4 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

4 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 TEŞRİNİSANİ HAKİMİYETİ MİLLİYE e İ b P HAVAGAZI Yalnız havagazıyle pişıriniz!... | | Bir metre mükâbı Havagazı ile neler yapıldığını. biliyormusunuz? weğini ihzai z T 1 — Beş kişilik bir ailenin ç“ba, ct, sebze ve kompostodan mürekkep olanüç def; aya mahsus y a i 2— Di ie si börek ip ta pişirir. i 3—T ta 5) tesi Si AM (Kahve, çay ihzarı, çamaşır yıkamak ve saire va S4 4 4— Yedi eli bilâ inkita eki > e 5 — On dakika devam et Sile iki duş temin eder. Ankara Havagazı Türk Anonim ia za Havagazı fabrikasına Tütten müracaat ediniz! ğ Şirketi — Telefon : 1975 Şw gi 4950 SN li dominyonların birçoğunu ham maddeli 5 NAFIA BAŞMÜHEN- İAT ği rini kendileri işlemeğe sevketti. As. Fb. U. Md İM M V S: tın imei nmi “| GAYET EHVEN FİAT- 1 Bundan başka, muhtariyet alan do- ? EŞ z iyi, .Datı m m yi tr mukabilinde bii LE SATILIK MADEN i minyonlar gümrük duvarları yükselt- SATIN ALMA | | i K : e mahsus teferrüatlı, > ke mesa r araftan İngiltere 8 Alma Komis- ia heye süniyeğe kilise e KÖMÜRÜ. : ii .KOMİSYONU (O ğ ae e ei Da İ va a İ d ş Se ürik tarielri onul l ani arı iz ele Zarf usulile münakasaya| yacon pire 7 i dersi sında (ingiliz malı) damgası para etmi- İLANLARI. Yy konmu; izi ip “YA | vagı ere ra mü abi İngiliz| yranında perakende 22 lira sipariş kabul v zı em) ordu. ve :vazımı yerli 0- | İmparatorluk konferansının Askeri Fabrikalar Umüm Müdürlüğü © | lacak, Milli Müdafaaca ihale olunan ça- beli Mühendis i masından birkaç ay evel bir fikir çer elk ibi beli an 355, gay, 19—i1—930 15.5 | dır evsafını haiz ve o şeraite Al Hari ni er öde Gö sil atılmıştı: Bütün imparatofluk azaları) cin alâkadar firmaların iki ay zarfında) ( 0000 muhut O 19—11900 15 mr <> arasında iktısadi bir birlik yapmak, im-İ kataloğ resim ve seeranalarını Umum | (20000 sadeyağı, 22—11—930 15 Talipler heyeti teftişiye çadırı için ğ paratorluk dahilinde gümrük tarifeleri- İİ htüdürlüğe tevdi etm 31053), Merkez ihtiyacı için berveçhi balâ üç saliğimmeri tetkik odiesk sebellmeni | Elbise, Palto, İskarpin ve f ni e serbest ticareti iade etme! kalem erzak kapalı zarf suretile müna-| daimiye irae ve izah ederek kabul olu- ii . sai ve bu suretle ingiliz ticaret ve sana; iz z ki Adet muhtelif ebatta mavi kasaya konulmuştur. İhaleleri EDA Dan şekil nümune ittihaz edilecek mah-| o Çamaşır Münakasası. > İ vi itmek. süzgeç kâğıdı. ruti şartna- i nam amele fırkası bu fikri alkışlar.) (o 100 Metre lâsti i şerit k Tali örmek | mesinir e e izo Gazi Muallim Mektebinin adi ği ls karşıladı. salmastırası. üzere her gün, münakasaya iştirak için| © Yevmi ihale 16 teşrinisani 930 pazar| talebesinin melbusat ihtiy, acı kapalı za dj Konferans açıldığı zaman müstemle- 154 ile ii ai çeliği. |de şartnamede m ere birlik günü saat on beşte encümeni na vi kei mevkii ie hn Küt nazırı Thomas şöyle diy di: di Kilo böhler geliği, |te teklif mektuplarını yay ti ttedir. . Münakasaya iştirak edecek-| dan: e çıktı, bu felaketimizin in Peri “e Bteşrinisani 930 daalma-| satın alma « komisyonu! Ne mektuplarils bi pike teklif | iyiki eleceklörn yüz dir. 5» izi bu müşkül v vaziyetten kurtar- le Talipilerin mâracaati. leri. varakalarını münakasa kanunu delresin- we münakâsaya — yardım edin: Emel i 3— 1070” Sankişl de Encümeni Daimi Vilayet Biyate de 7,5 muvakkat teminatlarını Ankala ea eli- > ij i ğ ..| Mektepler yel ir tevdi e ipi brlenimek suretile asi apmak. eli: 50000 Metre Haki pamuk şerit. sisatr Yapiıiacaktı Ir, ek) t Ke in çi kara Tü vi si tikten şi ihale olarak e a kine larak | Yukarıdaki malzeme alenimünakasa | istiyen ü işi yi ki eli ee a en | <a > ii vatanın bu talebine cevap olar: ie > iin 030 3a saat on dörtte) YENler de 20 ikinci teşrin 930 perşembe disliğine müracaatleri ilan olunur. edilen 18 sai 930 salı günü saat E Kanada : Başvekili M. Benett genlaığ. “Taliplerin şartname için) günü saat 14 de komisyona gelmeleri. e e e e e 16 da Anakar mıntakası maarif eminliği “ | söyledi: e eğ ve münakasaya girmek için de 3—091 ZAYİ MÜHÜR. nde teşekkül edecek olan mektepler 3 rek müşterek gerekse hususi ühü, ibayaa komisyonu reisliğine usulü o gün teminat (tekl:(at) ile müracaati, erkez ihtiyacı için. "capalı zarf su) O Mühürümü zayi ettim. ere ala-| mübay, ede ” ii noktai nazarından impara- i dı di ini balla kklit izle torluk emtiasma yüzde on tenzilatla ie se münakasaya konulan 500000 kilo | cağımdan eskisinin hükmü dairesinde tanzim edilmiş tekli l Bi yulafa muayyen günde t*klif edilen *i- Hacıdoğan mini >: No es larını tevdi eylemeleri lüzumu ilan bir himaye esası kabul edilmesini en mu:| Malzemönin ismi Mün; ü re. Bi at geli görüldüğünden” 6 teşrinisani 930 3—1119 Makbule | olunur. 3—1019 vafık şekil buluyo: lu esası ya ka-) Muhtelif madenlerden kak. tariline maili Ee eee bünü bul veya reddetmeniz bis İltimör! Sualim sa eytin Burnundaki “cu a Fk ğe lala z . on buçukta pazarlıkla mübayas edile- .. o rıhtir ve ayni sarahatte bir cevap bekle-| rufun tasfiyı vpn cektir. Taliplerin temihatlarile birlike ç 4 : 1 di a sl pale ASİ | me nem İVİlessesatı lıcarıyenin Bütün dominyonların murahhasları | 20260 kilo böl na 183 38 | setine müracaatleri, 3m >” »- Kanada teklifini şiddetle alkışladılar. $0 ton saf ymuşak ii 30/11/930| 4 ) kk t ağ Ve taraftarlıklarını söylediler. Yalnız 18 kalem muhtelif kim İstanbüldaki Kıta, müceesst ve azarı 1 atıne ” > 1/12/930 “ii mia erin pe erzak ve sai 235 bi Yukarda yazılı malzeme ayrı ayrı ka.| re kara nakliyatı kapalı zarfla münaka: MATBAAMIZCA TABI VE İHZAR EDİLEN > sayâ konmuştur. İhalesi 3 1. 930 cur > lerde saat 14 te ihalesi yapılacaktır. | Martesi günü saat 14 te İstanbulda fıne gi İngiltere serbest ticaret Dena Taliplerin şartnameyi almak için 20 ku. | Jıklıda levazım İstanbul satın alina he- ısrar ediyor. Bu prensip uğruna müs)ruşluk pul ilsak etmek suretile İstan.) Yetinde Yapilacaktır. Taliplerin şartna- İ temlekelerile arasının me bile |bul'da Tophanede Askeri Sanatler mek-| Me almak ve münakasaya girmek üzere £ i göze alıyor! tebine, İzmirde Halkapmar Silah Ta e mezkür heyete iyiye e e e Ni M. Snowden ve ticaret nazırı M.İmirathanesine Ankarada Satm Alma) 197 2 ; > Groham hükümet serbest ticaret esasının | Komisyonuna müracaat eylemeleri v a kıtaatı için 55 kilo Ea EHVEN > ei TILMAKTADIR. AYNI ZAMANDA Sarft nazar ettiği takdirde istifak edecek |muayyenden evel belime kamyona sl ea münakas? suretile mübayaa) MATBAAMIZDA GAYET GÜZEL BİR TARZDA YENİ OTEL — e katiyetle söylediler izm na rağ) tevdi eylemeler 971 | edilecektir. Münakesı 13 ikinci teşrin DEPMEĞİ ED TAREDİLMİŞE TİR. ARZU EDİLEN TARZDA vi ; e het kendi ünü ii i » N si perşembe günü saat o" beştedir. Talip-| YP“İDEN SİPARİŞ DAHİ KABUL EDİLİR. di fikirlerini kabul ettirmek tümidini kay-| | İYMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN: dark da Bil ii e > 7 detmiş değildirler. R Yeni çarşı halindeki bir numaralı) gün ve münakasaya istirak edecekle- - Mes ele imdir; ya terenin | dükâ 1 ihetii rin yevmi muayyende teminatlarile bir- eya İİ nci arası büsbütün açıla-| hal Kısmı 930 mali senesi için pazarlık)likte komisyon riyas-t* mütacaatle. PEK Y4 Ki YARN cak, veya İngiliz va mame ğu itimad suretile icara verilecektir. Talip olanlar) Tİ: v DR bir kül haline gelecekti; k pey akçesiyle berabör teşrinisaninin be- 75 beygir ve ester nalı ka- İkinci şr Vie ripanin , Amerikanın | şinci çarşamba günü İymar Müdüri palı sr imkan ke muştur — & ulü inemasındi ğ. ve bilhassa Sovyet ittihadının bu iktisa| dairesinde ön veya şrinisani 930 dif Smear kürşr alacağı vaziyet ne OlAİymi-.caatleri ilan olunur. o 31079 | ba günü sast 14 buçuktur. Taliplerin Yunan Başvekili M. Venizelos Cenapları ve refikası, Macar Başvekil ! şartnaile ve b k üzere Kont Bethlen Cenapları Yunan Hariciye Nazırı M. İfğalakopulos ve ZN her gün merkez S. ormisyonuna miki dd Satılık ve Kiralık Ev ANKARA MERKEZ HASTA $ refikalarınm İstanbul ve Ankarayı teşrifleri. Zenişehiirde su bendi civarndağ | NESİ o VE SAÇ VE ZÜHRE) lerin o gün ve mide ve teklif ve La aj İnkılap caddesinde henliz içine gi. hi TALIKLAR MÜTEHAS. | teminat mektüp a kabi VE vi rilmemiş ve her türlü konfuru ca- " e me gi mi modren > bir ev hem kira- Mm f öy lık ve hem satılıktır. İstiyenlerin Dr. AHMET HÂMİT. Cebeci merkeğ hastanesi su tesisatm Milla mia B; eb HASTALARINI HERGÜN ÖĞLE. * bazı tamirat yaptırılacaktır. Keşfi- — ie > de M e “BİDEN SONRA ADLİYE SARAYI KAR:İ ni görmek istiyenler her gün a işi vi yep : beni iile a apar İŞISINDA SEYİT EFENDİ APARTI. mak istiyenler de 9 ikinciteşrin 930 pa- i z — 2.1110 “BİMANINDA KABUL EDER. ar günü saat 10 da komisyona di y EKA ES 31123

Bu sayıdan diğer sayfalar: