13 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

13 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

En lüzumlu vasıtaları cami ve müşterek çatılı küçük memur evleri. Ankara'da bir ev kooperatifi en evi a kabiliyetinde £ kaloriferi yal — ine | de ihtiva Dum al bir nirken bir larmızı yakından alâl kalandırabiecek k ii çük ev plânları üzerinde! durmağı faydalı b yz. Buraya resmini, plân ve pi koy duğumuz bina, t evi topluyor, Evler küçül ek çatı altında üç e k m ri yük pençe Ni keza NR Ve rafında ilbileek | kadar gönle vE ilmek İ İki katlı olan evlerin cephesi basitti fakat bol irilik ve hava alacak gibi biz relerle hakiki manasiyle süslen- “ZAYİ by ği yi ettim kimseye borcum yoktur. Yeni e Modern bir köşk. li ti kara birinci Sulh Hukuk mahkemesin - del ki 217 ra de akne imiz cereya Hanım tarafından hinize ikame olunan boşanma dava- sini Mn den ir b Bi e Zabı raların karşılıkları şunlardır: ının iaşesi için ilo ) antre, 2) oturma odası, 3) mutfak, yulaf, 27375 kilo ot 21900 ki- anlik kamal Ap yataklık ot 1 e kullanılabileceş büyükçe bir dolap, 5) ka-| | Kuk hâkimliği yirmi gün müddetle ve ka- rifer Yy kalorifer bu gibi evler için İstanbul in mal ali İr zarfla mün: kos hazırlanmış olan De Konink sistemindedir) Mİ Doği erler ita nulmuştur. Şartnamesini gör 6) kiler, 7) banyo ve çamaşırhane, 8)| “Ü. e ve ei ek istiyenlerin her gün Ya e e üddei Ankara lar ca ei - Su a a bok Me va desi Altıntaş sokağında kahvesi Musta e plânında bii elisi ii 3 ları ve taliplerin de 30 hazi- kim karacabeyli Abdüsselim Efendi zan: 934 cumartesi tarafından aleyhinize açılmış olan An - n buçuğa kadar teminatla - 90 kuruşun tahsili hakkım ve vermeleri. (1121) ii e iii m İmroz asliye hukuk mah- ine müsadif sal me Ee snat 9 buçuğa talik edilmiş olduğun- ln hakimli - dan işbu günde bizzat veya bilvekâle AN bazır bulunmadığınız takdirde usulü e Seed kiyümlen Ölü 1 inci maddesi mucibince devam olu İstrati Loyiototu. oğlu Mihal ve Ölü acağı hakkında gıyap kararı ilânen em ve biz olunur. (1180) | 7—2095 Katina, Kalyp, Marika ve Çulaya İmroz'un Ayatodori köyünden Ölü İstrati Loyiototu Evdoksiya tara - ZAYİ. fından aynı köyden kız kardeşi Mariya 243, 242, 140, 139 No. lı plâkaları nın kocası Vasil ve oğlu Kosta ve ha- Ma lm kil len ecnebi memleketlerde ve adresleri meçhul İstrati Yoyiototu oğlu Mihal — Ölü oğlu Todori'nin karısı Anna ve atina ve Kalyop v. ZAYİ. Çula aleyhlerine İmroz Asliye Hukuk Bizikletimin 254 numarasını zayi kemesine ikame eylediği babası eitim alacağımdan eskisinin İstratinin hali hayatında at hükmü yoktur. 95 tarih ve 51/102 numaralı vasiyet Kantariye şirketi Naim namede yazılı emvalin tescili Beyin oğlu Galip da müddet aleyhlerden Mihal ve Anna oL ve Külina ve Kalyop v v Çalım taken o san ere se Ayikarsanliye bitime ii memleketlerine giderek halen ikamet » ve ri me ra ka hik inden: ha tahkiykattan alirlar ve müddea e leğihlerin ve beş çü i mz hş iptidaiyeleri mahfuz kalmak üzere Ankara'da mahallesinde azar günü saat 10 için meydan sokağında 8 numaralı hanede ilünen davetiye tebliğine mahkeme: karmız Fatma lay <e karar verilmiş olduğundan mel Ir, killeri: Evin koyduğumuz plânlarındaki tüç yatak od ve kalorifer da- mahkemeleri şile a bulundurmak üzere hukuk usulü iresiyle sandık odası ve kiler ve mutfağa 141 inci maddesine tevfikan tebliğat mahkemeleri kanununun 142 inci mad- i e ilânen icra edilmiş ve tahkiykat ikmal desine tevfikan tebliğat makamına ka - ayrılmış sahaya yerleştirilmesindedir. lek görü erode sl ei mak nere ile Behliğ ok Buna mukabil yemek ve oturma odası çok h de ikametgihmezın alm ei (4173) 7 geniş ve aydlı h it katta bir garaj, kömürlük, banyo ak a vam er a dairesi, apteshane, kiler, mutfak ve sandık ne müsadif cı si günü saat 14 a etgâh olma. odası, çamaşır ve kalorifer dairesi vardır. mahkemede ia ba unmanız veya 2 verişi, a ve dört odalı &mbkehi ia n EE ebed kan fevkalâd i ir Ki bir büyük otu dan ve çi İİ k kai a sında 7 numaraya müracaat. geniş bir tuvalet yeri vardır. Kik) gn e in Tefrika: 24 : 1 “adi ığın hali. Andre Malro ha - Mn an- Çem'in halini Gaz ettikçe bu çocuğun, derhal an, bir vi ii De en mi kt ncal al veya des si t ik en iğreniyordu. ki yaşa: önce irieti yanl kurtulması lâzımdı. (Ki ci Ş tu.) Hi 1 bir kım deliller değil, een türlü büyüklük Dn e ve iyman, Çen'in parmakları arasından, yavaş yavaş ve bul- Transız, kum taneleri gibi kayıp dökülmüştü. Çin'den ayrı - lan, dünyaya tâbi olacak yerde ondan rtulmağa çalışan Cen, hayatını! u devresinin ramanlığa bir hazırlık devresi gibi geçmi: An i e anlamıştı: Ne Di ne de Yeği a ruh ni Bur; gelince e riyal a e kayıtsız, fakat (sekiz yaşı dan on yedi a kadar Japonya'da yaşamış olduğu için) aldığı japon iti esi dolayısiyle fikirlerin dü- günülmeyip yaşanılması lüzumuna kanidi. a ciddi ve önceden verilmi imiş bir kararla kendisi için faal e hare - keti seçmişti, başkalarının askerliği veya ru seçtik» leri gibi... Babasını bırakmış ve sindikaları el : ii için Ea ve araba çekiciliği ederek, Kan a, Tien- sonra, yirmi dört Şimal yilin Li oldiğa müdi sonra kimyager çıraklığı etmiş ve di — AN Her şey r âlem ümidi li, EE tahammüle kıtlığın, yavaş yavaş hü ra eden bir veba gibi, öldürdüğü. adamlarının her birine kendi haysiyetini. vermek... e aynı düşmanlardı. Melez, saf larca ve da- a onlardandı, harici olan, beyaz! a m e ömür olması, bir: va- meseleler Kiyo i için ancak bahis mevzuu oluyordu. Bütün; bunları Jisor biliyordu. Böyle olmakla pi Kiyo eve dönse ve tıpkı çen gibi bana: “ öldüren benim, > dese aklıma: “Biliyorum, kelimesi geliri Onda ne kadar im $ yor ki bana ne derse desin düşüncem “Biliyorum,, olacak »- Ar, ereden kayıtsız, hareketsiz geceye baktı. “Fakat > B İp 3 li 5 5 ö 8 < s © O: z Ss & 8 ş 3 a a gs - e: < 5 K $ x z 5 g i ie E rr ; seydim onu kendi de hiç bir kelimesine inanmıyordu. Düşüncesine ina « nı varmı idi? Kalktı, afyon tepsisini koyduğu bodur masanın çekme: sini çekti. Tensiim altında bir enli, Kiya. Ai, sarin ir şey düşünmeden ve bulunduğu yerde kimseyi tanımadığı hakiykatini zihninden hiç silmeden ve bunu — biraz önce dilemiş mani u — Kiyo'nun mevcudiye- tinin de değiştirmiyeceğine yıllardanberi ölmüş olan dost- la ari e kucaklar gibi, e. daha ümitsiz olarak resme tekrar baktı. Fotoğrafı parmak- rn arasında tutuyordu: bi rl Tekrar çek « e -aktı. Tepsiyi aldı, elektriği söndürüp gaz lâmbası- nI, a e ii Eskiden ihtirası tatmin olunmağa başlar başla- maz insanlara eyilikle ve dünyaya da nihayetsiz imkânlar gibi bakardı. Şimdi, benliğinin en Meri Bi imkân» ların mevkii zarlarla dolu idi. Çin sanatı, lambasının ancak aydnlmüzr uu mavimsi tablolar, ri in 1 kendisini çevrelediği bütün bu telkin medeniyeti otuz yıl önce e pek ince e bir e istifade tık, altıda, uyku sonunda gerinen ıstıraplı köpekler ei sıkıntı ve ölüm heyülâsının, uyandıkları ince bir örti ibaretti. Sonu var

Bu sayıdan diğer sayfalar: