17 Ekim 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

17 Ekim 1933 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ankarada siyasi Hareketler ve Sulh mesaisi ANKARA, 15 (Telefonla Başmuharririmizden) — Ankara mız siyasi hareketlere, sulh mesa- İsine yeniden merkez oldu. Bugü- Tü takip edecek günlerde cümhu- idm merkezimizin samimiyetle di 'u muhitinden sulhü kuvvetlen- doğ yeni hareket ve kararlar a acak. İşte bugün Romanya Ha- “ye nazırı da geldi. Mösyö Ti- i lescu Zamanımızın ince, sevim- b e bir diplomatıdır. Muhak- Ank; muhterem (misafirimizin ik ara ziyareti Romanya ile Tür- iy arasında esasen mevcut ©- mi samimi dostluk münasebatına ziyade inkişaf verecek, sing, “Kç Yunan misakının arife. © uyanan tereddütleri yalnız Va değil, işlerimizle, samimi po- yaikamızla da büsbütün izale et- Tül unuyoruz. Ankara misakı t tür, ve Yunan milletlerinin bü- sulh, Samimi arzulama rağmen e Ve emniyet için yalnız başına taa olamazdı. Onu Bulgaris- temdizin dostluk muahedemizin ik LE Yugoslavya ile ayni ruh- İyi muahedenin imzası en ni- : bu günlerde Romanya ile Cavüz dostluk ve ademi te- ve ku, vahedesile tamamlamak vvetlendirmek lâzımdır. da Dünya işlerinin çok karışık ol- Ga su sıralarda denilebilir ki ihanı e fikrinin en ziyade yol açtığı İİ Balkanlardır. Bu neticenin nde Türkiyenin büyük bir hissesi olduğunu söylemek- gurur hakk, ii“ alma iyoruz Unutmamalı ot bulmaz. veticeler efsün ile vü- dafaa eşşiz; Dr şeyden evvel mü- inmak u neticeye ise an- . » vefa ve ciddiyet ü- tinde yı, # Muş bir politika saye- * temizlik, Yİ Özünge çabilir. Türk milletinin | Süt, çe faziletlerin hepsi mev- tün Faz ürkün şahsi ve ferdi bü- lke Türkiyenin umumi apaçık görülüyor. mt ostliklarımız.. cekilerini &- ha ziyag #öyle dursun onları da- A. “uyg, € sağlamlaştırmağa sebep © Dan, Politikamıza herkesin 5 ? bundandır. kesi yda Avrupanm hali her. iyor, geizliğe, bedbinliğe sürük- İetley; öyle bir anda Balkan mik u; smda tam bir nlaşma ve Maş, ş, Politikasının muvaffak ol Mayan biletler için değeri ol- mug Panstar. Cihanda Mi din eder, ak sulhü istediklerini id- > Avrupa devletleri de, bip Di edeli Yağ e Evvel im, kendi aralarında Uyuşsunlar. O zaman Yel hiygşlarımda kendilerinden ev- İK aa virile anlaşmış beynelimi- kaş Mİzamınm teessüsü politi- İ İl, İtirake hazır Balkanlı mil- İ dr, Sümresini hazır bulacakları Ba . anlarda kurulan sulh bina an oy, lü, tesirli mimarlarım- Side ay, Romanya devletinin gü- 48 Meg stili Mösyö Titulescu 49 deri, ketimizde selimlamak: variz W a duyduğumuza e candan inan- Sürt Meb'usu MAHMUT m en emniyetli sulh ve an- | hayat ve 1 ”“fatmıyoruz. Onları | s Daki sahnelerinde ta- | Sanayi erbabının tarife hak- kındaki talepleri İktisat “ve Maliye vekâletlerince hüsnü telâkki edilmiştir. Sanayi he- yeti bugün geliyor. M. Titulescu Ankarada alkışlarla karşılandı M. Titulescu Ankaranın hayranı Mam. Titulescu geldi, Ankaraya gitti Ziyâfette Hariciye vekili ve M. Titulescu'nun söyle- > dikleri atakla takdirlerle karşılanmıştır ANKARA, 13 (4 A) —Re manya © Hariciye Nazırı M. Titules- cu cenapları ve ma- iyetleri bu sabah saat onda şehrimi- ze gelmiş ve istas- yonda © Hariciye Vekili Tevfik Rüş- tü Beyefendile C- H. Fırkası Umumi ra Valisi Nevzat Beyler ve Merkez Kumandanı, Polis müdürü, Hariciye Vekâleti teşrifat u- mum müdürü ve memurları ve Roman- ya sefareti erleâinı tarafından karşılan- mıştır. İstasyon binası, Türk — Ro- men bayraklarile süslenmiş ve müşarü- nileyhime bir askeri müfreze selâm res- mini ifa etmiş ve muzika Romen Milli marşını çalmıştır, İstasyon binasının iç ve dışında ve otele kadar olan güzer- ” Saboki Kaza Madam Titülescu dün karşılanırken gâhta kalabalık bir halk müşarünileyhi hararetle alkışlamıştır. M. Titulescu cenapları iksmetlerine tahsis edilen Ankarapalasa inmişlerdir. Şehrin ana caddeleri Türk — Ro- men bayraklarile süslenmiştir. Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi B. de M. Titülescu ile beraber bu sabah (Devamı 6 ıncı sahifede) mühim görüşmeler oldu| | Haricive Vekili, M. Titulescu ve Sovyet Müsteşarı görüştüler 16 (Telefonla - Saat 1) — M. Titulescu Ankaranın ve An: | e ei üni yaratıcı kuvvetin hayranı olmuştur. Onu bu ge karda muhtelif vesilelerle ifade etti ve her yerde tekrar edeceğini söyledi. çı palodn ijariiye nazın baloda Seyy et sefareti müstoşarile uzun müddet gö- ili ülükatından sonra Doktor Tevfik Rüştü Bey Sovyet sefareti müs- rüştü. Bu Ankara Palas salonunun bir köşesinde buluştular. Yanyana sözler mülökat devam ediyor. M. Titulecu'nun bu akşamki ziyafete irat İİİ | Güz katek derin takdirler uyandır tr, Baloda devlet erkânsrmez bu mutuk İğ tan sitayişle bahsetmektedir. Vaziyet bugünanlaşılacak Rize meb'usu Fuat Bey iki tarafın arasını bulmaya çalışıyor in Beyi de protesto ettiler ve tescil için He iade müracaatta bulundular rcular arasında anlaşamamazlık ln mektedir. Evvelki pazar günü yapılan tesis heyeti öçtimamda — şirkete kaydi ihtirazi ile gi ebileceklerini söylü den heyet, düm av- det etmiştir. Kendi lerile görüştüğü - erdikleri malümat söre, İktisat vekâle ti, Denizyolları ka- m meriyete serin - SIN BEY şirket MUHSIN vi te, yapurcr buna imlkân olmaz er de A Devlet ihl lar anlaşamazlı sa yapurculuğ tamnez nan o . ü tebligatta bulunulmuştur. Fuat Bey p kanuni bir heyet tarafından va- purlarına yeniden kıymet biçilirse o kıy- metler üzerinden hisselerini almayı ka- (Devamı 6 ıncı sahifede) Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 8 inci sene No. 2760 Oo PAZARTESİ Gazi Hz.nin Nezdlerinde ANKARA, 15 (A.A.) — Reisicüm har Hz, bugün saat dörtte Çam kayadaki köşklerinde Romanya Ha - riciye nazırı M. Titulescu'yu kabul bu yurmuşlardır. Kabul iki saat sürmüş- tür, Kabul esnasında Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyefendi hazır bu lunmuşlardır. Rus ricali AMİ LE Şereflerine 1000 kişilik bir balo verilecek Sovyet Hükümet erkânmın birinci teşrinin 25 ine doğru Ankaraya yapa- caklar o weyahat, çok muazzam © ve samimi tezahürat icrasma vesile ola- caktır. Hariciye Vekili- imiz Tevfik Rüştü Beyin Sovyet rica” ii şerefine Dolma bahçe sarayında Vereceği bin kişi” lik © balonun çok şaşaalı olacağı an- aşılmaktadır. Balonun, Balkan konferansının ilk olarak toplündiğı, sarayın bü) nunda verilmesi mukarrerdir. EA Adliye tayinleri Temyiz azası olanlara tebliğat yapıldı Adliye tayinleri haldımda | henüz semi malümat gelmemiştir. Yalnız asli- hukuk reisi Şerefet- tin Beylerin temyiz mahkemesi azalıkla rina tayin edildikle- ri resmen tebliğ © - dilmiştir. Bugün di- Ger tayin listesinin çıkması da muhte « meldir. Dün neşret- tiğimiz tayinlerden başlen müddelumu - mi müavinlerinden Küzum Bey Biga ce za hâkimliğine, Sa - lih Sabri Bey Adana Bahçe kazası ceza bâkiml tayin edilmişlerdir. Müddei len Nusret, ve Nu - rettin Beylerin birer derece terfi ettik - leri, Ağır ceza mahkemesi reis vekili Nusret Beyin de terfian Üsküdar ceza hâkimliğine tayin edildiği söylenmekte- dir. Bunlardan başka İstanbul adliye - sinde daha hirçok tebeddülât olacağı tah win edilmetkedir. Kara liste Ticaret odalârı kara listeyi nasıl yapacaklar? Henüz tesbit edilmiş liste yok. et odasının hile yapan ve vazi- yeti den tacirlerin (kara- Hste) ye derci için tetkikat yapmakta olduğu o melümdur. Ticaret odası umu - mi kâtibi Vehbi B, Karaliste hakkında muhtelif memleket. lerde cari usulleri tetkik etmiştir. Veh bi Beye göre, Tica- ret odaları tarafın - dan tacirler hakkın. daki istihbarat ve tahkikat neticesin « de elde edilen malü- mal, bu tacirlerin si illerine yazılmakta dır. Bu, Karaliste demek değildir. Bundan başka ticaret ka nunumun 56 - 65 inci maddeleri, ticaret- te hile ve desise istimalinin memnu ol- duğuna ve bu suretle hareket eden ta - çirlerin 5 liradan 100 liraya kadar ceza- yi nakdi ve 3 günden 2 aya kadar hapse mahküm edileceklerini âmirdir. Bu ceza davalarının da alâkadar eşhasın veya ti- caret odaların şikâyeti ile tahrik olu- nacağı kanunda musarrahtır. Bunun da karaliste ile münasebeti yoktur. Memle- ketimizde karaliste tabirinin zikredildi- ği kanun, yalnız 1705 numaralı (ticaret- te teftişin men'i ve ihracat mürakabesi ve korunması) kanunudur. Bu kanunun “Devamı 6 ıncı sahifede) VEHBİ BEY 16 TEŞRİNİEVVEL 1933 âmmenin aleyhine sujistimal e- | 7 “Almanya Reichstag yangını Mmuhakemesini takip eden iki Bulgarbir Fransız ve bir Ame- rikalı avukatı hudut haricine çıkardı. New - York, 15 (A. A) — Sum- day Timew'e göre Avrupa'da © bir harp patlamak ü- zeredir. © Gazete bunu daha asır- larca sürecek o- Tan Fransız » Al man mücadelesi- nin bir devresi ola» rak telâkki ediyor İ ve diyor kiz “Amerikalılar İ kendilerini alâka- dar elmiyen bu mü cadeleye bir defa etmemeleri (için ardır. Ve Amerika hazırlamalı- “Amerika Avustralyanın yardımma gitmeyi düşünmektedir ve İngiltere, Japonya tarafından Amerikaya bir tasarruz olursa, biç olmazsa donanma- amı onun emrine verecektir. Kongre azasından bugün Washing- tonda bulunanlar'pek azdır, Bununla dale a, Müdüre 24318, Yam müdürü 24319. İdare ve Matbant 24310, | Avrupa yeni bir harbe doğru mu gidiyor? Amerikalılar Almanyanın vaziyetini sulh için tehlikeli buluyorlar Hitler Almanyanın Milletler Cemiyetinden çekilme- sinin sebeplerini bir beyanname ile anlattı yı derlai ziyetini sulh için fevkalâde tehlikeli | bee erkein; le aksettiren M. Norman Davis'in sözle» (Devamı-2 inci sahifede) mİ Polisler Cümhurıyet Bayramı geçit resmine iştirak için Tahsim Stadyo- munda hazırlık talimleri yapıyorlar Program umumi bir surette derleniyor Büyük bir komisyon toplandı Türkiyenin en küçük köyünden en büyük şehrine kadar neler yapılacak? Cümhuriyetin o- muncu © yıldönü- münde İstanbulda yapılacak merasi- min umumi prog- ramı dünden itibas ren tanzim edilmis ye başlanma kolordu harbiye reisi, polis müdü- rü, spor teşkilâtı reisi, deniz ve ka- ra ticareti müdür- leri, yüksek mek- tepler müdürleri, himaycietfal, hilâ- liahmer, menafiiu- mumiyeye hâdim diğer cemiyet reisle- ri, diğer bir çok müessese müdürleri iştirak etmişlerdir. Bu büyük komis- yon her gün topl ramını vücuda Öğrendiğimize göre Çamlıca tepe- sine Gazi Hazretlerinin © elektrikle tenvir edilmiş büyük kıtada bir büst- leri rekzedilecektir. Bu büst İstanbu- lun ber tarafından görülecektir. Esasen cümhuriyetin onuncu yıldö- nümünü kutlulama programının bütün hususiyeti, bu bayramın — milletçe ve en geniş ölçüde kutlulanmasıdır. Öy- Evlerin süslenmesi ıçin hazırlıklar le ki, Yüksek komisyon şimdiye kadar mıştır, Tamim edilen bu O programa göre: Bayram günlerinde ve gecelerinde köyün mubtar odası, mektep binası, fırka ocağı, köy odası ve mümkün ol- duğu kadar köy evleri | bayraklarla, yeşilliklerle ve merkezden gönderilen (Devamı 6 ıncı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: