4 Kasım 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

4 Kasım 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eği MU rejim yerine Bismark im- SALI 4 TEŞRİNİSANI 1930 5 inci NUSHASI âsyonal -Sosyalisim Alman demokrasisinin en bü- | İk muarızı geçen Rayıştağ in- binda 107 mebusluk (kaza- Meşhur Hitler'in Nasyonal alist fırkasıdır. On sene- yatma rağmen, sosyal-de| tatlardan sonra Rayıştağın & itibarile en kuvvetli fırka- İ teşkil eden Nasyonal-sosya Min programı nedir? Ve bir-| he zıt gibi görünen iki met- Mu ifade eğön bu fırka ne su| halkin teveccühünü kazan tr? Fırka hayatında ihtiras- ve demagojinin ne büyük #tol oynadığını göstermek wrile bu cihetlerin tetkiki Jaydalıdır. 1 İsyonal-Sosyalist fırkası Al hayatı iktisadiye ve içti- İyesinin normal ve devamlı İhtiyacma' tekabül etmek ü- # doğmuş bir teşekkül ol tari ziyade, Versay muahc- İnin imzasından sonra Al Kyada birden bire baş göste Yaşkımılık ve perişanlığın ya ğı bir ceryandır. Mağlübi- İ Almanyayı can alacak iki tadan vurmuştu: Harbin üliyeti Almanya'ya atfedil- ve Alman milli vahdeti suretile Alman ve izzeti nefsi derinden nmıştı. İkinci olarak Al- milletine tahmil edilen ta tat borçları refaha ve geniş Yöta alışmış bulunan Alman Muztarip etmeğe başlamış Çalışmak, didinmek ve son- la kazancını başkalarma ye- Mek, bu da kolay kolay ta- #Mmül edilir bir şey değildi. k ve hassasiyeti artan kısım halk diğer fırkaların iye ettikleri sabır ve intizar inirlerini teskin. edemiyor- & Ona bir az da intikam ve is hislerinin tatlı ve ürpertici Hitleri lâzımdı. İşte Nasyonâl yalist fırkası halkın bu psi- öjisinden istifade yolunu bi- sk meydana atıldı. İMitlerin fırkası hem Nasyo- hem de. Sosyalist; halbuki liye kadar sosyalism inter- fonalismin en kuvvetli bir desini teşkil etmekte idi. Hit! Ve arkadaşları bir taşta ilâ # avlayabilmek için nasyona ile sosyalisimi birleştirmiş| $ Ve bu suretle hem Alman binistlerini hem de iktisadi bir inkılâp istiyen fali İkünlerini bir arada topla- istemişlerdir. #roğrammın nasyonal saha-| (a Hitler fırkasının başlıca İbleri şunlardır: Marksist Yahudi rejimi dedikleri şim-| torluğunun ve Alman irkı-| Tuh ve emanatma müstenit| Tejim ikamesi, yahudilerin t hayatından uzaklaştırıl- & Alman milli vahdetinin te Versay muahedenamesile Mmüstenit diğer itilâflarn isı, sosyal sahada ise başlı- ileri sürülen madde şudur: âlemi prenslerinin) Ya in ve 1 ağustos 1914 ta- beri Almanya'da mu- “ €cnebilerin servetine taz- <tsız vaziyet etmek, Bu pro tatbik kabiliyeti var “e? Yok mudur? Burası ayrı Meseledir, Fakat (Almanya sene, No 1700 5 KURUŞTUR Fethi Bey takririni Meclis riyasetine verdi - Mali kanunlarda ve vergilerdeki tadilât nasıl yapılıyor? ANKARA, 3 (Telefonla) . bugün Mecli eki istizah takririni tevdi etmiş- tir, B. M. Meclisi riyasetine Son belediye intihabatında hemen her intihap dalresin- de müntehiplerin serbesçe in tihap haklarını kullanmaları na hilkümet kuvvetleri tara- fından gösterilen mümaneat ve müdahaleler ile umumiyei le intihap işlerine karıştırı- Jan fesat ve yolsuzluklar hak kında Dahiliye vekilinden is- tzahta bulunmak üzere mil zakere açılmasını teklif & derim, z Gümüşhane meb'usu Ali Fethi Şehir meclis nin perşembe günü Mezbaha tenzili is Fethi Bey, istizah takririni dün Millet Meclisine verdi Belediye intihabına hükümet müdahalesi ve fesat karıştığını söyleyen muhalefet lideri, perşembe günü beklediği cevabı alacaktır! C. H. F. grupu toplanıyor, encümen intihabı içtimada görüşülecek Dahiliye vekili Şükrü Ka- | — Muhalif fırka lideri Fet-| ya B. İzmirden avdetini mü-| yebusların söz almaları muh Fethi Bey Ankarada teakip istizaha cevap verecek toplanacağı s resminin tenecek onun yeni şekli Kasaplar, eti ucuzlatmak için rüsumun! lüks eşyaya tahmilini söylüyorlar Emanet mahai mezbaha varidatının şehrin mübrem ihtiyaçlarına sarfedileceğini bildirdi Yeni Şehir meclisinin ehem-'sızdır. Zaten hıfzıssıhha nokta: | vatık görülmüş ve şerait te ev- selesidir. Kasaplar cemiyeti, bu res- mühim vergileri, fedakârlığı gö min tadili için şehir meclisi nez | ze alarak, tadil etmek cihetine dinde teşebbüsatta bulunmağı| gittiği ği şu sıralarda Şehir mec- Şeyin fevkinde) teranesile ğine sahip olan koyu milli bir Alman için ne kadar b bir proğram: Kezalik se- den beri harp zenginlikle- », taşkın lüks ve sefahat Neleri karşısında, inflasyo- Sıfıra indirdiği tasarufatı- Acısını daha fazla duyan kü juvazi için ne teselli, ii “enberi “iki Almanyadan Olunuyor.Biri pasifik ve te- &den mukadderata rıza gös & Almanya, diğeri de inti- hisleri besliyen ve tarihin hi başka bir konsepsiyonla il eden Almanya.. Nas- il - Sosyalistler, çelik mig- ia, genç Almanlar gibi te ler ve'bunların Alman ii8i içindeki nüfuzlarına ca ikinci Almanyanın gti Ki, Kuvvetlendiğini sezme- bil değildir. N ZEKİ MES'UT | kararlaştırmıştır. | , Hayvan borsası idare mecli- 8i reisi Rıdvan B, bir muharri- rimize demiştir ki: — Şimdiki resmin çok ağır olduğu muhakkaktır, İzmirden başka Türkiyenin hiç bir tara-| fında böyle resim yoktur, Avrupada mezbaha resmi kıyas edilmiyecek kadar cüz'i- dir. Hâyvan başına alınan resimi okka başına tahvil etmekle me-' yaya tahmil edilmelidir. sele halledilemez. Bilâkis mem-| — Bu işi düzeltmek şehir mü- leketin zararına olur, imessillerine aittir, Koyun mü- Koyun resmini * (231) ku-|varedatı normaldir, ruştan (100) kuruşa, sığır res-|. Havalar müsait gittiği müd İmini (1000) kuruştan (400) ku |detçe ucuzluk devam edecektir. İruşa indirmek mümkündür. Ve| o Maamafih kışın da fiatlerin halk için faideli olur.” jancak yüzde on, on beş kadar |, Umumiyetle alâkadarlar şu | yükselmesi muhtemeldir. Bu se Hizahatı veriyorlar: ne ihracatımız da artmıştır, İ — Okka başa resim almağa| Yalnız İstanbuldan Yunanis- teşebbüs etmek, günde! (5000) |tan ve Mısıra hayvan ihracatı- İkoyun okka besanlamak imkân) O (Devamı 6 ıncı sahifede) i lisinin, salâhiyeti dahilinde olan bu mezbaha resmi meselesini halkın lehine halletmelidir. Bu suretle et fiatini okka başına 10 kuruş kadar indirmek mümkün dür. | Resim ihdas edildiği zaman et fiati 120 kuruştu. Bugün 60 kuruşa indi, Gine göre resmin de bü nisbet dahilinde tenzili lâzımdır. Etten alınan resim lüks eş- tr. Bu münasebetle bir çok | temeldir. Antalya meb'usu Rasih Beyin bilhassa Antal- yadaki intihabattaki müşa- hedatını anlatarak S. C, fır. kasının haraketlerini şiddet. le tenkit edeceği anlaşılıyor. Meclis encümenleri intihabı ANKARA, 3 (Telefonla) — Bugün Mecliste encümen ler intihabati yapılmamıştır. H. fırkası grupu yarınki içti. mamda encümenlere girecek azalar etrafında müdayelei efkârda bulunacaktır, İntiha bat Meclisin perşembe içti- manda yapılacaktır. .. . Darülfünun Divan azaları intihap edildi Bu hafta, divan içtima edecektir UN 3— Liman işinde daha fazla tasarrnfa İmkân: var mı? iel 3 üncü sahifede: Üç ayi a doğru Te'grat muhaberati tesri ediyor 5 inci sahifede İktisndi hatta Kazanç, muamele mu: sakkafat vergileri Tadil hazır- lığı başladı. Hangi kanunlar ve vergiler tadil ediliyor?. Halkın en ziyade lehine olabilecek tedbirlere tevessül edilmiştir Maliye vekili Şükrü Bey Kadri Raşit Paşa, Âdil, İ. Hakki ve Ebildld Beyler Darülfünun divan azalarının hepsi intihap edilmiştir. Divanın pek yakında toplana cağı zannedilmektedir. Hukuk fakültesi kâtibi umumisi Etem Akif B. dün demiştir ki? — Divanın içtima günü he- nüz belli değildir. Fakat fevka- Jâde olarak fakültelerinden bi- (Devamı Beşinci sahifede) Son haber Hükümet Spartanın meşhur solhafı Ko- lonali'yi antrenör olarak ce'hadiyor Milk takımımızı teşkil ive antrene edecek olan Kononatiye derhal gel- mesi içintelgraf çekildi Balkan ve Mısırda icrası mu- karrer Şark (Okupaları futbol maçlarına iştirakımız süreti ka- tiyede takarriir etmiş ve bu maç larda Türkiyeyi temsil! edecek Milli takımımızı ihzar ve antre- ne etmek için Spartanın meşhur ve beynelmilel sol hafı Kolona- tinin antronör olarak celbi mu- miyetle meşgul olacağı başlıca! yı nazarından eti böyle tartıya! velce uyuşulduğu cihetle derhal işlerden biri de gayet ağır oldu! tabi tutarak yıpratmak, kirlet- İstanbula hareketi için kendisi- ğu söylenen mezbaha resmi me; mek doğru değildir, ve etin ne-'ne dün telgraf çekilmiştir. Bu fasetini bozar. Hükümetin en uğurda sarfolunacak pâra dal, yğe daha fazla İ ayrılmış bankalardan birine tev di olunmuştur. Beynelmilel futbol temasları İmilletler arasındaki münasebat üzerinde fevkalâde hüsnü tesir yapmakta olduğu düşünülürse Hükümetimizin verdiği bu ka- rar ve bu uğurda sarfedilecek ipara yerine gidiyor demektir. 928 Olempiyadındaki, ademi muvaffakiyetimiz bir takım es- ibap ve tesirata atfedilmişti, Bi- jze kalırsa o zaman getirilen an trenör Totbella takım oyuncu- Jarı üzerinde müessir olamamış, fenni çihetçe de daha ziyade te- sir altmda kalmak (yüzünden mağlübiyetin müsebbiplerinden biri vasiyetine düşmüştü. Prağ maçlar oyuncularımızı çok'yor- müuş, nazarlarında maç Zevki- nin mânası kalmamıştı. Amster damda on bir yorgun vücüt, ma çın.yirminci dakikasında tama- men oyunda gayri mevcut bir İbirsile calıştıkları, vurtradik'arı Balkan iz Sark kupas maçlarına iştirakimiz l Mili takimımızın yeni antrenörü ve Spartanın meşhur solhafı Kolonati dayanmağa İmuktedir olamamışlar, kendile- rinden dün bir takıma mağlüp olmuşlardı, Bu maçtan sonra çok yazıldı, çok söylendi fakat eminim ki hakikat bu yazdıkla- rımdan ibaretti, “Kolonati” ki cihanşümuül Çek futbolünün esasını kuran- lardan, tatbik edenlerden biri- dir. Onun yüksek tecrübe ve kıymeti milli takımımızın çok kuvvetli teşekkülüne sebep ola- caktır, Maziden ibret olarak kı- ymeti antrenörümüzün bu emir İ kalmaksızın çalışacağını ümit Jeder ve Hükümetimizin bu mü- ve civarmda hergün yapılan | bim kararını pekbüyük bir mem nuniyetle alkışlarız. A. ESAT Fransada maç ! , PARİS, 2 A. A. — Futbol hale gelmişler ve ancak milliyet |maçmda Paris takımı Londra binlerce halk, şiddetli alkışlara İten yenmiştir. de müstakilen ve hiç bir tesire| Ankara, 3 (Telefonla) — Maliye vekâleti mali ıslahat etrs fında tetkiklerine devâm etmektedir. Tadil edilecek mali kanur lar üzerinde malümat aldım. Öğrendiğime göre kazanç kanunu atideki esaslar dairesinde tadil edilecektir. Bu maksatla geçen sene aynı kanun üzerinde maliye müfet , tişleri kongresinde hazırlanan Ijyiha meclisten geri alınacaktır. Müfettişler kongresi vaktin darlığına binaen kanunun ancak me murlara fazla salâhiyet veren maddesini tadil etmişti. Şimdi ya pılacak olan tadilât ise şu esaslar üzerinde cereyan edecektir. 1—Beyanname meslesinde birza daha tahfife olduğu gidi- lecek, bankalar, anonim şirketler, muayyen müesseseler hakkın da beyanname vermek usulü tatbik edilecek, bunun haricinde olanlar beyanname vermekten kurtulacaklardır, 2—Takdirlerde azami derecede hassas (o davranılacaktır. Yekdiğeri ile aşağı yukarı kazançtaberaberolan birinin digerine nisbetle fazla kazanç vermesi haklı bir itirazı mucip olmakta. dır.-Onun-içindir ki, takdirlerde de tam bir müsavatın teminine çalışılacak ve bu maksatla kânuna yeni esaslar ilâve edilecek. tir. Kazanç kanunu bugünlerde Maliyede teşekül eden -ver- giler komisyonunda tetkik edilecek ve bu tadilâtın yapılmasına tevessül olunacaktır. Bundan başka Maliye müfettişlerine de emirler verilerek kazanç kanununun tatbikatmda yükselen şikâ- İyetler etrafında tetkikat yapmaları bildirilmiştir. Hazırlanacak )mmuaddel kazanç kanunu projesi bugün tekrar toplanacak olar | müfettişler kongresine mütaleası alınmak üzere tevdi olunacak iy sin bu içtimamda kanuniyet kesbedecektir. Bundan maada yeni harçırah ve müzayede, münakasa ka- nunu projeleri tamamen hazırdır. Bu kanunların haricinde hangi mali kanunlar üzerinde ta- dilât yapılacağı maliye de toplanacak komisyonca karar altına almacktır. Mevcut kanaate göre veraset kanunu mühacı tadildir. Mu- sakkafat ve arazi kanununun da bazı maddelerinin tadiline lüzum görülmektedir. | M. Venizelos evvelki gece Atinaya vardı Binlerce halk kendisini karşıladı; otomobilini elleri üstünde taşıdılar M. Venizelos Ankarada geçirdiği günleri asla unutmayacağını ve iki milletin tarihine altınharflerle- yazılacağını - söyledi .. i İ | İsmet Paşa ite müldkatının ve Ankara ziyaretinin tarihe altın harflerle geçeceğini söyleyen M. Venizelos Ankarada Başvekilimizle bir neş'e ve samimiyet anında. Atina, 3 (Apo) — M. Venize ile belediye reislerini hamil olan İlos ile maiyeti dün gece saat on |bir muş, kruvazöre giderek M. İda Faler limanına vasıl olmuş. | Venizelos ile M. Mihalakopu. İtur. Elli kruvazörü ufukta görü !losu heyecan ve meseretlekarşı İnür görünmez, sahilde bekliyen |lamışlardır. | Türkiye Maslahatgü: | GDevamu 6 mer sehifede) i başlamıştır. Nazrlari ve Atina

Bu sayıdan diğer sayfalar: