4 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

4 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÇ r — SAN 4 TEŞRİNİSANİ 1930 © Her yerde 5 kuruş. No, 3345 ii birinci sene, Gündelik, : NASYONAL — S! AL OSYA Alman demokrasisinin en büy muarızı geçen Rayıştag derki. da 107 mebusluk kazanan meşhur Hitlerin nasyonal - sbepelise 2 fır- kasıdır. On senelik hayatına rag- men, sosy: 1 2 GALLERİA magoji büyi bir rol oynadığını göstermek itiba- ii bu cihetlerin tetkiki çok fay- alıdır. sosyalist fırkası İzmirdeFelakete Uyar Acı- larınınHafifletilmesineÇalışılıyor. Gazi Haretlerinin Seyahati. GAZİ'MİZİN ANADOLU'DA BİR SEYAHATE ÇIKACAĞI ŞAYİDİR. Sk R e msi A , imzası rişanlığ ın tavsiye | ettikleri sabır ve inti- a bir ayda intikam v > İları Ri ir. 5 henü: sayma etmiş bir şey ai fik B a| Mar B anil üye Ba x ka rdeşçe hü: Bu ii 1 zannın; MİSAFİRLERİMİZİN TELGRAFI, yk BETHLEN, M. VENİZELOS M. MİH rma Slm şvekili Kon Bethlen Ce- vel grafnameleri göndermişlerdir. KONT BETHLEN” EN TELGRAİ ağ Paşaya çektiği telgrafın suretidir pye misafirperver toprağını erketmezden, i bütün rae aziz gösterilen isti! e yolunu bilerek meydana atı r mid er'in fırkası bir hararetle Seli ederim. Bilhass a © hüsnü kabulün vatanıma mütevecci- h bir set m itibarile son derecede Zatı Devletleri, Türkiye nin Homa naiyokll ki hem de bir inkılâp istiy üşkünlerini bir arada topla- mak istel Te rdir, Programının iğde sahasın- da Hitler fırkasının başlıca ir leri şunlardır: Marksist ve yahu ii imc > rejim ye: ne Bismi atorluğunun ona müstenit “diğer itilafların i ai — “sosyal 6 ahada ise, ai ileri rülen madde şudur: ”Finaı âle- “İtirdikleri azim mesai ve gayret vadisinde | | kehdilerili | eebdilerile itanın muhabbet Ve| mek kem de H Macarit: temennilerinin ci ak- ndaki enhahletieeğni bana hissi yeli Pa ii “İretleri me çol (D a diğer birçok yerlerinden gelen “malü- a Tİhemen her tarafında müşahede edilmek- tedir. k hürmetkâr le mı 2 inci sayıfada.) ——x—>- e i CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI ve HALKIMIZ HALK BANKAYA BÜYÜK ALÂKA GÖSTERİY9E. Cümhuriyet Merkez Bank; e|1e t GizİlLi ittihaz kayit muamele- e n ekmek üzere ip di itmiş olan Vekâlet nakit işleri zi stanbul rr sa ri etimiş- eni Aydın havalisinde ve İstanbul bir ragbeti görülmektedir. mata nâzaran ayni vaziyet memleketin EB z konsepsiyonla mütalea eden Al- N n alman İZMİR FELAKETZEDELERİ- NİF ACLI Sıhkiye; va ie Dinler, ii ek nn e İzmir, 3 a Ji . Bori iş giderek felâket; zedelerinin ahvali -sıhhiyelerini. tetkik rek muhtac; M. Dahiliye Vekili hareket ederken. LARINI HAFİFLET.- MEK ii Vekili P ı muavenet olan ailelere Aİ POLİTİKA. FIRKA GAZETELERİ. uhalif eler eki fırkası enfaa adamları met aleyhine öbür taraf bizim için ne yaz- Si Bizde ir muharrir eğer kazanç adamı iy “beklediği fırsat, karğa- şalık günle ridir. eni fırka çıktığı zaman, her- s acaba susmuş a ne söyli- diye merakta Halk|teli yecekle, fırkası mebusları “reslerini güven Jen büyü jandarma ile hesap kitabı ancak See lerde ve dairelerde görü- ra yi iskemle kavgası ile yi Fikir “bile demeyelim, hattâ el lem tutar insanların aflete düştüklerini görmek hazin geliyor $ vetli iza e miller arası, kü şa; vefin. -amandır. Bu hükümet, o hükü: lek) Fakat her vakit kuv- a Ee iye'nin tekmil inkişafları- vamı 3 üncü sayıfada) Mihalakopulos'un Beyanatı. “BEYNELMİLEL TESANÜT YAŞATILI DENİLEN - İDEALİN ŞARK'TA YENİ a im YARATA- GINA asi in S(AA bunları gençliği iindeki dağları bakı- ikin anya'nn gittikçe knvvetlendiğini” sezmemek kabil değildir. m hisleri besli- bir Yen ve ta rika GE başka Zeki MESUT, m vi Hala- Hariciye ii alakopulo: , Mihi los. kopulos atin beyanatında ezcümle değiya tiz en ve M. Venizelos Ankaradan bön 2 inci sayıfada.), mekte bei a le r için rsatı bu idiz sövülen fırkanın ön sip Mebus gaze- yüksek kazanç “uğra in kahram, addedile e örme 7 Halk için ii iİ göreceklerdi. Nitekim gördüler. alk fırkası gazetelerinde ke fırkası hüküemetinin hiç bir hesabı olmadığına ini menfaatten başka düşünce kaygıları bese için tabii görülmek lâ- zım gelir. 8 Fakat hakikat böyledir. 1 SI l unutulacak ve üstelik para kazana- prlacak a oya ipe sezer cakla — a ir. Vekil B. vüku bulan böya- an lak Şi iŞ oi lmıyan karşı taraf mu- 4 nın, El hürriyetin, her şeyin bel kemiği kuvvetli hükümettir; inzibattır. e memlekette bir tek sağlam or ganizasiyon EİT. Türkiye'de ku hükümet ikkisini ve otoritesini yıkmak, bir fırkanın yerini almak istiyen fırka için bile ancak intihardır. Falih RIFKI YENİ BÜTÇE LÂYİHASINDA SAŞARRRE ESA ii ASE sarraf yapılacak ? ne bütçesinde ticareti harici- ye ii için ( 2 bin lira kadar bir para konulmuştur. Bu suretle “bu ofi zamanlarda sene daha —— ittir. ig ve 1930 senelerinde mem- birçok süre kıs- men, fazla ve kısilen le Tüccarlık, Halk fırkası gaszie- 3 — lerini, iç yüzleri: En dan bildi- im arkadaşl. 1Z: metini istememekli, iğim mümkün eğildir. de; n büyük şerefi ayırmak lâzr beli TAŞRA. "inzibat,, in diniiee ei vi or- tadan kalkmış İisibüt bir seir sami ve inzi. el, nfur gösteri- v4 deyin. pe narda kalmıştır: er dert-| e'nin matbuat tarihinde şe sahası tek ae gelmiştir, ki devlet lerinde gıda iaşe mevaddı üzerinde (De hi üni sayıfada) ———.———— FETHİ B. İSTİZAH TAKKİRİ VERDİ. MUHALİFLERİN Li e ei lif fırka sy işane meb- B. dün Büyü ük Millet Mecli- Ufak tefek, fakat bir yığın taş-|sine ti istizah takririni tevdi etmiş- tir: BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE e iye - inti! hi hap dairesinde müntehiplerin ser bestçe intihap haklarını kull: ına kuvvetleri tarafı gösteri- anaat ve mü is açılmasını teklif ederim <"endim. ETEM“ e A ARZ ZAMANIMIZIN EN BÜYÜK i Yazan: Hasan CEMİL Vat indşiz kimetie, ii ve! ut Er onu n Di

Bu sayıdan diğer sayfalar: