4 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

4 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Mısırçarsısı kapısı karşısında m——— — miz. ip Sene 16 — No: 5621 — Fiatı her yerde 5 kuruş —— Esnafın kazanç vergisi Bu sene esnaf, ne kadar vergi verecek? Komisyonlar esnafın vergisine esas olan gündelik kazançlarını tespit etti Yeni kazanç vergisi kanununa göre esnaf ve sanatkârlar kazanç vergisini şu suretle vereceklerdir: Sanatkâr eddedilen esnaf senede on iki gündeliğinin kazanç vergisi olarak verecektir. Meselâ gündeliği 60 kuruş olan bir kunduracı kalfası 60X12-720 kuruş kazanç vergisi verecektir. Sanatkâr addedilmiyenler ise gündeliğinin yirmi mislini senelik kazanç vergisi olarak verecekler- dir, Meselâ sanatkâr addedilmi- yen bir adam günde 100 kuruş kazanıyorsa senede 100*20-2000 kuruş vergi verecektir. yekünunu Yeni kazanç ve kanununa göre mesleki teşekküllerden, €s- naf cemiyeti mümessillerinden mü-| rekkep komisyonlar teşekkül et- miştir. Bu komisyonlar İstanbul- daki bütün esnafın gündelik ka- zançlarını tesbit etmişlerdir. Es- naf bu tespit edilen gündelik ka- zançlarına nazaran kazanç vergisi vereceklerdir. Esnafın gündelik kazançları şu suretle tesbit edilmiştir: Kundura boyacıları birinci sı- nıf 70 kuruş, ikinci sınıf 50 kuruş, üçüncü sınıf 30 kuruş. Kundura | eskisi tamir edenler birinci sinif | 50 kuruş, ikinci sınıf 40 kuruş, üçüncü 25 kuruş. Hayvanla sey- yar zerzavat 'satanlar birinci $i- nıf 80, ilinci sınıf 70, üçüncü 60, Yeni asri mezarlığın tanzimine Belediye muayyen Belediye, Zincirlikuyuda asri bir mezarlık tesisi için aldığı tar- laları tanzim etmeğe başlıyacak- ur, 450 dönümden ibaret olan bu saha 30 küsur bin liraya malol- muştur . Şimdi mezarlık duvarla- rihın inşasına başlanacaktır. Yeni| mezarlığın duvarları nihayet üç| ay içinde yapılacak, bundan son- | ra mezarlığın tesviyesine, yolların inşasına, tarlaların tefrikine baş- lanacaktır. Belediye, mezarlığı tanzim et- tikten sonra - belediye kanunu mus <ibince şimdiye kadar ifa edeme- diği - ölüleri gömme işlerini biz- Zat yapmağa başlıyacaktır. Ce. Mazesi olan aileler, ölülerini göm- dürmek için bir çok müşkülâta, ve bir çok masraflara katlanıyorlar. | Belediye, yeni mezarlıkta bir del Sasilhane yapacaktır. Cenazenin Vefat ettiği yer müsait olmadığı takdirde cenaze yıkanmadan bu- | lunduğu yerden kaldırılarak me- Zarlığa nakledilecek, orada yıka- Mp, kefinlendikten sonra gömü. İebilecektir, i ! 110, üçüncü 80, doküma imalât. İ cü 100 kuruş. Seyyar börekçiler | bir ücretle ölüleri | gömme işini üzerine almak istiyor ri sırtta zerzavat satanlar birinci 60, ikinci 50, üçüncü 30, seyyar balık satanlar birinci 140, ikinci 110 kuruş, balık madrabazları birinci sınıf 250, ikinci sınıf 175, zerza- vat kabzımalları birinci sınıf 600, ikinci sınıf 300, şehir dahilindeki dükkânlarda tezgâhtarlık yapam lar birinci sınıf 150, ikinci sınıf hanelerinde kalfalık edenler birin- ci sınıf, 60, ikinci 50, üçüncü 40, ayni yerde çıraklar birinci 20, ikinci 15 kuruş. Seyyar ekmek sa- tanlar birinci 200, ikinci 150, üçün- birinci 120, ikinci 100, üçüncü 80, (Devamı 4 üncü sahifedeJ | başlandı Belediye, vefat eden bir şahısın evinden nakli, yıkanması, kefen lenmesi, defni, hattâ cenazeye refakat edenlerin gidip gelmeleri | için yapılacak masrafı cenaze sa- hibinden toptan alarak bizzat ken- di vasıtasile yaptırmak fikrinde- dir, Bunun için şehir meclisince bir tarife kabul edilecektir. Bu tarife, üç sıf ücreti ihtiva ede- | cek, cenazenin hangi sınıf ücretle defni isteniyorsa cenaze sahibi bu ücreti makbuz mukabilinde tes- viye edince cenazeye ait bütün iş- ler belediye tarafından yapılacak- tır. Belediye bu işi yapmakla hem | cenazelerden alınan fazla mas- | raflarm önüne geçmek, hem de daimi bir varidat membaı temin | etmek kabil olacağı fikrindedir. Yeni mezarlık açılmadan evvel bu teşkilât ta yapılacaktır. Belediye, fakir ocenazelerden hiç bir masraf almayacaktır. Bu | “Ay başından itibaren meri teşkilâta ait hazırlık şimdiden yapılmıştır, PAZARTESİ — 4 Haziran 1934 Tayyare pulu hangi evraka yapıştırılacak kanunun hulâsası Yeni vergi kanunları, 1 hazi- randan itibaren mevkii tatbika konulmuş ve bu husustaki kanun- lar vilâyete tebliğ edilmiştir. İs tihlâk resminin hangi maddeler- den alınacağını evvelce mufassalan yazmıştık. Tayyare resminin de hangi muamelelerden alınacağı ve nisbetlerini karilerimize gös- termek için tayyare resmi kanu- numu hülâsaten aşağıya dercedi- yoruz: 1 — Kıymeti 1,000 liraya ka- dar gayri menkullerin tapu senet- lerinden 20, daha yukarı olanların- dan 50 kuruş, sinema, konser, sirk ve plâj bilet bedellerinin asılla- rından yüzde on, gramofon plâk- larının her birinden on kuruş tay- yare resmi pul ilsakı suretile alınır, 2 — Mahkeme ve dairelere ve- rilecek arzuhal ve lâyihalar ile evrak takibine mahsus numara pus- lalarına 1 kuruşluk tayyare pulu | yapıştırılır. 3 — Her sene 30 ağustos tay- | yare bayramı günü posta ve tel | graf ücretlerinden ayrı olarak pos- ta ve telgraf idaresince, kartlara yirmi paralık, mektuplara 2,5 ve | telgraflara 5 kuruşluk tayyare pu- lu yapıştırılır. 4 — Evlenme evrakından be- | yan kâğıdı 10, ilâm kâğıdı 10, izin kâğıdı 10, muvafakat kâğıdı 10, kayıt ihraç kâğıdı 10, ihbarname ğıdı 10, bülten 10, ikametgâh ilmühaberi 10, sıhhat raporu 10, ilân tezkeresi 20, evlenme ilmüha- beri 10, birinci sınıf evlenme cüz- danı 500, ikinci sınıf evlenme cüz- danı 250, üçüncü sınıf evlenme cüzdanı 100 kuruştur. Noter evrakından: Noter kâği- dı 10, beyanname 10, istifsarna- me 710, protesto 20, vekâletname 20, resen senet 20 kuruştur. (Devamı ikinci sahifedel Esnaf hayatı pahalılaştırıyor Belediyenin muhtekir esnafla mücadeleye girişmesi lâzımdır Son günlerde bazı semtlerde | bakkallar, vergiye tâbi olmıyan | bazı yiyecek eşyasinin da fiatini | i olmak isteyen arttırmışlardır. Bazi eşyada gö- rülen fiat artışını firsat ittihaz eeden bu gibi mirhtekir esnafla mücadele etmek vazifesi beledi- ye iktisat müdüriyetine düşmek- tedir, Meselâ Aksarayda bir bakkal, kuru fasulyeyi 10 kuruşa satarken son günlerde 15 kuruşa çıkar. mıştır. Esnaf, müşterilen sualle- rine karşı, fiat artışına yeni ver- gileri sebep olarak göstermekte | dir. Diğer semtlerde de bakkallar, yiyecek eşya fiatlerini arttırmış- lardır. Bu suretle omürakabesiz kalan bakkal ve esnaf teşkilâtı | lüzumsuz yere hayat pahalılığına| sebebiyet vermektedir. “Bütün Türkiye Mehmet- Mahtumları di Kahvesini içiyor ist. Mısırçarşısı kapısı karşısında Tevfik Rüştü bey konferans koridorlarında M. Yevtiç ile görüşürken Hariciye vekilimizin, silâhları bırakma konferansını akametten kurtarmak için konferansa yapmış olduğu mühim teklifi dün yazmış» tık. Hariciye vekilimiz, Cenevrede terki teslihat işile meşgul olurken Balkan hariciye nazırlarının, Balkan misakına müteallik bazı mese- lelerin halli için Cenevrede vaki o'an toplantılarında da bulunmuş, misakın askeri taahhütleri hakkında Yunanlılar tarafından ileri sürülen bazı ihtirazi kayıtların hallinde de tavassut eylemiştir. Kadınlar borsacılık ede- bilirler mi edemezler mi? Bir hanım borsa komiserliğine müracaatta bulundu Âli mektep mezunlarından bir hanım İstanbul borsa komiserliği- ne bir istida vermiştir. Bu istida- da: «Borsacı olmak istiyorum. Fakat eski borsa kanununda «Ka- dınlar borsacı olamazlar» diye bir kayıt vardır. Borsacı olabilir mi- yim? Borsacı olmamda kanuni bir mahzur yoksa borsa acentesi açmam için hakkımda lâzım gelen muamelenin yapılmasını rica ede- rim» denilmektedir. Bu hanım bizde borsa acentesi ilk kadındır. Bu müracaat borsacılarımızın bir kıs- mını tereddüde düşürmüştür. Ba- zı borsacılar diyorlar ki: — Eski borsa kanununda «Ka- | dınlar borsacı olamazlar, borsa acentesi açamazlar.» diye bir ka- yıt vardı. Yeni borsa kanununda ise bu hususta hiç bir sarahat | yoktur. Acaba kadınların borsacı ol maları için kanuni bir mahzur var mıdır? Çünkü bir çok Avrupa memle- ketlerinde kadınların borsacı, borsa acentası olmalarına müsa- ade edilmez. Meselâ Paris bu me- yandadır, Pariste kadınlar borsa acenteliği edemezler. Fransızlar bunun için: Borsacılık heyecanlı bir iştir, Borsa acenlesinin âsabına çok TDevamı 2 inci sahifedeT Niçin sevişirler?... — Sevgilim, tıpkı (Jeon Harlow) a benziyorsun!., — Sen de tıpkı (Clarke Gable) sinl,, me Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe)

Bu sayıdan diğer sayfalar: