12 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

12 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ xı._%— x_&ı_ı_n 23872 K 12 Ağustos 1534 PAZAR KURUŞ Leyleklerın lIluharebesı T |  —j | Sartalların | Mağlubiyetiyle neticelenmiş Leyleklerm zayiatları ne kadar? * Üıhangızi 9 Ağustos (Husu - — Buraya iki saat mesafede, İtklerle kartallar arasında bir dan muharebesi yapılmıştır. uharcbenin sebebi şudür: Beş " tane kartal, bir leyleğin yu - hücum ederek anneyi par- leyi ç Amışlar ve yavruları alıp gö- ı""'luılcrılir. Ayni kartallar, son- k.ş"h gelerek başka yuvaları da e yağma etmek isştemişler, n Teyleklerin mukavemetiyle (Arkası 6 me: sayıfada) Yeni zengin Fransaya gezmiye gidecek Y â Shi Zengin küçüx Matız Yan yedinci tertip tayyare pi- &a İn"ılnun dördüncü keşidesi bt ı'h Ç*kı[erek bitirilmiştir. Son- 56 ile nihayetlenen bütün k"'l!ar ikişer lira amorti ala- |lr dır. | Taya ü sayımızda 50154 numa- Y' Velli hira çıktığı yazılmıştır, O i eş binden yukarı numara Iğına göre, Yanlış olduğunu anlamışlar - 01“7 dileriz. U seferki keşidede kazanan lr.rdb"" ,birer belli - oluyor. a Sultanahmette oturan okuyucular bu- & h B İ (Arkası 6 ıncı - sayıfada) Şehrimizde yapılacak çüreş müsabakala- rma iştirak etmek Üzere dünya güreş birin.| elleri bugün saşt on beyte geleceklerdir. Resmimiz bu güreşçilerden Polonya gam- piyonu Kroüssiyi güstermektedir. üç fabrika Bu hafta içinde açılıyor Yarın Bakırköyünde yeni bez fabrikasınım açılma resmi yapıla - caktır. Salı günü de iki yeni fab- | rikamızın temel atma merasimini göreceğiz. Bunlardan birisi Sumer Bank tarafından İzmitte yaptırı-| — lacak kâğıt ve karton fabrikasına, diğeri de İş bankası — tarafından | Paşabahçede kurulmakta olan şişe ve cam fabrikasma aittir. Öğrendiğimize göre iki temel atma merasimi de Başvekilimiz İs- met Paşa ile İktısat Vekili Celâl Bey tarafından mitteki fabrikanın merasimi sabahleyin onda yapıla- cağı için Başvekilimizle Celâl Bey Ertuğrul yatiyle İzmite gidecekler yapılacaktır. İz- temel atma ve öğleden sonra İstanbula döne - rek saat on yedide Paşabahçede - ki şişe ve cam fabrikasının teme' atma merasiminde bulunacaklar - dır, Başvekilimizin yarm açılacak yeni bez fabrikasının açılma - res: mini yapmaları ihtimali — de çok kuvvetlidir. ikullananların malı | ketlerin umumi menfate zıt hare- Biletler ucuzliyor. — Elektrik saatleri olacak Nafıa Vekili Ali Beyefendi halkın nice zamandır şirketlerden matbuatımızın bu mesele etrafında açtığı mücadele- yi nazarı itibara alarak, bütün şir- çektiğini ve ketlerine nasıl mâni olmıya baş- ladıysa, bu meyanda tramvay ve elektrik şirketini de ihmal etmedi. Tramvay idaresi, yeni hatlar inşa etmek üzere ahaliden hayli zamandır fazla para topluyaor, lâ- kin, bu paralarla bir şey yapmı- yordu. Hükümet, bu yekünu şir- | hükümet | tir. Nafıa Komi- | ketten istirdat etmekle — beraber, 16 ağustostan itibaren, — tramvay| ücretlerinin indirilmesine karar vermiştir. | Tramvay şirketi vekâlete mü " racaat ederek, bu vadenin 1 eylü- le kadar tehirini istemiş, fakat buna cevap vermemiş- |— seri İbrahim Bey gazetecilere dün şu yolda beya- natta — bulun - muştur: “— Filhakika şir ket Vekâlete mü- racaat — ederek mukavelenin te - hirini istemiştir. Fakat — Vekâlet buna cevap vermemiştir. Binae- naleyh 16 ağustos perşembe günü 1923 mukavelesi tatbik edilerek tramvay ücretleri — indirilecektir. Biz alâkadarlarla temas ve hazır- lıklara devam ediyoruz.., (Arkası 6 ıncı sayılamızdadır) Reşat Şemsettin Bey Ankara, 11 (Hususi, telefonla) | — Maarif Vekâleti Müfettişlerin- den Tıp Fakültesi üçüncü dahili hastalıklar doçentliğine tayin edi- len Doktor Necil Beyden inhilâ! eden ikinci sınıf maarif müfettiş- liğine İlk tedrisat umum müdiri Reşat”Şemsettin beyin naklen ta- yini âli tasdika iktıran etmiştir. Güreşçilerimiz Le- ningratta kazandılar Leningrat, 11 (A.A.) — Güreş- çilerimiz Sovyet güreşçilerine karşı altı sıfır kazanmıştır. Kenan, Çoban tuşla, | Abbas, Hüseyin, Saim, Ahmet sayı hesabiyle Adnan, Mustafa rahatsız olduk- larından güreşlere iştirak etmemiş- lerdir, Sen:ca Sayı: 822 azanan numaralar 2 inci sayıfada Tramvay, Elektrik Avusturya Almanyaya meydan Avusturya Başvekili Şuşnig ve Arşidilk Otto okuyor! Ansızın Romaya giden Avusturya Başvekil muavini; “Artık sabrımız tükendi!,, diyor 25 Temmuz vakasının Amilleri, Viyanada hâlâ muhakeme edilmek te cezaları verilmektedir. Askeri mahkemeye sevkedilen dokuz polisin suçları şu yolda tes| pit edilmiştir : Polisler, baskın yapmak üzere baş vekâlet dairesine gelen Nazi lerle birlikte ayni kamyonda bu lunmuş ve böylece vaziyete resmi bir mahiyet vermişlerdir. Polislerin, kamyonda bulunması| yüzünden, kimse bir şey şüphe et! memiş ve iş kolaylaşmıştır. Polislerin bir kısmı — bu suçla,| Bir yaralama hâdisesi Nişan efendi Karabeti bıçakladı Dün akşam üzeri Langada bir kavga olmuş, Karabet isminde bir ermeni, Nişan isminde diğer bir ermeni tarafından bıçakla yara - lanmıştır. Hâdise şöyle cereyan etmiştir. Langada, Fiçı sokağında nu -| $ marasız ve yeni yaptırılmış bir ev vardır. Bu ev İsmail isminde birine aittir. Bu evi de Ka rabet ve Nişan atlarında iki er - meni kiralamışlar, aileleriyle bir- likte oturmaktadırlar. Nişan her gün muntazaman iş bulup çalıştı - ğı için yiyecek ve içeceğiyle be - raber evin kirasını da temin et- mekteyse de Karabetin işi olma- dığı için ev kirasını verecek vazi- yette değildir. Evin konturatosu Nişanın üzerindedir. Ve her iki ailenin ev kirasını ödemeğe Nişan| mecbur tutulmaktadır. Birkaç ay dır kira vermiyen Karabetten dün| akşam Nişan ,arltış kirayı ödeme -| sini istemiş — vermediği tak - dirde odalarını boşaltmasını bil- dirmiştir, Münir Bey| diğerleri de, bir kaç başka polisin silâhlarını almakla — ittiham edil mektedir. Bu sabahki ecnebi postasında Dolfus cephesi — taraftarlarının, Dalfusun hatırasını anmak için bü yük toplantılarına dair tafsilât ve rilmektedir. Toplantıya 300.000 kişi gelmiş tir. Başvekil muavini Prens Star hembergin bilhassa şu sözleri ecne bi gazetelerinde büyük siyah harf | Terle yazılmaktadır: “Hududun — öte — yanındaki | ler bilmelidirler ki, artık Avuüstur | yalıların sabrı tükendi. Gün gele cek, onların bize yaptığı muamele yi, biz de aynen onlara yapaca ğız..,, İşin garip tara fı, yeni Avustur ya hükümeti bir yandan Nazilere âdavetlerini gös terirken, diğer ci hetten Nazi Al manyanın fevka lâde —murahhas ( olarak — seçtiği Her Fon Papenin hare Prens a Starhemberg Viyanaya | ket etmekte olmasıdır. Roma, 12 (A.A.) — Avusturya başvekil muavini M. Starhenberg ÇArkası 6 1nct sayıfamızdadır) Evkaf müdürleri arasın- da yeni nakiller Ankara, 11 (Hususi, telefonla) — Mardin Evkaf Müdürlüğüne Urfa Müdiri Hilmi, Urfa Müdirli- gine Diyarbekir Müdiri Tahsn, Diyarbekir Müdirliğine — Ankara Müdiri Ferit, Ankara Müdirliğine Adana Müdiri Hulüsi, Adana mü- dirliğine Manisa Müdiri Mithat, Manisa Müdirliğine Evkaf mahlü- | lât Müdiri Rahmi Bey tayin edil- (Arkası 6 incı — sayıfada) mişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: