân olunur. Istanbul belediyesi umumi intihap etmek hakkını haiz olanlar «. evvelin beşinci İ gününden itibaren reylerini vermeğe başlıyacaklardır. 1 — Hangi mahallelerin hangi gün hangi saatlen, hangi saate kadar reylerini verecekleri ve sandığın nerelerde buluna- $ cağıda gösterilmiştir. 2 — Intihap encümeni reyi kabul günlerinden sabahleyin sa- at sekizde işe başlıyacak ve as«şamları saat on sekizde işe ni- hayet verecek sandığı kapayacaktır. , 3 — Rey sahibi zevatın bir subulet gününe kadar mahalle muhtarlarınca kendilerine tevzi olunacak sıra numaralı pusulaları muhafaza ederek rey vermeğe geldik- leri zaman isim ve adreslerini o numaralar ile bildirmeleri ev- & velce de ilân ve tavsiye edilmişti. Şimdi de sureti mahsusada rica ve tavsiye olunur. 4 — Belediye kanununun 41 inci maddesine göre herrey sa- bibi nufus tezkeresi veya nufus hüviyet cüzdan mutlaka yanın da olarak gelmeliler Tezkeresiz ve cüzdansız gelenlerin rey pusulaları kabul & olunmaz. Beyoğlu Şubesinde reylerin kabul günleri 5-10-930 Pazar Kılıcali camii avlusunda sabahtan öğleye kadar Kemankeş, Hacımimi, Müeyyetzade, Yenicami mahalleleri Kuledibinde mahalli mahsusta öğleden sonra akşama kadar Arapcamii, Emekyemez, Bereketzade, Şahkulu mahalleleri 6-10-930 Pazartesi Belediye dairesinde sabahtan akşama kadar Kuloğlu, Cihangir, Gümüşsuyu, Kocatepe, Kâtip Mustafazele- € bi, Firuzağa, Çukur, Şehit Mubtar Bey, Bülbül, Bostan Hüseyin- ağa; Tomtom, Asmalmescit, Kamerhatun, Kalyoncukolluğu ma- & balleleri. Beyoğlu şubesi. intihap meclisine maballelerimizden âza pazar olmak üzere intihap © 710-930 Salı Teşvikiye camii avlusunda sabahtan akşama kadar : Feriköy, Duatepe, Cümhuriyet, Şişli, Bozkurt, İnönü, Pangaltı, Eskişehir, Mecidiye, Meşrutiyet, Halâskârgazi, Teşvikiye, Har- biye, Kâğıthane mahalleleri, 8-10-930 Çarşamba Sütlüce Mahmut ağa camiinde sabahtan öğleye kadar Süt- lüce mahallesi : Öğle saat on altıya kadar Halıcı oğlu iskelesinde Piri paşa Bi mahallesi Saat on altı buçuktan akşama kadar Hasköy iskelesi yanında eski belediye mevkiinde : Keçeci Piri mahallesi Saat on altı baçuktan akşama kadar Hasköy iskelesi yanında eski belediye mevkiinde 9.10-930 Perşembe Fındıklı camii avlusunda sabahtan akşama kadar Ömer Avni mahallesi - Kılıcali - Pürteliş Hasan efendi mahallesi : 10-10-930 Cuma Kasımpaşa camiikebir avlusunda sabahtan akşam: “adar: Sururi - Kaptanpaşa - Kadı Mehmet efendi - Camiikebir - Hacı Mehmet - Bedrettin - Yenişehir - Piyale - Hacıhüsrev Yahyakâhya mahalleleri 11-10-930 Cumartesi Ortaköy camiinde sabahtan akşama kadar Ortaköy mecdi. Ortaköy mahalleleri Sinanpaşa camiinde öğleden akşama kadar Abbas ağa - Yıldız » Cihannüma - Sinanpaşa - Dikilitaş - k Vişnezade - Muradiye - Türkali mahalleleri İstenbul beldiyesinden: Çırçır yangın yerinde 65,68,63 harita İİ uumaralı arsalar arasında 9,075 metre murabbaı yüzsüz arsanın metro murabbat 4 lira bedile talibi deti 12 teşrinievvel 930 üzerinde olup ihale müd- tarihine temdit edilmiş olduğundan G fazlasile talip olan alâkadarların levazım pa gelmeleri. Istanbul 'gümrükleri baş mü- dürlüğünden: Gümrük levazım ambarının aleni münakasa * ile tamir ve tadili mukarrerdir. Talipler keşif ve şartnameleri görüp münakasanı” yapılacağı 25/10/930 cumartesi günü saat İdde teminat evrakın! üriyettekı komisyona müracaatları 0041000 pm var A0 mn sema Mes'ul müdür: Refik Anmet

Bu sayıdan diğer sayfalar: