18 Ekim 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Ekim 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iki kral görüşüyor Bul gar ve Romanya kralları zo bir anlaşma için Me görüşecekler sea EN Sayı : 5668 Yazı İşleri Teetonu: 94379 Ye Mi 18 Birinci irinci teşri (10 uncu «y) 1933 Tür a ile muahede dün Ankarada imza edildi Muahede; dostluk, ademi tecavüz Ve uzlaşma esaslarına müstenittir M. Titülesko bugün Istanbulda İmza merasimi | â,, 17 (A.A.) — Türki -l “manya dostluk, ademi te kem ve uzlaşma mua -| vi iye ürün soat 16 buçukta ha - onunda ha âletinde kütüphane sa - iü B. hariciye vekili (o Tevfik yle Romanya hariciye na İl Tülek arasında imza M Yahedeyi evvelâ” Romanya (Devamı 9 unen sasyıfada) Kaçakçılar rı sekizer ay Munhedeyi imzalıyan iki harldiye vekili : Tevfik Rüştü Bey ve M. Titüleske Muahedenin metnini neşrediyoruz Ankara,-17 (A.A.) — Bugün imzalanan Türkiye — Romanya dostluk, ademi tecavüz, hakem ve uzlaşma muahedesinin methi şii - dur: “Türkiye reisicümhuru ve haş - metlâ Romanya kralı, umumi sul- | bg idamesine ayni derecede mer- | but olarak iki memleket arasında çıkabilecek ihtilâflarn muslihane tarzı tesviyesinj hazırlamak sure ar mahküm oldu! hapis ve iki yüzer ira para cezasından ibarettir Erolnellerden bir kısmı mahkemeye » Tokatlıyan sahibinin de şebekede alâka- sı sabit olduğundan yeniden aleyhinde takibat yapılacak Mah, ileten beri ağır ceza| il, nde görülmekte olan in ait karar, bir dinleyici | a verilmiştir. | Sayıfayı tutan kararın okun Ba fazla sürmüştür. m bu kararına göre, mi sulh mahkemesinde nunların eroin ka- çakçılığı nı ispat Yorgi Camadanis,| Bernar » Blumental, Niko oCamadanis , Stelyo, Dimitriyadis, | Mircan, Kadri ve E-|Z leni O isimlerindeki sekiz suçludan bir? kismr sermaye koy- 3 getirilirken... » bir kısmı ihracat işi-'3 ni. deruhte etmek, '£ bir kısmı yer bul- mak suretiyle cürme iştirak o etmişlerdir.!? Mahkeme heyeti bir kaçakçılık şe- | şekilde olamıyacağı o neticesine| varmıştır. Maznunlar evvelâ — altışar ay|? hapse ve 150 şer lira ağır para ce- zasına mahküm edilmiş fakat bil - âhare, ötedenberi eroincilikle meş gul olmaları, . | beşeriyeye mazarratı dolayısiyle yaptıkları '£ etmiştir. |3 mak, bir kısmı imal, (5 bunun da cemiyeti! tyle sulhun idamesinde müteka - bil bir itimat fikriyle Türkiye ile Romanyanın teşriki mesaı etme * ler lüzumuna kani bulunarak, iki devletin de, harpten sarfınazar o » lunmasına (o mütedair 27 ağustos 1928 tarihli Paris misakını ve mü- tecavizi tarif için 3 ve 4 temmuz tarihli mukaveleleri imza etmiş olduğunu nazarı dikkate alarak, ”1 (Devam R İnel mayrfada) 1 yg yy yy yy yy yl gi r intihap Cumaya 4 Mebusluk Fırkanın namzet- i; leritesbitedildi ? Ankara, 1I7(A.A.) —C.H. reislik divanı i Kâbil büyük elçiliğine tayin o - 3 lunan Memduh Şevket ve vefat # eden Hüseyin Beylerden mün - hal kalan Elâziz mebuslukları - $ na Divanı Muhasebat reisi Fu- £ at ve erkânı harp miralaylığın - $dan mütekait Ziya ve vefat e- den Mustafa Fevzi Beyden mün Hi İğhal kalan Manisa mebusluğuna £ m a mi $ Fırkası umumi ş ? Riyaseticümhur U. Kâtibi Hik- ; $ met ve vefat eden Ali (Seydi? $ Beyden münhal kalan Trabzonf # mebusluğuna Devlet (o Şürasın.? 3 Edan Fatin Beyefendileri €C. H.Ş | Fırkası namzedi olarak tesbi İZ etmiştir. : ! bekesinin bundan daha bariz bir | K miz allel DEZAN RK intihap bu cuma günü başlıyı $ cak ve bitecektir. Hükümet in £ tihap için mahal'erine emir veri F miştir. İİ asm i Ankara, 17 (Hususi) — Vekil dn ile, ve mahkeme huzu an ikrarda bulunmuşlardır. | DaPis cezaları ikişer ay arttırıla- iler Heyeti bugün toplanarak mev- başka bütün deliller, maz | (Devamı 5 İnel sayıfada) | İcut işleri tetkik etmiştir. Vekiller heyeti | Hava Hücumları Korunma cemiyetinin şayanı dikkat beyannamesi 10 uncu sayıfamızda idare Telelonu * 24370 Sayısı 5 Kuruş türkiye- Romanya Ebediyen Dosttur ön m Almanya çekildikten sonra de erime kararı Alman hariciye nazırının mühim beyanatı: i .Silâhları bırakma kon- : < Jeransının gayesi ne idi, ne yaptı? Almanya sulh istediğimi gösterecek harekette Kaptan > bulundu? Menem ie CENEVRE, 17 (A. A.) — Ha-| mumi komisyonun saat 16 da yap- vas ajansından: Dünkü celse es-| tığı toplantıda celse salonu ağzıma nasında silâhları bırakma konfe -| kadar dolu idi. ransının on gün kadar “uyuklama-; (Tam bir sükünet içinde reis M. sına,, karar verilmiştir. Bu suretle | Henderson, &ymartösi günü Sir soğuk kanlılığın ve hatta neşenin! Simon tarafından büroda yapılan meclisten eksik olmadığı ispat e -| beyanatın silâhlârı bırakma mua- dilmiş oldu. Aynı zamanda mecli- | hedesi için faydalı bir esasa bağ- sin büyük bir ekseriyeti Almanya- | lı olan bir program teşkil ettiğini yı tayip ettiğini açıkça göstermek | fakat Almanyanın kararı ile deği- istemiştir. şen vaziyet yüzünden, o büronun Cenevre, 17 (A.A.) — Dün w- (Devama 5 İnel sayıfağa ) Silâhları Bir yıldız şehrimizde Almanyanın meşhur sinema yıldızı Lil Dagover, dün şehrimize geldi, bir hafta kalacak Büyük ve güzel film yıldızı Lil Dagover, dün sabahki ekspersle saat sekiz buçukta İstanbula gel- miş ve Sirkeci garında kadın, er - kek bir çok takdirkârı tarafından karşılanmış, kendisine * büketler verilmiştir. Frav Lil Dagover ve : yanında bulunan sanat arkadaşı Her Haynts Landes, gardan otomobil le doğru “Perapalas,, oteline git- mişler, seyahat yorgunluğunu gi- dermek için, öğleye kadar dinlen mişlerdir. Yıldız; kendisiyle görüşen mu- harririmize şunları söylemiştir: — Buraya, davet üzerine, A - mefikada ” çevirdiğim (İngilizce film gösterilirken, film arasında temsil yapmak üzere geldik. İstan bulda bir hafta kadar kalmamız muhtemeldir. İstanbulu tabii henüz iyice gö - römedim. Fakat, şöyle ilk bakış- ta harikülâde güzel bir şehre ayak bastığımı anladım. Şehri ancâk (Devamı 5 inci sayıfada ) LU “Dagover vans eYAAAAMAN SENER AANANA KANA VASAANE NANA AN BANA OYUNA KARAKAN Kaysere göre DOORN,IT(AA) — Maysere gö » Almanyanın mi » Wiler cemiyetinden çe kilmek kafarı ne hây - bekle | bir karar - dır ve “Milletler Ce - miyetinde tatbik .» dilen madan bir mu - amele, nin tabii neti - eealdir. Sabık Kayser, Almanyanın bu kadar ret verlei ne de nilmiyes xamandanberi ; millet» kalmıs olmasına hayret ediyor. ler cemiyetinde — Söyle ı Hastayım, manlesef kabul edemiyeceğim.

Bu sayıdan diğer sayfalar: