30 Mayıs 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

30 Mayıs 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFAZ z HAKIMIYETI MLLYE ||| > 30 MAYIS 1934 ÇARŞA JA DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. Milletler cemiyetinde. bir Noyrat'ın M. Çalcaris siygsi bir nutuk e Atina, 29 Fenille Parisienne bütün Avrupayı ihtiva bir konseye girmesini bekliyecektir. M. fransız tezini bir kere iyzah eyliyecektir. Romanya buhranı. tedirler. Almanya'da döviz işleri. Marsilya, 29 (AA.) decek olan Japonya'nın milletler 29 (A.A) — Alman murahhasları buraya gelmişlerdir. mayıstaki fazla olmakla beyana ehemmi bütün sulh üsat rem ticaret odasının bundan müstesna dönü İman iktisat na odasında AMERİKANIN İNGİLTERE'DEN ALACAĞI. iptidaiye meselesi mehafilini meşgul etmekte Filhakiyka, bir tahvil sanayii olan al sanayiinin ecnebi memleketlerden iptidaiyeye ihtiyacı ihracat ithalattan yapmaktadir. ine kurulmamalıdır. a, bir taraftan ödeyebilmek için olmadığı ancak hava tilosu ya'ya gidiyor. mazlarsa, günü saat 3 ve ister iste HELEENLI TAYYARE İLE BEŞ BUÇUK SAAT HAVADA e iv * AMERİKA'NIN ALACAKLARI. Berlin, « tarafından ihdas “thalât veya nin - ihdası gi, e iz pek büyi lu a tehlikenin Ankara m kürsüsünde (Başı 1. inci sayıfada) olanlar arasında bizzat Türkiye'de fırka seyri türk in- çok kuvvetle mi tayin edilmiş bir temin edilmiştir. Sonra vardır. diği yerler nazarı itibara alınırsa dı: Düyunu umumiye, Bunun haricinde pl taydalı işler İktisat Vekâletinden: Cümhuriyet Merkez Bankası kanununun 63 üncü: min etmiştir. nra son senelerde milli tasarruf ha reketleri doldurmuş olan azalar yerine banka idare meclisine yeniden. seçilecek aza intihabı 30 mayıs 934 çarşam- BU GECE AÇIK ECZAHANE iü e 2 caktır. Odalar ve vilâyetlerce bu edilen murahhasların mazbatalarını hamilen muây- yen saatte intihaba iştirakleri rica olunur. 1042 Eczahanesidir. sayılamıyacak kadar iL ii diz | t | | | | R

Bu sayıdan diğer sayfalar: