19 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

19 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gündelik, Balkan Konferansında Yunanistan. ik mektubumda da işaret etmiş Balkar Konferansındaki| “ PAZAR 19 TEŞRİNİEVEL 1930 MECLİS REİSİ Pş.NIN BEYANATI. 6r, Yunanistan'ın gerek resmi, eyetimiz Döndü. Beyin Yeni Beyanatı. ve İsmet PŞ. rek hususi mi lerinde büyü! — Röinizüni di ögle bir alâka ile karşılanmıştır. Bun e “ ŞİM MDİYE KADAR İNTİHAP “BU, MATRUAT HÜRRİYETİ. eisicümhur ? 5 ai di -İden sonra Başvekil İsmet Pş. ile beraber irem emmi HASAN İŞLERİNDEN DOLAYI MECLİ- MUS DÜSMANLIĞINA" | Çankayadan otomobille Basvekile. daire- istan'ın ilk : ni ye BEYİN BEYANATI. SE BIR Şi remiliri VAKİ | VASITA OLARAK KULLANIL | si önüne işlerdir. dr Balkan ii komle lik yama (ASININ FECİ BİR leri, Başvekil Paşayı dairesine e KONFERANSIN GAYELERİ | di NÜMUNESİDİR... sonra şehir içinde” kısa ir sezme e dahil bi ese- IR? tanbul, 18 (H.M.) er e yapmış ve çiftliğe İris aylı an üte- NEDİR? Meclisi m Kizım Pi 5 NE bütü ———— >. —— hassısları tarafından pere olun-| * İstanbu, 18 (HLM.) — Balkan kon- pey enlur cümhuriyetin, bütün izi eden muş, ve raporlar yazılmıştır. Yu- i ü iiiarabiş za e Manic kei iii mefhumların düşma: anıdır. Darülfünun Eminliği nan matbuatı bu meselelerle ciddil ge reisi “Trabzon mebusu Hasan, azadan | nin e dinde açılacaktır. Reisicümhur| Bunlar vatandaş şerefini satıp İntihabı. surette meşgul olarak efkârı umu Hisretleri Biri tuk irat sleek iii pare kazananlardır... —g.e:— miyeyi tah tenvir — etmişti elledi £ divanının müddeti | MÜTEAMMIT HAYSİYET KATIı. | YAPILAN İNTİHAP KANUNİ Konferansın Atina'da toplanması meclisin âçılmasile beraber bitam bül AYİZI. VE TAMAMİLE MUVAFIKTIR. se amper Da e muş olacaktır. İlk gün meclis reisi VE), Hatanbul 18 (ELM.) — Kütahya me. Haki iialiiğmi Md da “mâyzüüoE iğer divan azaları intihap olunacak-| busu Recep Bey “Yarın”ın garazkârane Vekâletine bildirildi. him bir propagai muştur. Fakat en mühim sebepler bun- lar değildir. Yunanistan'rı ın Balkan konferansına büyü etmesi daha ziya Balkan siyasetinin bir neticesi gibi telakki olunabilir, M. Venizelos'üü e e eN an e Yu 'uU- imdiki vaz: Balkanlarda ere Saba muhafazakâr bir Si- taki mektedir. Bu siyase. ti i bir Bal ili lük veya bir kan devletlerinin o teminatına da iğ iu bağlamak yunan menafiinin başlı- Trabzon mebusu Hasan Bey: Mersin, Editne, Gümüşhanı ca ga, biriz. sayılma! - ilaystl kı gi Ra ik SM Rüyanı Eğrer ve Hamdinlin Sap geç. e vihyetleri metkezi ” alkanlarda ii Sufeli, Bayburt, Şira rul lr er geldiler, ve yahut brieryallr sibel MM Vi da intihap bitmiş ve vE Bi F. namzetle kuvvet v pi i artıran ihtilal- Hasan B. dedi ki: ri kahir bir ekseriyetle kazanmışlardır. iği, çe xi cereyanlar az değildir. Bunlarm — Konlerase iziiidir. sökmi tahini z ş ar çeşit çeşit nen- istikbalde tehlikeli bir amil olma-| ri İSTANBUL İNTİHABI ediği ga .E bir ti yoktur. Heyeti murahhasalar arasın- he kai sına meydan bırakı , Yunanisi gi filvaki büktü diler ön Bİ * yeri EŞESİEKİNİ > ani Adalard ilvaki mete nişbeti olanlar i panayır musikisinin şefi her kimse ER enizi si gimelindek lunuyordu, benim gibi. Fakat dsl im İstanbul, )8 (ELM) — Bugün şehri ui e i Esi > ME Di Doli ö bir make, | “eheslar Elkan milletleri ittihadr b N Kütahya mebüsu Retep Bey. ii e i aiz ip MOLLA e Güle ir mömiekeie teşe Si et şladı. Tasnifin bu gece devam ii ieştiyatı dlücikebötk — an. lol bad ve miş Sa mili komitelerin azalarıydi. si ticenih ancak yarın belli ol Jeğıl si ileri — di - ehlikenin önüne ge iha- Hakkal vi me, Bi Türkiye Bi mı Ankaraya yet bir Balkan ittihad içinde, ihti- 7 rağ SR lalci cereyanları benii şikây t ” komiesiin amimi — iğ a vE di götüm. ali İ E ne, bozuk milli komitemiz de tevsi edi- ında çocuklarımı mekteplerine | zen birer nota iliştirmiştir, ve bu evzularını yavaş yavaş ortadan 5 Ci z övü Ş ogi si ve Oi ix ini lecektir, matbuat milli LES lala nie bakılmaktadır. dim. ve içinde doğup büyüdü-| nota acemi bir bestekâr elinden Ya SENİÇ SE NEME MANİSA İNTİHABI, güm, tahsilimi tamamladığım bu gü- mış olsa bile gene şöyle böyle an için candan o ârzu edilen bir vr mizi GE? zel şehirder. zevk ile istifade ettim. şeydir; ilerid. lışları düzel ni Konferansın organları : milli- komi- i ie : e Şeydir. e demle Manisa, 18 (H.M.) — Bura belediye inin örldiye eee tesa-| tilir, | ğ » belki , Bu noktai nazardan Balkan kon- e EN AM MENE e EEE eman; çakıp SN dediye meclişini - düfü benim Fırka gü| kuşa bi tilir. Fakat bu berbat İferansında Yunanistan'ın rolü müs | Mmışlardır. Konferansın gayeleri meya- ödü: 26 seli 23 üne im, | Tültüleri aras: gi inti bap öneli gez | musiki heyetinin Hangi motayla, pet ve uzlaştırıcı olmuştu Tabii| ninda; e i ercyanları görmek ve halkın ha- mak ahenkle alâkası var? Nota, yunan ricali, istihdaf edilen Bal. 1 — Bir balkan bankâsı tesisi, zetleri kazanmışlardır. ii e hiye e ve ve Sek iyor; etten v : ” iy d İzm kan ittihadının bir hamlede vücuda). 2— Balkan parası — yani tevhidi) ERZURUMİNTİMABA'TI. (PX OY een green gelemiyeceğini ve bunun safha saf-| meskükât.— Ke h ELİ la ee Erzurum belediye intihabatı ye diğim haleti ruhiyesine göre bu hare- a tahakkuk edebileceğini pek âlâ MR ener PEPAND ketine ni me dı. Birin- te içil erkesi tatmin edecek Hormiller ilhakı hakka ten me- mii gösteriyor. Çün n konferansın jzihniyet ve haleti rem ehemmi yet tlidir. Yunan muh cali bu noktayı göz önünden. yalla İmamışlar ve hem Balkan uzlaşma- sına, hem de dolayısi iyle yunan eğimi havlı yardım etmişler- ir, n| ve üzerinde “İllerin tadili lehini Kütahya Mebusu Recep lardır. miştir ki: ir. Kâzım Paşa irtihabat hakkında de- — Memleket dahilindeki intihap mu- 1 dikkatle takip edi Şimdi ye kadar intihap işlerinden dolay" mec m mms bulunanlar lâzım gelen BI m hap esnasında kanuna muhalif harekette muamele- nin kanuni mevkiler tarafından ifası ta- biidiz İSTANBUL İNTİHABI DÜN BİTTİ — Nihayet arzular tamaı ittifak edildikte: kavele ve Ni şekline in Balka şebbüs vardır. lanacaktır, ————.. cenahın nağiri efkârı Rep sulhun fili teminatı olan esas men hükümetleri nezdini 2 Kongre edici sene İstanbulda top- .—..—.... ALMAN KABİNESİNİN BEYANNA.- MESİ ve FRANSIZ GAZETELERİ illa ii EKMEK FİATLARI, ili tecviz olmadığını yazıyorlar. ublik gazetesi kâmı deri tebliğ edilmişti BİTLİS İNTİHABI, Her yerde 5 kuruş. İstanbul'da İntihabat Dün Bitti. Gazi “Hazretleri İstanbul, 1 gi gelim ka- teamüle cisi Nafi: gım son ir rda bana bir e maya âit b ikm ist ve leri man şahsön tup Yi e o Za- 1, bu- te hürme* etmiyen resmi ilanların parasile ce milli bir günah idi, rime sordu” madığı dibi 4 angaje olduğumuz iki ga- zeteden fazlasma ilan vermeğe müsait besleme! Hukuk üşavi- “| tee: epi iç ye yı na rağmen od a bir haysiye-| intizam böyle bir ve n-| Karş kanuni bir mecburiyet ol-İde çıkça anlattı, ve herkes Büke tehlike 3 al kendisini bir Iahzada topladı. bol tahsisarde yoktu. Menfi cevap (Devamı 2 inci az) , Paris, 18 (A. A) — i eli Çaka) lan YERİ şia ge O A) — Meleliye il nin esinden gazeteler, Alman:| , eri mi yanın geçirmekte olduğu iktisadi buhi 8 kazanmıştır. nkâr etmemi muahede- 0—930 tarihinden Zeki MESUT, yazıyor. itibaren bi- N ÜÇ KI Nemide Ali Kütük M rinci mel dokuz buçuk, ikinci ekme- İstiklalin bu heyecanlı, hazin i buçuk francalaya on yed di kuruş yarınki pazartesi gününden Tazami fiat konulmuştur, YA ZIN iğ tef rika etmeğe RIN. HİKÂYESİ. çü H. - Aka Gündüz bi ha yatın ta kendisinden ml Salli başlıya: ağıt. m

Bu sayıdan diğer sayfalar: