27 Mayıs 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

27 Mayıs 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

>. ü ON BEŞİNCİ YIL. No. 4612. Her gün Ankara'da çıkar. © i : N MAYIS PAZAR 1934 SAYISI HER YE.. İÇ SAYIFALARIMIZDA Üçüncü yi famızda: Öz m sa kısa... Öz Ti : vi Türkün ta mi5 Edirne wi Şeref, Beşinci em e 2 Azmimizeir > Ni Hak ine Sayıfamızda: Bir Sumer mabedinden çıkan heykeller Gündelik. UMRAN KILAVUZLUĞU ai Rise bir yap- izölimeği eğime veya şehrini güzelleştirmeğe ameli lamak, Di eserle- Yolları ve ri korumak hevesi artı Fakat vilayet ve bile ai : umran işlerinde ihtisasından istifad. e mal mii sise di Zildir. Mühen. mim; vi ve şehircilik a karşacaklar devi | hassısları, arkadaşlarımızın mim: ruz, Fi saba p şel imara, hattâ tiyatronun tiyatro, hastaha- in hast ahane mimarma yaptırılma: mimarma,ka. ni vi m ir. Hem diğer işlerde mütehassı: ğildir, hem de kendi işlerinden edi dakikası yoktur. Belediyeler harita ve plân ve iymar yap- ik mecburiyeti altma alınmışlardır. Fa- kat bunu nasıl, ve kime yaptıracaklardır? Kendi vasıta ve imkânlarımızla mesele- yi kolay ve çabuk halledebileceğimize asla şüphe yoktur. İki teşebbüs bugünkü faali- yetleri pek güzel tanzim edel bili ve hepsi- emerelendirebilir. iymar bürosuna şehircilik SER etmek, n kasaba ve şehirler için bu gençleri mi onları taraf rm4 ir. ilave bu mecmuada yeni tip ev plânları, ve park plânları, şehircilik meselelerinin ini misaller vermeğe başla- Bu mecmua, her taraftan gelecek e cevap Vi kılavuzluk vaziyfe- sini artırabilir. Bük müsait olmiyan yerlerde bir , Ve mer- tatbikine $ olan plânlarm azin netice a Herhangi bir kasabanm mezar taşçısına yap tunlan bir abideyi tenkit etmeğe hakımız yoktur. Çün! le bir abide "teşebbü: siyerek, kilatımız henüz tamamlanmı sal iü merkezde benim- van ve güzel henüz yerleşiyor: meler vücut bul bi fikir ve heyecanı Anadolu'ya yaymış olanm, Ankara'nın vaziyfesidir. FALİH RIFKI » | hükümeti - | ve halihazırda sl mevkiinde bulu -| | an deği Tıpkı bunun gibi, yani baik bahçe kanunlar in meydanına ke i kü böy- | sk bir kasabaya rehberlik edecek teş: | Büyük Millet Veclisinde. Nafıa Vekâleti ve Matbuat Umum Müdürlüğü teşkilat kanunları ka- bul olundu. Büyük Millet Meclisi Esat Bi al a Dee it Nafra Vek: ne Me elisi 1933 senesi bütçelerinde bazı de mevcut eti meri alel ler yapılması hakkındaki kanun lâ | tenkii; kalka Siri iyle Bayi > dei like ve ii yağlar hakkın i daki Jâyihaların müstacelen müzakereleri j teklif ve kabul edildikten sonra ruznameye dün Reis Vekili | Başvekâlet, Ziraat Vekâletleri ve Büyük Mil | Hariciye Vekilimiz Pariste Tevfik Rüştü Bey Fransız ricali ile görüşüyor. M. Bartu Fransız umumi siyasetini anlatıyor. Paris, 26 (A. A. Anadolu Ajansının husu si e bil. diri. etti Rüştü Bey bugün biri: biri ardı ; eçildi. Ruznamenin Biri si Hudut re Sahiller in m Mü, — imz e büt şesi vardı. âyiha ie kabul edilerek alir “Mi Müdafan Vekâletle. riyle Jandarma Umum Kumandanlığı, İkti- sat, Hariciye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Bulgaristan'da . 26 (A.A) — Bulgar ajansı bildi e bayii vi sız eniyese na“ Yi Büte Sofya, riyor: Başvekil M. Yorgief, dün sefirleri kabul etmiştir. Neşredilen bir kararname, in ittihaz etmiş olduğu kararların kanun kuvvetinde olacağını bildirmekte ve zikri geçen kararlara muarız olan aksinin: 19 mayıstan iytiba - ren mefsuh olduğunu ilave eylemektedir Şükrü Kaya Bey, : zleri Bünkere ve habal ei ve İuhi- Müdü: sarlar m 1934 sı bütçesi klik Töyiha e başlanmıştır. (Sonu 2. inci sayıfada) | â Şükrü Kaya Beyin vleliz! e mi i N dri Maksu evel o tak il ile ederi yi a bazı maru mak isi espabı mun Yeni bulgar ap M. Yorgief. Kp 26 (A.A ulgar ajansı bildi or: Hariciye nazır: 7 Batolof, bulgar as keli şu beyanatta bulunmuş müdafaası sil lar müessir Z olün siyaset) ve, fikir tşkilaimm ee m Ni il pek çol Klif'edilen hariciye nazır lığını, yı girişmiş olduğ, maili birlik. işine naçizane yardımda bulun (Sonu 2. inci sayıfada) lara men olmas ve in da e bu- Junmuştur. Avrupa'nın en küçük bir dev- > 4. üncü el 1) eni reisleri m ariciye erkânı hazır Fe ulunas caklar M.BARTU FRANSA'NIN SİYA; © |Versay kiri iz olan Fransanm SETİNİ ANLATIYOR Fransız Reisicümhuru M. Lebron ve başvekil M. Dumerg. ii bir suret Paris, 26. (AA)—Mebusan meclisinde | den mik olan müz zakereler metiy kereler esnasında hariciye nazırı Mİ Ankara la Şehrimizde man, sivil tayyareci i (Sonu 2. inci KAR üzerinde tayyare ile bir saat. ması halinde, seyri- ne doyulmaz bir manzara esi li kte e bu Sırasiyle dercedeceğimiz bu Fotoğra lerden ün Yenişehir'i in, Sıhhat Vekâleti len Kavaklıdere'ye kadar olan (Gazi » | Bulvarı) emi koyuyoruz. eden aldığı fotoğrafileri de Harlerimize bie etmektedir. İzmir - Kasaba hattı müzakeresi bitmek eki Aldiğimiz malümata gö: mir — saba bi hükümetçe satın ma hak kında cereyan eden müzakereler kati saf - hasına girmiş bulunmaktadır. tesbit edilm ekte olan formül kadar nihai şeklini alacaktır. e ş

Bu sayıdan diğer sayfalar: