17 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

17 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 BİRİNCİ TEŞRİN —— ye manen Ergani Demiryolu İ İstikrazı di Birinci Çekil > 190133 70445 Kırkar 82911 ? 2 70717 221 MG 63 74454 7 159472 150477 123094 172088 102602 102606 102610 158924 158928 193682 193686 193690 115739 115759 86587 114071 114075 114079 , , İkram kiye İş ri üz miyes olan ara ka azanmıştır. 303 Lira (Başı 1. inci e oter bulur tarı yazı 149632 Kazanan Nu 88915 akkat maki üçte-birini aenagi ettiğinden isa ra miyelin üçte biri mn ie lari krami gil, İlabet edenlerin ellerine geçe- cek m ıyoruz: keşidenin en büyük on bin. lirayı 159,475 ikra- de - uştar.70715, 128,901, 4u 609 numaralar biner ki- ardır. ra kazanmışl, maralar. 168772 Li ie Kazanan Numaralar 19368; 115751 115756 115760 86588 114072 114076 114080 R 88913 88918 190772 190776 190780 149635 149639 Ss 1533 10537 114973 114077 138911 1933 114074 114078 138912 1933 isti tarihinde anka, rinden » milet iz 9 büyük «lirayı kazanan İş B. 138913 138914 138915 38917 138918 13891 HAKIMIYETİ MİLLİYE g Telgraf Haberleri, » 5 Gi gli inci gene. Adliye Tayinleri. Yeni Listenin Birinci Kısmını 176542 176543 46 176547 41691 41695 1 1765 176550 41693 o 41694 Neşrediyoruz. parılacak velveleler arasında meleği Istanbul dokuzuncu > ihtisas dahilindeki gayri memnunların seslerini | kemesi müddei B SA mah- ağır 41698 168774 168778 168779 145912 145916 145920 98333 98334 da sulhun maruz bulunduğu tehlikeler, gün biraz daha vahimleşiyor. Alman- ya'nın Milletler Cemiyetin'den çekilmesi bu müessesenin tamamen iflâs e! ol duğunu ye iy nn silâkları bırakma konfer: ten imtina ii i konar bu mesi « ığına İstanbul ağır emel âzasından Nus- ret, Istanbul peri ğına Bursa müddei umümisi Sakıp, in din ağır ce- za riyasetine Bartın âzasından (Hasan Fehmi, Istanbul esiiye denğıin | Sstanbul üsret, umiliğine Abdullah, 8338 en ri i ankası tarafın- dan Anka: ver satılan bir tahvil- ii Direkt Hye REM mmm, m müd pi. Korkudeli müddei um Hüseyin Avni, ilan mid Ğ e met Güle. Artvin e Istanbul dei iliğine Şefik. ön Afyon müddei umumi narinliğine ; ne koymaktadır. lir ve ikinci irentiye olan beş bi: kazanan tahvi i serisi Sovyetlerin ire İla hakimlerinden! Afyon âsa milazimi Gaip, Afyon özü |“ bin de Ziraat akan Zonguldak şubesi “az satılan bir tahvildir. — m mülesimliğine Fahamet, Gerede müd- Süleyman Adil, Ankara ağır ceza âzalığına Ankarâ asliye ceza Szası del wnumiiğine Şevket, Kelkit müddeğ rullab, Antalya ağır meye bir türlü razı Al ceza celeliğine umamiliğine Ahmet Hamdi, Denizli olmuyorlar, İman faşizmi, bütün dünyaya harb | hazırlamak yoluna girmeye karar vermiş | M. Titulesco has reisi Gelibolu reisliğine Bur. olduğunu ilân edi dur reisi Kâmil Kaya, Denizli ağır ceza, Pale wilddei ömeniliğine Ali iliğine Te k Ahmet B.M. Meclisinin Müzakerelerini Dinledi. (Başı 1 inci sayıfada) Mme, Titulesco Geldi. Romanya, Hariciye Nazırı M. Titulesco' mun refikaları ki endileri- milletler arası Kara mn siste » | hili ya akamleti ve be; ziyeti kalmış son hareketi ayan LE sön derece seklikeli bir takımı maceralara ıtmak tehdidini arzediyor. Millet ler arasındaki RE müna- ni İsikümek sari İstanbul'dan karşılamağa edilen Hari- ciye Vekâlei protokol umum mü- dür muavini Münür ve rlkalar birlikte dün şehrimize gelmiştir, e e Hariciye Vekili Te ağ pa H: iy Ankara'ya seyahatı için hususi “ir vagon tahsis edilmiştir. Romanya Ges ve 44 .Bir İngiliz Tayyaresi| iKütahyada — Düşerek Parçalandı. TAYYARECİ KURTULDU. hava ke kendisi sağlam olarak meni muştur, Gliver vilayet otomobili ile ka şe müdürü xa yerine gönderilen Fazıl Berki Bey tarafından Kütahyaya getirilmiş ve misafir edilmiştir. Teyyareci İngiliz kazayı ülyeli, ilk rastgeldiği Türk çobanının kı r karardı Milletle! gin salâhiyetsizliğine yeni bir delil-| “İnn Me takma * | tirecek değil ir, zifeleri eme ir bu tekli keyi göz mak tutmamalıdırlar, Japonlarm Mütaleası, > e 16(A, A.) — Almanyanın ka- e Iz beraber kol mü ER an- ki bir r Cemi-| Bu sözleri Harbiye Nazırı Ceneral Araki söylemiştir. Hariciye Nazır mua- n > M. Shigemitsu da şunları söylemiş. | Yoi yanın bu hareketi a r Cemiyetine ve arı bı-| Dü üddei umu! ei onferansına karşı vaziyeti değiş li e reisi a 5 idi dei ağla mil iye in < Perl âzalığına B. ir vakıa t Rusyanın silahları bırakma işi- cekti ir. 1 bırakma lüzumunu Kiye 5. . Türlü Haberler Fransız Nazırınım Nutku, Belford, 16 (A. A.) — Sergi panayı ındeki ziyafette i kaüt nazırı M müd. i sulh ya müd seleldek ennmiliğin Elmalı bir Bizin ük maki dei utnumisi le müddei umumisi Zey- kü Franga dokunmamağa karar ğer” sd 1 Abidin, Elbistan zalığına Aksaray ni 1926 senesine dönmek istemediği ve “Rhin öt inden gelen sesler,, nazarı ber mönü s Hakkı Erzurum âzalığma Şarki ği de dokunulmıyacağını söyledi. Yeni vergilere temas eden nazır de- : "Bundan daha beteri olabilir- di, Mesela memleketinde vergi yerine kanını vermesi istenilebilirdi. Binaena- ys. memleketi irkaç kten çekinilir mi? Karahisar âzası Talât, Akşehir ii Alin nr bl İL Mus- Siyam Donanması. ran 16 (A. e 2 Baka “tan | a donanmasının | fi a Mesut, , Yozgat iza seli ke Daş le- | Trabzon müddei ezme, Erzurum Garzan Kelimede Küm elen seyyahlar, Serie tari aldağamı ve fisilei tersaneyi €l olduklarını sö! Sürüler. Diler e edem Siyami m in pe 28 yeri elim a ve vilâyı DE en alâkadan çok memnun de ğunu iğ per Maliye Vekâleti ve Türkiye Cüm- çikar Bee Bankasından: 5 faizli bi ikrazma ait birinci ikramiye ke- a Cümhuriyet Merkez Ban aliye mms Türkiye Cüm ve ecnebi ban- ibi muvakkat mak- ie e in üçte birini temsil nil eiiğinden kur'a çıkan nu- eden ikramiyenin ler Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Ziraat, Tür veşubelerince tasdikli keşide listele- mat İtaat, her eri siğil kıra « rak ilerlemekte ve mühimmatları tiiken- mek üzere olan isiler küle halinde kaç- makta ve dağılmaktadır. M. ge ON ia Cenevre" e'de İneği olan M.' çpai ira mem şim raata dair bir itilâf vücude getirmek üne! de i urmütmiliğine ye e mmlğine arsam duğu rivayet edilmektedi ex istikbalde sarfedilecek gayretleri" simliğine Avni, Pal Birleşik Amerika'ya dd enine surette meşgul 'ne Fevzi, Ce: iğine il , Yahya, Isparta âza mülâzimliğine Jülide 'dolunmaktadır. Amerika idaresi, bir hal. j Fevzi, Karaman mi ümmi ve edebilmek için sarfedecekleri' pine Şevki, Seyitgazi rüddei umumi: sureti elde

Bu sayıdan diğer sayfalar: