29 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

29 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 Teşrinievvel 1930 ÇARŞAMBA) Ne. 95 Halkın gözüdür: Halk bununla Halkın kulağıdır: Halk bunun un Halkın dilidir. Halk bununla söyler. İDARE; /STANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI — — —BU DAKİKADA FELÂKETE UĞRIYAN (600) VATANDAŞIN ÜZERİNDE TEK BİR DONDAN BAŞKA BİRSEY YOKTUR... “İzmir , de Felâkete Uğryan Yerlerde ! Yarın... Dolaşırken Dehşet İçinde Kaldım... sam kle muz Mes'ut Gündür. Fırka Manevralarının İç Yüzü.. Zeynel B. Kendine Bir Cesetler Arasında, Kollarında Yav- |*olarını Tutan Anneler De Vardı. Karakola Mütemadiyen Ceset ai, 28 (H.M) — Yağ- Solgun bir güneş Mig? facia derecesinin tes- bi başlandı, Bir otomobile “a. geçilmesi (omümkün <İvarını dolaştım: » Ziyade Zarar Gören Yerler Braz Pp esnasında en fazla ke), mn yerler (Kahraman- l yırlıbahçe ), (Kemer), Sehitler ) muntakalarıdır. Bu arasında bilhassa amanlar )da karşılaş” felâket eserinin dehşetini #mek mümkün değildir. Bi akalar Eşyalarile a likte Sürüklendi Yapıl mıntakada yeni ve eski 2g 4$ bir hayli baraka vardı, > “ii yaşıyan biça- ta, barakalar içinde bulu- tang, Yalarla birlikte seylâba ing sakinlerinden hiç Bag kurtulmamıştır. Şurada zy, 4 cesetler bulunmakta la irer toplanarak kara- Setirilmektedir. Bu da- ug, Karakol binası ölü ile | neler Çocuklarile Birlikte Öldü hi ann arasında kollarında MN Socuklarını taşıyan yilirmi yaşında genç Kay likanlılar vardır. iy ad nlarda yıkılan ev- > ik i sordum; W Yüz tane dediler, erin tathirine baş- e *nkaz altından yara- — rdu. müze İki Ceset niye ıktı bu, verdiği emir üze- a ma halkı tehlikeli waklaştırılmıya baş- Kik ak Şe mıntakasından iler mıntakasına a da dehşet için- S ag veya yıkılmak Vog E3fap olan evlerin den fazladır, de- Büncü sayıfamızda p sokaklardan bütün şebri / hi Kardeş Macar Milleti Reisine | 5 Geçmiş Kont Betleni Hâmil Taşıyorlardı... . r Olsun. Tren Kaza Geçirdi.. | Kont Betlen Macar başvekili M. Betis nin dün sabah saat onu kırk geçe trenile şehrimize geldiği- ni haber verdik. M. Betlen şerefine dün Perapalasta bir öğle ziyafeti verilmiş, Topkapı sarayını gezmiş, ( 19,16 ) da hususi trenle Ankaraya hare- ket etmiştir. Kont Belten şe- refine dün Haydarpaşa istas- yonu parlak bir surette dona- tılmıştı. Peşte sefiri Behiç Bey de Kont Betlenle Ankaraya gitmiştir. Aldığımız malümata göre Kont Betleni hâmil Avrupa treni yolda müsssif bir kaza geçirmiştir. “Tren bütün süra- birlikte tile gelirken yağan yağmur- lardan taşan - suların sevkile bir ağaç -gelip köprülerden birinin üzerini örtmüştür, tren makinisti bu maniayı görme- miş, bütün süratile ilerlemiştir. Fakat bir mucize kabilinden olarak lokomatifin Utekerlek- leri bu ağçın üzerinden geç- miş, atlamış ve öbür tarfta gene rayların üzerine düş“ müştür. Bu sırada makinist seri bir firen hareketile treni durdurmuş, bu suretele mü essif olabilecek bir kazanın önü alınmıştır. o Misafirimize candan geçmiş olsun deriz. Ankara, 28 (Hususi) — Kont Bellen şimdi geldi. Mösyö © Venizelosa © yapılan merasimin ayni ile karşılandı. İstasyon, parlak bir surette donatılmıştı. Başvekil, Hariciye vekili di- ğer vekâletler erkânı istasyon- da hazır bulunuyor, askeri kıt- alar selim veriyor, bando güzel havalarla kardeş millet reisini karşılıyordu. Kont Betlen Ankarapalâsta hazırlanan daireye yerleşmiş- tr: Şerefine “Hariciye vekili tarafından ziyafet verilecektir. Yarın saltanat ve hilâfet boyunduruğundan © kurtuldu- ğumuz gündür. .Cümhuriyet ilânı, bizim her zaman en büyük bayramımız olacaktır, Bu sevinç günlerinin eşsiz heyecanı içinde, şunu da can- dan temenni edelim ki, bun- dan sonra Cümhuriyet, en küçük bir sarsıntıya uğrama- sın ve her Türk, bür bir va- tandaş hukukunu ebediyen muhafaza etsin. Erkânı Harbiye Reisi Çankırıda Çankirı, 27 (H.M) — Bü- yük Erkânı Harbiye reisi Fevzi Ps; şehrimize geldi, halk tarafından samimiyetle karşı- landı, takriben yarım saat kaldı; bu müddeti de kıtaa- tümızı teftişe saffetti, ve kısa bir müddet içinde şerefine ilen çay ziyafetinde bulun- sonra Ankaraya gitti. Oğuz Bir Karmanyola (100) Liranın Sır Oluşu Sirkecide oturan Karslı Ali Şeref Bey Yüksekkaldırımda (100) lira bozdurmak isterken paranın sabıkalı Kemal tara- | fından kapıldığını ve Kemalin | bü (100) lirayı sabıkalı Arap; / diğer adile Maro Hakkı, Siv- | ri Mehmet, Sarı Hıristo vası- | tasile kaçırdığını iddia etmek- l tedir. Kemal tutulmuştur. Te . — Rza Rus Zabıtasının sabık Şark şubesi müdürü Agabekofun Hatıraları Enver Pş. Nasıl Öldürüldü? Bu mühim Reşrine ifşaat silsilesinin yakında başlıyoruz. Kuponlarımız Tebdil ediliyor Vakit geçirmeyiniz , Hemen Matbaamıza müracaat ediniz. İzmir, 27 (H.M) — Yeni Arkadaş Mı Arıyor?.. Asır başmuharriri İsmail Hak- | kı Beyin geniş bir çark hare- | keti yaparak Serbes fırkadan | ayrılacağı, bizzat Serbes fır- kanın İzmir “teşkiliitr reisi Ek rem Hayri Beyin'de Halk fır- kasına avdet edeceği hakkında (Hizmet) gazetesine o başmu harriri. Zeynel “Besim Beyin | İstanbuldan (o çektiği (telgraf | el'an dedikodu uyandırmakta berdevamdır. Bununla . beraber ben rivayete sebebiyet veren hadi- | senin” nasıl çıktığını bizzat | İ bu Ekrem Hayri Beyden dinlemek istedim. Serbes fırkanın İzmir teşki- lâtı reisi dedi ki: “Zeynel Besim Beyin kendi | sukutu esnasında yanında bir arkadaş bulundurmak istediği muhakkaktır. Ben İzmir meb- usu Vâsıf B. ile tesadüfen bir gâzinoda karşılaştım. Muha- veremiz herkesin önünde ce- | reyan etti. Vâsıf Bey yanında iki meb'- us arkadaşı olduğu halde otur- duğum masaya gelmişti, se- lâmlaştık: — Yakında birleşeceğiz de- gil mi Ekrem Beyefendi, bü | tün münevverler bir «rada | toplanacaklardır dedi. Ekren. Hayri B. Bu suale; — Evet, cevabını verdim. Siz de bize iltihak ederseniz birleşebiliriz. Sizin mevkiiniz bizim fırkanın safları arasında olmalı idi. Muhaveremiz bu noktada kaldı Ekrem Hayri: bey: siyasi ka- naatlerinde br ka'a kadar ! metindir. “Ha'k uğrunda mü- cadeleden aldığım zevki, haya- tım pahasına da olsa feda et- miyecek kadar fazileti bitme- miş bir insanım. demektedir. | Siyasi Tablolar Ismet Paşa — Venizelos Cenapları! Mavi, kırmızı ve beyaz renkleri güğel imtizaç ettiriyorsunuz |.

Bu sayıdan diğer sayfalar: