12 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

12 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a AĞUSTOS PAZAR > 1934 ON BeşiwCi YIL. No. 4688 Hergün Ankara'da çıkar, SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Elaziz demiryolu. (www | Ergani istikrazı. vusturyamunase)| Nafıa ve Maliye Vekillerimizin batıiyilik yolunda) Son tertip olan “C,, serisi nutuklar.yla ve büyük merasimle | Almanya'daki Avustuya | 30 ağustostan 30 eylüle kadar işletmiye açıldı . ni dağıtld. | kaydedilecek. vetleri e Şunu da gözden kaçır 1 (AA) — Mik sosyalist Ela; 10 olçatı is - > tas; ee le ak olan | mamak yi bu kudret ve kuvvet vi riyaseti Almanya'da bulunan Avus mii tamaml ası üzeri i ini a lejiyonlarını feshetmiştir. Münih” e bugün saat 16 da açılma resmi| beş alir se .ssine sıkıştırılmış mali ve coş- ten ai n haberlere göre muhtelif yerler- İ i r gayret.n pek semereli, fenni bir | de bulunan lejiyon kampları daha şimdi. pi Bunu tebarüz ettirmek için den kısmen boşaltılmıştır. Esasen 25 tem E EE i di günü husus :7 hâdiselerinden beri bunlar hücüm kı i fıa ve Maliye vekilleri ve maiyetle- | caat ediyorum ği larının nezarti altında Balinsiyoağu, Di tren tam Cü levrinde devletçe inşa et- | E€r taraftan merkezi Münihte bulunan mekte olan bugünkü de- | Avusturya milli sosyalist fırkası da fesh ının uzunluğ! ize olunacaktır sının Berlin muha arrik ve müt keharrike edevat asi iz birine göre Avustisya lejiyonlarının ilga- sarfolunmu! sı meseleyi h ve yeni kn sie Demiryollar Yeşile aktarı- w. fon Papen'in başlıca vazifelerinden i de e E $ mültecilei rusturya'ya m ya- İmikâp, sarfedilen çenbö 5 buçuk mi). | dönme: ei Eye yle müza- İ nma kurulan kürsüye Nafıa Vekili | yon kilo: kere etin olacak | Ali Bey çikarak a paz yazdığımız Memleketin asırlardanberi tâbi olduğu lay mis ne diyor? ği nutku EN dare plan hiç sek de sarfı değil, Londra, 11 (A.A) — Almanya'daki A ii h hacimli ve dol spk lejiyonlarının feshinden bahse I bişi Haz: ileri şek a dün dier kadar mana gene | den Taymis gazetesi, bu tedbiri Almanya kısa bir zaman evel “yurdu ile|o muhterem Başvel M. Meclisinin | nın, Avusturya ile Almanya arasındaki örmk azmimizdir” baml vi Ge son tatili sırasında irat buyurdukları nu- | tilaf ei özlem arzusuna bir de i Sıvas'a vardık. Bugü bir istiyen | lil e tm: Diya ” ymis SE on bii ya'dayız. Belki d vaki mek zde kalmıyacak bir hareket olmak k ellere öğr uzanmış e Asarı elle | için aldığı İZLİ vi yi nmakta Me bu hal, ei baistir ve tutulacak kıdar bariz se be ha KE işa- İdir. zi ekiyi nin demi ik ilmesi, ik- | bu Yi a M n Papen Viyana'da ihti ! bad ek | mal da yi az İsi bir surette karşrla la ha iymeide de aldığı hız ve hamleleri lu ra parçası gibı perçinlenmesi demektir” | nacaktır. e bilgi ile iş başarmayı anlamak için bi- | sözlerinden daha veciz, daha şümullü ola- Bir Avie ceneralınm -az geçmişe, geriye bakmak lazımdır. Tür- | rak ifade edilebilir mi? Daha pek yakın yanatı. kiye'de ilk demiryolu Kırım muharebesi- | bir zamanda ve idari bir zaruretle olsun Essen, 11 (A.A) — National Zee nin ferdasi ında görül İmeğe başlanmıştır. | şark Mi diye uzaklığı kabul edilen | gazetesi, imz | a Ordusi Hin sinde sa ğ tanda — kal Aydu opral üzerine atılan her | burg'un cenaze (o merasimind. i öğmiyoluğun? ia luşu bu tarihe kadar | ra len düdük sesi bu farkı orta- | etmiş olan ceneral prens Schö ari rg il ğıkar. Bundan sonra, İzmir — Kasaba | dan kiii böylece bu uzak ye bir | yaptığı bir o mülakatı neşretmektedir. hatları, B Mudanya, İstanbul — İz Prens bu mülakatında demiştir ki: mit e inşası tecrübeleri ve niha- | ve refah da yaşanacak mamur refah köşe| © ”— Şimdiye kadar bir çok büyük iş | yet Anadolu şebekesi gelir. Demiry leri meydi irilmesi ile ol ler yapmış olan M. Hitler'in iki kardeş İ şa ve me e bu devirlerde hâkim o- | olacaktır. millet arasmdaki elim ihtilafı erir | lan aye ve bilgi kâmilen yn Efe ei şunu da ilave ederim ki, bu k olacağ iü 1 ittir. Memleket menabii ve nüfusu bu u-|d. ül i kârlık ü- | almanları her ne olursa olsun e va barda. istismar sdü Bu le Şu | cude geti. r yabancı ellerde idare | zifelerini 3 unutmıyacaklar ve mukad sul ver safahat olundu. ei Se e pe eve eypey hükümet deratlarını alman olmıyan ellere tevdi et İ yab 1 ile | emri ş miyeceklerdir.,, | deniz miki e konulmas'na — çalışılan daniiyellaribimz çalışı sermaye ve yabancı bilg, | siyasi ve iktısadi sahada müfit olmalarını m — Yabaner 1 ie ner işlere karışmak, idame edebilmek: pekliyâtı artırip ballrmı Ta yyare piyango Bu iki usul irsparatorluk deresi bütür | zın seyahat heveslerini artırarak kaynaş- dei siyasetini hulasa eder. esi ür. mekte tenkid. Bu su çekildi ancı sermaye ve kredi esasla: | maksatla m »yollarımızın verim kabiliy: İstanbul, 11 (A.A) — 17. inci tretip riyi e ni a işlere dimağ ve kolun daha rn ifeler (4. ü şidede büyük ikramiye k geniş Üstirk iyle demiryolu yapmak ve iş- | izeri imi lar daha ilk lar: (25.000) lirayı 12021, (4.000) | letmek. Bu hal İstiklâl sanlisrekileti e den itik irini gö ğe b 3647, (3.000) lirayı 9712, (2.000, mi senelere mahsus olup bugün da- (Sonu 5. inci sayıfada) lirayı 3360 LEE kazanmışlardır. asatı gö görü ———eem-e. le Nihayet türk parası, türk di .. ... . . bu ürk emeğiyle hem yapımı hen ite Sporcularımızın gördüğü misafirperver mek, . .. - çe ül cak ünün »i:İlk Türk - Sovyet dostluğunun eyi İşte eser, işte salar. Bugün ömeltabii neticesidir. Elaziz şubesi bu e . i! Ş 2. beningrd, 14 (AA) — Türk aprcu | Binal türk aporlrn Seve — iksadın en doğru ve milli men- | Biz, iktisadi karete plânını yas ları şehirdeki âbide ve müsseseleri gez- ü ear a on mleketin top- > hiç bir zaman başka memleketle $ ei : — bak an kl valfi diğe taki hai m ee ll il mişlerdir. Cevdet Kerim Bey hariciye ko- e anlası- | sn çıkarmak, ve bu ham maddeleri işle- rini -ielie rl mesi yerin dövyeç | > Do ee al in ei | dm v. year kapılma her sahada büyük sörükkilei elde ettiğini z ii a geni ir Üçer eeisi tarafmdan kabul olunmuştur. di 1 tir. ken 1mızda mebzü görmekle baktiyarız. İki memleket gençli I e ld is diğ ii | Cevdet Rörim-B erin iş Gini karşılaştıran müsabakalar milletleri - ir İngiltere ve Almanya gibi |!<n bulunduğunu bildiğimiz e ime “ — Büyük tür öwyek “doolğ izi biribirii i sanı emleketleri iktisadi ve ticari be- dışardan getirmeğe mecbur kalmak kat» -İnun iğ iğ Kağan Ker 3 > Aön- | ve türk — eovyet “özelağuma tepvik ve m e tesis e blm en eskı bir baldı. vecde da bilişim Ezim Ein Sk (esi ir. iktisadi yül (Sonu 3. üncü sayıfada) nn ün tabii servetle- rini bili istisna işletecek tesisatı vürude Sovyet ve milletler ge ham maddelerini celbederek sı- om addettiğimiz ü mamülât haline koyacak olan f: fabrika miçtir. Bu veçheden ları düşünmüşlerdir. Ve müstemleke Cenevre, 11 (A.A) — Sovyet seti ancak iktısaden yükselmiş, milli bü - imla 'nın ilerler cemiyeti heyeti tün servetleri işlemekte > lan milletlerin ii için takip ettikleri bir siyaset olmuştur. Ham madde pazarları ken ma has sanayiin ehemmiyetini idrak mi vk kal m ai a za- kâtiliğinin Sov; e ne addesini ithal eden bü | resmi ne de hususi şim adar i etti yük şerre bir ge gerileme hareketi görül hiç bir namzetlik almamış olduğu « sütcahkililerinin. ai emek ve kuv- Sporcularımız Rusya'da. müştür, nu bildirmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: