11 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

11 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Uzak Şarkta Sovyet Rusya Ve Japongya Dünya matbuatı ve bilhasın maruf Avrupa gazeteleri, son günlerde uzak Yarktan mk sk babsetmeye başladı- lar, Tetkik edilen mevzu her zamiaıs kidir. Yani Uzak Şarkta Sovyet Rusya İle Japonya arasında bir harp çıkabilir Mi? Varılan nmatice İse umumiyetlö #udur, Bu gün için Uzak Şarktan bir harp klenemez. Fakat istikbal! hakkında dk Şimdiden sör söylenemez Münasebetle bir İtalyan gazetesi iki letin hava kuvvetleri bakkında A malümatı veriyor: “Sovyet Rua hava kuvvetleri 46 filedan ve 35 müstaki! müfrezeden Mürekkeptir. Deniz hava kuvvetle- Tinden de 13 filo ile 16 müstakil Mülrezeye maliktir. “Tayyarelerin adedi 2700 — dür. taarruza ve 1200 ü dahili müda- faaya tahsis edilmiştir. Tayyarecilerin adedi.zabitan ve neferle birlikte-elli " Bini tecavüz ötmektedir. “Japonya hava kuvvati ise 2523 fayyareden mürekkeptir. 1985 i taare Yazda ve 1138 1 müdafanda kullanık- L Z İstikbal harbi havalarda certyan tdeceğina azetelerin mütema- diyen hıv:&::ıvgnthrlıdıı Bahset- TMeleri sebepsiz değildir. — * eli , Avusturya'da Suikast Suçlularının Muhakemesi Bitmedi Viyana, 10 ( ALA) — Ddıııhıı:l.ll ğ örülmekte Giza develar, Merenler kaçamakli Sövaplar — vermekte — israr “)::T: Yyüzünd. uzayıp ektedir. keme ;:İll. icap ı:.:ı-ıı muhakeme- afn oobeş gün süreceğini sÖylemiştir. Maanmafih bütün maznunların Naz! fır- kasına mensup oldukları tebeyyün #tmiştir. 4 M. Ruzvelt'in Annesi — Paris, 10 (A-A) — Amerika Reisi- tümhurunun annesi Mistersa james Ruzvelt —bugün Paristen — havre'ye hareket etmiştir. Oradan Nevyork'a Zitmek üzere İle-de-France vapuruna cektir. Almanyada İşsizilk Berlin, 10 (A.A.) — İşsizliğe karşı mücadele enstitüsünün İstatis- tiklerine nazaran İşsizlerin miktarı 45,000 kişi eksilmiş olup haliha- zırda yekünu 2,426,000 e baliğ bulunmaktadır. tefril 78 Yaylının — yüzü — bumburuşuk sakallı sahibi, “onları,m yarasını saracak kanını yıkayacak “evlât , a| | içim yine de son bir iyilik yapmış, trenin şefile oli beni bu adama ait Birçok İnip ve çıkışları . eela ya puflıya, ağir aksak çük trenimiz, Dinara 'ı'“'l ':— man gece olmuştu. Yeniden ha- reket etmek için sabah olmasını beklemek lâzımdı. Bu istasyondan, cepheye gi- den, milli kıyafetli, keçe külahlı, belleri kuşaklı, yüzleri neş'eli #isler de binmişti. Yandaki — vagonlardan, — telli bir sazın, İncecik kısık sesi ile h'l'ıbır, köy şarkıları geliyordu. Tren şefi, bir aralık yalnız ba- Hma oturduğum kompartımanı Açtır — Ka kilitliyeceğim, per- Şeleri îrl.(’i"n. iık:;fıenş;, yatın. â':di de, eğer bir şey İüzımsa, hx alayım.. Siz dişarı çıkmasa- daha İyi olur. Kapıyı da vür- Amerikanın Para Siyaseti Ne Olacak ? Neyyork, 10 (AÂ. A.) — Em fiasyon için yapılan mübayaa, ham- i üşün millileşti- rilmei habeli Amerike. piyasaler İ ibi düşmüştür. m.nıb'u:;m b:nşnli şekillerde tefsir edilmektedir. S Gümüş — grupu, emrim, şarkta mübayaa forsunu NW" cağını tahmin etmektedir. Diğer urlar işe bunun tamamen :ı:: netice vereceğini söylemek- tedirler. Londra, tO(A-A.) — Gazeter Mebrüre Sami ; ÇÖL GİBİ Vaşi: dan gelen bir a alağırlar. Bu habere göre gümüşün millileştirilmesi, gümüş ııa—ıı.b tstikrarı ve içinde gür müş bulunan bir para ölçüsü için eni bir esas tayinl :lılenı beynelmilel bir tedbir akmecağan Güki Ge l e ümüş Taşteeelni *kariçte büyük mik ta mübayaası takip !Lduşıum 3: bu altın dolardaki halitayı kıymetinden Kübada Yeni Kargaşalıklar Çık- masına İntizar Ediliyor Hıvııı.lO(kA)'m' şirketi, grevci işçileri üi a karar vermiştir. Fılı:. onların yerine ahınan işçileri de çıkarmıya- caktır. z endişesi ile Machado'nun sukutu yıldönümün yasak takdirde, grev yapacaklarımı bildirmişlerdir. AĞ , M. Litvinof'un Seyahati 10 (A. A.) — Selâhiyettar Al::tılıhl Sovyet hbariciye kor miseri M. Litvinof'un ikametinin hususi mahiyette — olduğunu beyan etmektedir. Çünkü mumaileyh dok- torlara kendisini muayene ettirmek için gelmiştir. Ç l Y ' p | | 11-8 -Sök salar ses vermeyin... Efelerin bu akşam keyifleri fazla,, dedi. Adam kapıyı kilitledi amma, rahatlanmadı. Perde- karanlıkta başımı kenarına —dayadım, kulağımda, hep ayni değişmek bilmiyen ahenk içinde dönüp de- laşan bir efe türküsü ile yalnız desteksiz, — gecenin de — verdiği garipseme hissi ile içimi çeke çeke ağladım, ellerimi bura bura Allaha dua ettim. leri - çektim, pençerenin * Ertesi günü akşamı, geç vakit, geceye doğru, Denizliye, gönde- rildiğim aml yere gelmiştik. Hasta yaralı askorle temasım burada olacak, Mehmetçiğin ablalığına burada başlayacaktım. Elimde bavulumla, istasyona indiğim — vakit, ne yapacağımı şaşırdım. Beni bekliyenler, karşı- layanlar imı olacak sanmıştiım . bil- mem, yüzümde belirmeye çaba- layan bir gülümseyişle indiğim bu averesenenın |Bir Leh Gazetesi, Almanya Ve Adalet Hitler Siyasetini Yeni Bir İfade İletTefsir Ediyor Şu — karikatürü oturtulmuştur. Et- Ş rafında Hitler ar- maları muhafızlık Bize kalırsa Leh gezetesi, bu kari- katürile, M. Hitle- rin — Almanya'da bir. Nazi impara- torluğu havası yaşattığını, Nazi hâkimiyetinide bütün dünyaya şamil kılmak istediğini söylemek meğaadidim: v7 | L Kuraklık Ve Feyezan Faciaları Bir Sel Baskını Yedi Ka- dını Sürükliyerek Boğdu Nevyork, 10 — Middle-Vest- ::t (derecesi yine 100 Fahrenhayt de- recesinden fazlaya lova, Mizsurl, İadlana, Nebraska ve illincle de son iki günde birçek kimseler ölmüştür. Denver - Kolorado, 10 (A A.)— Say- Londra, 10(A.A.) — Alman- iz malları bedelinin da bir ililâf vücüda getirilmiş ol- duğu teeyyüt etmektedir. Saçımı, ağzımı, burnumu ka- payan, sade kocaman — ürkmüş gözlerimi meydanda bırakan siyah baş örtümün Uucunu sıki siki göğsüme basarak, etrafıma bakı- niyor, yolumu adam Gördü bir kaç poturlu erkeğe “*:-.n..ıılmı korkuyor, neyi ve kimi aradığımı bilmeden, ::wdıı hepsini unutmuş, şaş- Te ol RTOİ vi int h şalvarlı, mavi takkeli bir çocuk gördüm. Oı!uı da gelen trenden bir beklediği, aradığı vardı galiba. İkimiz de bakışıyorduk. Yani- SA — Kozum evlâdım... Burada Ki Ahmer hastaneleri varmış, :l::ı.&' bana gösterir misin ? lum. Bi “rdhıdudı. Canının sıkıntısı vardı galiba, yözüme kötü kötü h.kî: Git arabacılara sor... dedi. Ondan ümidimi kestim, Yürü- düm istasyondan çıktım, Biraz yeri olan fiye ıı:ı-ıı—ııı— Hara- | fartına kişi ölmüş, 18 ’—ıiıı. kişi Deaver - Kolorado, 10 (ALA.) — son tugyanlardan dolayı taşan” neh- tia üzerindeki küçük bir köprüden geçerken, yedi kadını seller — götür. müştür. $ Okyanos Bir Daha Geçlidi Londra, 10 (A.LA.) — Dünya uzun mesafe rekorunu - kırmak maksadile Kanadadan Avrupa İs- tikametine uçan tayyare bu ci- varda Hendondda karaya inmiştir. evvel, vagondan bacaklarım titre- ye titreye inerken, iki gece bana kompartımanını ğ tren şefi de, içinde “ araba ,, sözü geçen bir şeyler söylemişti. Ben ©o aralık, karanlığın, yabancılığın, kimsezizliğin verdiği heyecanla, okadar sersemlemiştim ki, ada- mın söylediklerini pek dinleme- miştiin bile. Bu yüzden de sanki karşıla- yanlarım olacakmış gibi, boş yere islasyonda beklerken, kapıdaki iki üz arabaya da başkaları binip gitmişti. Onun için mintanlı, takkeli, çatık yüzlü oğlanın dediğini yap- mıiya, arabacılara bir şey sormıya da artık imkân kalmamıştı. Geri dönüp iIstasyon memu- runu bulmayı düşünürken, benim gibi boşyere kim bilir neyl bek- lemiş olan oğlan geldi, eteğim- den çekti: — Yürü arkamdan. Götüreyim bari seni ! dedi. Işıkları sönük yanan bir şehre doğru, yanımda bilmediğim tanı- madığım bir çocukla gidiyordum. Bir zaman böylece yürüdük. Çok eçmemişti ki, bir bina gördüm. Bnündı kırmızı beyaz renkli bir fener yanıyordu. Petrol lâmbası ile ışıklanan bu kırmızı-beyazdan, Gönül İşleri Karilerimin Suallerine Cevaplariım Ben.. imzasım okuyucuma : Mektubunuzu — okur. - okumaz yırttım. Müsterih olunuz : Bahset- tiğiniz genci temr gibi olurum. O ve bebzerleri her zaman gözü- mün Öönünde yaşarlar. Bir kızı mes'ut değil, bedbaht edecekle- rine kanilm. Fakat telâş etme- nizin sebebini anlamıyorum, Ma- demki hemşireniz düşünmeden ve muhakeme etmeden hiçbir şeyi kabul etmeyen bir kozdır, ahalde mutlaka hakikati görecek, vaz- geçecektir. Yalmız aşkın, gözlerini kapamaması lâzım. Bahsettiğiniz gencin çürük taraflarını, hakiki vak'alara istinat ederek, bilvasıta gösteriniz. Icabında benden de malümat alınız. * Su, Na Beye: Kalbinizin boş olmasının se- bebi, o yeri dolduracak simaya henüz tesadüf etmemiş olmanız- dan ibarettir. Madem ki tahsilde- siniz, acele etmeyiniz. Önünüzde geniş seneler vardır, Ben fakirliği hiç te ayıp telâkki etmem. Fakat fakirlikten kurtulmıya kullanan — hanım hayata atılınız, cesaretinizin ari» tığını görürsünüz. Şimdiden tahe sili bırakarak gönül işlerine dal- mak, o bal fakirlikte daha çok kalmak demektir, * Turgut Beye: Yapacağınız en İyl şey İise, hıltııanivuıko tahsilinizi bitirin- €iye kadar bu vaziyeti muhafaza etmekten ibarettir. HANIMTEYZE Üç Kişi Amerikada Elektrik San- dalyasında idam edildi Nevyork, (A.A.) — Kocasını öldüren bir kadın İle iki suç or- tağı Sing Sing hapishanesinin elektrik sandalyasinde idam edilk mişlerdir. gözlerim yaşararak ayrıldı. Daha yukarlarda, damın Ürzerinde, Mü- dire Aziz'in, başımın örtüsüne, alnıma dikeyim diye verdiği be- yaza işlenmiş kan rengindeki Hi- lâlin çok çok büyüğü, sallanan, çağıran candan bir dost eli gibi hafif hafif kımıldıyor, dalgalanı- yordu. Küçük oğlan elinl kaldırdı. Kapısında nöbetçi bir askerin durduğu yerl gösterdi : — Te burası işte, dedi. Birden eğildim, bavulumu yere bıraktım. Belki o çok şaşırdı ama, ben kendimi tutamadım, gözleri- me dolan bir kaç damla yaşı içime akıttım. Onun sümüklü, kirli yüzünü, istekle seve seve öptüm. Şaşkınlığı çok sürmedi. Göz- leri ışıldadı. Avucuna — sıkıştırdı« ğgun bir kaç kuruşa değil de asıl bu öpüşe sevinerek gitti. Böylelikle de, ne o ne de ben istasyonda boş yere beklememiş olduk! Ben bir karşılıyan, o da kendini bir öpen bulmuştu, Nesrin * Kapıdaki askere yaklaşıp o saatte kimi görebileceğimi — sor- üm, Yüzüme baktı: — Niydeceksin? Yaralın mı var? Deji. ( Arkası var) L L dd N

Bu sayıdan diğer sayfalar: