17 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

17 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Reisicümhur Hz. Yeni Amerika ve Japönya Büyük Elçilerini Kabul Ettiler. Elçiler İtimatharelerini Takdim Eylediler, ; Ja, bsi iz Elçisi Çankaya'da meri Hz. di im Amer mın iytimatnameyi ve nina Robe ika üyük içini > Mel selefim M. Sherill'in vedânamesi mile mi. ect skin eri kabul €t- ni huzuru devletlerine takdim le rdir, “Sefir'g pları iytimat- kesbi- şeref eylerim. Bütün-dipli ini takla. aa sonra i üümessillerinin - vaziyfesi gi me iyrat etmiştir. kendilerini iyzam hükümet- Reis Haz etleri; İerle neztlerinde bulundukları hü- merika Reisicür mhu- rasmndaki münasebetle- , Kâmetler arası Zdi devletlerine beni fev- ri muhafaza etmek ve müm 0 Hhurahhas ve e > duğu hr bu'münasebetleri si- * yin "ettiklerini müt 4 üneürsayıtada) E 5 'iIBüyük Millet : Mei : sikisini ymm biğimarek 932 vi Her yerde (5) kuruş Marşı. Marşı Bütün Millet ea yetin önuncu ” Kululan d sesle söyleyşimiz bayra- mu üiyüleliğ ünü,:: Kutluk a mari nr bü güzelliği ile teba- rüz tree muncu ii arşi ile tuttuğu- 1uz yo) on yıldır nasıl ileri diğimizi,/ hele dayahdığımızı, azmimi, İ namızı; kütl 1 Ni le bütün bayramlarda şim- ar Men olan en en isabetli ii taraf-tamamlan. miş olacak lektin her tarafmdan g e ve gele elere könân Haberler, erde* hağirlrkla! Bm marin A e etilmesi için aman almağin ve bir e Yerle sipeiden yüz! çe genç ve ihti öğ diği, hele #nekteplilerin Ri ara, 'enmi; ç MİŞ çpulunımak rtalar, spor teğekiliğri, yel © Halki zaları kalmıyarak Sürtme için nde seki ae çalışmak: gün” İkevinde sin se- İM: buç mar$ın söylerimesi için simler, Şapılmak siri e 4 üncü sa; o imi si dün Reis Kâzım' Paşâ senesi ini unun Onuncu Yıl yıl dö- lama hissin 'man, e emin bi irler alınmış ve RR geçil-| adır dırlar; | — Adres değiştirmek 50 kuruş M. Titulesco Dün Büyük Millet Meclisinin Müzakerelerini Dinledi. Misafirimizin Şerefine Başvekil Pş. Hz i Dx “Bir Öğle Ziyal verdi. M. Titulesco'nun şerefine Hariciye Vekilimizin verdiği siyafette Başvekil İİ Hazret e ögemez. nun ip eleme bulu i Nazırı ep t hazır bulunmuşlardır. ye Vekili Tevfik Rüştü Bey ve tel Romanya Hi aları, Dair Vekili Şükrü Titülesco cenapları il Gümrük ve İnhisarlar. Ve- ve maiyetlerinde bulunan i “Hariciye V âtibi. Der birle dün Mik #v ia ü i mazbatâsı üzerinde miüzâkerede Kâtibi Numan liçmiz Hamdullah let , heci b Cümhuriyet Bayramında C.H.F, Yurttaş'arı Açtığı Haik Kür- sülerinden Konuşmaya Çağırıyor. ei m mz iran İdare Heyeti Ri- »Cüm, yasetimden: Ei arı ismini ta - B kürsüsünde söz t Halk Fırkası An- ın teşekkül eden heyete şim- edi Hevetin DE numarası 1269 dur, lenin bir “deka da yea ve e ear - if, i iz Haydar kereleri p öümüzle İm le Ray a Si ve > Mİ (Sonu $ inci İli İerek perşembe günü m üzere iç İml yühayât verilmişti Yurt. Fırkamız Bir Köy riyet oHâlk ile bir gazete Bu Ser te: Cüm Fırk “Yurt, dör ç müktadır, ii osta 5 bila unan a üörağıo. YU lerinde Gta köyle- re parasız olarak nderilecek- tir. Fırka, gazetesi: Cümhuriyet bi cla yn 'ürkiye'nin Gazetesi Çıkarıyor. yüzde nü | Ergani demiryolu Helak tahvil Ergani: benizli istikrazı Tahvillerinin Birinci Çekilişi . Dahili istikraz ikra miyeleri dün çekilirken. İkramiyeli * ve ilmaliye a Faik Bey ve rahhas erine ikişer dane hediye MOL, Mi t mi rr lerinin birinci ikramiye keşidesi İm 4 büüllei ası ri milli ve €6 ümhuryet Merkez Bankas İli “barik murahhasları ve binasında çkeilmiştir, Keşidede (Sonu 5. inci sayıfada) 10.000 Lira 159.475 Numaraya Çıktı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: