3 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

3 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NUTUK ETRAFINDA, | Cümhuriyet esası üzerinde çalı şan izlel çok hassas olmağa Dahiliye e İzmir'eGidiyor. PAZARTESİ 3 TEŞRİNİSANİ 1930 Her yerde 5 kuruş. ynecbur olduğu noktalar a Bu ela k noktaları, Reisicüimhur zretleri eee MİZİN e A İİ DAHİLİYE VEKİLİ SELAM VE M i İ a Si tuklarında çok ii” izah İZMİRE GİDİYOR. Bir defa Cümhuriyet esasları, BÜYÜK GAZİ, BELEDİYE V hürriyet namına bile olsa anarşik MECLİSİNE SELAM VE kii Min et hareketlere müsaade etmez. Onun MUHABBETİNİ BİLDİRDİ. EE GÖRMİY? için bu gibi kiye hürriyet z Meni Vekili Dr. Refik B .iki gün hakkına izafe olu: Yeni intihap olunan Ankara Belediye| & beri mirde felakete uğrıyanları Bir devletin en bi kuvveti, mi ik e m yağ, e Er Hilaliamer Cemiyeti Vi Yapi Reisi ve Lü Salı :. 4, ğ etlerine Anl vii ının mame Kan m kn e kn ŞA kının kanunlara ol: merbutiyeti » B. eki e Gi Mapa ölçülür. e itibarla deve nü arzetmiştir. Büyük Gazi- Hazreti ir miz Nora Beyi, selam ve muhabbetle. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey de lahâzanın fevkindedir. Bu ini hükümeti teşkil eden zevatın şa- hıslarına atfetmek doğru olmaz. devletin nüfüzu aricak, kanunların tatbikatında tezahur eder. Arzula- rımıza ve tahminlerimize ik neticeler karşısında itidalini gaip an eket sa Son fırka faaliyetlerinde taraf taraf nahoş hâdiselere şahit olduk. Bu hâdiselerin mesuliyetleri re Gazi etini me etmişlerdir. Nevzat B., çe nin ab. tebliğ — ve bu iltifat şükranla lili selam ve CÜMHURİYETİN SEKİZİNCİ YIL DÖNÜMÜ TEBRİKÂTI. Kıralların ve Reisicümhurların Büyük Gazi”mizi Tebriki. rekl Ae yıl ei iğ sebetile Amerika Reisicü; i Tü ve kalya, İran, Afgan, Irak Krallar Cü ü mü: e tahlil etmek mecbü iyeti- ni dn unutmamalıyız. ümuri yetilerinin müş- ayyen İsti hat noktaları ür zir u Cümhuriyet Halk Fırkası rka için vardır. | fırkalar; (o tahkiksi; mesela: Bu t ve ider olarak kendi te: tT- na di m an men bütün sında atideki telgrafnameler teati edil miştir. POLİTİKA. SAĞ 501. Benim ”uçurum,, yazısını tenkit -İeden ”Yarın,, başmuharriri beni ne ile ae etse beğenirsiniz? Çok sol olmakla! Sa ni fırkanın sol damgası taşı- e kusur oldu? yeliz sol, Bakire ri e An. keke sola EE nm ki diyeceği vi ei ci e inizi, sonra görüşür: e yeni fn elli omuzlarına s0- ğan sarmısak takacağı geliyor. GERİ İLERİ. ve lades bul etmeliyiz. Bu devletler bizi maddi manevi vasiylikleri altına alıdı. rlar. i, Hindistan gibi, Fas us gi, nra karşı fırka bu zihniyette ri memleketlerinden altın m ii müstakil, sağ- cümhuri t olarak kurula- mn ve yargi ımları ile bui “| Fransa m. İçilen gi gibi, si Amerik: z kiye'ye lee ekler. Evet olmak yolundadı böyle bir d ır: Bu yolun real eşimi Kemal — İsmet yoludur. yol Halk Fırkası Cümhuri.. perçilerinin yoludür. Falih RIFKI ”Uçuı de yüz inkilap, yaptığımız siye TÜRKİYE CÜMHURİYETİ REİSİ HAZRETLERİNE. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 3. yz İmei ir teessüsünün bugün 12 de hareket eden irenle İzmi- üümü, ve atı Bi Veki hi amimi ağam beya: büyük bir zevk addeder ve Aka n milleti namına ni ete bii e yerinde lee r lâzım gelen ödüle mer yapılma: gul olcaktır. Dahiliye Vekili B. “dör kadar orada ck ve avdette ih- ve lâik far. eebiermiz kg ihtimal ver-| yenin refaht ve eti Balim endi kendimizi aldat mak | daki arzumuzu temin ederi erde Serbest Cümhuri — dk erkânından bir zata sor- nıza dahil olan vatan- daşların e ne kadardır? Bu muhterem zat cevap ver- po in kala tümâlki Balıkesirle Bursaya uğruyâcak ekil B. orada dört gün kadar kala- DESE Herbert Hoover 1,2 (A.A) — Sıhhiye Vekili Re ün şehrimize gelmiş rüesayi ER Mmemurin tarafından istikbal edilmiştir. l AMERİKA MÜTTEHİT HÜKÜMET. fik B. LERİ REİSİ M. HERBERT HOOV Rİ 7 mhuriy tinin ilanın yıl dö-' söbedile le jrsal buyurulan nazi Cü nümü münas — —— e 'TÜRK OCAĞINDA KONSER. kân » sg pek mütehassis ola Belediye e bize| rak en hararetli ve samimi te: ark KONSER VERECEK GENÇLER rey veren bütün vatandaşlar, frrka-| mın ve Ey Devletlerinin şahsi saadeti LMANYA'NIN EN KIYMETLİ mızın azda m e Türk — Amerikan milletlerini bağ- IKİ SANATKARDIR. utmamalı m dostluğun takviyesi “ve Amerika ki, cümi ii vi ve ik > İn ırka e me M yalim yanm atkârların. saa- ©“) deti- hakkında iin iğim öp Se vüsat vi ta Sad m doğ kabulünü rica ederim; günü akşamı bir konser verece- Tuya m müda Di iz ideal ii iz ğini dün: kısaca yazmıştık. zararlı olur. Heri halde ie Büyük Gazi, ir ieşeezi cemi, Konserin programında: Vatiation bu hâdise ve zaruretlerden. mülhem ME A ONA olarak son belediye MUSTAF dikkate şayan safhalara şahit ol.) Cümhuriyetin ilanın yıl dönümü müşahedelerin tecrübe-| vesilesile T Türkiyen refah ve ikbali ve den istifade etmek. lâzım gel. | Zatı Devletlerinin sali Saadeti hakkın- fi i beyan ile mahzuzum. imi vi e gizli maksatlı anasıra Vic“ annel karşı dikkatli bulunmak Gi nutuklarında bilh; tebari HAŞMETLU KIRAL VİCTOR tirmek istemişlerdir. EMMANUEL HAZRETLERİNE. Büyük intihabat devresine yak- Cümhuriyet ilanının yıl dönümü ve- laştığımız şu sırada bütün bu ci, |silesile irsal buyurulan telgrafnameden betleri esaslı surette mütalea et-| dolayı e agri, hararetle ma e in sekeri mi teşekkü im. Zac Haşmeta.elerinin r Hazretlerinin nutuklar: daki irat edici atideki ifadelerin de büyük bir hakikat ve isabet v üncü Büyük Millet Meclisi- ali- 0 DAN ŞİKÂYETLER. nır mısınız: Türkiye yarı mü 1 Belediye intihabatı esnasında bazı a 2 z Bugün: yelsuzluklar olduğuna dair iddiaları ll ” seti ; iT en Dahiliye Vekâleti müfs*tişleri vasıtasi. ları çi lr Fakat istik) o İKTISAT GÜNÜ habatta, vatandaş reyinin emaye le tahkik ettirmektedir. İntihabr . va le m ması iğ mar 4 üncü sayıfamızda. ş Fi di Ni i siyli, en Kurtu! , ee > k £ Ve Em e etle tezahür niye e xs sar Vi m epi Viyolonist Georg Kulenkampff. asyalı devlet olmuş! Harici ticaret büromuz içip temi 'n kanuni ve idari tedbir-| trüdan şikâyet gelmiştir. Dahiliye “ 3 , İerin inkişafını ve fırkaların bizzat| Kili B., bunların. hepisini mike Joachim, Sonate Pour seul en C-moli) | Nüshanın numarssı 4571 dir. | temel teşkilatları ar yi ittihaz edei leri sali, ve musip| havale etmiştir. e bu EN Bach, Adagio; Fuga; Siilimeş Presto. halde A el ri olmak! Dr. VEDAT 5 hareketleri göstermiş olacaktır.,, ikümst | Sönate en G-moli tolon defi lami e yapm. ği rupa dev- İCARET MEKTEPLERİ İ e Meis Debussy Allegro vivo; İntermâğe (Fa erlerinin nüfuz Kaka a.i, CİN İKTISAT PROGRAMI, “MAH KUT, an (Devamı 3.üncü sayıfada) unda yâr! isimliği olmağı kâr isi HUSREV. şahsi Lin ve dost İtalyanın refahı (Devamı 2 inci sayıfada.) -. BELEDİYE İNTİK iAPLARIN- Alm maruf san dan bir pia | ile bir viyolonistin çar | yap. samba M. Venizelos” ani Hariciye Vekilimize.. evam etmelidir, demiştim. ir idiyor: “Falih bir ye ka 5 Sie Sonra ya ileri, ider. ia rşı galeyanlar için teşhis arr yorsunuz. tam üstüne basıyor. Onu nie durma ye Durmak n e ia? inkilap” yes kette ve ei alı kadında ya inkılabı için bir rin ri fizik las etmek demekti ge- .İ Lu e ileriye, cemiyetin en karaall ik) nba kei ba ve e ali ndii - köşelerine kadar gidecek, toprağın o e e Si ke NE üz a le sl bakalarına. kadar. kök| yihalakopulosun dostane hissiyatını Biz çe kanunlarını devletin inde oçürüsün di marlarına işlesin, iz ka- na yeni bir am erke ağ karşın, diye.ya yaptık. he- İ Muhalif başmuharrir| "pür; amili vsiyesine göre inkılap e? Şimendiferler | mimi giyen kas-| si r MİSAFİRLERİMİZİN TOP- RAĞIMIZI TERKEDERKEN İSSİYATLARI, ariciye Vekili iş Se şu e çekmişti ii elamı sizin bilumum mesai arkadaşlı ınıza, İl teshil etmiş ikameti- mize hissettiğimiz azim k i- | iblağ buyurmanızı rica ederim,,, Venizelos — Mihalakopulos. enizelosa refakat eden gazete- Atina i e Vekili Tevfik Wi Be- e Şu my çekmişti: YATI. sı İçimi halkı ceket Dn on gey- mişti; Anadolu'nun dörtte üçl ç. halkı sarık sikke taşi YAR ordu. Çünkü tanzimat mi 'nin eşi” ğinde durmuştu. İnkılap Türkiye- sinin hiç bir işi, hiç bir yeri, biç bir| let n ya” insanı için in durmak kelimesi kışık alacağı bir hal yoktur. AVRUPA GÖRÜŞÜ. *İllustration,, karşı fırka lide-| <snada rinin resmini yg bizde yeni uyanan muhalefei İ ame bahseden Bip yazı dek MIŞ. edeci 1 sela arzu öleriz Efendim. ir HİSSİ zelosa kelakar eden Yunan Türki; mm mi erimi 1 görü- kabulden ik şükran ni ve hararetli mihmanperverlik ten mütevellit M. V geriler e r- npe t teşekkürlerini zati dev- an etmi tlerine arz Ve Eg iki ii yekdiğerine mi im amil olmakta de- ceğimizi - zatı devletlerine ifade

Bu sayıdan diğer sayfalar: