11 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

11 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ HABER —a Ttlefon 23872 Elâziz şimendiferinin dün 11 Ağustos 1984 CUMARTESİI KURUŞ Sene 8 Sayı: 821 Çekılen numaralar 2nci sayıfamızda tesmi tezahüratla yapıldı — Ergani bakır madenine biraz daha yaklaşmış bulunuyoruz ngi tarafın muzaffer | *lduğu belli değil fakat, | ıe&'lı.:klerin zayiatı var deki Bursa ile Orhan Gazi havalisin- i bir ovada leylekler ile kartal- Tarasında bir müddetten beri| &m eden harp nihayet bitmiş| muharip Jleylekler yerlerine| %n'uuşlerdır Harbe iştirak eden Süp Jeylekleri de evvelki gün dir 'P, grup yuvalarına dönmüşler- On beş gün evvel yuvalardaki ""!llırmı aç, biilâç bırakıp gi- *n leyleklerin harpten galip mi,| klp mü çıktıkları henüz anla- "'lmışlır Bazı leyleklerin de tedikleri ve yavrularınınm ana- İ? ve babasız kaldıkları anlaşıl- dır, Eyüpte oturan okuyu- ;:'"mııdın Ali Galip Bey herp- dönen leyleklerin resimlerini| © mıı bize göndermiştir, ROmen tayyaresi Dün şehrimize geldi ve bu sabah gitti Dün akşam saat altıda bir. Ro- " deniz tayyaresi gelmiş ve bu deral gitmiştir. Tayyarede bir Ce- l , bir binbaşı, bir yüzbaşı ve Ç n"“l bulunuyordu. Vyet hyyurılcnnm ;elmeu bir X (Aslanlı Hükümdar) — Süleymanın Oğlu İ Birinici kısım ; Y l eni Canbazhanenin B aslan terbiyecisi | Üğün altıncı sayıfa- ; ızda muhakkak okuyunuz ! | şı sadece: |Elâziz dün en heyecanlı günlerinden birini yaşadı Elâziz, 11 (Hüsusi) — miz dün en sevinçli bir Şehri- gününü yaşadı; Elâziz demiryolunun açıl- ma merasimi bugün Nafin ve Ma-| liye Vekilleri tarafından yapıl- mıştır. İki Vekil Bey ve refakatlerin- deki zatlar öğleden sonra hususi küşat trenle gelmişler, Fırat istasyonun- . |ç da vilâyet namına karşılanmışlar- . (Ş ç dır. Diyar bekirden de mumi müfettiş Hilmi Beyle fettişlik erkânı, civar den binlerce halk gelmişti. Şehirde ondan fazla tak kurul- muş, binalar bayraklarla donatıl-| mış, Gazimizin demiryolu siyase- timiz hakkındaki vecizeleri — lâv-| mü- | halara yazılarak sokaklara aııll mıştı, (Arkısı Gancı say;"ad;î İ S iLĞ bak birinci u - vilâyetler- . | | VAKIT urkadaşımızın, tertip ettiği yüzme müsabakaları dün Moda deniz hamamında yapılmış. çok müvaffakıyetli olmuştur. Münsabakalarda üç yeni Türkiye zekoru yapılmaştır. Tufsilât spor sütunlarımızdadır. Resimlerimiz kadınlar arasçadaki — atlama müsadakalarında birinci gelen Nefo Hanımı Avusturqa isyanında M. Fey'in alâkası ne? ldâği &dilen Felke bazı mühim ifşaatta bulunmuş Viyanada he -© nüz idam edildiği haber verilen Fel ke isimli bir Na - zinin, idamının se bebi — hakkında, |bu sabah gelen İn giliz gazetele - — rinde malümat in tişar etmektedir, Felke, Avustur- | yanın şimdiki da- | hiliye nazırı, Ma- jör Fey'i Başve- kil Dolfusun ölü - mü ile — neticele- nen isyanda par - * mağı olmakla it- ham etmiştir. İfşaatından birkaç dakika son- ra, idam hükmünü giymiş ve üç saat sonra da asılmıştır. Mahküm, idam hükmüne kar- “Hayl Hitler!,, diye haykırmakla iktifa etmiştir. İhtiyar papas yanma geldiği| zaman “Ben Alman halkı için öl-| mekten korkmam,, demiştir. Felkenin dediğine göre, Avus- turya hükümeti 25 temmuzdaki baskınla devrildikten sonra, yeni kabine yalnız Nazilerden teşekkül edecekti, Başvekil makamına, Avustur- yanın Roma sefiri Rintelen geti - rilecek ve Majör Fey başvekil mu- avini olacaktı. Blnbışı Fey dır. | | | Evrakı müsbite ile cetvellerde te- Bu itham, şimdi Viyanada do-| laşan rivayetlere pek uymakta-! Viyanada buğgün şu kanaal vardır, ki dahiliye nazırı Majör Fey, Nazilerin baskınında zimet- | hal değil fakat, onlar tarafından Başvekil muavinliğine getirilece | ği kendisine söylendiği memnun olanlardandır. Bu teklif, kendisine eski bir si-| lâh arkadaşı olan ve baskıncılar- dan Hudl tarafından yapılmıştır. Majör Fey ve Hudl dostça ko- nuşmuşlar ve hatta Feyin kâtibi | baskıncılara sigara ikram etmiş - tir. Bu vak'ayı aydınlatacak bir di ğer vaziyet daha mevcuttur. O da şudur: | Basşkmcı Naziler arasındar meselâ Holzveber, yüzbaşı rütbesi | ni haiz bir mes'ul şahsiyetken i - dam edilmiştir. Fakat daha yük-| sek, binbaşı mevkiindeki Hudl sadece hapsolunmakla iktifa edil-| miştir. Avusturya Başvekili Peşteye gidip geldi Viyana, 10 (A. A.) — Bir tem- silde hazır bulunmak üzere dün saat 14,30 da Macaristanda kâin Pegedine gidecek olan” Başveki!' M. Sechuüsching dün akşam Sege- dine varmış ve bu ultıh tayyare (Arkası 6 1met sayıfamızdadır) zamar | lerini Ankara maliye vekâleti mu- | umum müdürlüğü bu cetveller ve | kat yapar, Ve orası da tamam bu- Maslak yolunda motosiklet çarpıştı |3 kişi ağır SUEMERADRARRE surette yaralandı Motosikletler param parça oldu Dün akşam İstinye yolunda motosiklet kazası olmuş, üç kişi yaralanmıştır. Kaza şöyle olmuş- | tur: | | | sekiz buçuktur. Motasiklet Liralık suiistimal nasıl yapıldı? Refik ve Ahmet efendilere işten elçektirdiler İstanbul maliye teftiş heyeti, Divanımuhasebattan aldığı bir e-| mir üzerine Fatih maliyesinde tef- tiş yapmış ve on beş bin Jİiralık| bir sujistimal meydana çıkarmış - tır. Meselenin nasıl vukua - geldi- ğini mufassalan yazıyoruz: Bütün malmüdirleri, her ayın| sonunda o ay içinde yapılmış olan | sarfiyat ve tahsilâtı evrakr müs - bite ve sarfiyeleriyle birlikte tas - nif yevmiyesi ve esas defter suret- hasebat umum müdürlüğüne gön- dermeğe mecburdur. Muhasebat sarf evraklarını alır, tetkik eder. vazün gördüğü takdirde vize mu- amelesi yapılmak üzere — divanı muhasebata gönderir, divanı mu- hasebat da ikinci derecede tetki-| lursa matbu bir tezkereyi doldu-| rur ve evrakları gönderen malmü- dürlüğüne yollar, malmüdürlüğü de dairesinde alıkoyduğu — cetvel | müsveddelerine bu tezkereyi rap: teder ve bir aylık hesabat da bv| suretle kapanmış olur. Fatih malmüdürlüğü de tem - muz ayı gayesinde bu usule riaye- ten aylık cetvelleri yapıp gönder- miş, muhasebat umum müdürlüğü ve divanı muhasebat bunları tet- kik edince on beş bin lira fazlalık| bulmuştur. Cetvelleri tanzim eden memur her ne kadar mütevazin bir şekilde durdurmuşsa da bu te-| vazün evrakı müsbiteye aykırı bulunmuş ve bu sebepten İstanbu! maliye teftiş heyetine keyfiyet bildirilerek tahkikat — yapılması emredilmiştir. Müfettişler gidip tahkikat yap- mişlar, orada bulunan — mes'ul muhasip Refik beyle bordro mu - temedi Ahmet beyi işten menede- rek adliyeye teslim — etmişlerdir. (Arkası 6 1ncı sâyıfamızdadır) | numaralı motosikletin sesi Kaptan Zühtü Galip ve Âdil Feyzi Efendiler 245 maralı motosikletle İstinye yolun- da gezmeğe çıkmışlardır. Saat on hafif gitmektedir. Alman gazinosuna yakın bir yerde arkadan Arman isminde bir Ermeninin bindiği 60 işitil - nu- miştir. (Arkası 6 ınct sayıfada)y Maslak yolu Dükkânların kapanma saatleri değiştirilmiyor Kaymakamların bugünkü içtimanda »nelere karar verildi? Dükkânların erken kapatılma- ları hakkında belediyece verilen kararın tatbikine geçildikten son- ra bir çok şikâyetler meydan al- mıştı. Bazı esnaf dükkânların da- ha geç kapatılmasını istiyor, bazı- ları da muhtelif semtlerde bulu- nan dükkânlarn ayrı ayrı saatler- de kapatıldığını, dükkâncılara karşı her yerde ayni muamele tat- bik edilmediğini ileri sürüyorlar- dı. M Bu şikâyetler üzerine vaziyeti tetkik etmek ve bir karar vermek üzere İstanbul kaymakamları bu - gün saat on ikide belediye veis muavini Hâmit Beyin reisliğinde toplanmışlardır. Bir saat kadar süren toplantı neticesinde, muhtelif belediye da- irelerinde bulunan dükkânların kapanmaları hakkında ayni şekil- de muamele yapılması için bazı tedbirler alınmasına karar veril- miştir. Kapanma saatlerinde hiç bir değişiklik yapılmamış, evvelce hazırlanan ve tatbik edilmekte bu İenan talimatname — değiştirilme- miştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: