4 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

4 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 TEŞRİNİSANİ Müsahabe. Zamanımızın en büyük insanı, Birkaç yıllar Sam harici siya- setini di mül GE iz muş olan di nt Sforça, yeni mere karaların, son devrin yük ini eserlerile ve kıy- ederek, zamanımı- anı Gazi li Ke- 1 Husam Cemil. pm al HAKİMİYETİ MİLLİYE SONHABERLER AMERİKA TİCARET MÜSTEŞARI YARIN İZMİR SEYLABI MÜNASEBE- TİLE FENİZELOS'UN T ELGRAFI DOSTUMUZ TEESSÜRÜMÜZE İŞTİRAK EDİYOR. ekil > ve pe y. sk Palme, yani lie İn nsani merte “ | görüşeci e di e e etmi dir. Başkalarile beraber yaşamak İsti- yen herkes kendini onlara uydurmağı İSTANBUL'DA. öğrenir: Ne enaniyet ne de boyun eğ: irki n üstüne yükseltmez:| | M. CEYNE İKTİSAT iğ Asrl varlık huzurunda duyduğu saygr İLE GÖRÜŞECEK sr ki onu ruh alemine çıkarır, ve asıl ilimde tyler vardır, | İstanbul, 3 (Telefon) — Avrupada asıl burada insan mevcudatın. şa si bulunmakta olan Amerika ticaret müs- vi. b arıdır, le ni a gelecek ve Ankaraya hare- ket edecektir. Ankara da üç gün kalacak, ver) mi Mustafa Şeref Bey ile gi e bu seyahati ve iktısa- getir e rik anca! e lerdi ağırlığını ve vüs- ii öğrendik. Bi ek ve icaret mümessillerile temas ederek va- müle mecbur oldu; a | sakkatler: ğu bu derece ağır me- den dolayı en derin muhabbeti- 'enizelos oo Mihalakopulos Atina'da Yunan Başvekili M. Veni- da Hariciye Nazırı M. Miha- bir Yürükla 1 kakiiğlakiar “o1RitiE sadi ei, aacdlkr 1ast İsrrverlek peres- dal Bu zihniyet insanı yalnız di ği icabatına göre Amerika - Avr yni > bu. türk milletinin, arak, yalnız cüzü vzu Ola-İ pa tüccari münasebatınn ziyade her sözü bir tarih her işareti canlı e rak tanıyan bir dünvida pek de anla- li için lâzım gelen tedbirleri al- hareket sakın SN — ik A AA eN ak PS | ak inakandile YAL ELONE sel tebei wre gösterdi ganilı silen heynzie da değil, insan rr antik zikmi- ii yu bir seni de ifade e ürk-| yet? uygundur, fakat asri iy rr bu güzel milli Filee ayrıca | na muhalefet, gönteriy Çünkü asri| #stanbul, 3 (Telefon) — Behiç B. yarın. eli ötineği kak kazanmışlardır: | 7'hniyet nebati bir ganteizm içinde “Aİ Peşteye hareket e Peştede top- Kadın, erki cuk, genç, ihtiyar, $ıyor, ve ülühiyeti, mefhumi bir mez- ant - inde hükümeti- tekmil bir milletin, emi > ni ve | heple, otlarda ve böceklerde arıyor.) Jânacak tayyare kong tek vicdan inledi kendi ük ev.) Elbette ie otta ve böcekte mevcut-| mizi temsil edecektir. Tadi b i ei teb. | tur, fakat her kim ki onu yz bunlar ——.—— cil etmesi ei n güzel man- ünü: görmez, YUNAN SEFİRİ GELİYOR. zaralarından, ilçeler tarihinin en her kime ki Allah e ziya- mağrur tezahürlerini dendir. Bi de basillerden daha ayân olarak hitap İstanbul, 3 (Telefon) — Yunan sefi- ri yarın Ankaraya hareket edecektir. Hariciye Vekilimiz şu cevabı vermiş- lerdir: “ Lütfen Si olduğumuz na- ray telgrafnamı hararetle ea eriz. ikiz dikkatte: sere, iştirakinizden özdağ size bütün dostluğumuzu beyan ederiz.,, İsmet Tevfik Rüştü ———>Xe a — NAFIA FEN MEKTEBİ TEDRİS MÜDDETİ, Keke tedeliniin bulunmakta — lanNafı İZMİR FELAKETZEDELERİ» NİN ACILARINI HAFİFLET. (Baş tarafı 1 inci sayıfada) imak itibarile muhtaç vatandaşlara aci« ii e ve yapıln sı lâzım gelen mua) yakından takip etmek üzere“ | ayr dibi Pş. Hazretlerinin em- geldiklerini ve Eskişehirden ge ın en muhtaç «— dilmek için bin takım yatak yastık bat- in v p gr çamaş m cuk eşyasını bii için emir ei tadi 5 lerdir. DAHİLİYE VEKİLİ DÜN İZMİRE GİTTİ. en —— Şök Kaya B. « ket etmiş ve Güdafan, İktısat Veki- ve Dahiliye Vekâleti yi edilmiştir. Vekil kumandanı Kâ- öğle eriyen Mit Mi m Mebuslar 1 tarafından teş) Beye zım Pş, refakat etmektedir. KONSORSİYOMDA : RAALİYEZ, NURULLAH ESAT B.DÜN || BURAYA GELDİ, İstanbuldaki (o konsorsiyom mesaisi hakkında Maliye Vekâletile temas et- mek ve bu hususta Jâzmgelen izahatta altı ayı lk ari olmak üz. Yetişecek fen me; d muj e daha fazla malümat İİ için badema tedris müddetinin üç sene- ye iblağı zap ekilliğince münasip örülmü husus mektebe tebliğ edilecektir. — .—— © PEŞTEDE BİR TESİT. Peşte, 3 (A.A.) — Ölüler günü dün e iki sene idi. | pordi zle iin) t sahibi olmaları tir. Merasimde İtalya, Türk, Bulgar ve Alman sefareti erkânı da hazır bulun muştur, ORAL NEHRİNİN YATAĞI “DEĞİŞTİRİLİ Moskov; togorsk: | iri lir Bir kilometre boyundaki beton Rai Rİ Düyunu ahhi de açılmış ve (98,5) da kapanmıştır. İstikrazı dahili (07) de ve altın (912) rinden muamele gö gil | kelle: e bir. el teşkilatı ihi hükümete bir proje tevdi — sihri Sebo, © aldlaklıni | eder, odun Gi iz boş bir oyundur. lili insanlık için bir şart, bir) Biz “inkarnasion,, denilen şme bem A ' N YENİ miştir. silsilesini, “sayısız. seviyelerinden, sen) o TİYATRO EEE Göte: "Tebcil bir haslattır ki bu-| aşağıdaki bulanık kademesine varıncıya TALE ' nunla insan her cephede insan olur.) kadar, insanda takip ederiz. &iz İstanbul, 3 işeme in) Tiyat Demiştir. Bilakis tebcil duygusundan yi yalnız timsal olarak idra eriz: mektebine Salim; Nöcati, düğü e batini tereddiye bir alâmı ” nunlar birer işaret ve alâmettir.. ve din, m ve Küp isminde al tr erke vi timsal yalnız büyük insandır. Timsalle- e göre necip ruhların farik vas-İri görmek bizi vazife ile m eğ Mef kılar, i mi Kıymet dolu varlık huzu-| çünkü bu bizim önümüze edilmiş runda duyulan huşü yas kor. Hattâ yıldızlı sema 2 bile i insa meğer Niçe istikbalin vazıı kanunu büyük in-| pr ehemmiyetinden düşürmez, bilakis) İisTANBUL e. ime CEMİYETİ- daha mühi daha mesul yapar; çün- NİN TEŞEBBÜSÜ. çimi in nami m “ter a ii i Zarar De ber lisanında mızın bir işlemesinden ibarettir, Veİmiyeti etten alınmakta beşeriyete telkin etmeğe pare “sema, EN insan fikri im se- inin ke “Beşeriyet,'dalmia, dalma büyük İnsan) mu çahakkuk tebcile | şembe günü toplanacak olan şehir mec- yaratmağa çalışmalıdır... Onun vazifesi ee dei opyaya perestiş mez | lisine müracaatle teşebbüsatta bulunma- yalnız budur, başka bi: şey değil,, X e ei AR ESİM e karar verir arlayl: “Dünyanın her muhtelif dev > ni ik dail olur. Yalnız — rinde başka bir tarzda tecelli eden (k. dan biz ülü ii daa eleiiz EE EN ŞA ramanlara perestiş) insanlar arası adan AĞI ii gel v nleridir: Biz ülühiyeti gö- bütün içtimai münassbetlerin ruhudur, kilde) m istiyoruz, yalnız tarih- iz tebeliyeyirepi de 1 (Ge eler inse inşat at eşya e teki SA nazariyesi bize kâfi değildir. çen : parlar. Kahramanlara perestiş anci dünya işlerinin ne derecelerde eyi veya & vi insanın en âyan şeklidir; çünkü in: le ze fena gittiğine sahih bir miyartlır.. De- e mint ai derecelerde Allahı muhtevi- ürk milleti asil Gazisinin tim- giliz müte & kahraman, e aleminin salinde tarihin hakiki büyük tekir göre dünyanın Poaştliği i ori- sa-hahiz ii bcil ederken, geçmiş ve yeni asırla- jinal insanlarından ibarettir. Bunlarla ek-İ rın bu yüksek mütefekkirlerile ayni ve bunların ia ai birçok de-|seriya lie ve e allel ön “in, erek, led düşündüğünü, ve ayni t ir yük insanların e haki yük insan ilahi Büyük in dünyaya şekil veren, ve kendi timsalinde insan yaratan odur. v © nihayet yirminci asrm en önde giden büyü inteükkielertderi Gun- dolf tebcilin ne demek olduğun büyük insanım kim olduğunu EZ şöyle tarif e ,f bh -İdi zaman sö; at ihtiyacı hiç ir e Yaratıcıla için imisal nümeneleri takdir daim: en mütaa: il takdirde ve kayranlıkta en iletiye git İİ mişlerdir. imdi tarihte nazeri olarak ilk vi kıymetten düşürülen ve liyeci) apeme uğrıyan bu zibniye tarzda tasvip ii Büyük ük duygus (yalnız — ak- zmeli sehdldine salk v3 akıl, amanda Bu sebep ayni zıttı v2 ga udur.. dır. şartiar altında mu- irleri an, asıl k beiğiden çikürek yabancı damgayı ii şahıs*ı1 büsbütün ayrı ve uzar r. Böylesi bir kütle mahlüikudur, bir elik #aahlku, bir maksat mahlüku, Bunun gib? ile insan münferiz yl yahut münferit canlılıktan a ayrı ve u Evet, bön ük insan yalnız “dahi, den kadır. yalız kendi rı eniyisi tarzını 1 fade eder, bu ita- Hill dai Kemalin ilk vazife ve|de istediği kadar zengin ve nadir de ol neticesi, HE denilen hai uyanıl insan bu dme ir. tutmaktır: .İnsanın vakarı ve büyüklü- © Büy ük insan dünyayı ihtiça eden, ğü önünde duyulan saygı ve tazim dikin şe al veren Gün; Kendi kendini m görmeği — da mev dünyaya ne im un eğer, ne de ima ciddi olarak deği heri zviyesine nü- zayi ve e Kibir yahut zillet, ana: | fuz eder, ve cnu © değiştirir. “Yalaz mi e ger-| böyleleri bizçe (tam — insanlığın) al imiş oluyo: e Ek ugcip bir ruh halet in ve milletimizin il w dün; ei adamı, çok — ve çok ini inkı- lepçı geldi. Acaba Gazi Mustafa Kemal neden zamanın en Büyür insanı, dün- yanın en yuca kahramanıdır? Aradaki bu fark, bu görülmediklik, bu işidilme diklik nedendir? eden © bir taneli- ğin, yerine konamazlığın, bütün halin ve istikbalin SN sembolüdür? Onu yalnız türklüğe değil, bütün beşeriye- te deruni mukadderat, ve dünyaya ma nevi merkez yapan ir? Tarih ——x>- o. — 5 — İKİNCİ KANUN 1931 DE ANKARA'DA, BEYNELMİLEL ZİRAAT SERGİSİ AÇILIYOR. Ziraat aletleri, makineleri, ha. şerat ve Gabar hastalıklariyle mü- cadele vasıtaları, sulama vasıtala- rı, suni gü iri ev.s, hir etmek isliğeni firmalar Hor İka ve Ti nin Ankara Umum Mı seri inline için müracaat pi almölekli > ikinci teşrine ka) dar kabul olun: suallerin cevaplarını sütür dü p üstatlarının yukarki söz- ie EL başka bir sey değil di 2 görünür ölçüleri, ve ezeli heleki a, lerinde arıyalım : Hasan CEMİL EMLâk ve EY Türk anonim şirketi Sermayesi 20.000.000 türk lirası ihtiyat akçaları 754.000 türk lirası Ankara şubeleri: İstanbul Merkez Mevcut ve inşa edilecek binalar uzerine üzün ve m asia ve sie içemi sandığına ai 22057 -ğ İlmi Gandi TEŞKİ LATI MEYDANA ÇIKARILDI. Moskova, 3 (A.A.) — Amele iaşesinf 24 diğeri de 20 kişilik sui Küst teşkilatı meydana çıkarılmıştır. Bunların muha- kemesi Moskovada yapılacaktır. ——eee— » ADAM BANKASI İFLA"**1 EDİYOR. 3 (A.A.) — Adam bankası gi- | e yeme karar o vel e | rünün iştirakile Başvekilin nezdinde bir içti li! tur. Beş büyük ınkanı ineye i a ME tir taksitin po in tmiştir. TAM BANKASI İzmir kısa vadeli ikrazat sait fi

Bu sayıdan diğer sayfalar: