17 Ekim 1933 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

17 Ekim 1933 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

â . ger, MERiMIZI 6 harp i giden mürekkep Rus filosu ziyaret Darülfünundan açıkta kalan müdesrrisler Efgan hükümetile anlaştılar demeitnlkneni 24379 SAL mn RI san rener Yarı İşleri “Teletonü uncu ay) 1933 idare Teletunu bugün gidiyorlar — Szyısı 5 Kuruş 24370 I, 17 Birinci teşrin (0 aman — ALMANLAR DİYORLAR ki : irmukayese Har i, , vvelki makalemde hü- senedenberi o buğday | ip fiatları tutmak sure - ettiği © buğd i “| Ky yda ieiedlirtiiköz day, » Bu makalede buğ- İller,» Yetimizi, devletin iktisadi az #halesi noktasındân Vir #tmek istiyorum. Zira ne hâli zaman 2a- tin iktısadi işlere karı - fi kanaması, devletçilik ve ik n Mika, Mazariyelerinin bizdeki Yor, Bu Bibi mevzular konuşülu- | ; z i , arada kapalı Gediddn! Silik gş <tH. Fırkasmın devlet-| Brülüy me itiraz edenler bile | * Siyaset arasın- i pistemeyiz ama tezlil edilmekte istemeyiz! “Artık kaybedecek çok zamanimız yoktur,, diyorlar. Konferansların sonu ne olâcak acaba ? May "b Ri; bu tarzdaki itirazlar, sui - | eri gelmiyorsa mutlaka | Hitler bir müayişiğ — binlörce kizi hi bugünkü umumi vaziyeti- | N : eki tarafından selâmlarırken;. neticesidir. silâhlaıması ihtimaline karşı elele vermiş - (6. Bn vaziyet karşmında Almanya beynel milel cemiyetlerden, konferansjardan çekildi. Onun çekilmesinin bir mânası”vardır: Almanya artık hiç kimseyi dinlemiye - esk ve şimdiye kadar gizliden gizliye yaptı- Kı slâhlanmayı artik açıktan açığa yapa - caktır. iktisadi işlerini! derle ve müdahale etmiyen dir, Yar, * biç kalmamış gibi - b her devletin kendine | dir, Budu iti müdahale sistemi var - kadri | la aralarında bir ta- 3” görülmektedir. AY zir, de, elek, Bü ey, emiş İrdir. “Bu fiat düşkün Dükü, sef bir halk tabakasının, Vay islerin iştira kabiliyeti - için zirai buhrânın dal- Mai sahasında da iktisa- eyi alt üst etmektedir. senedenberi bizde Ziraat Yasıtasile hükümetin buğ- alması ve stok yapması sa memleketin bir çok fiat gongtiiğinii Muna karşı devletler ne yapacak ?. Buçüne Almanyanın Milletler ormiyetinden, si - | kadar ne yaprincağı ahlaşılamamıştır. Ba - lhları bırakma konferonsındam çekilmesi | kalım bundan sonra. , her tarafta heyecan uyandırdı, Frans ga- I aati ile meşgul olan | et fiat düşkünlüğün - Ne istiyorlar? Koeln, 16 (A.A:) — Rhin hal- kının ayrılıkçı harekete galebesi ET İĞ ğe ed İ batırası namına yapılan abidenin ndan mühim) bir karar istedi. © Deyletler | ik ta$ konma merasiminde propa- müsavi haklar İ ganda nazırı Goebbels. bir nutuk söylemiş ve demiştir ki: »teleri “nereye gidiyoruz?.,, diye sorüştü - ruyorlar. Almanyayı Böyle bir karur vermeğe seve keden âmiller yunlardır E iz teklif etti, bu saretle Ver- sy müahedesinin kayıtlarından kurtulmak, yahut katşısındaki milletlerin kendi ayarın» | # da olmasını temin etmek istiyordu. işle ! Pe yı haykırarak bildiriyoruz: Harp Fransa ile beraber; İtalyayı, istemiyoruz, uslh istiyoruz. Fa - hükümetlerin | Kat şerefli bir sulhistiyoruz, çün - Z de fi bi Fakat karşısıida birdenbire yalme? Fran - değil, İngiltereyi, hatla sayı düşkünlüğünün 4 v3 Amerlke ir: şekil a'masına mani Hükümetin buğday pi: | rine “tesir- etmek “içi i. . p müdahaleden dolay, Türk - Yunan misakının beynelmilel “e siyasi mahfeller tarafından telâkkisi ar şikâyet tüccar çıkmamıştır. Atina, 16 (A.A.) — Cenevrede De en her tarafta memnu- taat Bankasının buğday | ki görüşme'er ve intibaları hakkın baldu. — Bütün dünya Almanyanın yeniden itdevamı ? imei aayıfada) < ERİ Zİ tarafından münakaşa ve mütalea mevzuu olduğunu söylemiştir. eri o gösterilmektedir. -—- Ren üzerinden şu iki nokta- | ay FEN Stmediği mıntakalarda - Piyasası, diğer yerlerde mübayaanın ye kadar istifade ettik-! tesirinden da gazetecilere malümat veren baş vekil M. Çaldaris, Türk — Yunan misakınm yalnız Balkan devletle- ri mümessilleri tarafından değil Beynelmilel siyasi mahafil misa kı bilhassa devletlerin sulhu sağ * lamlaştırmağa çalıştıkları Balkan larda bu maksada yardım eder fakat beynelmilel siyasi omahafil | mahiyette telâkki etmektedirler. Refi Beyin vekâlete geçmesi yakındır Uzun : müddettir o muhtelif ve i küâletleri ayni zamanda idare et « | mekten ve bu suretle devamlı bir | şekilde çalışmağa mecbur olmak - tanyorulan Sıhhiye Vekili Refik | Beyin mezuniyet alarak istirahat etmek üzere Viyanaya - > gideceği baber alınmıştır . İlanı Puniyet umumi 0- i olunabilir, bilir ki Fransa, Avru- ca iktısatçılığın en çok duğu bir memlekettir. tib roben evvelce yazdığı- bil, sermaye memleketin- sene buğday fiatları Mehmet Asım (Devamı 4 üncli sayıfnda) ie tayinleri Lİ İş Pİ, Mezuniyet günleri “esnasında Refik Beye Tevfik o Rüştü Beyin Vekâlet etmesi muhtemeldir. €r ve müddei- mümiler arasında Y, değişiklikler ML Sıncı Sayıfamızda Refik B. Hikmet B. Maarif Vekâletine tayini mukarrer olan Riyaseticümhur kâtibi umumisi Hikmet Beyin Manisadan namzet gösterilerek intihabı veCumartesi günküMeclis içtimama iştirak ederek Pazartesigünün- den itibaren Vekâlet vazilesine başlaması mümkün görülmektedir. k Bey Viyanaya gidiyor, Hikmet —— r Romanya ile muahede bugün imzalanıyor — Macar nazırlarının memleketimizi ziyaretleri Hariciye nazırı M. Kan- yanın Vakıt'a beyanatı “Iki kardeş milleti bağlıyan sıcak dostluğu isbat etmek istiyoruz ,, Poşte, 16 (Hummel) — Macar Baş « vekili M. Gömbüş bariciye nazır M. Kanya Ankarayı ziyarete hazırlanı yorar. Bu ziyaretten evvel düşümcele rini öğrenmek üzere kendisini siyaret ettiğim Macar harleiye mâzırı VAKIT gazetesi namına beyanatis balımarak dedi ki: “.- Hariciye mesleğine girdi - ğinş zaman ilk memuriyetim İs - tanbulda geçti; bir çok güzel ha: tıralar beni Türkiyeye bağlamış - tır. Yeni Türkiyeyi - tanımağa ve büyük ricali ile şahsi temasta bu - lunmağa fırsat veren bu- ziyaret - ten çok memnunum. Ziyaretimizle iki kardeş milleti bağlıyan samimi ve sıcak dostlu - ğu isbat etmek isteriz. Türkiye -| nin Ümümi harpten sonraki iler - | lemesi dünyaya vatanperverliğin | bir bürhanımı göstermektedir. Bütün Macar ,milleti, Türkiyeyi | Ankara,, 16 (A.A.) — Başvekil İsmet Paşa Hz. Romanya harici- ye nazırı M. Titülesko şerefine bu gün bir öğle'yemeği vermiştir. “Yemekte Hariciye Vekili Tev - fik Rüştü.B. ve refikaları, Dahili- ye Vekili Şükrü Kaya, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana, Riya- seti cümhur umumi kâtibi Hikmet hariciye vekâleti umumi kâtibi Numan Rifat, Bükreş (o elçimiz Hamdullah Suphi ve Belgrat elçi- miz Haydar Beyler ile Romanya | et Paşa Bulgar komşumuza — Dostum, havada var, biç durmadan sende şu çatının altına sığıs.. Macar Hariciye nazım V. Kapya Sevr muahedesinin ağır kayıtla - rından kurtaran ve Türk milletine başka milletler arasında lâyik ol- İşin her taraf heyecana veren budur.İ ve kahramanlığın şayanı hayret! duğu yeri kazandıran Türk mille- tinin Ulu başbuğuna hayranirkla bakıyor.,, hürmet ve Vegh ienö | Romanya ile de itılaf Bir iki günlük meseledir, sonra Balkan- larda vaziyet ve Bulgaristan ne olacak? fena alümetler Romanya haric ye azını ve refikas sefiri ve M. Titüleskonun refaka » tinde bulunan zevat hazır bulun - (Lütfen sayılayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: