4 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

4 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

an © şartnamesinde muharı artlar d Şartnamesini görmek istiyenler. her gün ve ie olanlar da SAYIFAS Otomobil, Kamyon ve otobüs LÂSTiKLERİ Kâfi hava verilmez ve had- dinden fazla yük atılırsa Omrünü itmam etmeden Harap olur Dış ve iç lâstiklerinin maruz olduğu fazla yük ve gayrı tabii ağır şerai a zirde isimleri mu- ir fabrikalar imal getiklgri: lâstiklerin mu kilometre: > yi it karşısında hususunda . veya ler, a kullandığınız Tâstiklerin arabanızın | mü Afyon Hi DEN bir senelik li Xi üpullie nakas la ni nevi fab- | rika unundan beher Sadi e İçin yedi kuruş e iz eş san- ip zul işi ü görüldüğünden şart- HAKİMİYETİ MİLLİYE Afyon Güyhiyiyei ıriyet Müdüei Umumüliğinden: Ekmek ve mahrukat nakasası temdi di. ihtiyacı timden talip zuhi ame mucibince KE ve ie lal şembe gül aze su- retiyle münakası Odun için ip Sihür etr aş için verilen 3 kuruş yetmiş b: aleni münakasa bir hafta temd ve beher kilo yül > b nameyi okumaları ve iyzahat almaları için komisyon riya- setine müracaatları ilanı olunur. (1069) 915 İzmir memleket hastahanesi baş tabipliğindeğ: Rem ve; Eşret aşa hastaneleriyle eti 24. ün müddetle ka 2? müt saya Klee sl e ve iddn RE EM ARI bii ie- ir zarf a teminat mı bu ya makbuz ve bir zarf derunuda da teklifnamesini ve bu iki zarf bir zarf derine e ala üstü ahir lenerek zarfın üzerine de hangi iş iç çin iştir; erci ve sarih kes ve isim ia GE ale günü Bari 13.6.1934 irani a gün Kuzan on bire kadar edileceğinin b; ü saat do - İzmir Vilayet encümehine müracaat” aliplerden seraiti öğrenmek istiyenlerin Ankara ve banu ae e İçtimai muavenet ME müra at etmeleri. (2094) — 1848 Se 580 kalemi aç ve e kuz 34 4 HAZİRAN 1934 PAZARTESİ, ——— Ankara kara Harita Umum Müdürlüğünden: Harita va Mi ame çalışmak üzere t arto; e. İstanbul bele im rel “Harita sesi iü kast etmeleri. (1036) Tokat Nafıa Baş Mü ihendisliğinden: 1— Di Ura k bedelti yolunun 000 - 434-100 inci ilmen araj 5536.00 M. Tu. lünde şose esaslı tam 1 20- 55924 darihinden itibaren ki i k kapa- laa 7.5 teminat ki ünü saat 14 te vilâyet dai; cümenine müracaatları ie olunur. 11044) Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden: Zat işleri müdürlüğün kine ile yâzı “ bilenler dre e (75) er lira Ücretli iki memur müsabaka Gümrük ve İnhisarlar ai sicil işlerinde çalışmak , ve mal A Üzeri alına ii kanununun beşinci maddesinde | yazılı şartlar aya i gün zarfında adı geçen müdürlüğe müracaatları ilan olunur. (1082) 7— sıkletine en müvafık olup olmadığımı, vereceğiniz havanm miktarını lâsi özciölermiiği tahkik edi- niz, Bu ilânm neşrinden itibaren fabrikaların temi- nat ak ilam ediniz. A Feyrestone Goodrich Kontinental oi Genera! Goodyear İndia Michelin Pirelli > 7-—1895 p rai Garajı Muğla Vilayeti Nafıa baş MN Açıldı. oteli ittisalindeki e m li atak ücreti yirmi Telelon — ie — Küllük yolunun 0 —- 0 kil e 6: r 2000 2 ünü ninde e ile e Ki Pa EE an malümat k imiyenlrin Nafıa Başmibendiği ine rl ilan olunur. (1009) Ankara Milli Emlâk Müdürlüğünden: hammen Mahallesi e aym i ökaği aK. yedide Cinsi Lei ME “Orta maahane b 1 ii 20 bağ Hisse e Kaç taksit olduğu Tamamı Nakten ve iz “ Yukarda yazılı mi bağın als 17-6-934 pazar gü- nü saat 15 te icra edilmek üzere mi e li gökan Taliplerin müracaatı (4041) e Tebligat Birinci Sulh Hu - kuk ni İstanbul'da Same celi | ge kta dir inin nede im Vusla num: o ki da Merkez bar sahibi Eşref Boy vekili avukat Şük- mdan ii —— alacak davasının Ânkar birime lk makamda cereyan eden muhakemesi sa - a: a, Ba ei tarafmdan namınıza çı “davetiye üzerine muhakeme mallâk bulunduğu 28. 5. 934 rna mahkemede hazır bulun - em? gibi mübaşirii meşrnha - turdan ha ein de deri Ankara Evkaf Müdürlüğünden: Mevkii ükkân m de bu kere ilanen tebligat tez #stemesine “ ve mahkemece — hukük usulü muhakemeleri. kanununun rinci Sulh Hı la ha zır bulunmanız “. ilanen tebliğ i “71925 olunur. . Yukarda nevi ve metiği TL ali akaratı vakfiye - 29-5-934 tarihinden itibaren on gün me le müza! aye li ei Si i riyle saat 9 da Ankara ei dürlüğüne e TT, ; (1052) 1887 EE. Defterdarlığından: bzon vilayeti merkez kazasiyle Tral Vakfıkebir, Akçaa > bat, Sürmene v ve Of kazaları sevahi e syn Ankara İcra İflas Memurluğundan Ankarada Anafartalar ii de 37 numaralı dükkânda raci m ei e ve m emi Beyleşi ol- dak hale ene hah na karar verilmiş olduğu Ti olu - nur. 7—1924 airesin 4 pi iytibaren ik seneliği e sez usuliyle yirmi üddetle a eye konulmuştur. Muhammen bedel Diri i Gi bin Hiradır. halesi haziranın yirminci ci günü saat 14 te yapılacaktır. İmtiyaz sahibi ve başmuharriri i FALİH RIFKI, YE um Neşriyatı idare eden yazı Ee müdürü NASUHİ ESAT, Çankırı caddesi civarında Hâkimi: yeti Milliye Matbaasında basılmıştır. i : Abone ve iylân bedelleri; . Müessese darlıkta müte: ri mandi müracaat v ve Teri eyleme ha SL Bade ve e Hi m “AYRICA: Dünya baradileri ve. ŞARKI. ekimi (4074) —1927 > win tahsil snlâhiyeti yoktur, alive, ek Ver” 4 İla Za bni şi anl Bir taşla iki kuş - Almanen sözlü müzikalı komedilerin en TURK PE ZIRAAT BANKASI BiRİKTİREN RAHAT EDER SİNEMALAR Nİ BUGÜN BU GECE BU GELE MAGDA SUHNEIDER ve FRITZ SCHULZ tarafından çevrilen: GYUSTAV FRÖHLİCH Tali kuşu tar Da haberleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: