31 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

31 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

# 11 — VAKIT 31 Teşrineve! 1930 — Yeni posta pulları resim müsabakası P.T.T. Umum müdürluğünden; 1 — Tabettirilecek posta pullarının resimleri için açılan möüsab ip bi kada münasip bir eser alınmadığından müsabaka tekrar açılmıştır. Müsabak mn inci “ Türk san'atkârları iştirak edebilirler, Me PİMİR nğmlkkit debide 5 gam — Resimler posta pulları üzerinde bulunması lânm irilebil i : : i yanlarla b tirilebilecek şekilde olacak, yani üzerlerinde Türkiye Cümhuriyeti ve posta kelimeleri ile ie hakki erecek ir” ve İse veya para kelimeleri bulunacaktır. ve — Pullardan biri Gazi Hazretlerinin portresi etrafında ankadrem incisi harf inkılâbımızı ve üçüncüsü memlekette ziraati temsil edecektir. Polların ee Mr orga sar ve TM boy 23 en 20 milimetre olacaktır. Yapılacak rimlei eb'adı pulların eb'adından on misli büyüklükte ve siyah renkte olacak ve imlerli ; i fotoğrafları raptedilecektir. ere een pal yere 4 — Resimlerin biçbir yerinde sahibinin ismi ve adresi lı ibi fındi intihap olunacak dört rakkamdan müteşekkil bir işaret ei Are. i oi prn aynı rakamları havi ve resimlerle beraber verilecek kapalı bir zarf içinde yeğ ii ii re ire — vk izm kânun-930 tarihidir. Resimler ve kapalı zarfla Ankarada posta işleri müdürlüğüne, Istanbulda P. T. levazım müdürlüğüne, di. üdü veya müdürlüklere verilecektir. KM A den a 6 — Resimler ikisi maarif vekaletinden birisi dahili mürekkep bir hey'etçe tetkik edilecektir. 7 — Resimlerden Reisicümhur Hazretlerinin porteresi | etraf, için 500 ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser için biner lira gülmeli e 8 — Intihap edilen resim sahibi mümeyyiz hey'etçe Jüzu Se, sişikliği resi üzerinde yapmağa mecbur olacaktır, en yk a 9 — Buna dair daba ziyade malümat almak posta işleri müdürlüğüne müracaat edebilirler, ye vekâletinden tayin edilecek üç zattan istiyenler şifahen veya yazı ile P. T. T. U. M. Emlâk ve Eytam bankası Istanbul Operatör Doktor şubesinden;8 taksitle satılık emlâk Halil Sezai Esas No. Teminat BASUR | vü Mevki i ri Vecerrahi hastalıkları mütehassıs .D i — e ie KY dg lı 1 Pa ven yolu Doktor Em'n pat sekakNo20 91 . . e Yz 2 De İLAN 98 çi “ e ğe K 0 , *İ 5 fali, 4918 133 tarihli 9 ” ” » 161641, - 55 |, | istikraz debili çayla hamillerine: 110 Büyükadada Rıhtım'' caddesinde “15-26 odalari © havi Teşrinisani 1930 vadeli ve me : 120 , | 26 numaralı kupon bedelinin, Heybeliada Manastır sokağı 10 No. lı zeytinlik “250 ,, | 1 Teşrinisani 1930 tarihinden itibaren Osmanlı bankasının Ga- lata ve Ankara idareleri gişe lerinde ve vilâyet merakizinde bulunan bilömum © şubelerinde tediyesine mübaşeret edileceği | mezkür tahvilât hamillerine ilân olunur. 20 Törk lirası itibari kıymetli beher tahvil kuponuna mukabil evrakı nakdiye olarak 50 kuruş tesviye olunacaktır. Kuponların, numara borduro- ları ile birlikte ibraz ve teslimi Balâ: yazılı emlâk sekiz taksitle satılmak üzere müzayedeye vazedilm ş ve 6 teşrinisani 930 tarihinde ihalesi mukarrer bulun- muştur. Taliplerin yevmi mezkürda saat on altıda şubemize mü- racaatları, Tütün İnhisarı Umumi mü- dürlüğünden; 1300 metre mik'abı kereste. Kapalı zarfla ve mevcut şartnamesi mucibince bin Üç yüz metre mik'abı kereste alınacaktır. Talip olanların yüzde 71/2 hesabile teminat mektuplarını hamilen (5 Teşrinisani 930) çarşamba günü Amasya vilâyetinden: 1 — Amasya-Havza yolunun 100-527 —102--927 kilometreler İ arasında 77447 lira 69 kuruş bedeli keşifli 1580,53 metre şose La- miratı esasiyesi ve dört adet kapaklı menfez inşası 20-10-930 ta- rihinden 10-11-930 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve inşaat beş ayda ikmal olunmak üzere kapalı zarf usulüne tevfikan mönü kasaya vaz olunmuştur. 2 — ihale: müzayede ve münakasa kanunlarına muvafık bir şe- kilde icra olunacaktır. Daha fazla izahat ve şeraiti ögrenmek isteyenler vilâyet pafia baş mühendisliğine, ihale için de vilâyet encümen kalemine müra- caat eyleme'eri ilân olunur. İ Tütün inhisar idares umumi | Müdürlüğünden: i 5000 : Yarda beyaz yağlı kaneviçe. 7000 : Kilo beyaz güşe kâğıdı. 2 Bunları vermeğe talip olanlar, Yüzde yedi buçuk teminat Sak- çesile beraber yağlı kaneviçeler için ( 10 Teşrinisuni 930 ) Pazar- tesi ve beyaz guşe kâğıtları için de (12 Teşrinisani 930) Çar- şamba günü Galatada Tütün inhisarnda mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri . m | Tütün inhisarı umumi mü-. dürlüğinden: 300,000 yarda düz beyaz kaneviçe. Yeni sene yaprak tütünlerinin anbalâjı için kapalı zarf usulile ve şartnamesi mucibince üçyüz bin yarda düz beyaz kanaviçe sa“ tım alınacaktır. Talip olanların teminat mektuplariyle beraber 15 Teşrinisani 930 cumartesi günü saat İl de Galatada idarei mer- keziyede mübayaat komisyonuna müracaatları, Amasya vilâyetinden: 1 — 11295 lira 32 kuruş bedeli keşifli Amasya Tokat yoluun 133X928 — 142-110 kilometreleri arasında 2644 metre şosa ta- miratı esasiyesi 10-10-930 tarihinden 30-10-4930 tarihine kadar | yirmi gün müddetle ve altı ayda ikmal olunmak Üzere ve kapalı zarfla münakasaya çıkarıtmıştır. | 2 — Ihale müzayede ve münakasa kanunnna muvafık | şeraitle lacaktır. mol İbra özelik Genie nimel: ieböyellerin Anaya MATER sine ve ihale için de Amasyacucumci vilayectine müracaat lemeleri ilân olunur. “Istanbul ziraat banka- | sından: dg Karyesi: Sokağı: No: Cinsi; Pendik (o Postane 585 Köşk : Yeldeğirmeni 629 n Gayri mübadillere ait yukarda yazılı emlâk kiraya verilmek üze- müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçelerile beraber yev- wreihale olan 3 - Teşrinisani - 930, Pazartesi saat ikiye kadar ban- kunza (müracaatları. Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatları, Krecne Gizer bazli tef dan hamillerine, berayi tediye beş gün sonra getirilmesi muk- tazi bir makbuz verilecektir. İstanbul Ticaret müdürlüğünden: İstanbul manifatura ve tuhafiyeciler ve müstahdimini cemiyetinin 4-10-930 tarihinde yapılması mukarrer olan idare heyeti intihabı 31 10-930 cuma gününe tehir edilmiştir. O gün kongre halinde top- lanılarak saat 10 dan 12 ye kadar hem idare heyeti intihabı, hem de cemiyetin muamelâtı hakkında mesleki basbuhalde bulunulacağı alâkadarana ilân olunur. Amasya vilayetinden: 1 — 9697 lira 66 kuruş bedelikeşifli Merzifon - Çorum A nun21 4 040 — 22 4 053 kilometroları arasında 1013 metre Şos tamiratı esasiyesi 14 müceddet menfez bir adet iki metrelik beton arme köprü ve iki adet üç metrelik betonarme köprü inşaatı 10, 10, 930 tarihinden 30, 10, 930 tarihine kadar yirmi gün müddeti, ve altı ayda ikmal olunmak ve kapalı zarfla müzayade ve müna- asa kanununa tevfikan münakasaya çıkarılmıştır. 2 — Ihale, müzayede ve münakasa kanuna muvafık Yapılacaktır. Gl — Daha fazla izahat almak isteyenlerin Amasya nafiz dai- ne içil encü i i Gn şekl de Amasya encümeni vilâyetine müracaat €y- Mm sl mi 125 kuruş yes ie Kuştüyü yastık Mekâtidi #liye mübayast kumusyonu "iyasetinden. Mülkiye mektebi talebesi için yerli malından olmak üzere mü- bayaa edilecek olan 350 - 400 metko elbiselik komaş aleni su- rette münakasaya konulmuştur. taliplerin nümuneyi görmek üze- re yıldızdaki mülkiye mektebi müdürlüğüne ve munakasaya iş- tirak edeceklerin ihale günü olan 8 - 11 980 tarihine müsadif cu- martesi günü saat 15te güzel sanatlar akademisinde yüksek mektepler mubayaat kumusyo- nuna müracaat eylemeleri ve teminatı movakkatalarını ihale tarihinden evel muhasiplik vez- nesine yatırarak makbuz alma- ları ve munakasanın saat İSten 17ye kadar devam edceği lüzu- mu ilân olunur. ( 48-286) şeraitle . . . Manisa vilayetinden; Borlu-Demirci yolunun 6-(-008—8 4-438 inci kilometroları ara- sında 18778 lira 44 kuruş asıl, ve 1877 lira 84 kuruş gayrı mel huz ki ceman 20656 lira 28 kuruş bedeli keşifli on adet betonar- me menfezler İl tı 8 teşrinisani 930 cumartef/ günü saat on bire kadar müddetle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış tır. Fazla tafsilât almak istiyenlerin vilâyet nafia başmühendisliğine müracaatları ilân olunur. Tamirat münakasası İstanbul Ziraat mektebi “ mudiriyetinden! ğ , Bedeli keşfi (9085) lira 15 kuruştan ibaret bulunan Halkalıda kâin Istanbul Ziraat mektebi binasının tamiratı olbaptaki keşif ve şartnamesi mucibince 19 Teşrinisani 930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münükasan vaz edilmiştir. Taliplerin şeraiti anlamak için hergün Defterdarlık binasında müessesatı iktisadiye mübayaat komisyonu kitabetine ve m iştirak içinde yevmi ihalede mezkür komisyonamyü racaatları. — Galatasaray sergisinde birçok takdirlere mazhar olan İstanbul" ———— ——— ul . Çakmakçılarda Çeşme sokağındaki kuştüyü fabrikasında kilosu 125 | Dr, A. KUTİEL tüylerine KM Bedi — Yökbık. şilte yorgan kuş- | Cilt ve efrenci hastalıklar tedavihanesi. mahsuz kumaşların envaı cümlesi ucuz fiatla satılmaktadır. | Karaköy Topçular addesi 43 Etibba odası riyasetinden: | Türk er a dal taş hal ceğinden âzayı kiramın teşrifleri rica onnur. ri silik.

Bu sayıdan diğer sayfalar: