5 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

5 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8— VAKIT 5 Teşrinevel 1930 — Yeni fırka yalvarıyor “ Aman, muhalefete kıyma! ,, Suzişli ve tazallümkârane bir beyanname neşrettiler 52. Kadri R. — Sabık rüsumat müfet- tişlerinden. 23. Ziva Şakir B. — Muharrir. , Moralı zade Nail B. Sıyaruş B. — Tüccar, 26. Kazancıyan B, 7. Bezzaz zade Tevfik B. 38. Kaymakam Şemsettin B. — Bah- riye mütekaitlerinden, 29, Hüseyin B. — Çifçi. 40, Bereket zade Ekreri B, — Avukat 41, Aşır Efendi zade Kâmil B. 2. Sadık B. — Ayakat . BEYAZIT KAZASI L Suat Derviş H. 2. Halil R. — Müze müdürü. 3. Şerif Ali zade Murat B. — Sabık Antalya meb'usu, elk gün 8. C, F. Yalova ocağının! i a en e yapili. & Urfalı Mahmut Kâmil B. — Ave in de Eyip, Nişanac, Rami ocak-İyat, açılmıştır. a” Ç. F. tarafından İstanbul şehir Ae ise şek AY için tesbit edilen mamzetler| & Fiasan B. Metozade — keresteci. dır: ; e 9. Berç Keresteciyan Ef. — Sabık Bi AYALAR KAZASI Osmanlı Bankası melldürü. Ali Rıza B. — Mahkemei temyiz) 10. Kurşucu zade Edip B. reisi, 11. Haydar B. — Yorgancı, mobilyo- 2 Avni B. — Rum mektebi muallim-|cı, döşemeci cemiyeti Yeisi, R | 12 Halil B. — Nakliyat şirketi sahi. bi. 13. Suat B, — Noter muavini. 14. Hayri B. — Eshak Mec. umumi) 8 maileyhin malâmu . olmak Üzere Jandarma imaelâthanesi itânları 1617 metre kışlık elbiselik kumaş pazarlıkla satın alınacak- tır pazarlık 6-10-930 pazartesi günü saat İ4de gedik paşada jandarma imalâthanesinde yapı- lacaktır. — e Türkiye iş bankasından: Istanbulun kurtuluş bayramı münasebetile 6 teşrini evel 930 pazartesi (oOgünü İstanbul ve Beyoğlu şubelerimiz kapalı bu- Junacaktır. İsteniyor 4 2x6 eb'adında bir fotoğ- raf makinesi isteniyor, Fotoğraf rümuzile gazetemize milracaat, Üsküdar Hükuk Hekimüğinden: Davacı Kadıköyünde Rarsım paşa mahallesinde Uzun hafız sokağında 207 numaralı hanede zakine Fatma İffet hanımın ko- cası inci hanede sakin'iken ha- len ikametgâh: meçhul Çevat efendi aleyhine ikame eylediği boşanma davasından dolayı mu- maileyhin ikametgâhı Malum ol- madığından ilânen davet edildiği balde muayyen olan günde ademi icabeti hasebile hakkında gıyap kararı ittihaz kılınmış olan bu mu- hakeme günü olan 1 teşrinisani 930 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 de yine gelmediği takdirde müddeinin beyanatının bında istimal kılınacağı mu- S.C. F. reisi Fethi B. dün Ankara- n gelmiştir. Dün, S. C. Fırkasında bir faaliyet vardı. Nazlı Hana ocaklardan idare heyetleri gelip; n yapılacak intihap için talimat l lardır. Bu talimat mucibince Serbest fırka a Tisteleri, ücretle tutulan mü iler vasıtasile bütün evlere dağıtıl- sokaklarda da Fethi ve müderris il Hakkı Beylerin neşvettikleri be meler tevzi edilmiştir. beyannameler pek firaklıdır. ndaş muhalefte kıyma!,, tazallü. başlıyan beyanname yana yakıla erbest fırkanın “henüz bir buçuk aylık e minimini,, olduğunu söylemekte, geri e: “bu yavruyu çiğneme!, hitabile ktedir. ” BAKIRKÖY KAZASI Galip Kemali B. — Moskova setiri| Ali B. — Lokuntağı. arasından, eha B.— Esbak Adliye müsteşa.| 15 Esat B. — Bankaen, keyfiyet gazete ve mahkeme di- 51) 016 eret B. vanbanesine talik suretile ilân | Sülyeman Fethi B. — Mülga da) 1” Fazl Hakkı B. pt iliye nazareti heyeti teftişiye reisi. 18. Kasım B, © BEYKOZ KAZASI (Hisar) abe oğlu Yuvan Ef. — Kap- iü Üsküdar asliye mahkemesi hukuk 1 z i i , (zimal, Akımlğinden » b m: B. — Şirketi hayriye başkü:). 20, Hantal zade Hasan B. iğ. Davacı: Uüküderda iskele camii arkasında 7 No.lı hanede sakine Zeynep hanım tarafından kocası Bakırköyde emrazı akliye ve asabiye hastahanesinde Meh- met efendi aleyhine ikame eyle- diği boşanma davasını icra ve ikmal kılınan muhakemeyi ale- niye gıyabisi neticesinde müddei aleyh daveti kanuniyeye icabet etmiyerek hakkında gıyap kararı ittibaz ve tebliğ kılındığı halde yine muhakemeye gelmemesi ve aile vazifesini ifa etmemesinden dolayı karısile aralarında şiddetli geçimsizlik baş gösterdiği ve 3 sene evvel karısını terk ettiği istima kılınan şahitlerin şahade- tiyle sabit olduğundan medeni kanunun 134'öncü maddesi hük- müne tevfikan iki tarafı boşan- malarına ve mezkör kanunun 142 inci maddesine ( tevfikan haksız olan müddeialeyhi. bir sene müddetle yeniden evlenme- Mütercim zade İsmail Hakkı B, FATİH KAZASI di hilusi R. — Hisardan Zahire ta.) 1. Lütfi Simavi B. 2. Nuri Ahmet B, — Esbak şehrema- 4 Nuri B. — Çengelköyünden, İzmir! neti muhasebecisi, ühendisi esbakı, 2. Hüsnü B. — Esbak Konya valisi, 5. Osman B. — Avukat, 4. Mustafa Hayrı B. — Avukat. & Ahmet B, — Çifçi Beykozlu. 5. Arif Oruç B. — Yarm güzetesi BEYOĞLU KAZASI başmuharriri, bule H£, 6. İbrahim B, — Şehremaneti heyeti! ezihe Muhittin Hf, fenniye müdürü, 3. Mehmet Ali B. — Esbak şehremini. 7. Mehmet Bahri B, — Kunduracı- . Ziya Molla R. — Avukat. Iâr mümessili, ş mar Vedit B. 8. Hüsamettin B. — Mavnacılar mü- ; | di messili, N alsa meb 9, Osman B. — Kömür tüccarı, 10. Asım B. — Mülga M. Meb'usan başkâlibi. 11. Yaşar zade Hasan B. Nuri B. — Esbak Osmanlı bankası) (12. Ibrahim Halil B. — Eczacı. si idare azasından. müdiri sabık, Yusuf Ziya B. — Hukuk müder- müdürü sabıkı, inden. 14. Ibrahim İzzet B. — Sabık İstan- Orhan Mithat B. — Avukat. bul varidat müdürü. 2. Ahmet Rüstem B. — Esbak Ya) 15. Hüsnü B. — Sabık maliye tahak- n sefiri, kuk müfettişlerniden. Sadi Rıza B. — Avukat, 16. Dr. Edip Kâmil R. LM 7. Dr. Salâhattin Talât R. , Kadri B. — Esbak şehremaneti eyeti fenniye müdürü. . Orfanidis Ef. — Esbak mebus | 17. Sami B. — Balatta fabrikatör. >: e ; Panciri B. — Esbak Osmanlı ban.) 18. İdris Ef. — Celep taciri. mesine temyizi kabil olmak üzere en 19. Hilmi, B. — Sabık posta, telgraf 22Eylül 930 tarihinde karar veril- diği mumaileyhin malumu olmak üzere ilân olunur, çizi aldi “& Tavli zade Hafız Hüseyin B. — 'Tüceardan. 3. Sosyallı oğlu Suphi B. — Bordur meb'usu sabık. 4, Cemil B. — Halkalı ziraat mektebi sabık muallimi . 5. Tahir Celâl B, — Tüccardan, 6. Hamami zade Nuri B. — Tüccar. dan, arko Naum Ef, — Avukat. müdürü, vram Naum Ef, — Avukat, 20. Muhittin BR. — Ayvansara; i : N y değir- 'emal Oğuz B. — Vilâyet Umumi meni müdür muavini. — 21. Haydar B. — Mütekaidini aske 19, İsmet B. — Sabık Düyunu umu-)riyeden. iye müfettişlerinden. 22. Yani Volos Ef. — Fabrikatör, 20. Esat Nuri B. — Mütekaidini as) 23, Aziz Avni B. — Ziraatçı. riyeden. 21, Kâmil B, — Tüccar. Sabri B. — Tekirdağı ticaret oda KADIKÖY KAZASI HI Fabrikatör 2 inni Tesan B. Miiekelt mis Vi Sabık Sisam bey. alay, 4, Pantazidis Ef. — Rum spor klüp-| 2 Cemal B. — Esbak Divanmuhase ri reisi, bat müddei umümisi, Hikmet B. — Avukat, 4. Dr. Nazif B. — Sabık Belediye mü- li Dr. Necmettin R. dürü. 3, Kâzım R. — Sabık Cemiyeti bele- Vi — Eshak ticaret müste-) 5, Nazmi Duhani B. — Tüccardan. İdiye azası. pi & Muammer Salih B. — Avukat, 4. Kenan B. — Sabık meclisi umumi ÜSKÜDAR KAZASI 1. Ali Naki B. — Sabık Jandarma alay kumandanı. 2. Nâzım R. — Mütekaidini askeri. 28. Cemal R. — Tüccar. 7. Sami B. — Eshabr emlâktan. arasından. rpacı oğlu Nikolaki Ef, & Kimi B, — Eshabr emlâktan. 5. Besim B, — Avukat , rant B. — Eshak sefaret başkâ- SARIYER KAZASI 6. Ali Nazif B. 7. Emin BR. — Tücçardan, İ 8 Ali Nutku B. 1. Saffet B. — Hilâliahmer sabık baş üçük Rifat B. kâtibi. ayakkabı münakasası 12 - Teşrinievel - 1930 Pazar günü sa; teminatlarını ayni günde saat Deviçt Demiryolları nNânları 430 tarihinde icrası mukarrer Eskişehir aile elbise, kasket, pelerin ve at 16 ya 1 - Teşrinievel - mektebi talebeleri için lüzumu olan tehir edilmiştir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ve teminat mektuplarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermeleri lazımdır. Kullanılacak Kumaş, astar, düyme, ayakkaplar için deri, kösele ve saire numunelerini ve elbise, kasket, pelerin ve kunduraların biçim ve tarzı imalini görmek için Ankarada Malzeme dairesine müracaat olunması. Fiatlarda esas bu ntimunelerdir. Şartnameler beşer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik olunabilir. Me iti sik 150 Adet vagon örtüsünün kapalı zarfla münakasası 17-11-920 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryolları idare- sinde yapılacaktır. vi İştirak edecekler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatların aynı günde saat Se kadarmünakasa kâtipliğine vermeleri lâzımdır” Telipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada &e Haydarpaşada idare vezmesinden tedarik edebilirler. *” » » Demir levha,tr puel ve köşebent demirleri kapalı zarflt müna- kasası 17 ikinci Teşrin 930 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat teminatlarını, ayni gönde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler mönakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada ve'Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. »x 360 tane lokomotif, tender ve vagon ba: nakasası 3 ikinci teşrin 930 pazartesi günü saat let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 15,30 kadar Münakasa Komisyonu kâ- tipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarad» ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. Me 20 ton kalayın kapalı zarfin münakasası 27 - brinci teşrin - 930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Mürakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat İS, 30 a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka” rada ve Haydarpaşada idare vezmelerinden tedarik edebilirler. ndajının Kapalı zarfla mü- 16 da Ankarada Dev- Istanbul vilâyetinden: Istanbul şehri dahilinde yapılmakta olan mekteplerden Kadıkö- * şair Nef'i sokağında yapılacek olan mektebin. temel atma merasimi 5-10.930 pazar günü saat 16 da icra kılınacağından mec-” lisi umumlü vilâyet ve cemiyeti 'umumiyei belediye azayı kiramının teşrifleri rica olunur. Maarif vekâletiden: Maarif vekâleti teşkilatı dahilinbeki bütün mekreplerin leyli meccani talebe kadrosu dolmuş ve müsabaka müddeti geçmiş bulunduğundan vekâlete bu iş için katiyen müracaat olunmama- sı ilan olunur. : Büyük Tayyar Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire rengin olmak 5 ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için; > TAYYARE PİYANGO BİLETİNİ ALINIZ. : 9 uncu tertip 3 üncü keşide 11 teşrinievvel 1930 dadır Keşideler: Vilâyet, Şehremaneti, Def- terdarhk, İş, Ziraat ve osmanlı banka- ları mürakıpleri ve halk huzurunda YAPILIR > g 2 Büyük ikramiye HO,OOO üradır. * Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: