29 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

29 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni Şehir Mec- lisi Ve Halkın Beklediği Yeni şehir meclisi, birkaç gün sonra toplanıyor. Bu mec- Hsten halkın beklediği birçok yey vardır. Bu beklenen şeylerin neler olduğumu balkın lisanından dinle- mek istedik ve dün muhtelif kim- velerle görüşüp Aikirlerini sorduk. Bize söylenilenleri aşağıya kayde- diyoruz. Fakat şunu ilâve edelim ki doğru, yanlış, halkın bu söy- lediklerinden çıkan mana yeni belediye meclirinden fazla birşey Sonra dar yollar genişletil- meli, bu süretle — otomobil * Fatma Hanım ( Kızıltoprak, istasyon civarında 14 ) — Neler mi yıpım? Milletin * Tevfik Bey ( Cağaloğlu M. Osman Beyin ııeıduıdo) * Ahmet Niyazi bey ( Cağal- oğlu, 58) — Ne söyliyeyim, hiç!. Sı- fır sıfır geçi — Neden ama ?? — Terkos Adam Polise Ateş Etti yangın — yerinde Şüpheli bir —surette dolaşan Ali isminde birisi, orada devriye germekte olan polis Kâzım Efendi yakalamak is- temiş, Ali polise ateş ederek kaçmak istemişse de yakalan- mıştır. Bir Çocuk Yaralandı Tavukpazarında oturan İs- kender isminde bir çocuk dükkânın kepengile oynamakta iken kepezgin çivisine takıla- rak ayağından yara'anmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Lüngada Bir Be:beri Yaraladılar Galatada berber Melkon Ef, evine giderken meçhul bir kim- se tarafından kolundan ve çe- nesinden bıçakla yaralanmıştır. Serbes Fırka Taşınıyor S. Fırkanın Galata'da, Naz- h handaki kaza merkeri bu- günden itibaren Beyoğluna ta- şınmaktadır. Merkez — heyeti, bugünlerde Ankaraya gide- cektir. Tahsin Bey de Cumaya Ankaraya gidecektir. kalkmasını — istiyorum. bunu vekillere, meb'uslara söyledim. Ne oldu: hiçl. Binaenaleyh, sen de bunu. Hiç geçl — Belediye meclisi, elek- trik ve Terkos şirketlerini imana hıdır. Terkos şirketi muntaram 1 vermiyor; neden? Karışık mal satanları ağır cezalandırmalı; bozuk yağ yemekten mide fesadına uğruyoruz. — Başka? —Biraz da yangın yerlerine dikkat etmeli, Bilhassa Aksa- ray yangın yerlerindeki cadde ve lağamlar yapılmalı. — Başkal — Düşünsem çıkar ama, kumpanyasının | bunları yapsınlar yeter! İDünkü Feci İnhidam Nasıl Oldu?| Bir Günde Hadiseyi Gözile Gören Bir Şahit Anlatıyor Galatada, Mumhane caddesinde Panaiya kilisesine nazır bir binanm feci surette yıkıldığını yazdık. Vak'ayı gözile gören — karilerimizden — şapka bize binamın nasıl yıkıldığını *Yıkılan bina, dükkânımın bir duklııı ilerisinde, kaptan sokağile Mumhane caddesine nazırdır. dan bir dakika evvel ben kaptan sokağından geçtim. Binanın içinde çalışan bir tenekeci kapının önünde duruyordu. Ben geçtim ve çatırdı oldu. Baktım, binanın kapı ve pen- cereleri üzerinde bulunan murabba demirler kırılıyor. Bu sar- sıntıyı işiden ev halkı pencerelere koşuşmuşlardı. Baktım duvar beş santimetre kadar açılmış, bağırmıya başladım. Bu sırada tenekeci ile sokakta duran diğer bir adam kaçıştılar, Fakat alt kısımda duran ameleye mahsus kahvenin ocaçısile evde- kilerden kimse kaçmıya muvaffak olamamışlardı. Ev büyük bir süratla ve Üüç saniyelik kadar bir zaman zarfında yıkıldı, ve Panaiya kilisesinin çan duvarı üzerine düştü. Civardaki üç sokak kesif bir toz duman bulutu altında kalmıştı. Arka tarafa koştum, bu sırada etfaiye yetişmişti. Ev halkının bulunduğu tarafı gösterdim. Bir erkek sağlam ola- rak toprak altında duruyordu. Bunu çıkardılar. Bir kadın da yaralı idi. O da kurtarıldı. Az sonra yaralı bir erkek ve 13 yaşlarında bir kız cesedi bulundu.,, İnhidamın sebebi, henüz anlaşılmış değildir. Yalmız ev tamire muhtaçtı! İki üç gün evvel bir usta ile pazarlık edilmiş idi. Kiremitler aktarma edilecekti. Bu adam işe başlamış, çatıyı açmıştı. Diğer bir usta ile de 14 metre uzunluğundaki bir oluk ve 200 kiremidin düzeltilmesi ve bazı yıkık kısımların tamiri için 30 liraya pazarlık yapılmıştı. Bu usta saat beşte işe başlamış ve inhidam saat 8,7 de vukua gelmiştir. Son dakikaya kadar insanca ııyııt miktarı şudur : Beş yaralı, iki ölü; ölüler şunlardır ; muavini Hasan Tahsin B., Giritli Ali Ef. kını 13 yaşında Sultana, Bebek'te deniz hamamlarının önünde yatmakta iken polisler karakola götürmüşler. İsmail karakolda — memurları - tahkir etmiş, bu kadarlıkla kalmıya- B Sr a î Bir Mısırlının Köşkü Soyuldu Rumelihisarında oturan Mı- sırlı tüccar Velit Sıtkı Beyin evine — hırsızlar girerek bir çok kıymetli eşya çalarak kaç- : mıqlırdır Yavuzu Ziyaret Dün iki bine yakın halk Yavuz — zarhlımızi. — gezmiştir. Dün cetvelini neşrettiğimiz gün ve saatlerde bu devam edecektir. ziyaretler kılıpçııı Arif İsmet Efendi | On İki Hırsızlık — İki Saate Bir Vak'a Düşüyor Şehrimizde yirmi dört sa- atte, (12) hırsızlık vak'ası olmuş; muhtelif semtlerae — 90) lira, bir elmas ve bir altın yüzük, bir altın kalem, bir İş bankası kumbararı, bir altın saat ve saire u Savur'da Halk İdari Vaziyetten Memnundur, Deniyor.. Savur belediye reisi Şevket Halktan İsmail, Kaplan mahal- lesi muhtarı Mesih, haltan Ta- hir, Süleyman, Sefa mahallesi muhtarı Aso, ve Seydin me- hallesi muhtarı Ahto imzala- rile bir telgraf aldık: Bu telgraf, Savurdan “Son Posta,, ya gönderilmiş bir te- tashihini havidir. Evvek- ©e gelen telgrafta Büyük er- kânı harbiye reisi Fevzi Paşa- nın Savurdan geçişi münase- betile bazı kadmların kendisi- ne şikâyet yollu bir arzuhal takdim ettiklerini bildiriyordu. Belediye reisi Şı'ht Beyle arkadaşlarının dığın i iyor şikâyet edildiği bildirilen kaza kaymakamının gayur — ve vazi- feşinas bir genç olduğu kay- dediliyor. mıza binaen tav- zih ve kaydediyoruz. |Telgra- fın aynen dercedilmemiş olma- sının sebebi, — muhteveyatının çok karışık alınmışolmasıdır.| İRTİHAL (Samsun) un en eski aile- lerinden Alemdar zade Aziz B. bu sabah dört buçukta irtihal etti. Cenazesi bugün öğle üzeri Beyazıtta Muradiye sokağında kâin evinden kal- dırılarak — Allahın - rahmetine tevdi edilecektir. Ailesine ar- m taziyet ederiz. Cenabıhak rahmet eyliye. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: 1: Hasan Bey — Pazar'ola topçu başılar... keyif nedir böyle? 21 Galatasaraylılar — Hasan B.! Yunan t" bise karşı beşle mağlüp ettik! *—nmı' yasınız!.. Allah ayaklarınıza daha 81 Hazan B— Hay yaşıyasınız, çocuklar, hay | Tahsisat Bitmiş« Evkaf Mabetleri Tamif Edemiyor.. Evkaf — müdüriyeti umurt” yesinin hayratın tamiri İi ayırdığı üç yüz bin liralık tWf sisat bitmiştir. Halbuki İstaf bulda tamire muhtaç (25) kubbe vardır ve ımıııl' sene tamir edilmezse inhi tehlikesi muhakkaktır. Yağmurlar — başladığı W din işleri müdüriyetine her gö yüzlerce müracaat yıpdmıh’, Bütün camilerde beş bin kadf kırık cam varmış. Evkaf vf düriyeti umumiyesi Meclis açılmaz munzam tahsisat yecektir. Doğum Evleri Açılac/ Belediyenin — Haseki basf tanesinde bir Doğum Evi ür. Bu ihtiyaca kâfi eli dir. Belediye bu sene Ru! * ve —Anadolu sahillerinde Doğum Evi açacaktır. Burt | için iki bina kiralanacaktır. | Bu Sabahki Ziyaretli M. Venizelosu getiren ’ kruvazörünün suvarisi bu ıj Vilâyet, Kolordu ve aııü' kumandanını ziyaret M ııyıntlu merasimle iade olur Halil Pışa Şerefine Ç" Bugün Güzel San'atlar B” liğinde resim üstadı Halil Pt gerefine “bir çay sird verilecektir. Aris Gidiyor Selânikli Aris takımı Bolculan bugün — memleltili rine dönmektedirler. Arislili Salatasifi İlk Mekteplerın # Cetvellerinde Şehir ilk ııelıtqılınnıl cetvellerinde tadilât tır, Talebelerden bir kısm! d' leden evvel bir kısmi da ) den sonra haftada on d" saat ders görecektir. mektepleri ders celveu/ tadilât yapılmamıştır. , Muallimler Kooper&', İstanbul muallimlerinit kil etmek — üzere d “Muallimler kooperatifi» M nisani içinde faaliyete Pazar Ola Hasan B. Ve Galatasaraylılar d: Hasân E. — Sayenizde Takeiın İnönü meydanı vibi şeref kazandı! o e e

Bu sayıdan diğer sayfalar: