17 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

17 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> v9 > SAYFA ; HAKİ 7 R MANA e a gk İN EİN TELGRAF HABFRLERİ İ E R D E ne MERE istihdaf Almanyanın Milletler kırarak bildiriyoruz: Harp istemiyoruz, ç eri e eri > Saz sulh istiyoruz. Fakat şerefli bir. sulh DEN ola: tiyoruz, isi m silahları Lİ : ö vamilı olabilir. Çekilmesi Etrafında. | in kimeyi teri gümek, demi v e Mehafilinin ve Paka Gel tezi il Filosu. e - / eca Ea ia Av a'nınkini ebedileştirmekten başka im bütün yapcak işleri var. Yü m iyi tip illetlerin harp sonraki silahları hakiyki tarsin Zonguldak Vilayetinde Köy Kanunu Tatbiykat, Size tür Beyânatmı Tefsir. 16. (A. BALKANLARDA. -“ Yunan Fransız Gazetelerinin : Mütaleaları rh Hi Ağa malümat veren: Başvekil Ri 'ürk - Yunan misakın; devletleri mümessilleri münakaşa ve mütaleesı söylemiştir. Beynelmilel bilhassa M. Venizelos'un Girit'teki utku Muğla'da Yol Faaliyeti. mn ve Bolammelağmri. ii ALMANY. Ni M. Hitler'in Merasim: Söylediği Nutuk. kazmayı vurur alkışlammıştır. otomobille olan bir artist geçidi ol- sefirler, aa bükü- bulunmuşlar» Propaganda Nazırının Nutku. Kocin, 16 (A. A.) — Wolf ajansın-

Bu sayıdan diğer sayfalar: