18 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

18 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Konya Mektubu. — Milli Müdafaa Cümhuriyet Bayramına seir v Ziraat “alma Komisyonu Hale emin e a Yeni Yardımla Gümrük muhafaza umum kuman- danlığı İstanbul satın alma komisyo- nundan: 5 (He M.y— İLAN. K y tin onuncu > dönümü yil ma gem gi Halk F ei Beyin sg per iyle gün Vila; mâkamında ve Ealiğimi 'ne devam olan vilayet komitemiz kedi eri emar. mekle beraber yapılış ol deği edilen le yeniden kalkan ve d n Halkevimizin temsil şubesi güzel Provalarını yapmakta olan temsil Sİ faaliyetini arttırmıştır. Marşı ile istiklal marşlarını ve herkese talim ettirmek için hep etmekle şekilde mekte Jedikleri vecizeler elektrikle ye ir edilmek üzere talik edilmek için ihzarat dır. z Konya'da Cümhuriyet rini ve bütün işleri gösterir yapılarak bu ee tahsis edilen mi kütüphi tir. Vilayet Hal Fırkası idare yardımlariyle Halkevimiz ederek ve meşredecek ve dahi bu günde canlr ve manalı bir şenliği apılacak k geçit iştirak ei üzere ihzar Eer lan (150) Kon: ya el iri evel spor ve badehii Ankara merasiminde ceklerdir. (29) Teşrinievelde orada Tunmuş olacak olan genç ve di: ın bütün malzemesi Şehrimizdeki Sıtma Mücadele tarafından bir sıtmalınm resmi ile onraki resmini ve nasıl ai elektrikle ve Tafk hazırlanan “tabloların teşhir halli şimdiden Erse ve tesbit faaliyete geçmi Bel İleri ei olan meydanlığı de donatılacak Ziraat Bankası Buğday Alıyor. — Muhafaza Ge için — sani (3388) cift (Fotin) Kapa- “a Uh sarin münal — Münak: ın tasdikli suretleri Gümrük Mu- - bale me Kl e Satın alma komisyonundan . a Mü ünakasa 1-11-933 atrihine rastlıyan çarşamba günü saat ( 1) on e ünak irecekler han M. MV. komisyonuna müracaatları (3355) 64665 Komisyona vere rnek Satınalma komi: alalim İstekliler orada görebis ürler,iğ (5324) 6—4482) Istanbul ithalât gümrüğü müd İLAN. Kıtaat ihtiyacı için (127,000) ve — Maia slİ£ v iyeli. satın ea, komisyonuna Yol Faaliyeti: : KR odun ilân didi elle alinikk kömürün giri bi münakasasının 25.10.1933 tarihine mi hir edildiği ve talip olanların yevmi mezkürda Üci İthalat Gümrüğüne müracaatlar vilân olunur. a ge hukuk 4 tnleiliesi eliğimdeni 15000-25000 kilo 5 bei si meki 21. Za ese günü saat 11 si mü akasası icra a edileceğini ti öğrenmek üzere taliplerin müra caatlarr. (31 İstanbul : C Jandarma satın İLAN seri bir surette Vekâleti ve MN tenvir tesisatı günü saat dokuz günü saat Orduda Okuma yapılacaktır. olanların si se mezkürda Seferberliği. ve İLAN “İzmirde Reşadiyede münakasaya m Thalesi ö— 0 dadır. Şartna örme! yn her sonra ve İNME teminat Satınalma komisyonuna müra- 10) 6—4535 ILAN Kıtaat (ihtiyacı için (477,000) kilo kapalı zarfla münakasaya konmuş -

Bu sayıdan diğer sayfalar: