31 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

31 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

31 Yeşrimievel ve onun ulu ninisi elinetle takdis ettiler, Yalva; Cümhuri A riyet irlerle tesit edil-|ğ Alma Komis. HAKIMIYETİ MILLIYE zarı ittilarna arzedilmek üzere en ilan olun! 1010 i Müdafaa Vekâleti odacıları için vi ve nümunesi üzerinden mamul As, Fb. U. Md. Satın Alma Konu an gi ç, 49 (ELM) — olarak St gp ii ettirilecek- bayramı samimi tenabüi en ” tr. m ihale 3. 11.930 gümü saat gi Orta Bk eği Glee Trt > veri yonu lan ları 14 dir. Talip mayer e : bi Air e ar 3—107 | a ihaleleri cetvelde gir w. erkez ve Saylık taze sebze ih Kapalı zarf suretile münakasaya lere talik edilmiştir. Alâkadarana malüm olmak üzere ilan olunur, ea Cümhuriyet bay- öne işin 5375 kilo ispanak 30100 kilo | konu miz epi ölen ye in gi Emme (Kapalı zarfla ilanda bulunan malzeme), ramı emsalsiz tezahüratla tesit edildi. Mia per suretile si e teklif edilen fia gali e ü- mibe ğe hatipler tarafından bu mesut tay olunacaktır. Talipler şa 9: ne mü- İlk ihale günü (O Talikedilen gön günün klar sö) mdf pazar günü rant on : müylesi 186.000 döküm koku lendi. Şehir baştan başa donanmış gece vk için de şartnamede yazılı teminatla zarlıkla mübayaa edilecektir. e Ta iplerin. 125000 teshin koku çin de ş yi ie alayı yapılmıştır. teminatla birlikte merkez satın al 8 5 ş e ez ni Di ömerli büret alym in ın İsiğsyonue a Hariçte. setine miiracaatleri. 3— Si 20 Kalem muhtelif makine yağları. - — ilan edilip fiyatı gi > ora Kayaşta askeri dekovil hattı güzer a e > ile Yedili, | O 5 Kalem kol ordu tamirhane mal gâhr olmak üzere menafii umumi Kesi emesi. Stokholm, 29 (A — Semer 8 mma istimlâkine vilayet idare eke asia a yaptırrlacaktır. Pazarlık günü 1 teş > a den kalma zeytin ie e ger Gr ii rinisani 930 tarihine müsadif ne undaki cürufun tasfiyesi, ehmet Ef. veresesi Az : ral | t liplerin — ia Kötip oğlu Mehmet Efendiye ait)C, 0 al ek ai 207 kalem muhtelif makkap ber e harita 1508 m “e £ gün merkez satı sima kamisyonuna | 244 kalem muhtelif efeler azinin e tarafından beher met: rabbama on kuruş fiyat), < ei teminatlarile 75.000 adet ateş tuğlası. Ez RA mi yerini karamamesi iz birlikte li - ei 20260 kilo benzin. -İsh#wna tevfikan eshabının nazarı itla 31033 zi Gi mma arzedilmek üzere keyfiyet ilan olu ak Bur. 3—ı009) (Kilo 18 kalem muhtelif kimyâhane mal- 50000 lahana mi K. 3 satın alma komisyunundan: 45000 Pırasa Kilo NR 603 adet muhtelif zımpara taşı. yük bir Da eseri olarak Tre yn gi 511930 saat 15İ 25000 (taze bakla z MER tir kik ON wi may heykele bu mu- 11520 15İ ıso © kök kereviz İçin 214 adet kapat 218 takım dabilt €k- m iin Stockholm Elçi- BE iiyaer için balada “ikdarları| (© 5000 & maydonoz bize 198 takım harici elkize 294 talan vi aranı Malmoe fahri konsolos-| muharrer iki kalem yulaf kapalı 5000 bahar şapka. luğumuz M. Vasetana pata bir çe-| suretile münakasaya konmuştur. İhalesi| (o 25000 O patates 15000 o küsur bedeli keşifli Kırık- Tenk vazolunmuştur. hizalarında gösterilen tai“ '-ra olu) (15000 kalede esas caddeye bir ana kanalizasyo- ww aacaktır. talipler şartnamesini İstanbul- 20000 soğan nu yapılması. da Fındıklıda İriş Kolordu satın al 1500 O dometes salçası : İskenderye, 29 (A.A.) — Cümhuriyet| ma da görebilirler, münaka- 10000 t taze soğan 8750 kilo pamuk iplik üstüpü z bayramı Eğe , Türk 10000 o bezelya 250 kilo mağnezam. via ei ee altında parlak bir surette kutlulandı ve| teklif yim om iğ kini 10000 taze hel kav ve amala 00 4—11 030 — ii İN ın İS | ayyeneden evel makbuz mukabilinde e e gi ş tirak ettiği pel izel oldu. Sabaha a engii & ür ie genlik yapıldı. Mere fe A Mİ e < e 31 kalem muhtelif boya 8—11—990. , 15—11—980 kadar emsalsiz bir şenlik yapıldı. e i sime Seyri Sefain İşle üdürü Bür- e eN 15000 adet yeşil kıvırcık salata 9 kalem bezir neft yağı üstübeç 5 Er Gedek Yenişehirdeki Vekâlet binasile Bü-| o 10000 © demet tere otu HA adet yorarak dememe 10—11—930 18—11—930 ROMA'DA. Elçi İM bir suret imizde ci rette tesit edilerel k Büyük i Su: at B. tarafından mii 'bir res- de rilmiştir. iRriğnr hükümet ve Win sefirler tebrikâtta bulunmuşlardır. onde 30(A.A) — Roma Büyükl Keşfini - pek) çeşi tı Ankara şehir suyuna raptedilecektir. ini görmek isti; her gün ve Ankara istasiyonu civarında Toyğar ikikini azartesi güni FIRKA. 8. ee Ak m) ; man ibaret arazinin menafii umumiye $sde anbulda Harbiye lk ma- hili Mahsusunda ele nacaktır. Talip leri e şartmieneii esi İ kamlayodk müra- kalem kışlık kaba | retile satın alacaktır. ri a 80 Pi (Aleni münakasa ile ilan'da bulunan malseme) e Me 462 takım don gömlek 400 çift fotin 27 kalem zımpara kâğıt ve tozları İstanbul askeri sanatlar mektebi ta- Tebesi çin 6 kalem iş ırları a a A teklif mektupları- esine kadar keremi numaralı i r mukabiline kür ği riyasetine Gülin 3—726 Miktarı İnammma istimlâkine vilayet idare heyetin 3500 bi -arar verilmiş ve heyeti muhammi- 2800 Mercimek ne tarafından mezkür arazinin beher 1600. © Ges yağı» G/NİİAM PEEŞAMR | re arabbama on yedi buçuk bini 2000 ğan saat 14. 5 z südü iel fiyat takdir Edilmiştir. İstimlâk karar 1000 o Şeker namesi ahkâmına tevfikan eshabının na nee Sadeyağı bün Pasin bulunan kıtaatın ihtiyacı İçin yukarda cins ve miktarı Yazılı 8 dey Jem ii pidm, perye şembe günü Satın Kine ipe mezkür günde 8. F. kom 3—1037 nuna müracaatleri. A. NAFTA BAŞMÜHENDİSLİ. ie inşaatı 1919 lira 71 kaş bedeli keşifli Bâla Ne EE fular karyesi civa- e öp: lak Surette ve bir kafta konmuştür. vi ihale 2 teşrinisani 930 pazar cümeni Priz ve şartname ve keşifni meyi görmek zere başmühendisliğe zi rac'atleri ilan 5 3—978 İN ymm meni ile Anadolunun ahi ylnda vee hayat sigor! rtaları ül: rine muamı Li tatatır ma Freulain K VALET sadonunun açılacağ. BEDAYİİ FENNİY ENİN BEDAYİPERVER ÜŞTER İLERİNE Büyük İedakârlıklarla, bil hassa a mİ muvaffak olduğüm! asri ve her türlü terakkiyatı haiz FOTOGRAFHANE ve TU- ını tepşir ileşeref kesbedeim. M.Cemal. 3 —0984 22 15—11—90 git $ : yağı 715 kilo don yağı 2195 kil zeytin o u—11—980 “© 15—11—590 Yağı 100 kilo komelak © 5200 kilo sabun 2—10—90 10 kalem muhtelif boya arap sabunu 280 kilo süper- Si ei SM si Mevkii Sokağı o Cinsi Hisar Demirfırka Hane Hatuniye Puruzlu ö İsmetpaşa Bayır e Leblebici Daracık i. Vattarin Katırcı “ Vattarin Tapucular 5 yazılan haneler Y-11-930 da yam si ei olanlar Defterdarlıkta müteşekkil kemiğe MÜZAYEDE VE MÜNAKASA ANKARA DEFTERDARLIĞI MİL Lİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN: se iri Muhammen Hisse k: ni miktarı "Lira 3567 299 600 Tamamı 61491 166 1200 36-9 0 200 24-4Bse him 24 6465, 200 21—9 , 7-858 92 709. Tamamı 21-2060 141 3650 yi ar günü Sa. 15 te bilmüzayede satıla- eri, müracaatlı Gömlek maa yeten (yaka çift) aş ila “Yazlık fanil Kışlık fanila .. | iri z 240 | karada S. A. komisyonuna müracaat eya Kışlık çorap 200. | Temel Yazlık fanila 00 1 eni münakasa ile ihale edileceği ilan edilen İstanbul tlar mektep talebesi için al olan iş çamaşırlarının müfi sskert nacak 5 yüz istikraz olmak üzere ilan olunur. 3-995 2 kalem muktelifülcins ve miktar- makine . kup: desi hulul eden çi onumaralı kupor delinin 1 aaa tarihinden iti baren bankamız giş adığından Şit eden iş m e ee ein yapılacak dadiyar, hak| BEYOĞLU — İSTAN- BUL 356, İstiklal cad. a Türkiye Milli hanında bulunan ie Türkiye şubesi merkezine edilmesi mu ilan olunur. Müptedi ve müterakki talebe için yeni kurslar açılı, Ir, üzu 1 isin dö Viven Hayat Sigorta Şirketi, 3—988 BERLİTZ YAUNUNUNINNINUNINININININUNINININININ HER LİSANI ÖĞRETİR — Tecrübe dersi MECCANENDİR. Yı > kapalı zarf usu- Hile ağn ihii de ihalesi yapicam Taliplerin şart- ei almak için yirmi kuruşluk pul 27 nı vi ev ki caddesi. Kemmel 6 oda, İ | halâ, banyo, mürlük ve Hususi dersler hane- tişmiş meyva havi nizde veya mektepte. eks 3—524,