18 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

18 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Be AYPA 6 Yüksek Ziraat enstitüsü rektör lüğünden: Lokantacıların nazarı dikkatine 29 Teşrinievel 1933 ekim 29 kânunuevel 1933 tarihine kadar | 50 2 li e çi Enstitümüzün 250 kadar ta lebesi iyle 100 kadar-me -! tahdemininin wrtağel ri sabah, öğle, eki olmak üzere günde i iç d yemek verilmek suretiyle, bu işten anlıyan ve bizzat lokarita idi tmiş o) r ahhide verilecektir. 22 te: ievel Şem günü saat 15 de ihale edilecektir. Fazla #malümat âlmak © amesini görmek istiyenlerin enstitü rektörlüğü muhasel zl we simezerilşrs (3373) 6—4671 | Ada (o Parsel (| cinsi mahallesi sokağı © No. müham:, R men | Lira 252 7 ei Musabey - Arapşıh 6 150 252 8 eri Musabey O Arapşıh 8 60 iç hane 246 14 ahşap Musabey Şahit Murat 49/9 80 hane “İmar een bii evsafı aneler iri enkâzı 23. 10. 1933 ti gü- ön beşte bilmi e. le sSatılacağından taliplerin İymar mü meri müteşekkil rr le müracaatları. (3348) Ankara Hukuk Fakültesinden: 70 ton kok kömi -10-1933 tarihindeki emer ta- vip zuhur simediğinden 111-1933 çarşamba günü edi re tekrar münakasaya müracaatları, (3350) 624637 ye “HAKİMİYETİ MİLLİYE Askeri ae Umum Ba ğü Satm Alma Ko- nu Tini rı KIRIKKALE MUHAFIZ zile 3500 : TI Yukrdaki erzak aleni münakasa Sü- KIRIKKALE MUHAFIZ EFRADININ 24.000 : 26.000 KILO EKMEĞİ Yukrdaki erzak aleni m su retiyle 4 '— 11 — 933 tarihinde Sa. 14 ihalesi” ici edileci Taliplerin şartname için her gün öğleden sonra mü nakasaya-girmek için in inat ile müracaatları (3278) 0 Kilo 44 No. YAĞ 53 No. YAG kar. rdaki malzeme aleni u.uuaxasa — 933 tarihinde Sa. 14 te e de icra edilecektir. Taliplerin şart name için her gün öğleden sonra mü kasaya girmek için de o. gün yn ile müracaatları. (3303 6—456. 7 KALEM MADEN YAĞI sep malzeme aleni mün. ğe —ı1— 933 tarihinde Sa. ilmek. üze - onmuştur. Taliplerin şeraiti a üzere .te sia icra li Taliplerin S5 6 — 4639 için het öğleden sonra müna- Ankara Orman baş müdürlüğ gündemi Şartnam: velenmede muharrer şeraite tevfikan Senevi! 696/958 iii mikâp sakil 5 senede 3484,85 gayri mamul metre mikâp çam ve köknar muhammen bedeli üzerinden | usuliyle müzayedeye çıkarılan İlgazın Hışhış devlet ormi alip zuhur, gtmediğinden n 24-10-1933 lriline 5 icra edilmek üzere yeniden ye konulmuştur. Ge riyle yevmi mezkürda . Çankırı onu riy: 'asetine müracaati dine ilan 6—466/ yiz meleği. i | PSİ T. Mila zarf usuliyle 8 gün müddet şeraiti sabıka veçhile teklif mel vilayetinde müteşekkil satış ke olunur. (3371) Mv j a şebekesine muktazi * 30,000 metre kurşun! len kat ve ihraç edilmek üzere zi z ğ Ankara Belediye Reisliği g girmek işin ps gün teminat ile | müracaatları (3275) 6—4559 41,200 kilo MEŞE KÖMÜRÜ Lİ malzeme âleni münakasa suretiyle 8. 11. 933 tarih hinde saat 14 te ikale ön “Taliplerin şartname için her ğleden sonra, münakasa ya Direk için Gaz o gün teminat ile mü racaatları. (3340) 6 — 4628 » İlânları. AN "vemizlik seksi e 244 takım ie ve 244 e tal yirmi gün müddetle arfla üni saya” konulmuştur, yenlerin her gün — > kalemine mü- caatları ve talipleri — Ankara; te u a sabi 25 birinci! teşrin 933 tarihinde Pen mübayaa edilecektir. - ni - 1933 salı günü saat on buçuğa kadar iie pie vr k imdi: e ameyi görmek iiçin ş m e sadi çarşamba ela alan le beee ve Yeni Postanede icki fn ani e? (3370) 6—4666 esi > teminatlariyle teklif m. iye En: Türkiye iş Bankası Umum Müdürlüğünden: Bankamıza Türkçe ve kr süratle yazmağa muktedir bir Daktilo Hanım müsabaka ile almacaktır. Taliplerin müsaba ka gününü anlamak üze: hallerini muhtevi mektupla müracaatları. cümenine e (3375) Harita Umum Müdürlüğün- den: Harita iş Müdürlüğü fotoğrafha Pazarlığ: “ V.-Satı re Kâtibi Ümumiliğe tahsil ve tercümei:! 6—1669 Yüksek Ziraat enstitüsü PERİŞAN. PE. leri sr, 300 adet spor donu, 300 adet spor a ayaktan ihalesi e Teşrinievel 1933 tarihine müsadifpazartesi 15 de Enstitü- de yapılacaktır. Talipler nümünelerini Enstitüde görebilirler. iğ on beşte yapılacak- Keşif a ie ve ni görmek üz: Harita levazı- Tini ne ileri BİR için de M. M. nalma komisyonuna müracaatları. (3286) 6—4555 kt pazar günü saat tır. ye” ENA us Cüz. ii Hüviyet cüzdanımı zayi Yenin iarcakmdan dei NE mü yokt iin kara: Hacı Doğan mahal - lesinde Katırcılar sokağında > numaı arada sebzeci Palu'lu şeraiti | * 18 “BİRİNCİ TEŞRIN M.M.-V. Hava Levazım M üdür üğ Hava Müsteşarlığı münhalâtında bir mimar ile biri t mına ihtiyaç va! rdır. e hava Müsteşarlığın Talipler müsabal (32! Ankara inhisar'ar Başmüdürlüğünden eğ kazasının yerli tuzlasında keşfi mucibince yapılacak göl ken a 90 kı uruştan 18-10-933 tari- e al arları tahkimatı 377 lir: hinden en ri gün müddetle açık mi nk asaya konulmuştur. a yn Bi rin ihale günü olan 6-11-933 pazartesi günü e çi dörtte te- e akçesi olan 28 lira 35 kuruşu hami kara in: 1 MU vakkeği hisarlr Başmüdürlüğü isyonuna ln ilan vin r. (3372) münakasa komi nu 6—4668 Paris Üniversitesinden Mezun Diş Tabibi Ekrem Avni Tlef. i Himayei Etfal Apartımanı UYANIŞ, Serveti Fünunun TESİSİ 1891 Tam 43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta olan bul haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri kütüphanesidir. Senelik Abone 10 lira, Beher sayısı 20 kuruş. 6—4537 Gümrük muhafaza umum kumandan lığı istanbul satın al komisyonundan : — Deniz vasıtaları içi almacak (100) tondan az ve (150) mi. çok olmamak i ibi > İkinci nevi benzin kapalı zarfla minaka- İaya epi 2 — nakasa şartları kâğıdının tasdikli sure! i tleri Gümrük Mu- aza een Kumandanlığı İstanbul Satın alma komisyonundan limesini yazmanız kâl Me vi Umum Kutuandanlığr İstanbul lacaktır. ashibi veya vekili olduklarmı pat edecek vgsaiki makbuleyi Mebiriimsin bedelin Yo 7, 5 Li 2 mu vakkat ylesizas im teklif mektuplariyle beral aber belli eleri. nil gün komisyondan görülebilir. (5325) 6—4483 ünal er asa 1-11-933 atrihine rastlıyan çarşamba günü Saat çimyetinin - cilek rük Mi Satım-' 2 Tebrik Telgrafları Muhatabmızın telgratınızı itina lı ve zarif bir kâğıt üze rinde alma -| » için arzunuzu te f£ gişe mem uruna bildirmeniz veva telgraf müsveddenizin üzerine (Lüks) kı fidir Bu tel grafların hasılatı iakmmşiiee iR e kim: sis aarniela “Bir Şehrin Rüyası. | mn üç İri sila Pale Psi —Ha MUÜHİP «Yakında çıkıyor — Cümhuriyet bayramı münasebetile. diği a 23 Gün Müddet- hım Nısbetlerde Tenzilât 19 teşrini ear 10 teşrinisani im umumi yolcu tarifeleri üzerinden ri ee 50 olmak üzere mühim nispetlerde; Haydarpaşa ve ara banliyö hatlariyle Mudanya — sa, amsun — Ka vi mba ve Adana —Mersin hatlarında yalnız yalm ında tenzilli yolcu Me İd üzde 50 ni . yda! Mipeşi sürat v e Toros sürat katarlarına bu müd » mevki e kabul edilmez 1 üçüncü azla tasiti için e onlçi, müracaat edilmelidir. ( Ge ı

Bu sayıdan diğer sayfalar: