31 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

31 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çim yatay 460 Cuma ii 31 Terineve 1930 Cümhuriyetimizi Hükümet merkezimizde ayni zamanda' kıymetli dostluklarla tes'it bay r Ankara, 29 teşrinievvel — Bugün tesit ettiğimiz 1930 se- nesi cümburiyet bayramı yalnız Türkiye için dahili ve milli me- rasim tezahüratından ibaret kal- mamıştır. Bu merasımı ayni za- manda beynelmilel mahiyet ve ehmmiyeti haiz bir hadise olmuş tur. Bunun sebebi herkesin bil- diği veçhile Cümhuriyet bayra- mma Ankarada müsafir sıfatile Yunan başvekili M. ile başvekili M. Eetlenin iştirak etmesidir. M. Venizelosun Ankaraya ge- leceğ ne bulunan Venizelos Macar ' Yapıp” Yapıp bir mazere icat etileceğini seyahatin mut- laka o Cüm'uryet bayramından sonraya tehir edileceğini zanne “yorlardı. Halbuki M. Venizelos Cü riye bayramında Ankara- da b bilhassa iltizam ederek hareket etm 4, seyyahatın hiç bir vesile ile gününden şaş- mamasını temin eylemiştir. Bu suretle 1930 senesi Cümhuriyet bayramı ayni yâmanda müstakbel Törk Yunan dostluğunun da tes'it merasimi yerine geçmiştir. LAR tarafı 6 inci sayfamızda) “uzmağı ismet Pş. N'sanda M. Venizelosa iadei ziyaret edecek Girl Iki dost başvekil yanyan- ve kolkola Atina 29 ( Avyi) — Anka- tada bulunan Yunan muhabir- leri İsmet Paşa ile Tevfik Rüş beyin nisanda M. Venizelo- ta iadei ziyaret edeceğini bil- *riyorlar, M. Venizelos cumartesi gü- Bi Istanbula dönüyor. Ayni ün saat 16 da M. Venizelos Patriği ziyaret edecektir. me... . Kahraman ordu Ankara geçit resminde aaa a e ni bilenler son güne kadar | | birine atideki beyanatta bulunmuşlar. kalabal ramı olmuştur | Gazi Hz. Yunan gazetecilerine kıymetli beyanatta bulundular | M. Venizelos Ankarada gazetecilere : düşmanı diyenler var. Olmadım,değilim! ,, diyor Büyük reisimiz, M. Venizelos, Kont Betlen ... Ankara, 30 — Dün gece Türk Ocağın-|larım, bana bu dostane tezahürden de-|böyle bir mukarenet uğrunda çalış daki baloyu teşrif buyuran Relsicüm-!rin Bir tahassüs duyarak bahsettiler.'mağa davet ediyorum. Elleriniz /55: Hazretleri, Yunan gazetecilerini ka| Sizler de Atinaya döndüğünüz saman.| sıkmakla bahtiyarım. bul etmişlerdir, burada ayni hararet ve kayırhahlıkla! Müteakiben Yunan gazetecileri namı Gazi Hazretleri, Hamdullah Suphi mm edildiğinizi ikrar edeceğinizi|na Gazi Hz.na saadet temenni eden M i tarafından kendisine takdim tdilen| zannetmek istarlam İtihadlidise de Reiğiğümhur Hz. ceva İMestager d'Athönes gazetesinin muha, İki memleketin âli menfaatleri|P*n, bu sözlerden çok mütehassis öldu- ayni nokta üzerinde birleşiyor. Mü-/ğuhu söylemiş ve sempati hislerinin al dır: İtekabil seeöiasilerimize istinmk ede) milletine iblâğmı rica etmiştir. —Yunan gazetecilerini burada gür. rek, şahsen de taraftar olduğum M. Venizelos diyor ki: mekle bahtiyarım. Mukarcnet teminin-| mukareneti temin yolunda faydalı! Misafirimiz Yunan “Haşvekili” Mörl ds matbuatın rolti çok kıymetlidir. Ge surütte çalışabilirim. yö Venizelos Ankarada Türk gazeteci-| çenlerde Atinaya giden ve Hamdullah Etrafımda: yunan güzetecilerile|!9rine beyanatta bülunurken kendi ken- Suphi Beyin de dahit bulunduğu heve-| birlikte Türk meslekdaşlarmı da| dine: ti murahhasamuz, orada çok hararetli üyorum. Her memleketin gaze- —Bana dün niye öyle yaptın, bugün) ecilerine hitap ederek, onları ep; 10den böyleyapıyorsun diye sorabilir.) bir istikbale mazhar olmuşlardı. Alinadan avdet eden bütün arkadaş-)iyi şerait dahilinde inkişaf gösteren| (opojuios ww g y040) iy) i Bugün 12 Sayıfa Yarından sonra başlıyor “ Bana Türk | ” a Yeni romarımız. KADINSIZ MEMLEKET w li a | j . .. .. ü £ üthi olmuş ve halk bu en heyecanla kutlulamışrtır Kahraman ordu Istanbul geçit resminde Cümhuriyet bayramı, İstanbul- da fevkalâde tezahüratla tes'it olunmuştur. Her taraf, bayrak- larla söslenmiş, gece elektirkle tenvirat yapılmıştır. Havanm yağmurlu olmasına rağmen sokaklar çok kalabalıktı. Merasime iştirak eden askerlerin ve mekteplilerin geçişleri, seyre» diliyordu. Vilâyette tebrikât Sabahleyin saat onda Vali Muhittin B., vilâyet dairesinde tebrikâtı kabul etmiş, İstiklâl marşı çalındıktan sonra başlıyan tebrik merasimini saat onbire kadar sürmüştür. Müteakiden Vali Muhittin B.le diğer zevat, otomobillere binerek Beyazta gitmişlerdir. (Alt tarafı ? inci sayıfamızda) Dosluk misakı Türk - Yunan misakı samimi merasimle imza edildi Ankara, 30 (Telefon) — Bugün Türk - Yunan dostluk mişakının imzası tarihi bir hâdise oldu. Saat 6 da hususi bir trenle hareket eden kont Bethlenin teşrifinden sonra İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü B. ile M. Venizelos ve M. Mihalakopulos hariciye vekâletine geldi. İmza merasimi Tevfik Rüştü B. in makamında yapıldı. Burada ve- kâlet erkânmdan başka M. Venizes losla beraber gelen Yunanlı misas firler, Türk ve ecnebi gazeteciler toplanmıştı. Saat 6 buçukta hazırlık başladı. Bu sırada İsmet Pş ile M. Venize- los, Tevfik Rüştü B. in odasının ortasında yan yana birer koltuğa o- turmuşlardı. Her ikisi de gayet neş'eli görünüyorlardı. M. Venizelos bazan yanındaki küçük tablanın üzerinde duran ki- »p biçimindeki cigara kutusunu İıyor evirip çeviriyordu. Bazen de smet Pş, nm kulağına eğilerek fransızca bazı şeyler Bu aralık Nafia Vekili Sezai B, le İktisat Vekili Şeref B.ayakta ko» nuşuyorlardı. Tevfik Rüştü B. mu- ahgdenin imzası İçin yapılan hazır- lıklara nezaret ediyordu. Hazırlıklar bitince İsmet Paşa V-A-K-IT 3 üncüttertip hediye kuponu : No. 20

Bu sayıdan diğer sayfalar: