October 29, 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

October 29, 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; HAKIMIYETI MILLIYE İlim Sayılasi. Avrupaya İlk Beyaz Adam Türkistandan Gelmiştir. 'n meşhur antropoloji (insanların ei ve ırki hususiyetleri ilmi) alim- Terinden Sir Arthur Keith hulâsatan 3 iddir ediyorlar. Şimdi A a bu me, ei Se şiddetli almikasii cere- dir, SirArthur makalesinin kine ie iki tarafın da fikir- Tehini e ederek bir netice çıkarmak- tadır. vrupalılar, beşeriğiğin.. bütün: tari- m bulunan kahve re gi insanları sil- meği başladı Bu hâdiseleri Bönz bir iktisatçı hâdiseleri ene: iie sö özden ge- ben bu mde san muhacertleri- EE olan bir al mel gi ri bü- sada bulunuyordu ki İğe k deniyetler, gok yüksek me- muhtelif Tisarilar, addit mogol tipleri hasıl oj me yg tecrübe burada en sine 10 ni m insanla yeni bir başlamiş. tır. Bu ins na r rupadan - tevarüs sini bir kazan atarak yeni. bir beyaz insan çeşidi imi maletmektedir. n her Örcmagnonlar RE muhaceret ettik'eri zaman. ne kadar Asyadan gelmiş ol- muhaceretlerdir. Kristof Golomp var:| rında N taş Yerini alan bu ilk ank Kirma, töraftar. bulunuyorsa da. Ağ dığı malt Amerika a Mayın FE amelesi mik müzeleri bul-| sanlarma Cror e (kromanyon) in- a e KR en Beli im sanları ismi veril Birielele aa Avaya Tile miklerin vg dü gunu a bu ie b insanların ne ii Tipi LE pe mi çiğ r ) tayin e birçok © yanlış) zaman in oldukların son buz dev-| Ki ebi sin mr Rebab ahin ir e | fikirler erdin Fakat nihayet An- rine ait olan alâkası anlıyoruz. | Yordu. Şemberine dahil bulün- y > makta olan taş rsi By ille Avan iğ rin a ri t ettiği ye Sahra- Biz esi rkdenbe eri Avrupayı beyaz in-| eski sakinlerine ait olduğu tahakkulç| yaşamı kebir Afrikanın şimali meskându. Bil- sanın beşiği olarak tanırdık. Ame eti. rin — u münbit sahal ir yn e ve Avusturalyaya vaki olmuş in mü-| Şimdi Neandertkal adamanın beyaz eden buz de kemi mast insanları buralardan Avrupa- si | saceretlerin Avrupaya da vaki duğ e e yi mA mu- | bugün anladığımız hacereti a Arun bugün e bie eki ari ir e, deil a | olarak a e yı bi paya da böyle e büyük bir muhaceret ol- e yonttukları mi Ke uğunu gösteriyor. aüiğisinii değ işiklik bize li niş “Afrikanı ., Bu Keşiflerin nasıl yapıldığı şayanı Aytuğ Neanderthal mena 29 ovada gi si de Cromagnon'un Avru- dikkattir. 1857 senesinde Alm; İmanyada | sonra İakinbizm ER ettikleri dl paya Fileleri zamanına tekabül edi- Rhin havzasında Düseldorf şehri civa-| gösteriyor. Avrupada Nesai in- itemi alk Gök ve buz dev Fa kat t Zooloji alimlerinin hayvan tehaselerinde yaptıkları tetkiklere > bu köprü Cromagnonların Avrupaya gel mesinden ii daha evel eyi Bi- nacnaleyh Cromagnonlarm © Afri Avrupaya ayıkla olneliğr icap eder. geçmiş Ti insanların bundan 20,000 iza derdi. Halb uki hattı ü:

Bu sayıdan diğer sayfalar: