11 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

11 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADIKÖY HAVAGAZI ŞİRKETİ İTTİHAT v TERAKKİ — Her hakkı mahfuzdur — Beşinci — Kısım __Eg- 2_4 GrvesesarearESN AAA Ş Makedoıii'ad yet Tesisi İçin Maamafih bu hareket, büsbi- tün yeni bir teşebbüs değildi.. Daha Edirnenin sukutundan evvel bir heyet tarafından Makedonyada da müstakil bir muhtariyet tesisi için işe girişilmişti. Henüz daha Kâmil paşa kabinesi zamanınca Rumelide muhtelif muhtariyetler teşkili meselesi mevzubabs olur- ken Istanbulda bulunan Selânikli vesair Rumelili emlâk sahipleri lıi"elmîıler. bir cemiyet teşkil etmişlerdi. — Ittihatçıların tekrar iktidar mevküne gelmesi bu ce- Miyet azalarının ümitlerini kuvvet- lendirmiş cemiyete resmi bir mahi- Yet verilmişti. Mercanda (Kibarlar ticarethanesi ) nin Üstündeki sa- londa içtima eden Cemiyetin azaları arasında Divânı Muhasebat Reisi Cemal, Maliye Varidat Müdiriumumisi — Faik — Nüzbet, Âyandan Halim, Maliye Teftiş Müdürü Galip Hasip Beylerle Evranos zadelerden Selim Paşa, Maliye Kalemimahsus Müdürü Nesim Ruso Efendi gibi müte- hayyiz simalar da bulunuyor ve Cemiyetin — gayesi, Makedonya muhtariyetini istihdaf edğyordu. Talât Bey de bu Cemiyetin faa- liyetine taraftar oluyor, Mıke.- donyaya Türklerin idaresinde bir muhtariyet — verilmesi Ümidi ne kadar az olursa olsun, bu harc- ketin faydadan . hâli olmıyacağını söylüyordu. Bu cemiyet Avrupaya bir heyet göndermeye karar vermiş, azalarından iki yüz seksen altın lira kadar bir para toplı_- yabilmişti. Teşebbüs, hiç bir müsbet netice verecek mahiyette değildi. Hattâ Cemiyetin kâtib- mes'ulü olan Nizamettin Hasip Beyin bu hususta söyiediği ııık.ul sözlere rağmen Viyana Scfııi Hüseyin Hilmi Paşanin verdiği zayıf bir ümide aldanılmış.. Ayı.ı azasından Halim ve Galip Heı;p Beylerle Nesim Ruso Efendinin derhal Avrupa payıtahtlarına ha- reketi karar altına — alınmıştı... Heyet vakıa Viyana ve Londraya gitmiş, — Başvekiller tarafından hüsnükabul görmüştü. Hattâ Sir Edvard Grey heyet azalarile bir saatten fazla görüşmüştü. Heyet azalarını birer birer — dinleyen Edvard Grey: — Talebiniz, makul ve meş- rutur. Cihan enihünü temin için Balkanlar hakkında ittihaz oluna- «ak kararda, böyle bir muhtari- ;î: tesisl nazarıdikkate almma- : Demişti. Faı_tlt bu sözler, hiç- bir ı_nnzan tatbikat sahasına gl memişti. Şimdi ( Garbi Trakya hükü- meti muvakkatesi ) ni tesis eden- ler, bu teşebbüsün sözle intaç edilemiyeceğini biliyorlar, mak- satlarını temin etmek için silâh kuvvetine müracaat ıdiyorlırdı:| İştihatçıların bellibaşlı — çeteci zebitanı ve teşkilâtı mahsusa etkânı kâmilen Garbi 'l'rıkyı.da toplanmışlar, kuvvetli bir teşkilât yapmışlardı. Tam beş ııvrdnııb(-*ri öz Türk malı olan bu havaliyi Yabancılardan — tasfiye etmek, harp esnasında Türklere akla ve ayale gelmeyen azap Ve uturap Yeren Cunsurları müntekim - bir İşkodra lıırbiılohhrııııııl_ıklııı!o l::ıayıîı ettiklen sonra şehit olan Nasıl Doğdu?.. alışı Nasıl Yaşadı?.. 11-8- 938 — Nasıl Ölda?. a Müstakil Bir Muhtari lıyordu .. başlı erkânı, böyle bir hareketin Londra'da aktedilmek üzere olan sulha ve hatta, ciban sulh ve asayişine fena bir tesir husule getireceğini — düşünmüşler, buna m'ydan — vermemişler.. hakkın tecellisini, zaman ve tabiatin ica- batına terketmişlerdi. Buna binaen- dir ki ( Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatei — İslâmiyesi ) üç ay kadar o muhitte hükmünü icra ettikten sonra - Babıâlinin verdiği emirlerle - dağıtılmış; bu hâdise de tarihe karışmıştı. * Galip vaziyetlerinde azamet ve tafrafuruşluğun son haddine çıkan bulgarlar, — müttefiklerile harbe — başlar başlamaz - derhal vaziyetlerini tebdil etmişler, tabil hallerine girmişlerdi. - Şimalden garpten — ve cenuptan Bulgar hudutlarını çiğaneyen Romanya, Sırp, Yunan - orduları Bulgarları şaşkın bir hale getirdiği bu za- Üzküdarda Hale Sineması yanında Hale bahçesinde havagan ile yemek pişirme dersleri ihdas etmiştir. En nöfis ve mütenevvi yemeklerin pişirme tarzını öğrenmek için, KADIKÖY HAVAGAZI ŞİRKETİ muhterem hanımefendileri bu derslere devama hürmetle davet eder. Gelecek dere 13 Ağustos Pazartesi günü saat iki buçukta ve müteakip dersler her on beş günde bir Pazartem günleri - verilecektir. İstanbul Evkaf müdü Lira K iyeti ilânları 90 00 Küçükpazarda Hoca Hayreddin mahallesinde Yoğurtçu sokağında eski 25/27 yeni 35 No. lı tamamı 24 metre terbiinde bulunan arsanın 3/4 hissesi. '559,, 312 50 hissesi. “2064,, 92 00 Hasköyde çırşıyikehirdı Haffarlarda 40 No. li dükkânın 5/8 Abdüsselâm — mahallesinde ve caddesinde 104/86 No. h tamamı 184 metre terbiinde bulunan arsa- nin 1/3 hissesi. “3014,, Kepçedede mahallesinde Çıkmaz bostan 467 00 Üsküdarda sokakta 11 No. li tamamı 1600 küsur metre terbiinde bulunan bostanın 10-18 hissesi, Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Hasırcıbaşı soka- ğında eski 4 defa 5 mükerrer yeni 13 No.lı tamamı 2875 metre terbiinde bulunan arsa derunundaki baraka- ların nısıf hissesi. “1053,, Unkapanında Yavuzersinan mahallesinde Zeyrek cadde- sinde 45 leblebici sokağında 2, 4, 6 No.lı altındı dükkâmı müştemil bozacı gediğinin 1/2400 hissesi. “5498,, Yukarıdaki hisseleri mahlül emlâk satılmak üzere dört hafta müddetle ilâna konmuştur. İhalesi Ağustosun 20 inci Pazartesi günlü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlülât Kalemine müracaatları. — *4031,, İstanbul Ticaret manda Türk ordusunun da biranda| - Riyasetinden : — ve Sanayi Odası Kumbara 1 Eylül 934... tarihine kadar Bankada asgari yirmi beş lira yatırmış Olmalısınız! Senedı; 10, ı-—_’_____ Sahipleri! 1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide- sinde talihlerini denemek istiyenler Bankada asgari 25 liraları bulunması| ». A, KUTiEL lâzım geldiğini unutmamalıdırlar. O00 lira mükâfat! - Türkiye İş Bankası - B L üsnü B. ki R liyi istilâ ctmesi ve : zN aati Hüi Hanit'E | Şet Bömelii Bt GReL e | Benebi menlekeilere ileaç olmacak gül yağlarma menye çah :::e ı;:eı:nhîle değildi. Fakat | günlük — işten ibaretti. detnımeşı verilebilmek için odaca muayene ve temhir edilmesi icap hnko'met ricalile İttihatçıların ağır ö dek DN İA"'"'_"")"_* __edî“ği ıl_iıı Si W 4910.. İA —ii '—f TÜRK MÜBADİLLERİN <amı. NAZARI DiKKATINE Yunanistandan gelen mübadil Türk- | lerin bu defa Yunanistanı seyyah - | fatile gezmeleri için mezuniyet istih- sal edildiğinden bundan istifade et- mek isteyen zevatın Ey'ülün ilk haf- tasında tertip edilen seyahate iştirak etmek üzere yazıhanemize müracaatleri ilân olunur. Gidiş dönüş: bilet ücreti ve pasa: port masrafile Yunan ve Türk vize harçları bu fiate dahil olmak üzere hrasıdır. 32 Türk İ & NAK,, Seyahat acentalığı Galata, Rıhtim caddesine 7 -— Telelon : 43126 SERT SAKALLILARA MÜJDE İ 'Türkiye umumi mümtesili: İstanbul İtanhamam, Camcıbaşı Han No.10 ! İzmir bayılı Mehmet Alim Başdarak Nobl li PERELEME T ARIZ UN Denizyolları İŞLETMESİ ! Acenteleri : Karaköy Köprübaş Tel. 42362 — Sirk-ci Mühürdarzade | Han Tel. 22740 <AKEENML Ayvalık Sür'at Yolu MERSİN vapuru 11 Ağustos Cumartesi !7 de Sirkeci rıhtımından kalkacak ve Ay- walık yolunun mutat iskelelerine uğrayarak İzmir'e gidip döne- | cektir. *4624,, | Karaköy Topçular caddesi No.- 33 geeit Zayi — 9-8-34 ukşamı Harbiye -« Fatih hattında işleyen 69 Dü tramvay arabasında bir paket tramvay bileti Kaybolmuştur. Bu biletleri bulup adresime getirene beş İira bediyo edi- lecektir. Aksaray tramvay deposunda 856 Celâl “64,, üi Hü -i

Bu sayıdan diğer sayfalar: