18 Ekim 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

18 Ekim 1933 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büyük sermaye ile geniş mikyasta eroin kaçakçılığı ya- panlar, dün cezaları teşdit su- retile mahküm edildiler. İATI $ KURUŞTUR Icaretimiz talyânlar niçin bizimle Uyuşmak istemiyorlar? İZİ; sie PR de tedbirimiz var! alya lerimizde dostluğun i- Yni derecede o yapmamakta- Bi in, gz mlekette ticaret müvazene- ai VIZ Muvazenesinin ehemmiyet 2 edir, parasını tutmak £ kara- İe ye» bir memleketin ihtiyaçları, tir? Tai buriyetleri nelerden iba- mes bütün bunları herkesten ike Even ğe ap eden bir vaziğettedir. rkiyenin bu sahadaki ihs ruretlerine göz yumuyör. muhakkak ki, iki memleket ale pübadele şeraiti, tamamen 47 himizdedir. Filhakika, iki talyayelin. ticaret münasebetlerinde Mezat |. DİZE nazaran aktif olduğunu in il dileri söylüyorlar. Bu sene- ört ayına ait İtalyan istatis- Sösteriyor ki, Italyaya olan ruzen miktarı (16,495.000) li- ii halde, ayni müddet zarfın- vd ri de inin memleketimize olan itha- Dp, 120.000) lireti buluyor, in ve ticaret muvazenesini te- ilteğiz, diye en samimi ve mü- ing >açlarımızı bile kısmak mecbu- MA ia iğımız bir zamanda böy- Mü ığın devamına müsa- bizzat dostlarımız da miz. İki memleket a- ve e şeraitini; karşılıklı Sücce yaat #saslarma göre tos- hip >üahede yapılmasına İ- Kaç ayirlü yanaşmıyorlar. Bun- İçim vel, böyle bir muahe- Silan müzakereler; > merkezden ta- “rine kei Viki olan in Mİ. İtalyanın luk çetlerimize karşı — iz ber © hükümeti iş kendi işi olabilir. O- it ticarçt müva- yiddetle alâkadar bu pecbur olan İltısat meselede daha fazla doğru olur mu? Hel, 9 bugüne kadar mevi dostluk icapl yaymüdafan etmek- .i umur mu? Vekile haber alıyoruz ki, Yolda har: eke biraz geç bile olsa, ten şe Eni * Reçmeğe ve mevcut may iade egrdiği hak ve salâhiyet- ti, Üyet serek kendini muahede ile Hangi ele hanmeğe karar i den e tâ Igzg ittir: İtalyanlarla “yad, *“Desindenberi devam © i e #wisaade millet j mağ PEY düşünmüyoruz. Mal memed yay ve Almanya ile son 2a- muk,, Hatlay, Şömiz mukavelelerin u- a Yele yapşsizde İtalya ile de bir m Mm yn dostlarımız bün- ia gidek * taki, ğ hedey? hi erp? iki memleket ara- üzak yapmak te göre bir ticaret mua- Y öşin evvelce açılmış olan Ua tüdey,remiden devam ve intaç Sirt Meb'usu Maç MAHMUT y. 2 başvekili » geliyor o Halay e hazırlar akşam a Akay ya gidecekler “ye ili pyaret edecek olan Ma- dey gllz Na, a Göemboea ile Hari- Maireker e enya dün Budapeşte” dat Şe Yarın erdi Muhterem mi- VE hü de gire Yansiyonel © #renile Maiye Kürek ma eciye vâsıl olacaklar Yarn; tara ıma vali Bey ve zevatı Bu treni lanacaklar ve ak- M. gDap; e , a gideceklerdir. Ka mba A. Başvekil la, Türkiy,* hariciye nazırı M. de Pettedez Ye gitmek üzere bugün weket edeceklerdir. Mei sahifede) Deva, Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 8 inci sene No. 2762 ÇARŞAMBA 18 TEŞRİNİEVVEL 1933 Macar Başvekili ve Hariciye yazır ile bir çok Macar âyanı, rağbusları ve müteneffiz zevat yarın geliyorlar. Tel: | 8 Dün Ankarada imza edilen Türk - SRomen dostluk muahedesinin metni A GANRAAAA asebetleri- ; idi Hariciye Vekili Tevfik Rüş tü Bey ve M. Titulescü ANKARA, 17 (A.A.) — Bugün imzalanan Türkiye - Romanya dost- luk , ademi tecavüz, hakem ve uzla şma munhedesinin metni şudur: | Türkiye Reisicümhuru ve Haşm etlâ Romanya Kralı, umumi sulbün idamesine ayni derecede merbut ola rak, iki memleket arasında çıkabile- cek lafım muslihane tarzı tes viyesine hazırlanmak suretiyle sul « kün idemesinde mütekabil bir itimat fikriyle Türkiye ile Romanyanın teşriki mesai etmeleri lüzumuna kani bulunarak, iki devletin de, barp- tep sarfmazar olunmasına mütedair 27 Ağustos 1928 tarihli Paris misakı. Br ve mütecavizi tarif için 3 ve 4 temmuz 1933 & Za etmiş olduğunu nazarı dikkate a larak, Türk > kendileri için istikbal hakkında bir zaman teşkil eden mea: iki memleketin müşterek menfaatleri nanima kuvvet» rek, aralarında işbu dostluk, ademi te- lendirmek srutayle hare Gala vini ekdetmeğe karar vermişler ve bu baker vee icümhuru: Tür kiye Hariciye vekili ve İzmir mebusu (Devamı 5 inci sayfada) mevcat ola dostluk bai cavüz, 5 hususta Türkiye ALAMAMA KASA AAA zi a | Me ez üyük tak karalı ki sarif ve büyü tyor, Kasımpaşada halk tarafından ili Ee pi gösteriyor... Büyük bayram programı Pm e Gİ ün de toplanarak progra- hatlarını tesbit etti etmiştir. Vakıf hanlarda tezyinat Evkaf müdiriyetine bağlı bulunan müciseselerden tahsil şubelerile vakıf hanlar cümbhuriyet bayramın: şem bir surette tenvir ve tezyin edile- cektir. Bunlardan bilhassa dördüncü Vakıf han çok güzel bir şekilde süs Jenecektir. Cüs iyet marşını Türk Talebe Bi mumiliğinden: Resmimiz Komisyon d mın ana aldönümünde Smhuriyetin onuncu yıldö . Gürer ilnenk merasimi ve teze yamlaştıra€nl azn söll rası 90A tar, Bayram program! Ksbamile tesbit e Bır. ime fasıllara, ayrılmakta a iayon ir GO ekkül eden merasim ker larda teşek gireletifler verilmiştir. iversi m konfe- ömiversite Mann (Devamı 6 incr sahifede) Türk - Romen muahedesinin imza merasimi sade ve samimi oldu M. Titulescu alkışlar arasında Ankaradan ayrıldı. Muhterem misafirimiz bugün geliyor gg İŞ B — ye — —— Konferans dün Almanlara cevabını gönderdi Tekrar toplanış 28 teşrinievvele bıra- kıldı, murahhaslar döndüler Fransızlar Almanların kendi kendilerine silâhlan- mamaları için tedbirler isteyorlar ALL Muahede nasıl İmza edildi ? ANKARA, 17 (Telefonla) — Türk - Romen dostluk muahedesi bugün saat 16 buçukta Hariciye vekâleti içtima salonunda imzalan- dı. İmza merasimi sade ve samimi oldu. M. Titulescu muahedenin Türkiyede kalacak olan nüshasın - da yanlışlıkla sondan bir sahife ev- veline imzasmı koydu ve sonra sa- hifeyi çevirerek protokole uygun olan yeri imzaladı. Tevfik Rüştü Bey bu çift imza - nın iki memleket dostluğuna uğur getireceğini ve Türk hazinci evra- kına tevdi edilecek olan bu vesi - kanın ayrı bir kıymeti olacağını te- barüz ettirdi. Bayraklı mühür Muahede nüshaları mühürlenir- ken M. Tituleseu'nun getirdiği mü- hür ortaya kondu: Romanya Hari - ciye nazırı, — Benim imza ettiğim muahede- ler hep bu mühürle mühürlenir. Dik kat ederseniz üzerinde 12 bayrak vardır. dedi. i Türk heyetinden bir ses: — Bu bayraklar neyi ifade eder ekselans? — Ihtimal Milletler Cemiyeti; üzerinde bu kadar bayrak olduğu- na göre, ANAN AAA EA EE İstiklâl için İmzadan sonra M. Titulescu şam- panya kadehini Tevfik Rüştü Beye doğru kaldırdı: — Dostluğumuz için ve istikbal için, diyerek içti, Tevfik Rüştü Bey teşekkür etti ve bu muahedenin inkişafı mubak- kak olan Türk - Romen dostluğun- (Devamı 5 inci sahifede) iz Iman yıldızı Lil Dagover geldi O kadâr çok'el sıkmış ki bileği sarılı Sinema artisti Madım Lil Dagover dün İstanbula geldi, artist Berlinden kalkarak evvelâ Sofya ve Filbeye uğra- mış ve oradan buraya gelmiştir. Refa- katinde partöneri M, Heinz Lander ve emprezayvai Mösyö Emil Arsenoff bu- lunmaktadır. Dün akşam Türk sinema- sinsin halka tekdim edilmiş ve VEL, i- Lil Dagover'in Müliyet'e ithaf ettiği bir resmi simli bir pandomima oynamıştır, Perapalas otelinin salonunda Ma (Devamı 6 iner sahifede) CENEVRE, 17. A .A. — Dün umu- mi komisyonun saat 16 da yaptığı top- lantıda celse salonu ağzına kadar dolu idi. Tam bir sülünet içinde reis M. Hen derson, cumartesi günü Sir Simon tara- fından büroda yapılan beyanatın silâb- ları bırakma muahedesi için faideli bi esasa bağlı olan bir program teşkil ett ğini fakat Almanya'nın kararı ile deği şen yaziyet yüzünden, büronun umumi komisyona sadece bu proğrama ıttılâ kesbetmekle iktifa etmesini tavsiye etti ğini söylemiştir. Sonra M. Henderson, cumartesi günü Von Neurath tarafından gönderilen telg rafı ve umumi komisyon tarafından ka bul edildiği takdirde öğleden sonra gön- derilecek olan cevap projesini okumuş- tur, Cevabın okunması alkışlarla karşılan mıştır. Fakat Macaristan murahhas he- hları bırakma işinde memleke- 6 iner sahifede) e: 24318, Yanı ve Matbaa 0. uahedesi imzalandı i müdürü: 24118. İda Alman hariciye nazırı Von Neurath “ Bence iki çare var: .Harp veyâ müzakeresi; M. Titülescu Ankaradaki suvarede Bulgar sefiri ile neler görüştü ? Romen Hariciye Nazırı; “ her dostuma tavsiye adeceğim Ankaraya gelsin,, diyor; ANKARA, 17 (Telefonla) — Dün gece Roman; irini inde Mösyö Titulei görüşmek fırsatını elde ettim. Müstesna diploma! merkezimizi © kadar beğenmişti kadaran heyecanla bahsetti: — Ne yapayım, ki karşı gazetecisi var, dedi, Söyl . ki kompliman telâkki edersiniz. Tahay- yül ettiğim şehri burada buldum. Ben pencere ve sokaktan bıkmış bir insa- nım. Bükreşteki evimi yaptırdığım 7a- man etrafı bugün olduğu gibi bir mahal le değildi. Açıklık idi, Ankara hem şe- hir, hem sayfiye. Sonra ne güzel bir güneşi var, Burada ufuk kapalı değil, İnsan w- | zakları bütün parlaklığile görebiliyor, i bel. | Rahat düşünebiliyor. Her ecnebi dot tuma tavsiye edeceğim. Ankaraya gel sin Muhterem nazır Türkiye - Roman- ya münasehatını yalımdan alâkadar e- (Devamı $ inci sahifede) Zehirli gaz hücumlarından korunmağa hazırlanalım Bu hazırlıkta halka yol göstermek üzre bir cemiyet (Herkes bilir ki, uzak yakın bir istik balde eğer bir harp çıkarsa, bu, gaz İ harbi olacaktır. Bu- İman içi bütün mil- İetler böyle bir timale karşı gafil avlanmamak için, simdiden memle » ket ve millet müda faasına hazır bulun mağa çalışıyorlar, Bizde de hava hü- cumlarına karşı hal kın nefsini müdafa aya hazır bulunma- sı için, gidilecek yo Ju göstermek üzere “Hava hücumların- dan korunma cemi- yeti” ismi altında bir cemiyet teşkil edilmiştir. Köylere varıncaya hadar fa aliyetini teşmil ede cek olan cemiyet teşekkülünü halka bildirmek üzere dün gazelemize şu be yannameyi gnödermiştir: ) “Saygılı yurttaşlar, “Ulu rehberimizin cihan sulhünü is- teşkil edildi ör Onümüzdeki harpler gazharbi olacaktır tihdaf eden ve bütün insanlığa refah ve tandet getirmeğe matuf olan yüks sek siyasetlerini bütün bir tazim ile (Devamı 6 ımcı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: