6 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

6 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RESİM İLAN No. 3317; On birinci sene. MAHKEME VE İCRA İLANLARI. ERAT ŞAK YE SUNGURLU ASLİYE HUKUK İĞİNDEN evcesi Halime H. binde | oşanı yı tarafından aley- yasından do e kabul edilmiyeeeği iğ SUNGURLU ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN: 332 tarihindenberi hayat w .. oğlu | malmat a ru bi erhangi ll malümat sa- hibi olanların bildiklerini Pe nmek ü- di e e. taharriyat ve karar verilmiş olduğu ilan o- 3—625 si SULH HUKUK MAHKE. MESİNDEN Ankaranın Limon aş n müfrezimin Tevfik (Ef, vereseleri liye ve rinde bir hak iddiası gün zarfında lam aksi tak- PAZARTESİ 6 TEŞRİNİEVEL 1930 ı n ri |evveliyesi yapi mak az edilmiştir. a evveliyesi 22 teşri- la müşteriye aittir. e gayri e üze- iz nlarım memurluğu Dosya numarası — 3 Şartname ilandan sonra her gün her- kes tarafından görülebilir. Satış kara a Hakkinda li 930 tarihine müsadif (o cumartı güni Daha Men işbu gayri me: anların kıymeti Gi nesi dı sile müracaat'eri den yüzde on pey ak 3-65: olunur. istiyenlerin 9930/3355 osya numarasile müracaatleri ilan olu- 3—640 KARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL ARTTIRMA İLANI İbrahi: : mahcuz ve satışı takarrür eden b Mehmet Tevfik Efendinin mutasarrıf bulunduğu Ankaranin yenişehir civarm- z e lezar yı — dair ikame eylediği davanın. üddei ANKARA ASLİYE MAHKEMESİ birine Ve e 3 lu mahallesinden müteveffa hafız e oğlu 310 tevellütlü Abdülkadi irin | YoaHiEyiainde iriyeti ve asker- Mustafa Efendi şimalen dere İbrahim r Ö ve Mesut e Hacı Ömer ve me- ei çare tarafından verilen me resmide Abdülkadirin kaydına” tesadüf i dairesi tarafından ibaret ve ei 9 adet zerdali ağacı mev le si bi in seksen sehi sehmi m ve ipi lir inde şarkan ortaçay garben Ya an şimalen şişko Tevfik usta vere- i bahçesi Kasap siz oğlu bir ay müddetle si arttırmaya çıkarıl- hmi mez- y akçesi ve: ye iştirak edilecektir. Satış peşi ile yapılacaktır. Dellaliye ve rüsumu sai m eri se aittir. ilki e sayı iyri men- in yüz elli lira kıy-| İlik rın» sesi conubı veresesi bahçesi iile madu 4 ilanat icrasına karar verilerek ikinci 652 defa olarak ilan olunur. atik ii ia lam ve deru nunda 3 ka 1 k ve seyma iki ir dine samaklı bet su merdivenle ini ii ka İı ve 230 metre murabbal arsa üzerine #JMUZAYEDE VE MÜNAKASA, ar) | ir | 2 Sokağı eşme Mescityokuşu pe mi Mahallesi chi: ee Her yerde 5 kuruş, ANKARA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Cinsi Ha: i Kapı N. Kıymeti 1000 #7 16 ANKARA MİLLİ les Mahal Ka Hisariçi Hallaçmahmut Tahtakale man cica can İbadullah — Bahiyesiay mevkii Ebeo; ilan olunur. oğlu eğrinie 990 tarihinde —— 70 250 2100 li icra siiri ilan edilen yukarı r günü müzayedelerinin yapılacağı 3—620 » K SATIN ALMA KOMİSYONU İLANAT SÜTUNU. erli mamulatından yirmi üç bin adet YANINUNUNUNU NUN İNİ NUN NUN NN | Ü MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ ve vee gösterir teferruatlı İnne ie beter birer proje teklif mektuplarına rapt ve teklif edecekleri fiatin e edi buçuk nisbetinde te- atı muvakkateleri şartnamesinde ta- siiri kanuniye inde zarf içine ğr İhalesi müsadif paza Taliplerin şartname ve nimunesini artesi saat on dörttür, ve m” ya atinden ve teminat meal alm makbuz komisyonu riyasetine e yem 13, 10 .930 tarihine — Teklifna: N 25 vel 930 cumartesi saat 16 ya kadar baba cü —- cek ve zarflar açılacaktır. EEvelce kapalı zarfla ilan edilip mu- ayyen günde ihale *edilmiyen harbiye de İm zarfla münakasaya konulmuş İhalesi 27 günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin şartname, yn ve fenni leri aksi takdirde iddiaları İrem cel itibaren her ia Satış . 11. 930 tarihine müsadif cu- DİŞHEKİMİ AZİZE CELÂL ci kata dahil alama kapı Arttırma A Rusyadaki Kazan Tıp fakültesin- halâ bir mut- Kik merdiven altı cü kata giriidikte bir ve merdivenle 3 ün oda iki e arası SLİYE İKEMESİ edil ema HUKUK DAİRESİNDEN: , cak taliplerin 910 - 4338 numara ile mü racaat etmeleri ilan olunur. 3-641 ipliği vanıh rereyan €- Bi tahkikatımda müddeinin Ankara istihsal edilip ibraz ettiği askerlik şu- ii i den mezundur. Dişleri o dikkatle tedavi ederi acıtmadan çeker, suni ve altın dişler takar. Hacıbayram caddesi No. 10 3—6 A TAYO MÜSRİYETİNDEN: Ankaranın Bentderesi mevkiinde kâ- in şarkan çay garben kayalık şimalen Sıddıka Hanım cenuben Hacı EF. ile mal | a; fendiler tara e dei tam mi 2 i mak istiyenler de cr için suretile satın ni 25 teş rinievel 930 cı ş te inim iye ei ma- i nda macaktır. Ta- ii a iştirak veçhile hazırlıyacakları se mr saati muayyenesine içinde şartnamesi mak-| bu setine vermeleri > mukabilinde mezkür zy riya Zir'di şt i yap- 610-930. perşembe at onda komisyona gelme! ni a yemli her gün ve işi günü saat Orda lhtiyacı işin elbise ve şapka | olan sekiz bin metre elbise! tup- ri saya iştirak edeceklerin o gün ve sa- atinden evel teklif ve teminat mektupla- fnın makbuz mukabilinde mezkür ko- misyon riyasetine tevdi eylemeleri. 3—647 İ © 6 teşrinievelde münakasası yapılacak lik ör ayceri | ihalesi 9 teşrinievel 930 pi ünü saat 14 büçuğa talik edildiği Tane lal a) 3—649 K. 3 5, A. Komisyonundan: kapalı zarf suretile münakasaya konul- ur. İhalesi 27 teşrinievel 980 ta t 16 ça MD 3. S.A, -aydına tesadüf edilmediği nüfus dai- resi tal a elle lie nz mıyan bu i menkulün pi tasar- sa bakma ği e i icra - | Kfaydarın susa dar istima edilen şahitler merkum lerek © daha kiyetile başkaca alâkadar 8 ne 980 tarihine ye evrakı 929-6354 numaraya (o müracaatleri ilan lunur. 3—638 aber “iğ olduklarından merkum ie) RA İCRA Dai EMVA- Lİ MENE SATIŞ İLAJ İbrahim Efendiye tam dolayı mahcuz ve satışı takarrür eden Mehmet) 2 fendi oğlu Ömer Sabri Efendinin tasarrıf bulunduğu Ankaranın Yenişe- azete ikinci e olar: olanların mahkemeye müracaatle malümatlarını ildirmelerine ve altışar ay iki ha Hal Mr Milliye in Dr. EKREM ŞERİF MERKEZ HASTANESİ DAHİLİYE MÜTEHASSISI, Adliye Sarayı te Çulha Zade Apartıma: Her Gün Öğleden Hastalarını. Kabul onra ba b şartla münakasaya konulmuş. iştirak için de şartnamı natlarile birlikte teklif o mektuplarını tur. ü saat 14 m yapılacaktır. M. imiye e v cere- yanına Tie için yeniden im kılınan proje ve şartname bp münakasaya konulmuştu 2 — Bu baptaki name ve proje şartı kolordu inşaat heyetine bilmüracaa gö-| mi rülebilir. ğ 3 at heyetindeki avam projeye göre mal- kabilinde mezkür S. A. komisyonuna vermeleri. 3—648 YE m Kumaşı —. olmak min için 125 takım aden 118 takımı ın elbisesi olmak malzeme an pazarlıkla tali eri vella ir. Muvafık fiat sem takdirde sn i günü sı 5 usulile üzere müracaat eylemeleri, Mesul Müdür: NAŞİT HAKKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: