18 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

18 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİRİNCİ TEŞRİN ÇARŞAMBA 1933 No: 4400 JAÜNCÜSENE. Her yerde (5) kuruş ik omanya Dostluk ve Ademi Tecavüz Muahedesi Dün Merasimle imzalandı. M. Titulescu Samimi ie ga dan Ank a Rom. ile Türkiye simi dööllm di e - cavüz, adli X ği salât müâhedesi . ve Bu muâhede; hiç bir zaman ola ürüst ee üzaklaş- olan - münasebetlerimizin ed ir Yöğiykida tekrar '€dilme- e) Sarette Uğurlandı Sinden ibaret olmakla be T, emleket münasebetlerinin tezat | — Türkiye — em ya dostluk ,'ade- imesine aynı derecede merbut olarak? sızlığını tı ettiren her hâdi - | mi tecavüz, hakem ve uzlaşma mnlinde İki. memleket Bram çıkabilecek Senin hususi bir kiymeti olduğunu si din | Saat 16 buçukta Hariciye Vekâle- ihtilafların muslihane tarzı tesviye$ini da li elir. tinde kütüphane salonunda Peer Ve hazırlamak suretiyle pü idamesinde ün imi unan vesiykanın! ei gi ği Bene all al ite itimat fikriyle Türkiye deliler çiğ Pakitğe Türki- "İmei le Romi e dostlu un manasmı, M. Kl imz; ee iy ii Üzüm Mc geceki akşamki uahedeyi evvelâ Romanya —Harı- WeGiz'bir cümle içinde toolkişt siye Nazırı M, Titulesc ve onu takiben o, Ridh pour nou$ seuls. Tevfik Ri ardır.. — Büyük Romanya devlet ad. yer memlek an bü ie bi deri Reisicümhur Hz. Dün Frânsa fvusturya ve Meksika Sefirlerini Kabul Ettiler, za Fransa Büyük “Elçisi Çankaya'da; z.dün Çankayadaki | ve anlayış ilzerine istinat edegolmiş olan kşürind yen sl büyük elçisi müşterek hatıraları Zati devletlerine ha M. Kammerer Cenapi rug“ | tırlatmam bir fırsattır, Milletleri Sere Elçi itimatnamesini takdim miz, bu gün her zamankinden fazla ME yapıdaki sea ii etmiştir; arş ülküyü. takip etmektedirler, Fransa'yı hezdi devlet- lerinde ile memur nın Ankara'da bulunüşundan, ik i| a maösüt devreden deli iki e KE tin geniş sulh davalarının ribirini.samimi bir surette tebril # İtakdim etmekle Şeref ka Yidi için “istifad i ir. al - miner ir. Zanırım. âr emniyetini-hedef edinen e” u atada misafirlere ve hazıruna ib Aynı ey Fransi Siyaset,iki Karadeniz komşusunun | sempani GELİ -İRe n selefi. ri en e milli -müesseselerinde uah rtleri namına Kveilendi etine nihayet her türlü yardım ve kolaylığı bla. taraf m me arzusu ile hareket ederek, aralarin- erdiğini bildiren “metu » sağma, simdi, daha fazla emin ola- | sefiri, da “bit dösiluk; “ademi tecavüz; hü dim ediyo, iç İhi Bey, Ha VE Kem ve uzlaşma müahedesini aktetme: il edilen yüksek davası, parça atin aliil a vela ğe karar vermişl, USUsta? meriuriyet mesleğimin - ei a: i iktısadi rhen- lar, | ürkiye Reisicümkürür 'TÜFKİYO'İ öziz. “dileklerinden birini. çerçevesi” içi- İma Vekili ve İzmir Mebusu Tev- in, i içi k — irebilen mmtakalarda hal- Muahedenin Metni. İ fik Rüştü Zer ln liği ae — ça > i a ; ie alkanlar, harp: teh- ak Türkiye — Romanfa © “Ha 1 Romünya | v rn dönümü bayrama müsa - Yeni -Avüsturya Elç.si Çanzaya'da, dklık dağ sise dostluk, ademi tecavüz, hâkem ve ulaş | a Hariciye Nazır yel dak siye üstün- ği ; in id ima ame n metni şudür! rahhaş tayin eylemişlerdir. derim. M sü ile sulh Be ile rr vaka e vine irkiye, e ve Haşmet: | © Mezkuür murahhaslar, usulü daire-| * yansa her türlü şekki Fps "âri| runda zel me alkan gire gibi, bermek Hindiye Kıralı, umumi sulhun İda - (Sonu 3 tüncü sayifada) muhabbet hisleriyle.bu.teside kendi nm e için - ilekihtilatlarm tohumu Bal “| bezle! ve bulanık iken ağ iza ederdi. Uyu Onuncu Yılı Kutlulamada Bir Güzel n €n büyük âfetlerinderi ilik ha biri 9 faciasinr Yen Da Şi as BAYRAMINDA GÖĞSÜMÜZÜ. VE EVİMİZİ RKANIN ROZETİ VE BAYRAĞI İLE SÜSLİYECEĞİZ. i 1” devrinde en ol inin istikameti gösteren bir m IŞtIR. Bu - ziyar, hiz-iki lilerin biribirin lan dostlüğu değil, iki müşterek ötlh arzusu ve bu dost- ; Yuktan herkesin rahat.ve Si yuşma ve istikrar mak “için” sarfetmiş ols İlk Meksika Elçisi Çanxaya'da- > ikünu ! ay i & in istifade olunmak “iradesi rai a ha- “ Yiye olunmuştur. Dünkü imza en ko-İlis grupu bugün on beşte Büyük şek | yi Metinde idi PT yatmın ve büyük “anı milletlerimizi; si- yasi rejimler arasında biribirine bağlı - yan"asırdide rabrtaları ve daima hürtüet (Sonu #.üncü sayıfada) C.H. F. Meclis (Fırkamızın Dört Grupu Toplantısı Mebus Namzedi Cümhuriyet Halk Fırkası Mec-| HİKMET, yu e ZİYA FATİN VE, F R NAMZET İLAN DLDLER lanmış bulunuyor. Erânsa bu müvaffakiyetleri - alkışlar dir > 0 vü olacağını bili- M: Titulescu abi ile Cümhuriyetimizin . onuncu yıl- | tetkik ederek il htilâlin anası olan kadaslarının. Mile eiilleti> dönümünde, | birimize yakınlı- İmüdafaai hukukun bugünkü müte- ne Sie milletinin slk ve sev. | rmizı, fikir iştirakimizi |kâmil e olan Cümh: alk gilerini götürmesini ŞE i kışta ll için çok güzel mm bir. şekli ifadesini ara- — Ankara Ziyareti, “iki milletin ve isabetli bir çare bulunmuştur on ve ln Uv: giibirleri ile'dâha “Sik ve sıkı te-|Bi i arma, bir yeni rozet, bir |lay anlaşılır, en w l te kil e öpme şlangıç | fırka bayrağı yapmak.. Yüksek ko |li bulmuştur: Kı K e misyon ihtısaslara müracaat ede İne altı beyaz ok koymak; alti ana PALİH RIFKI, İrek, ağın nizami şekillerini nu 4 üncü sayıfada) “Cümhuriyet Halk Fırkası U - > İden âzayı kiramın teşrifleri rica 0- siniml: Reislik J Divan Kiki ei Büyük bun Uiçiliği Ur, ine tayin

Bu sayıdan diğer sayfalar: