4 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

4 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 TEŞRINISANI TUTUN ms “MODORLOĞONDEN, a tütün inbisarı baş mi İNHISAR Be W 5 RI Şimdiye kadar im eden nüshaların R HAKIMIYETI MILLIYE HAVACILIK Vİ en güzelidir. di ip demet yapılması ve —R-101 balonuna ir güzel bir > e e ye e , — ire e esimler. sin RE e e ie sü oradan istasiyona nakil ve vagona istif -— Cümhuri ai 5 e X eğ edilmesi ücreti olarak beher sandık için — Hoş geldiniz zafer Kartalları e ön 6 iş ücretle münakasaya vaz edilmi —Şim mal Kali m Midikve arkadaşlı imei dn Kurdukları yer va e — tesi atletletimiz e ne iye .. e ue Yukarda gösterilen fiyatlardan tei in ürk sporu beynelmilelliğini kaybetti mke ... . zilat yapmak suretile işbu nakliyatı bir il beri “olempiyatlar. . - - < e e ey. «- « Eşref Şefik sene müddetle t: it k isteyenler — Dev adam - o Ki sz e ie .... 00 lira teminat parasını o mi — Meraklı tetkikler - El Mi manaları, , « « « « « « & er anka mektubun ü —I Sm pulları . z ae Te e A ml Ela > — yi en we A e . iğ veznesine bir makbuz mukabilinde tes- Bilimi oç ae kler. ağ e selek . « » Pr.Pikar Ni aş ii ei —R-101, bu feci bee nasıl sürükle endi : MN Mi aa a m tenzilat hik slevisiyon z ik klas beş il mesafeden en irresmi. . yapılabileceği ve yapılacak tenzilat had- — Avru; m en güze sesli kadını. . Gri im “di layıkında görüldüğü takdirde teşri- — Çoc: ei i “e a a e EE ii nisaninin yirminci perşembe günü İ üyeli O ünde. e 0 Mz Ici muvakkatesi icra olunacağı ve bu — Müsabaka, karikatür Ün a e e N EN merbut bulunduğu ilan olunur inakasa kaimesine Büyi Preulain Kinderin ALET s BEDAYİİ FENNİY ENİN BEDAYİPERVER MÜŞTER İLER ük fedakârlıklarla, bilhassa A! nezareti altında asri ve her türlü terakkiyatı haiz FOTO V adonunun açılacağını tepşir ee keseli M. Cem: Imanya' a'dan etirttiğim tesisine muvafak e GRAFHAN! TU- 3— 984 Hiç beklenilmediği b za- manda birdenbire zengin mak ancak Tayyare pm bileti almakla için : kabildir. Onun Tavvare Piyangosu biletini alınız. d.üncü keside. 11 'Tesrinisani 1930 dadır. Büyük ikram liradır. GÜZEL e. — An EE ei iye: “45,000, 3-4153 Ucuz Odun ve Kömür İstasiyonda Muhafız Alay Kuman- 5s MESLEK DERSLERİ, İsmetpaşa Kız Enstitüsünden: 10 teşrinisani 1930 tarihinden aşi ilmini Henüz görmek fırsatın: Tarına binâen irae müddeti yalnız Sinema saatleri: veri — eyi e Dikiş, şapkacı- > ka — Ev daresi dersleri: o Tabahat, ağ ev ten lies, Sa ISTANBUL SHHİYE MÜBAYA- “e na SdlİEcek şe ders kıs Saat on beşte yö sıhhat ve içtima! muave- net müdürlüğü mübayaat ——. larına devam edecek olanlardan, hiç bir EEE detname aranmaz. Talipler arzu ct- ikleri takdirde, bir veya müteaddit kur- tını bulamıyan zevat: suna m konmuştur. İlnakdsayaz m vukuftan olduklarma bi iştirak e bu gi- ede, münakasa ıpalı zarf usulile > inşa etmiş Sulunduğana dair dair mahalli bele- — Münakasaya iştirak edecekler 4 evel emirde teminat akçesi veya muteber bir banka mektubunu Kulüp Sinemasında GÖSTERİL EA OLAN: Kız enstitüsünde, meccani MORİS ŞÖVALI ii, meslek derslerine aylak. Dersler emi NİN mu malina: Türkçe,riyazi- GEÇİDİ. ve hama Fi iki Ka daha temdit edilmiştir. 2,4, 6, 3—1117 satılıktır. Seddülbahir partımanında 4 etmeleri rica olunur. 5 takip edebilirler. Evelce bir yahut ca EE zarf usulile ihale edilme! iki sene kurlara devam (etmiş v geçme imi ve sınıf re münakat tibanlarını vermiş olan! yerinde tetkikatta bulunmak üzere Hey beliada sanatory. St-| racaatleri ilan olunur. lı e meslek (dikiş, şapkacı elişleri) kurlarına Eri Tür ürkçe, ben riyaziyat ve resim fi cede omalümatları ılık, çamı devam etmesi İSKENDERİYE SÜRAT POSTASI. tutulurlar. Kendilerine imtihandan m bir muafiyet şehadetnamesi TÜRKİYE SEYRİSEFAİN İDARESİ kivi VE GÖĞERTE M"İDÜRİYETİ. (İzmir) vapuru 31/10/930 cu- | a iddi t d Acele Satılık toe Kapalı (Buik) markalı az bir otomobil acele ir İ ve pazarlık etmek omu m ine ve le desinde tamirci peri ustaya müraca- OO SÜRAT POSTASI. (Mersin) vapuru 4/11/930| salı 17 de Sirkeci rıhtımından. Görmek © cad İsilden sonra almabilir. Talebe kaydırma Taşlnnlği. Taliple- İZMİR SÜRAT rin, maada hei w POSTASI. BOZCAADA POSTASI. (Gelibolu) vapuru 1/11/930 cumartesi 17 de İdare Rıhtı- (Gülcemal) vapuru 3/11/930 pazartesi 14,30 ta ta rıhi tüsüne müracaatleri. EE 3s vü, ya kida ine ev, — Kezalik Ankara rr e 5 odalı ve aylık 60 lira kira-| > ya mütehammil bir ev, 3— Etlikte4 Size me ha- 6 dönümlük bağ, satılıktır. Talip olanların tarla alel e bizzat veya tahriren İstanbul bi ci Vakıf ha nmda ayi Salt yl senelik kuru Kütahya meşe emi 3 kur BANDIRMA POSTASI. (Gülnihal) vapuru cumartesi, Bi malı kömür de bulunur ve ma- zamızdan obaşkabir ii e bir yoktur. İKTISAT VEKÂLETİ ANKARA ZİRAAT MEKTEBİ e DÜR- LÜĞÜNDE! Ziraat mektebi mi şişi den: TRABZON İKİNCİ Talip ayi şartnameyi görmek ü- POSTASI. zere Ankarada Ziraat Başmüdürlüğüne Beye müracaatleri iie p ihtiya-| ve A.P.T.T, DEN: ki İhalenin tebliğinden beş gün sonra mürü münakasai aleniyeye vaz edil iymalata bar”--- 20 gün zarfında teslim mi eş olanlar şeraiti anlamak ü- edil üzere tahtelarz telefon gimat tesie-*r için 500 adet beton mec: - & müracaitleri ve 15 —11—930 cumar- hıkla mi ikarılmıştır. i gü i Taliplerin şeraiti saireyi anlamak ü-|de müteşekkil komisyonda ihalesi yapi» Epe omisyonu- , lacağı ilan olunur. (Reşitpaşa) vapuru 6/11/930 cast etmeleri Küsumu ilan olmez. erşembe- akşam Galata rıht: IKARA SANAT MEKTEBİ MU- DURLOĞUNE 21. sanat mektebi derslerine 8. 11. 930 cumartesi günü oaşlanacaktır. Eski ve yeni talebelerin per meyen MERSİN POSTASI. çarşamba 11 de Galata rıh dan. 3—044 ları ilan olunur 7 . mdan hareket ve perşemi Z 1 U Ka zi Ev. İilavdet edecektir. Vapurda mü-|salı. mamönü civârında tuz nazırı Asım anakkale) > zade Saadi Beyin evi kir. ee Km ie e ui da vardır. balm Li K müracaat. REY TRABPOM BERİ KARABİĞA POSTASI. odeme (Mahmutşevketpaşa) vapuru çarşamba .— vapuru pa Ankara Vilyati zürraf için tohumluk | ŞE akşamı Galata rıh perşembe il rıht. olmak üzere Ankaranm e buğda- Baler Se & li; Gar yından on beş ton ve siyah arpadan on ei ira zarf dei gri ko- MUDANYA POSTASI. (Anafarta) vapuru 5/11/930| rıhtımın ebolu) vapuru cuma, pa- zar, çarşamba 9,30 da idare rıh' tımından.

Bu sayıdan diğer sayfalar: