3 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

3 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NN, | 7? N | HAKIMIYETI MİLLİYE 3 TEŞRİNİSANİ yi i asi. Yirmi Sene Süren Müthiş Bir Dolandırıcılık Geçenlerde Fransada Romain Dav- si bundan 30 sene kdar evel olmuş dün J2ep2in görünmek lâzımdır. Fransanın li ia e da 75,000 fran- aile el birliğile faaliyete geçiyor. Thâ- ardeşi Romain Daurignac, iş - çıyor, &se'in kız kardeşi Tonlouse rini hatırlarda canlandırmıştır. hakeme edilirkı 1878 Me nın e yp 28 8 iz Ni m li iş genç bir hukuk nce kir Frddâ- N İkra 23 yaşını ic ındadır, el işi gücü yok, kız i m da serveti yok: Fr&- döric #ir müddei âyan azası olan babasına bu Ee ii istedik söylüyor. Babası razı olmıyor. Fakat Thâröse hukuklu ale Ba layebal aç Jenmek arzu undladır ruhtaki yor ve a ailesinin rızasını Evleniyor! Gi alıyor İ ka bir çiftlik, 300,000 franka bü Romain yes dört sene evel bir çift ayakkapı sirketi töhmetile mu- €v ve nihayet Toulonda bir köşk takip ediyor. Bunların bir kısmı dolandırılan zavallıların zarda ödeniyor, fakat ilk ikisi taksite bağlanıyor. “Satanlara kıy. Thâr: Mariadan getirtiliyol ilamları tescil e olarak da biri uk yor, ve verilen tescil ei sçlarından ser- asında Humbertler mirası karşılık gös- t sürüyor- lar. İş öyle bir hale clk ki Thârâ- 'höröse hallere gık sonra bir araba ile istasiyona gid. ğa başlıyor. Födöric'insbabası hesabat e mesi reisi oluyor. Frödöric Pa- risten mebus çintihap ediliyor, Fransa- Enç ra koca Pârise taşınıyorlar. Segâne servetleri 94 3 faiz getiren 139 frank kıymetinde bir hisse senedinden ibaret. Amerikadaki muhayyel amca Crawford'un milyonları da bundan ç kacak. nehrinin sol sahilinde ufak bir | mii tutarak fakir bir hayat sür- Daha o zamandan dolan- üne benziyen birkaç istikraz da ya| pıyor! e başlıyor. 1878 5 le in babası M. Hammbert in mevkii daha ziyade büyüyor ve Fr&- dâric de mühim bir memuriyete » geçi- yor. Mevkileri i tibardan tifade i verecek bir 1 keiki plânlarının kalk baş- lıyor! meyi bir sokakta vie ir ev bir-| çok da emi tutuyorlar. Frödöric müthiş bir lüks ve vie başlıyor. Genç | Pi kadın Si ki para bulmak için Ee ir&se bugün bu mütevazi apartım anın beyaz perdeli orta katında otura- üyor. eski günlerini düşünü Thöröse beş sene “ze Saricelenini muhakö ie isin » BİP SARİ a ilat gösteriliyor. Bu tıhvilatın sahte ğu sonra e Bilahar. ei ri” olun kaç yüz frai i namına kayıtlı bulunduğ u suretle tediyatı tehir ettirme; vaffak oluyor ve hacizlerin önüne geçi- pi bütün bunlar Thârâse'in hırsı- nı tatmine kifayet etmiyor. Genç kadın Bu- k etirmek için bir yol var: irasa konma. Uykusuz geçen bir ge- ce Crawfordleri yaratmağa kifayet edi- yor hudutsuz bir iie ve para istiyor. u ti Bu muazzam tiyatro sahnesi i şa e ve aktöre ihtiyaç vi Büti | fordların ve servetin vücudunu kabul et Müündeli Yirmi i tin azameti anlaşılıyor A tatbikinde gene ih- sne ei valar lie lip i or. Cr: ra bire rler kanunet Thöröse Humbert. Amerikada mukim oldukları cihetle be- her ağ müddeti yedi Bu dava 1885 den 1 yetini alıy: Crawfordlar davayı is- tinaf ediyorlar, gene Humbertler kaza- nıyor, Crawford davaya başka bir cep- heden gene devam ediyorlar. Craw- biri e rın evine sık sık davetler bu- luyor! Bu davetliler arasında o za- manki âyan reisi Le Royer, meclis reisi Meline — vi nadir e ei ldir, bir Thâri bert Ge: 5 g S 8 », S zak ge a 4 birçok itibarlı ve nüfuzlu iram esnası Sy oynıyan Thöröse hiç bir za- sn, okuvvetini cüretini ve zekâ- sını kaybetmiyor, etrafındakilerden —| - z > > kabiliyetlerine (o göre azami (surette istifade ediyor, (miras ( meselerini e için sik sik mal sahneleri tertip ediyor gelen misa- Ürler bazan aralık kalmış bir perdeden a hisse senetleri saydığmı 'Thârâse görü- arkası dönük adamın onları kesmekle meşgul ok ii görüyorlar. Fakat yirmi senelik bir masal haya- vaş yavaş pi- dai rı sabırsız- em alenen gösterdiler. Bir gazete- i Matin bu vasi mikyasta dolandırıcılı- — açığa vuran bir bent yazdı. Kepazelik, bütün mahiyetile açığa çıkmağa slk ri biri New York'a telgraf p Crawford isminde kimsenin mev- cut e ğını meydana çıkarınca bü- in foya kendini gösterdi. girdiğini gören Hum- bertleğ Ba een Büt nd retlere rağmen izleri bulunama kin tresi bulundu ve vin bir me bunu ib. ederek bir polis heyeti Ro- i Buenos Ai- Madridde tevkif main'i Arjantin'in merkez res'de, diğerlerini ise eti 1903 de yapılan muhakeme neticesin- le Thârâse ile kocası beş sene Romain üç seneye diğer Crawford rolünü oyar- n kardeşi Emile iki seneye mahküm edildiler Müddetlerini ikmal ettikten sonra e bunlar sefil bir hayat yaşıyorlardı. Bun b <a biz dükând bir çift ayakkapı çalarken yakalandı. Romain geçen gün öldü. Frâdâric ve &se henüz tatlı sefil hayatımı hi üyedan uyanmış gibi ya Thö- kimse ile konuşmuy. yi röse hi

Bu sayıdan diğer sayfalar: