5 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

5 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No, 3346: On birinci sene. o © ÇARŞAMBA 5 TEŞRİNİSANİ 1930 ir yerde & Gündelik, e 5 uru İsme aşanın iza atını em a e ei ağ nuniyeitve Tasviple Karşıladı. ai nazardai illeti i cek manya'da Vaymar kanına esmisile baş) | Tahdidi Teslihat | FIRKA GRÜPUNDA, e ağ Ge eml Kriyo O POLITI Sedir VE Nİ İSMET Pş. SON SİYASİ İŞI ERİ > İZAH ETTİ. u) ediyor. İki cihet de| O HEYETİ MURAHHASAMIZ meselesine taallü! VT beynelmilel hayatı çok yakindan alâka-| © DÜN HAREKET ETTİ. Ma e dar eden büyük bir ehemmiyeti haiz : e FIRKA BU İZAHATI MEMNUNİYET Büyük asker yaekteplrinn ear m 'dir. Almanya'daki idare tarzının eğ JLADI.. İzmelleri, karşı .Yenişehir sırlar daim, 1 bulunmalıdır — ad e sikini u ui c. Meclis grupu dün Afyon|üstünde mii üzeredir S- 1 yi nefis © sanatlara tekâmü tesirleri yalnız e N ei Ali Beyin riyaseti al-|&er harsı Ankarayı merkez Siri Miami tiles” üstünde Karal ka. iman hudutlar serer 4 tn 5 toplandı. aldı. natları takalım: Hars ve nefis; MAÇ A ŞA et Pş., son ziyaretler “dolayısile| o Ya darülfünun? ini beige çağ lacak bir yenili ünkü Avrupa le Macaristanla “olan” dostane mü- es im herİ rüzgörlerini işidere — in giy inüessir olmaktan geri dur- sna PE YEME mlesi, -idealistliği Suzani zor sıcağını tatarak VE Ein e nra Yunanistan'la -açılan döğüskenliği yep görülür, yalnız kiyenin. hakiki Okafası ve has © ptaisa. yeni ki öçrsin zihniyetini, | Hası görülme: kiki kalbi olabilir. mütritlerinin e şii miliyeilene desölerıhi ve iki mirela EE, dostluk in-) Bir darülfünün pahalıdır. e komünistlerin ümit dik d kişafından'sulhun tersini mamma bekli-| Bir büyük darilfünun pfojesi. sene- SANDI rey Bilim arı Avrupa için hakiki biz yecekleri menfaatleri, mülakat ve müza-İlere taksim edilerek, f: ie fa- e sürpriz olmuştur. Bilhassa Almanlar kerelerine istinaden teşrih eylediler. külte kolaylıkla yapılabilir. Karşı tırka bir istizah al gibi ağır başlı ve ancak Bu esaslara göre, imza edilen dost- ümhuriyetin üksek (o hars)verdi: za hükümet yi gile meşgul insanların demagojik söz- NE titrek e iş muahedesini ve genliği imi se sert ve kurulintihap reyini serbest Kullaballa; lere kapılarak ifrata İ ni k i koli rağında, geni; > leri hiç te beklenilmezdi attılar, ri Eda gaları lale oğurul- Acaba Samsunda, en trap ve sıkıntı içinde bulunan insa! 4 ba inn epik ve aaldr. İstanbul lda bugünkü darül-| doğanda, Berğamada, Kuşi ların psikolojisini tahlil ed ) A ği e dr İle Tl hlelmeçin dünü un kalabilir: Fakat Ankara da-|da; gün ni Keşanda, 2, Siz neticeden hiç te hayrete dü işler- ri sikeiini iyiden bir mii ie hirkaç sene darülfünunsuz ka- ve ii le, Seferihisarda ; e 5“ olmıya: kabi Ni Ve ik amaz. de, LağIkA Merzifonda, Ri- senin ilk düşüncesi o hususi hali verir b le 5 ibabde İl Türk inkılâbı için en eyi Dani de “Züle burği azda hükümet yök eden umumi vaziyete her'ne suretle e meg önce tafa Kemal|mu idi? > > ktir ya ait diğer meselelerle pi Mi olursa olsun bir ayet verme! ole mükâfatı kaç senedir Bai sa- a 1 fırka intihap sandığım Fakat bu değişen v: t yerine asıl — i a du Şi ti Ela biçaklar, başı boşlarla bir vaziyet kaim olacak? Gelen gideni m RAN pm nere EN le birl kuşattı. eyini est vere aratacak mı? Muayyen bir vaziyet > | Ze ei Rüştü B., CevatPş. Teri Mah M. VENİZELOS > miyen va şlar varsa, sokak si- nız muayyen şahısların eseri midir? A yle Bu cihetleri rey sandığı başına ge) 7” esmek Sad ve Asm eyer. SEYAHATİNİ ANLATTI lehler inceden inceye tahlil edemezler... Cenevrede. toplanacak olan Jhzaril, — Geri için yeğ 1 ei —-— x öl ben ve buh | timizi temsil etmek üzere Hariciye Ve.| “SAĞLAM BİR DOSTLUĞ di İsmi profesör) lahları ile bir bom. pbeie i benelli olarak Taka nasıl öğrenmiş ol-| sandığa sok ıyanlardı : ip içeriye İşte mali ve iktısadi buhran O TÜRK OCAKLARI MERKEZ ari e alemiyazı mâddi ve manevi $ı-| kili Tevfik Rüştü Beyin riyasetindeki ESASLARINI KURDUK... HEYETİ REİSİNİN mİ ATI|8: inen erkek ve kadınları anın doğurduğu kini siyasi terbiye itibarile henüz| heyeti murahhasamız dün akşam eks- HAMDULLAH SUPHİ Bi ürk manzara jandarma, ai pek te müterakki olmıyan Alman'lar;| presle şebrimizden hareket etmiş ve) YUNAN BAŞVEKİLİ HALKI “YAŞA-| ZEKERİYA BEYİN NESKİYİ : e eN in na o j dan bir kımını bu mahdut düşünce için- istasiyonda Başvekil İsmet Pş, Hz. Ve-| SIN TÜRK - YUNAN DOSTLUĞU!,| PijI RET VE CERHEDİYOR. ii EE Oz çak 2 eği de harekete getirmişti killer, mebuslar, şehrimizde bulunan se-İDİYE BA ET- ala i >? e 3 vi j Ge EN dönü en e e Rüsu- |. MİŞ, BU SÖZLERİ Mİ pe 3 E )- yeğ mil iri pa : İ . ekâleti er A i i ekâleti e ei tara KARŞILANMIŞTIR. | Fırkası mebuslarından biri taratın- f dan veri di bi | Tec Si K a adamları intihap y. 7 eş ise gil, kelle ister gibi, leni geçeni tethiş ettiler: ÜS! lik bir de hesap istiyorlar. ü NÜKTE. ıkra re mini ne e i memle dırlar ki ic. GR — demokrasi rejimi- dıncağızı, i bile mevzuu yapmakt; ettiği Bir. ai var. e ibeyi' ağa çekinmiyorlar. ei ka gerek Xo-| dir. Cemal Hüs: zında ii e ak soruyor: ad münistler; gerek nasyonal — sosyalist-| fatile ilem iştirak edecekti ; ethi Paşanın yanında bir de ; ler tıpkı bir ordu teşkilatı gibi memle- Tevfik Rüştü Beyin gaybubeti esna- zi isminde biri varmış. O da i ket dahilinde kuvvetli ve büyük “bir) sında Sinçağ lu Şükrü B. kendisine ime averidir, Fransa'dan alıp disipline tabi teşkilata maliktirler. Fa- vekâlet edecektir. <p ÖR — 5 getirmiş.,, aliyetlerinin sahası geniş ğu gibi Mr de beni j ta üessir ve halk psikoloji"| Gazimizin Nutku Ve V — İya Ze ez lin ) sihe çok uygundur. Bunlar mevcut mil- EN A uğ, 2 İH ve beynelmilel nizamdan memnun Macar Milleti. Ee v nin in ansiza olduğ. ıyanların fırkaları olmak itibarile Zekeriyya Beyin Cümhuriyet bayra- elime A, ikincisini an anlamı nişi i bir noktada birleşirler: Şimdiki devlet e j ğe mı gecesi Türk mp > rılması| ider kei byk ngili. l- i binasmı yi yerine kendi kon | “Gazi'nin kanaatine bila keydü dolayısile “Son Posta,, da intişar eden| daz olduğunu söylemek için... 1 yerel aa uygun yeni bir bina) şart ve daye — Sivi yası ii * Bile yekletğimiz. e. bir, kurm: sikleri ve safen Seiğii amdullah Suphi Bey. | muhavere idi: | hi Beyin ! il tler'in nasyonal — sosyalist fır.) lerinin harici se e dair bayanı ” n öğrenmek istedik ve yanına muhar-) lider eler dan bile i kâsı memurlara şu talimatı vermiş; | tı hakkında Peşter Lloyd gazetesi lerimizde birini ön derdik. getirmek değil, e ula bulz “Müesses nizamı yıkacak her hareket | Yor ki: “Kont Bethleniü Türkiye Hamdullah Suphi B. e bilmez değiliz. Eğer böyle bizim yardımımız görecektir. Biz bir | HAtiNi samimi sempati ile takip eden bü. sadık iz vermişti söyleseydik liderin türkçe, bir keli. i felâket Gnc) politik ip edi. | türi Madir sfklei snlemiyesinin, Türk -— Son Posta da od yanlar | me olduğunu mu söylemiş olacak ; yoruz, çünkü şimdiki Zekeriyya Fe diseyi -sırfltık? ğ felâket yakabili şahsi | bir elk hissile yaptığı Bilir misiniz, asıl doğtusu bu undan daha ih fikrini vermek istiyor. Derhal beli olurdu: ü lider kelimesi bir- Çü edeyim: Şahsımı Zekeriyya Beye ve o-İ kaç aylık kullanılışında aldığı man n gâzetesine karşı müdafaa (o etmeği)z, i ve mana ile artıko kadar, e nu: ! LİN Gti unu esasisine ii iel A, M. Venizelos bir nutku esnasında. asla düşünmedim. Eğer Zekeriyya Be-|aslına be. ele olmuştur ki ona iie “mücadele açılmıştır. Alman demok- Kont Bethlen dün akşam Budapeşteye z i yin yazıları beni memleketim mazarın- Sürk ve bile den ilir, bu cidalden yur a çıkacak “Günü |avdet etti. İstasiyonda Hariciye Nazırı) Atina, 3 (AA) ER hee km elf da düşürmeğe kâfi gelecekse, ben esa- Muhali lerimiz neler yapmadı. ne idarci maslahat eden ve bunun | Valko ile Türkiye Sa namına müş | esasi meydanını dolduran mu pir ka, Zeke İlar kullailışı ile ve solu kollıyan "Brüni ng | teşar Tahsin, kâtip Cevat Beyler ve |halk kütlesi önünde, Ankara seyahati| çiyya B. Türk Ocağına niçin giremez, e kelimesi bile aslına esaz —— bu cidal karşısında ne düşü-| diğer zevat tarafından desi edildi. kın im > mek sörüiyerk demliğir bunun size umumi sebeplerini söylemi- , tam bize ni Müyor? üriiğlmdikişiüllikikmieielkrnkdiğii ; günkü bu itilafnamöler| yeceğim. bir ei di değil midir? Hâdisatın cereyanına bakılınca Al-| kül ehbersiz kalmak sebebile Di ve daha Md imza merasiminin ce-| & “Zekeriyya Bey türk zabitinin di Karşı fırka Iuğatinden başka Man lm çok büyük seri ne idik aratan istenmiyerek, biline reyan ettiği mütekabil emniyet ve sami-| manıdır. Dumlupınarın yıl dönümü Seri hangi luğatte dei mokrasi obaş sal ie içind e çi e ğını sezmemek yerek ika edilmis a ır, miyet havasile, iki memleket Size dasında ye Mehmetçik makale-| #anatı mamasın& e gelir? e işin asil garibi bu mü: i Mesut, (Devamı 3 üncü sayıfada) “Deramı 4.iüneli sayıfada) Falih RIFKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: