18 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

18 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA 8 HAKİMİYETİ MİLLİYE 18 BİRİNCİTEŞRİN .| e me — --—-—--——Ö—, ÂÂAŞ*","“AA—"unlıawawudA,. üauh>ıA»"hüiüall ulan iii il m ş—ş—ğğş— Ankara Çimentoları Türk | Anonim Şirketinin ANKARA PALAS © “KARTAL, | Mevsimi. en büyük | “ATTRAKSIYONU. | ŞİMDİYE KADAR ANCAK © a RADYO AMATORLENINIZIN Dinliyebildikleri VİYANANIN EN MARUF SALON VE DANS ORKESTRASI PROF. MATE ve Markalr suni Portland ;imentosu şartnamelerce natlüp evsafı tamamen haizdir. ekl ren Almanyadan celbedilen bir mütehassısın nezareti âl - 6 S A N A T K Â R | a münhasıran Türk eliyle ya pılan ve yeni kimyevi terkibi do- layısivle tabii bir müddete irca edilen tasallübu netiycesi tedricen Pek Lİ akında Geli yo rlar yüksek mukavemetler temin ederek inşaatlara emniyet getiren iç yeni “KARTAL,, çimentosunu mimar, age dis ve inşaat müte < uh omelyea VİYANA ve: VARŞOVA RADYOLARİLE Ankarada yeni “KA 1, gimentonan satan Koçzade Veh vii ele e v mini ye ek > Hole “Avrupanın En Büyük OTEL ve N carethanelerine verilen si si er büyük bir itina ile ve e a i - Gbir zamanda yapı mahallerine teslim edilmektedir. — 6-5 :v6 LOKANTALARINDA Çalışmaktadırlar Ha'k Müzayede Salonu Ankara'da Balıkpazarı Cadesinde Hanifzade Binasında 7 n Memi: Kerim. İş Bankası kumbara ikramiyelerini bi Müzayede ve teşhir suretiyle hi evi eşya almak ve satmak | enn Sm nn a Müzayede sl: | ggisli çoğaltarak 10,000 liraya çıkard > yi (Salonda her , halı, mücevh ymet eşya teş- saz 5 i hir edilmektedir.) Ş 6—4313 Basis sonra her | keşidede 5,000 lira ikramiye verilecektir. Tayyare Cemiyeti Mer - kez Binasının Eletrik m Ankara'da yapılmakta olan Tay; yyare Cemi miyeti merkez bina: elektrik tesisatı teşrinievelin (24) tin. cü salı ü saat on beşte Sl Zal lıkla ihale edilecektir. ğe elektrik tesisatı yapan bir en senin sahibi veya mümessili olması şarttır. Münakasa şartı fenni şartname ve plânlar on e cemiyet merkezinden elini tır, 6—4522 pey Karklarpii Heiterdarbığınden: Her keşidede “207,, İ elinde dotoplos Kostantinden unfabrikasnın | Oo kumbara sahibi ikra- bali mühlet ve e içimli motör ve sr ati kaj li 2 nis 10T. miye alacaktır. ; til evel 1933 tarihinden itibaren mi Ni zayedeye k onulmuştur. - Bedeli mu- | iğ eni peşin 29,000 liradı ik taksiti lmak üzer e 3 taksit- t w len şin 00 iradır. aksiti peşin olma Mük âfatlar 2— Şartname Kırklareli Defte rdarlığından alınır. Her keşidede ) 3 "Teşrinisaninin ZUNCU iii günü saat 15 Biri: 000 te ni ei komisyonun da yapılacaktır. ö nci "mükâle 1 L — Müz: ştirak edecek olan taliplerin ; derecei iktidar ve ix " ” vi itim; e e olduk larin dair noterlikten veya mehsu ni tica- . (100 erden) 1000 ,, z asından musaddak vesai aik ib raz etmeleri ve V 7 Bai uk muvak- ei 1 at teminatlariyle 10 TE ii ii Se mucibince muayyen ve evel komisyon im Deer eğ 175, " (0 ardan 1750... ” eri ve fazla malümat almak istiyenlerin her. gün Defteı ga iie. müracaat edebilecekleri, (3345) - 6—4631 pire 5000L i Gi eskisi gibi 1 nisan il Z Veb TİPO HASTA LIĞINA : KARŞI 3 ey tarihlerind BİRA ; e “Eğe banlükiin lâzumdır. Pakas kaynamış suyun İçimi ağır olduğu gibi hazmı da iş z vi * tür. BİRA “anatlerce bir kaynama netiycesinde ihzar edildiği ve kat Yeni Ss İ N E M A I A R Kulür 4 surette her türlü muzir mikroplardan âri bulunduğu ve aynı zaman: i # vemuğaddi ni. hazmı kolay. olduğu cihetle bulaşık hastalıklara karşı en amma Gi iki a b mütehassıs Dr. Vincent BİRA içen askeri germizon BU GECE : BUGÜN SE CŞSE | cake ie lela Te ölenin gire. MERA Ben ve Türk Sinemacılığının Yeni Bir Zaferi | Gidye ve-istisliye ile vicüde gi öne la “a — Ra â . başa heyecanlı ve tamâniği TÜRKÇE © SÖZLÜ K ude gire içi da hazım boru Baştan sal kler ME sm geler ği |İrmperatoriçe büyük filim. ğ loriyi de verdiği düşünülürse debt muhafaza gemi m i p BİRA olduğu anlaşılır. Binaenaleyh bilâ tereddüt her LİLİAN Harvey - Charles ü n D o g a r k e n 1 BOMONTİ BİRASI ee keyi yim ı üni Miki sake <3 Sk ” — pekfilm kini “e . ayi NE © AYRICA: Fox dünya haberleri AYRICA: Dünya haberleri;

Bu sayıdan diğer sayfalar: