11 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 AĞUSTOS 1934 ——— -- —-—rwuczx—-— — kdare işleri telefonar 20203 Fiah 5 Türkiye Meyliimiki Tt n üammez — kâtın Niçin Sonu Gelmiyor ? Bulgar Hükümetinden Tekzibini Bek- lediğimiz ığ Son günlerde — gazetelerde, B_”[K"İltıııın dahilt vaziyetindeki Siyasi manzaralara dalir bazı ha- berler çıktı. Bularistanda ordu Zabitleri arasında muhtelif siyasi tereyanların yer aldığı, Filibe şeh- tinde iki Bulgar zabitl tarafından ükümeti devirmek İçin gizli bir hareket belirdiği bildiriliyordu. Dün bulgaristan sefaretinden aldığımız iki tezkerede, bu habe- tin doğru olmadığı yazılıyor - ve hulâsa olarak deniliyorki: Bulgaristanda — siyasi ayrılık _Voıltur. Bulgar milleti yeni hükü- İnete karşı tam manasile sadıktır Ve eskisine nazaran daha iyi ça- lgmaktadır. Bulgar — zabitlerinin hükümeti devirmek için harekete geçecekleri de doğru değildir. Fi- Wbe şehrindeki hâdise, bir kaç komünistin — Bulgar — zabitlerini kandırmak — istemesinden ibaret- tir ki buna da muvaffak olamamış- lar ve tek bir Bulgar zabiti bile komünistlere müzaheret etmemiş bilâkis komünistler derhal yaka- lanarak mahkemeye verilmişlerdir. Komşumuz Bulgaristan sefa- Petinin, kendi dahili vaziyetine tit haberler karşısında — hassas davranmasını çok tabii ve yerin- de buluruz. Ancak Şşunu da — söylemek İsteriz ki son zamanlarda Türk gazetelerinde Bulgaristandaki da- hit vaziyete dair çıkan haberler Yalnız, yukarıda tekzip edilmek İstenenlerden ibaret değildir. Türk RBâzeteleri zaman zaman başka Haber K ü Bulgar Başvekili M. Yorgiyof haberler de yazmışlar, hattâ mü- —i C Elâziz Hattı Elâzi: —— Fencilerimiz Artıyor Bu Gün Her Sahada Mütehassıs Bir Çok Mühendislerimiz İş Başındadır ,.——"1_/':! v : Nafia Vekâletinin ilim mücsseselerinden Fen Mektebi Ankara, 11 ( Hususi )—Alman aberlere göre, Naha Vekâleti, *üdisine merbut fen mücstçser k, .*.'"ı en son ilim terakkilerine | * takviye etmek kararını: ver- - Y ir. Bu karar neticesi olarak- |) Mühendis lf;_km r. Esasen müessesemizdir. ( Devamı 8 İncl sayfada ) ler Hay z lalasgyonuna (nı— girerken ( hattın açılış merasimine ait tafsilât Üçüncü sayfadadır. ) bugünkü vaziyetinden daha verimli bir hale konulması için lâzımge- len masraflardan kaçınılmıyacak- Yüksek Mühendis ektebi bugün de kuvvetli bir li Fazladır teakip meşriyat ile Üzerlerinde ısrar ile durmuşlardır. Haberleri şurada hülâsa — olarak tekrar sıralayalım; 1 — Bir kısim Bulgar gazete- leri, Trakyada bir Umumi Müfet- tişlik ihdas edilmesini nedense hoş göremediler, Bu hareketimize karşı şiddetli yazılar yazdılar. 2 — Bulgaristandaki Trakya cemiyeti, Türk yurdunun öz par- çası —olan Şarki — Trakyanın Buülgaristandan — koparılmış — bir yatan parçası olduğunu söyleyip duruyor, Hattâ daha ileri gide- vek: “ Trakya, Bulgaristanın ola- gaktır. , tehdidini açıktan açığa savuruyorlar, (Devamı 8 ıncı sayfada * ae sera— Dün AÂcıldı Bir Kadın Sele Kapılıp Boğuldu Sındırgi/ (Hususi) — Mumcu köyü ıı“rıı havalisine yağan şid- detli yağmurlar neticesinde hasıl olan sel bir kadını ,ı::::':::_' ir kadın yaralı =:ılmııııu. götürdüğü kadı- nın cesedi uzaklarda — bulunmuş, nüdd.iıııııılllh tarafından delf- nine ruhsat iştir. — an Sefiri hamam (Hususi) — Af- nK:;l':'İ. Sultan Ahmet Han ve ş:flkılırı kaplıcalarımıza gelmiş- lerdir- Sefir Hazretleri bir. müd- det kazamızda kalacaklar ve k:plıcılırdı istirahat edecekler- 5 Sahtekârlığ nsin tekârlığı Bir ”40 (A.A.) — Sahte orttan dolayı oğlu ile be- dün tavkif edilen prenses Calitzine serbest — bırakılmıştır. Henüz ha; iste olan prensin hudut haricine çıkarılacağı zannediliyor. P raber İğrençliğin İstismar Edil- mesine Fırsat Verilmiyor! İstanbul Polisi Ahlâksızlık Yapanları, Yaptıranları Yakaladı, Çirkin Hâdiselere Sahne Olan Yeni Yerler Tesbit Edilci Şişli haricindeki gazinolarda bulunan esrarengiz kulübeler Şehrimiz emniyet müdürlüğü- nün ahlâksızlığa karşı sçtığı şid- detli mücadelenin, neticeleri hak- kında iki gün evvel, şayanı dikkat malümat vermiştik. Kendinl bil- miyen bazı kimselerin süflt düşün- celerle neler yaptıklarını o yazıda ( Devamı 8 inci sayfada ) “ Hilâl - Ve - Zambak,, tarihte Türk kahramanlığının harikalarile doludur. Bütün kudretlere hükmeden, bütün iradelerin üstüne çıkan Türkün büyük tktidarını, bükülmez kahramanlığını, bugün başlıyan yeni tefrikamızın sa- tırları arasında, başından sonuna ka- dar heyecan ürpermeleri ve lezzet hamlelerile doya doya okuyacaksınız. Hemen 10 uncu Sayfayı Açıp Okuyunuz ! I Tam Yerinde Değil Mi? ı — Cinai bir şey mi? ismi “ Bugünkü Avrupa | ,,

Bu sayıdan diğer sayfalar: