19 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

19 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| 1 | Bukimiyeti gililliye No. 4401. J4 Her yerde (5) kuruş Adres değiştirmek 50 kuruş Fırka Grupu Romenlerle Macar Başvekili Bugün istanbul'a Geliyor. j Muahedeyi Tasvip Etti. Başvekil Hz. Muahedeyi Grupa Anatti, Macar Gazetel-rinin Heyecanlı Neşriyatı, Bir Macar Gazetesi Diyor ki: ” ; Bütün tün Avrupanın -Dikkat Gözü B rup Muahedeyı Alkışiarla Tasvip ve u 2 mm Deren a ” Seyahate Dikilmiştir. Bu da emdi Tezlil Edilmiş ve Eli Kolu i Seki Bağlanmış Olan Bir Millet “Mümessilinin, İnsafsız Bir Sulh Muahede- Grupu İdare sini: İlk Olarak Parçalıyarı Adamın Elini sıkmağa Koşmasındaki Remzi Manayı * Avrupanın Anlamakta Olduğunu Gösterir... vaz mayer De en ya Sofya tarikiyle Ankara'ya gitmek üze| ie ti ili Ee, Gümberiye Misafirlerimiz Bugün Bi nın anlamakta “olduğunu gös stanbu İstanbul; 18 (Telefon) — Bu emzi manaya hususi bir alâ car Başvekili 'Cenapları ve e m ka eş eden cihet şimdiki O ayine i errgi evdi gaztterile | rimize gelecsktir. Muleterem minefrl > ii İri kabul edere! tı meselesi “deher“ amızım nezdine gidi-| e Ankara'ya hareket eödebkleğdik”7 m sirin bugüh razarı itibarı yoruz. Türk ve Bir skadaşlar " ımması zaruret halini" “almış e rımızla bizi müştereken alâkadar Meter Maibuatının Heye - iski zl ve amiri 5 i görüşeceğiz. s — i, bu ada ği > AR Game bir tesadüf Çim, BELA Ke SU ip olarak bir vicdan ve adalet nüma» düstur simdiki zik zamanlarda | ra'ya gidiyot. Bu seyalrıt, yalnız al şeklini almaktadır. olduğu kadar vi b zaman. hale | hislerin tezahüründeni ibaret değildir. Zi-| o oİki hükümet teisleri arasında uygun düşmemi râ derincmubabbet ye-aldkamızm kata | yep bulacak “mülâkat, “milletlerin Hükümet hz siyaset .saha-.) bet ei talârı ile biribirine bağlrolan iki, emleketlerin esareti” e: için mb ya müspet.ne- ide EM. müşterek ve müsavi hüku- sında sulh iç ” ş : İç day dağ ka etmek arzusu! e ği su Almanya'tım m eni e ahenktar bir:teşriki'mesai e iycıdan hakiyki ve — arzı | main ann ST çalışmak ağ tabiidir sundün #üfhöm Siacek umar a sükün sile * ea a- Bütün Avrupanın dikkat mani | * Pestinaplo peri ve v « İbu Ankâra seyahatine dikilmiştir. “Türkiyenin basübadelmevti,, ün« dım ve hükmümü. bu-suretle . ver yı iş iştir s el dim, Bu Jil e. sinde .—... yap s hi ve eli kolu bağlanmış olan bir mil- Türkiyenin Gazi Mustafa Kemal ö işe e dei ai Ere ei #erişmimössillirin, insafsiz bir sulh Si idaresi oda maz- meigtlçei ailen mere ilk oli lerden ükadı adamın elini ir er setmektedir Makale gahibi Ga- E yo ri ee ei > S İoçmesındnk remzi mahayı A Son. 5 inçi sa eratını taytli w a BAYRAM ŞEN VE cer şii VE DESTANLAR HAZIRLANDI. Talan Gi niyet dniresinde çi 3 ie yük bayramın her cepheden rma inandıran ülkü ve heyecanla - lışacaklarını ümit eder M. Titulestu' Gazi Hz. Çin -— la kilde ifade edilmi. M. Henderson'un vermiş oldu - 5 Milii Bayramını Sanatın inkrlâp'emrine alınması lâ-! (muştur; edebiyatımızda bu'vasıf -İ gu simay Hisanındaki ie tal ve “istanbul da zimâr, SE ei ifade etmek “ve Jarı haiz eserlerin çok-az bulun -| Alman * hükümetinin - müsjihanı Kutlu'adı. Sanatın her şubesin-| duğu, ançak son-zamanlarda yazıl- beyanatı, hiç olmazsa -böyle biz in Milli ba; den âzami istifade yi düşünen yü em olduğu düşünülünce yüksek metiyce çıkarmıya müsait bulunu-) ROMANYA. HARİCİYE NAZIRI! zin gere Şi komisyon; bayi yor.. En mühim meselelerde hal VATANINA DÖND hüriyeti milli hükümeti reisi M. Lin - Sem a İk heyecanlndınmak için nem nl saflarında çalışmaya' çağı-| suretlerinin .muzmer ir ve Istanbul, 18 (Te sale —M; Titules- eee Sale. Seki telgraflar De areketlerinde her zaman rışındaki- hususi kıymet, isabet ve “ rhangi bir devletin bir tafaflı | cu ile zevcesi Madam Titulescu Cenapla-| testi edilmiştir: * yü iğ Gr ei lebiyata öhemmiyet daha kolay tebarüz e- en Imaksızın araştırılması | rı bu Sabah hususi ie e şa'ya yet id m 2 akm iybe del tir eld; vasıl olmuşlardır. ltasiyonda bir. bando |. zamma ma persie . erecesi ne olursa ibi güzel bir Z rzu ede- | mızıka tren durur durmaz Romcni Mill olsun, Yaşayış şartı hasıl —ursa ol- ç Büyük hayran - ülbieğieği B lieekes eğimi hal süret, | Matşmi çalarek muhteem misafirlerimi. şahsi Şaadetleriyle Çin rene ie İŞ destanlar, İ kılâp emrinde çalışınca nasıl daha) lerini bu'acağız. m pimi 9 k le er vetem p, dik i , atm; iz Ri daha faal olacağı; büy Öyle b ıf Mele he; eca iz k ii A ii MEİN Gil dr aye nz filede ei EY MM MENİ Fiğ see ma vi grip a. yaz İvan > e ila em zin Ais Mib e 8 ÜL 1d 1) izi Vali ve Belediye Reisi Maki Be Bl raretle. teşe en ii ram günlerinde okü np oynan iz bay. anlaşılmış “blum kür e lm esli dir ili Mamini Ai “Riza, Pala Müdürü izl Türkiyenin Tokar için dileklerim be e ayrıldı, Burdan bâşka da “Zati a İyem ha“ Eg ğ ü g 8 y z Fehmi Beyler karşılamışlardır. İstasiyon ! sunarr. Rt Şu abu tabiyeye müracaat | ürk - Romen bayraklariyle docayıza edilmemeli, herkesin e saree idi. Tekelede Sakarya emni olduğu ag © 2 LE G 6 © E UR g ri motörü misa! dı m ri, gelin aları dü: üşünülerek bir | Sizmiekte bucalayıp duran edi Ri ma e EDİLE ui. Şok sanatkârlara müraca edildi. Rüzel bir intibah vesilesi teşkil e E ia aciimela lir. Bun pi Sovyet Filosu 4 , İ 'da z 4 salonlara o köylerden el meydan - lardan 'kadar heryerd. i za le 1 bırakma koni lar, kllamaya 2 ses ve heyecan - defa t derdi edilmiş gan ekil çi sbhrü'dâ Böğüziçinden Büyüklere ba .—— o-İkâttığı, kadar sanatımızm ilerisi) niden tetkiki i zaruri g “| dar bir tenezzüh yapmışlardır. Misafirler | Sabah Saat Sekizde Geldi, Top manabilecek tema Ve destani. ir” için de büyük bir tecrübe etme-vE Hı İnn; Şehri Yata on iŞ işleri, La ye rehber olma vaziyfesi görecekler -| i parki. marsi -Jdir. z hire © Karadeniz fi velki ilahı b mesele las'ta istirahat t etmişlerdir. ziyaret edecek So a heyecan ve o asabğ İiatrlanımce Bu şekilde toplanan ve seçilen) ani eğ aa M. Titüleğcü “ve refikasr Cenapları | losuna mensüp harp gemileri bu sabah çi ve yazan bir ii insan İeriiden ilk defa köylerdğ ökün- idir, Ve bu, katiyen gi. Jan öneki m sİ- | saat sekize ayin resi : gelmişler r yâpmaması, bu sayt: nz büyüie -)sasi muvafık görülenler, bir âh 8“| arı birakma fik > ve ie pi ii den bir dahesi: çi i meva — Re e eşi. diye ri arasında tâ“| tahal #nuarız değildir. a ML İiileştn mnaiyeii dali ie birlik 5 vie üç ai di. £ mümkün kli kâğrt-| tün tn ileri sulh del im'e gelerek k kid öleli e bir yüzlerine bastırılarak da -| çutulduklârt “bur zamanda Ene 26 hiz elek koyüleştüi İle şehti selâmlamıştır. Sovyet gemileri di leke komisyon. önümüzdeki pe ; ayrıca büyük Kayra) darların büyük çocsuliyerletini e. © “İğer harp gemilerinin renklerinin aksı ola 5 Atina; | rak yeşile boyanmişlardır. Pilo kumanda» ve hü in yeni onla e eee ler DX broşür halinde bastırılıp Şülir. “Milletlerin ve onları mr > > Eni, — İn: saat on buçuk raddelerinde kafaya Çı Şat unsurlariyl edenlerin “ki ramerleriyie hihayet | © Istanbul, 18 (A.A.) — Romanya Ha: karak © Vali Muhittin Beyi makamında kani bu pülimmakta eni e rlerin hepsinde Türk. in- adi ii bkm öldcsğede iybaümen İriciye Nazırı “. Titülescü ile Fefikalari ' ziyaret etmiştir. Ogleden sonrü da" Vali kılâbının eşsizliği, anl vardır | ve maiyetleri erkân bu akşam 18,20 de' Muhittin Bey kumandan gemisine gele çebi, — a tercih ve in- pe Türk €n Peşe 1 (A, isime X atılmak N nda, ür etinin kanın - üğü en temin : ve en coşkun ei teki a > il ma ası olan kah - Miken la ifade |böşüle Tarikiye ies Mi De Kanya'am. cin yim arama di | yle selâmlanmıştır. m Yaman luygularınm; hür yalnız adımı İ a a e a : Se Yaşama aşkından 5 İ kada benden; MEPAE Yİ Reisi Hariciye malar agi poarf erkânı tarafından ir adaklık sa Soğan onan - kn Gl e de müşaviri M. Marassy ve Vali Muavini Emniyet Müdürü ve Jan - | yen nr pm ii e inip maliye dd bamya ça Hariciye Nezareti siyasi d dele > müdürü darma Kümandanı Beylerle Romanya Se iy inkılâba bağlıyan ve büyük ya- “(Sonu 5. inci süystada) Ap

Bu sayıdan diğer sayfalar: