28 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

28 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KARİMİYERİ LLİYE A 4) H A B E RK LE M. VENİZELOS'UN BİZE BEYANATI. TÜRK - YUNAN DOSTLUĞUNUN MANASI NEDİR? unan Başvekili M, Venizelos, dün ra Palasta Türk Matbuat birlikte muharririmizi k sorulan suallere şu cavap- ali imin Be sarih ve ma- an devletleri i inkişaf ve resanete bir sel si Çizi İŞ olan mill? hudutları dahilinde omütekal menfaatlerini m na ne yi akip eyliyen milletin biribiri Me alişan di: ha tabir e olabilirdi? Yavuzu Ziyaret Edenler. HAVANIN YAĞMURLU OLMASINA RAĞMEN BİR GÜNDE İKİ BİN KİŞİ İYARET ETTİ. itanbal; 27 ür e — Limanımıza z bu sabahtan iti- gezilmeğe baş- havanın yağmaz — bu akşama kadar zı lyı 2000 ön gezebilmiştir. ve re geminin motörleri tahsis edil- mişti bah zırhlıya ve nama yi müdürü A Rıza Bey Kaymakam eyi ziyaret etmi Zırhlıyı eğe lordu kuman- danı Şükrü Naili Pş. yarın ziyaret ede- cektir, DÖRDÜNCÜ TEBLİĞ. ön VENİZELOS'UN N GECEKİ NUTKU. (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) devlet arasında bir itilaf zaruret kesb3t- işti TE uretle iki memleket arasında ye- ni biz devir açılmıştır. u sebeplere bn ki, buraya gi- e BAŞVEKİLİMİZİN NUTKU. (Baş e — inci ari ) rın iradesini olmuyı takım hâdisi dir. Bu iddianm — nedir ve ne receye kadar ni ir elerin ir öö hepi neticesi- de- mümkündür, bil- l si daifade ettim. Bizi pek büyük menfaatlerin karıştığı meselelleri iki fça güd yeye olan ir vaziyete nihayet vermeye muvaffak eden geçen on haziran tarihli mukavele Türkiye ve Yunanist gerçi featlerinin tamamile anlaşılmasından münbais olan bu uysallık temayülünün ilk mler” lu, sekin hizmet etme! laa ix milletlerinin olan kimse- Mühelerimizin a bati. bütün yakn Türk - Yunan asırdid delemiz Da olarak niha- r şey varsa, 2 bulmuştur diyoruz. Bunu, her ikimiz | Zâtr devletinizin, ni gece halisane tesit| lerin en yüksek ideali si ve e birçok mefahir ve birçok asil müca-| ettiğimiz zi isimi yabancı lâzim gelen sulhün azami nefine ola- Me dolu olan imizden mağrur mış oldu! alarak ve başımızı yüksek tutarak ya- değildir. reli iştiraki mesaisi için zemin açılmış ruz. Bizi başka bir yol ardinaj ik Bilâkis bu ziyaret, karşrlıkir ve şu-| bulunuyordu. Sağlam ve disatın e se ve bu ara| urlu bir eee ve gerçi güç-| dostluk hissi tezahürler üzerine bina ZE amimi ve kalbi bir e a iki ei eni Tarafların belli başlı menfa- Eğ ve A ret, iman, ihtiyaçlarının iş bir ii mesaiye müncer olan bir) olunan bir müsalemet ve anlaşma siya: - | tapkılığı, milletleri bağlıyan dostlukla- sölaa yu setinin gayeye mizüiyi işaret pr rın devamına ve yegâne tedir. amândır. Bu SE arz Türkler ile Balkanlarda ve ini, ai aile iie malik bulun- Akdeniz NE KADAR İHTİYAT EVRAKI kir ne kariyi kaniim. 8 konferansının ei za-| ; Türk - Yunan milletleri üzen NAKDİYE ÇIKTI. e ek Balkan sulhunun ve hattâ Apa man başlar. Or eni > ei dukları senelerin verdiği eyi anlıyabilmek ve İstanbulda menkul kıymetler ve ki lhunun sağlam bir istinatgâhını teşkil| etmiş olduğumuz, çeti AR Ki ve ri O mecbur oldukları ii haslatlarını kazanmışlar-| biyo borsası ve Osmanlı bankası ei eeblriz Balkan ittihadından yesiiva, e ni acele a ve aylar | tesli ş dır. bir misal ile canlandırabıli-| serliğinden: 'akat bu ittihat husul bulmadığı) ca muhafaza ettiğimiz temas, biribi biri. | Zât © Alie yüksek arkadaşının im: 27 Eylül 1930 tarih ve 1726 No. kanı etçe ve husul buluncaya kadar izi tanımak, anlamak ve binnetice uz- Bimel yaren bu düşünce ile 100 Türkün yanına 100 Yunanlı koy 'İna tevfikan 16 teşrinievel 1930 tarihin-| hiç bir takdirde muarız mevkide bulun- iyi fırsatını vermiştir. ediyi den 23 teşrinievel tarihine müsadif | mıyacaklarını Türkiye ve Yi tanın) , Her brimiz a e memleketinin ii ni i miktar Türke aşa milletten iâve) perşemi — kadar İstan. | bilmesi esaslı bir ehemmiyeti, haizdır.| ğer gerin klaşmanın. sade fa) Bütün rafından öyle bir anlaşmağa varmak için u- dalı er ve Ea lüzumlu lar iki millet arasndaki sağlam dostlu-| Osmanlı geli 46,000) isterlin — zun bir yol, çetin ve devamlı bir mesa:| görmüştü a ER | tahakkukuna yardm eden amiller-| olarak teslim olu: ms 10) ilin 5 . | icabetmiştir. Bunun içindir Ni Kr Zira “aman için ei bir sebep ii şi rio ir. bilinde ihtiyat evrakı nakdiyeden mi tar mesai arkadaşım y : & hana ER Bundan dolayıdır ki, bi ü iş üç bi iz yüz yirmi üç Ji. | birlikte imei Yunan Başvekili an De her <a ik ği dostane yülün delili beri iki hükümet olacal ir arasında cereyan edi yam etiesinde, şu ri Anka: ranın mevkii tedavüle vazedildiği ve bu e sm muameleden 23 teşrini- sıfatile gel ei sineğin im dakikayı varil 5 sak > — pi bir tar; tada iyordu. se kiril vE her zda anlıyan w muku veleler vücüt buki. Mevzubahs mu mhede > mukavelâia bir. protokol ve ya onsorsiyom olara! ik Onüi anlı püilağmiz izi İnen teslimatının (773968 - / 1) ister- mütehassis eden har hararetli ve muhtzşem ki a za aklaştığı harp sefinelerinin bize refakal ri ve a ba Li esasların anahat- ları nuyor: İmza ne al dar in in e anlaşacağı- Bö; bi laşmadaa a 8 peki ile tale ettiğini işaret ederek demişti uu isa ği Balkan anlaşmasının vücük erans, m arzu gi uda ge elmesi Konferans gelecek sene cidi me- saisine devam edecek ve bu yolda Bana belki ir ahedi » Bütün bunlar, mevzubahs gayenin ba le yardım edecek çığır- ve bir kii tedavül de (7973208,63) © bağl olduğu mez- ta Salkim: iri medine len fik; pire Vekâleti namma tebliğ ve Aris Takımı Gidiyor. İstanbul, 27 (Telefon) — Şehrimizde bulunan Yunan Aris takımı yarın mem- leketlerine gideceklerdir. İstanbulda bir ev yıkıldı bir ölü on alı var. İstanbul, 27 (Telefon) 2 — yağmur ya ğıyor. Bu sabah Galatada oda kiraya serila bir ev ir çeksin. evrakı nakdiyenin | 9€ leri, ea bir yakınlaşma ve iyasetine çalışmağa koyul-| t et.) dun: Bu b bilhassa seçkin iş ortağınız VW. Mihalakopu ei sağlam binasını kurmağa ça« ve çalışacak olanlara müteşekkir , | olacaktır Sile Ankara'ya kadar ziyaret et- lil ini değil, fakat onu ilham e- reisine karşı misaf, bir memleki Jbir tezahürdür, Şuna i memleket arasi Dn eri ihtilaflara bir niha- yet veren 10 haziran itilafnamesi ancak ki, iki mi Er üzere gelmesi yalnız bir hükümet irperve! yem tığı len en çetin anında, maddi mesailin ep halli ihtimalleri n derece azaldığı zamanlarda il arzu ve » iradeğini bir lahza . Bu A şia laşma eserinin defatle çarpış-| rine il basi K bile, bir iilafa ulaşmak ümidi ika ayisini ve şuut kabyetme- imit ve bu arzuyu, her fırsat ve mahzuzi- selön ve kalbi: huru zin şahsi detlerine, sizin ve M, Mi- halakopulsi un ebbaköige e di nan milletinin taalisine ve nan dostluğu şerefine içerim. tesiri ile göçtü. dır. FRANSIZ TİCARET NAZIRI. alet; ze ve Ma- larile görüşmüş ——. İran Salın yaa i, Tahran, 27 (A.A, Mazan. Bir ölü on bir irak var- ransa ticaret ket arasında sıkı bir teşriki mesai esas- ları ihdas eden leme sağlam ak i bir bina ki ceğimiz lü- mlu bir taşı NN teşriki mesaimizi hatır- memleketin menafi- i mevzuu bahsolmadığı her 1 ol şöyle dursı layışlı nizder muavenet eden bir mümessil pi ra lü mukareneti hak- yasi fırkalar reislerinin de olduğunu ve 'unan arzusuna tevafuk ettiğini ilave etme m. Yunan milleti ilk fırsat heşle ., | ren ve oi miladi sin Nİ te çıkmıştır. ıl sinde söylediğiniz sözlerle mile um. Size bir kğ vermem lâzım: e eşi tinin bayr: iğ halk tek bir insan lü le cereyan etmiş olan kanaat ve düşün. celerin müşarünileyh tarafından da tas. vip edilmiş olduğudur. . Venizelos Türk - “e A dari ol. Yı n müna:- bir su. ru bizzat al sizin in memleketiizde vermem e ve ç ttığınız anahattan beyan edi nün geleceğini hissettim. İşte bu an gk rogramı milletini: ge i bul- dı ve| eee — matakyein ilan > asil Tü yağı bayrağınızı selamladılar. Bay- e şerefine e bu alkışların) i Balki ÇAR epg VAPURU İLE KET ETTİLER. Brendizi, 27 (A.A) — Bulgar kıral çesi k bugün Çar ferdinand vapu in | ru de EN hareket ettiler ve 60 - ta teşyi edildiler. VLENME MÜNASE mek iy ses e MAŞ Süreyi bir tel Bul graf eli Bunda Bulgar milletinin bü- yük sevinci bildirilerek zevç ve zevce- iğer bir tezahürden başka âkisler ii edildi larınızın her tarafta| iki memleket arasında esascı lap samimi dostluk asarrna inzi-| dostluk hislerini takviye edecek olan bu mesut hâdiseden dolayı beyanı tebri- lar J ben de şu mütaleatr serdetmiş- İlim erim. şe. değil ir. t edilmektedir. n Maşvekili, cihan sulhü hakim sre Bu hattı takip ederken, tanıdığım ve iki memleketi ayı- z di leketinin menafiinin yorulmaz bir| ramıyor. Birçok mi iş birle tiri- e mü ne 5 düşündüğ üne dair olan bir suale) — Bugüne kadar Türkiyenin Yunanis- e y S ş 'REZİ AZİYETİ. tali tana ircatmıza nisbetle 10 misli de- müdafii olduğu kadar maniaları da aş-| yor: komşuluk, memleketlerimizi ayır- BREMEN ii & Gale gili Hü İoeballa asını bilen bir devlet adamı olarak| maktan ziyade daimi bir temas vasıtası | Riyo De Janeyro, 27 (A.A) — bön nl GİRE Çi loğru yü. icat ma hedesi sayesinde ümit edi, | Sok takdir ettiğim Zatr âlinizin şahsma|'olan Adalar denizi; asırlarca yanyana! bık Adliye Naz e —— or. Bunun için de ilmiye buna! yoruz ki Yunanistanda ihracatını aynı | istinat ettiğimi açıkça söylemeliyim. aa biribirini anlamayı ve takdir; Sakık si pustur, İİ ediyoruz., in yükseltmek imkânmı bulacak. | Pek alçaktan bakılırsa bu,manialar rüye-| e öğrenen milletlerimizin uzun a be seli izelos Reisicümhur Hazretie.| tar. Hem ne için etmesin? Hariçten |ti Kapari Kekeme sabi kime bep itmam enişlerdir. E Dobrasil ve rile si bala mülâkatlar: hakkmdaki | mübayaa edilecek” her hangi bir eşya.) $9 Yayılan üfku yüksekten temaşa cden| ediyorlar. Niha; o m her | lesi tekrar intişar edecel Sa ü ihtisasını da şu cümlelerle ifade etmiş-| NIZ! tercihan bir dostememleketten te-|iSin bu manialar tamamen silinir. e ini tr: 7 müşkülata tesadüf edeceğimizi, muanı Gazi ker wi ile ilk defa gö im. Ke unda, ifade edi- ve seli rr in dünya ME de m edilmiş ve ta- rihe geçmi Büyük © Reisinizi iştir. Ben, kudretli bir el olarak tanırdım. Bu-| & k bahtiyar çıktım. Üzerinde, Hariciye Mamül bera- etmeği daha doğru bulmaz mısı- Matbuaat mümessilleri, Müşarüni- | 3iYİ W olmakla hücuma uğraya- leyhin kendilerine karşı göcüemdikiğer sümi zı x biliyon teveccüh ve alâkaya teşekkür ederek t aynı a, yalnız çalışma- ayrılırken O M. Venizelos gerek Türk ez Zatı ATE de hududun-öbür e, Yu ini ık olduğunuza ve.ben bir a maruz a rk ma- uyanı kıntı ge şiddetle mücadele eder- RE M1 na yili gelmiş olan dostluğun geli ir Şi er e kati kanaat E Götirdizi Gün geçtikçe biribirimize yaklaptığıkı: riledi r memhuniyetle ısrar edeceğim bir nokta daha vardır ki oda hükümetimiz- diğini ven niaların gerilediğini ve adım e karsı karıya bulunacağımız laz sir uzun gü- Tü faki la: mesai daki ber a arzet- mekle mi ai pe ızda gayretli ve rr zarfında | içiyorut in önüne çıkan burada sel la bahtiyarım. Reisicümhur Hazretlerinin saadetle- rine, refil i ile Tevfik - | efendinin A

Bu sayıdan diğer sayfalar: