29 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

29 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a HAŞ CUŞT O TU T e 8 Sayfa SON POSTA Teşrinievvel 29 Galatada Kara- H Ş E —H_B Ü YaAL K EZEKSELSİOR Ka ada FABRİKASI Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz ' Erkeklere mahsus gayet müntehap PARDESÜLER, PALTO- biçimde gayet şık elbiseleri her yerden ucuz | LAR, KOSTÜMLER VE MUŞAMBALARIN müntehap çeşitleri VE satan yegâne müessesedir. || hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar.. ERKEKLER İÇİN HANIMLAR İÇİN Muşambalar İngiliz DNi Muşambalar ,ti Taklirde 13 / kizen Muşambalar Çevrilebilir. 14'/, , Muşambalar Çevrilebilir - 14'/, ,, Muşambalar Astarlı 19z Trençkotlar Mehtelif M a S Pardesüler Sax'ü ZDla yi Muşambalar Po dö peş 14/, , Pardesüler DA & Meşhur Mandelberg marka Empermeabilize — gabardin Pardesüler Metur Mardeberg (37 /, Muşambalar İpekli Töri /et ğ ÇOCUKLAR İÇİN Pardesüler ir$iliz bisimi V Li ga TRENÇKOTLAR Ka Muşambalar Kauçuktan — 4 '/ Hd Paltolar yünlü ö N4 ğ Ce d w B Muşambalar Bivertin Tet faye ğ Kostümler :ti VAildr siçi Pai L Parsim ai TRENÇKOTLAR YAf ea Kostümler ivet 18”, , a ae0 . DN — Paltolar Yünlü DŞ a Tediyatta Büyük Teshilât — Toptan Fiatına Perakende Satış Yekenci Vayürlari [ * Karadeniz Postası bi vapuru29 Bl, GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK w İzmirde KADAYIFÇIZADE halı kumpanyasının mamulâtından nefis taban halılarını muhterem halka bir hizmet olmak üzere geçen sene muvaffakiyetle tatbik eylediğim maktu fiat usulile tekrar satışa baş- İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı U. M. |Samsun 1.yüz Lüzumu olan 12,000 kilo çember. Çarşamba Kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 28 (# Günü akşamı 6 da Sirkeci teşrinievvel 930 Salı gününe kadar mübayaat komisyonu kita- || yıhtımından hareketle doğru ladım. Buhran hasebile fatlarda büyük tenzilât yaparak ISPARTA balıları metro murabbar 1700-1900 NEZAKET 1200, Gülistan 1000, ber tarafı yünlü TAHTA halıları 7$50, UŞAK 750-800, DEMİRCİ 625, GÖRDOS 580 kuruş olarak satılmaktadır. Her salon ve oda ölçü- lerine elverişli hahlarımız mağazamızda her daim büyük miktarda mevcuttur. Mühterem halkımızın aldanmaması için dopomuzu bir | betine müracaatları. (Zonguldak, İnebolu, Sazı- tefa teşrifleri menfaatleri iktizasındandır. K sun, Ordu,Gireson, Trabzon, KAPALI ÇARŞI ZİNCİRLİ HAN No. 3-4 AHMET TAHİR | 'Şğıük“iî? Kuştuyu yastık (| Sürmene ve Rize) iskelelerine rinievvel perşembe ğ Galata rıhtımından İnebolu, — Samsun, Ünyer Fatsa, Ordu, Gireson, Trab” zon, Rize, Hopa'ya $ decek ve dönüşte Pazar kelesile Rize, Of, T zon, Polathane Gireson, Ü du, Fatsa, Samsun, İnel Üya uğrıyarak gelecektir. Horkesin tercih ettiği UNK .'l:rrabzonwLüks Pust;'ısı R BEYNELMİLEL ea | Doğum ve kadın hastalıkları | ÜYÜK KASAPANE| SÜLH::::: PERŞEMBE | ” DeSİ S. NALBANDİS günü saat 20 de Sirkeci rıh- D a N geyoğla Tünel mevküi S27 En ll tanından hareketle ( Zongu- | Hüseyin Naşit mükemmel cinsten sığır eti ve | dak, İnebolu, Gerze, Samsun, | Türbe, eski Hilâliahmer binası filetosu, kuzu eti ve semis ta- İŞ/ Ordu, Gireson, Görele, Trab- No. 10 Telefon İst. 2622 zon, Rize, Mapavri, Atma, Hopa) ya azimet ve ayni is- İykelelerle Sürmene, Vakfıkebir, D rr ';&îî:i:'ya uğryarak avdet #İYermmi, Siyast, Havadis ve Halk gazetesi r. A. KUTIE-L F k l IĞ İdare : İstanbul, Nuruosmaniyo Cilt ve efrenel hastalıklar tedavihas |— Yük ve yolcu için mahalli | Şerel sokağı 35 -37 nesi: Karaköy Topçular Cad. No. 34| Müracaat: Sirkeci salonu kar- İf ,,, L z | Galatasaray sergisinde birçok takdirlere mazhar olan İstanbulda "*"fî_':f' buz avdet edsecîk"'d V fa Bozası ıktı Çakmakçılarda Çeşme -sokağındaki kuştüyü fabrikasında kilosu 125 ($ ) | TT EZ A e ( b âylerinin ki azır yastık şilte yorgan kuştüyle- (ğ. ' ©|kenci hanında kâin âcen- kuruştan başlar kuştüylerinin kilosu hi yi şilte yorgan kuştüy | Förmayate ae ”a rine mahsus kumaşların cavar cümlesi çok ucuz fiatla satılmaktadır. 1!. —Tcl. İstanbul 1515 m ve kadın mütehassısı İ HİÇ BEKLENİLMEDİĞİ BİR ZAMANDA BİRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCAK Teten TAYYARE PİYANKO BİLETİ ALMAKLA vuklar. Muhterem müşterilerini memnun etmek emelile intihap edilir ve kusursuz hizmet ye nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 KABİLDİR. ONUN İÇİN: | TAYYARE PİYANGOSU BİLETİNİ ALINIZ Mersin postasi ( Konya ) vapuru 29 p rinlevvel çarşaraba 11 MAĞ İlata Rıhtımından kalkarak Bodr .. .. .. ü Dördüncü Ke Şı de Si ş,ıı-;ı,ı ıhiıiîınbouîlu han No. 2 Pa kutusu İatanbul <7 nakkale İzmir, Kullak, Bge r.Namı F ekyeönarm ni N ( aS aKT rum, Rados, Fethiye , Fi ğ Antalya, Alâiye'ye uğr! Mersin'e gidecek vedÖ"ş': ayni iskelelerle berıb“n. : uveu, Anamora Kuşıdl:' 4 is l1 Teşrinisani 1930 dadır İBÜYÜK İKRAMİYE45,000 LİRADIR MUKTEDİR BİR İŞÇİYE Kendi hesabina çalışması için bir çare gösteriliyor. Mühim varidat müem- mendir. Talep edilen — sermaye 273000 Berlin tıp fakültesi seririyatından mezun . — Dahili — hastalıklar mütehassısı. işli Gazi Halâskâr caddesi Numara 182 İRAĞE EORTESĞR ASA GA riyacaktır. Dalyan M £ el Nargileciyan eczanesi ittisalinde. || z e vezı ıı,".îh izçe olacaktır. Ce yolcu ve yükü gidiş vei“"': : S L e ei germetid Fethiye'de aktarma —— Z — A B alınıp verilir. Çanakk AA —"," ÜrrrEM A ğ Ş ; a ük alınmaz. KABIZLIK HAZiMSiZLIK Yedizmki* MAZON MEYVA TOZU n p geldr Melarn aa Kolay bir hazim, rahat bir uyku temin eder. Bahçkapı'da Hasan ve Zaman ecza depolarile İzmirde Moreno Margunato ecza deposu. Ümrmi deposu: Bahçekapı İş bankası arkasında Mazon Botton ecza deposu. Büyük şişesi 120 kuruş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: