11 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

11 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 dliye veki Adliye vekili Saracoğlu Şül bey bir müddet istirahat için şehize gelmiştir. Hafta itmesi muhtemeldi...
 Buzlar üzerinde 60 gün Çelyuskin vapurunun heyecanlı sergüzeşti Çeliyuskin vapurunun buzlar arasında sıkışmiş hali...
 Elâziz hattı dün büyük merasimle işlemeğe açıldı Nafıa ve maliye vekilleri bu münasebetle nutuklar irat ettiler, şehir sevinç
 Istanbulda bir kaç çıplak daha varmış Fakat bunlar biribirlerini tanımıyor ve yalnız evlerinde çıplak geziyorlarmış kocası
 Atalyanın bir kararı Lerioz adasındaki emlâk ve arazi ne olacak? — Atina 9 (Hususi) — Buraya gelen mevsuk haberlere göre...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

örn zE zURU, 508 Ki Dağlar dayanmaz!.. Sene 16 — No; 5689 — Fiatr her yerde 5 kuruş (CUMARTESİ — 11 Ağustos 1934 Zelefon:24240(dare)- 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) 20113 (Klişe) Çelik ağlar hergün genişliyor Elöziz hattı dün büyük merasimle işlemeğe açıldı Nafıa ve maliye vekilleri :bu- münasebetle nutuklar irat ettiler, şehir sevinç içindedir Elâziz 10 (Hususi) — Şimen- difer hattının Elâzize kadar uza- ilan kısmının açılma resmi bu- gün Nafıa ve Maliye vekilleri ta- rafından yapılmıştır. İki vekil bu sabah şehrimize gelmişlerdir. Ve- killer Firat istasyonunda vilâyet tarafından karşılanmış erkânı lardır. “Açılma resmi münasebetile ci- var vilâyetlerden binlerce ki birinci müfettiş Hilmi bey, birçok memurin ve askeri erkân gelmiş- lerdi. Şehirde birçok taklar kurulmuş, her taraf süslenmişti. Açılma resmi saat 16 da büyük tezahürat ile yapıldı. Nafıa vekili Ali, Maliye vekili Fuat beyler bu münasebetle birer nutuk söyledi. ler. Trenin altından geçeceği ta- kın kordelesi kesildi ve tren alkış- lar srasında istasyona girdi. Bu. günden itibaren hat işlemeye açıl. mıştır. Bütün şehirde büyük bir Nana vekili Ali b. iz hattının açılma sevinç hüküm sürüyor. Herkes bayram yapıyor. Elâziz 10 (Hususi) — Bu ak- şam büyük bir fener alayı yapıl Istanbulda bir kaç çıplak daha varmış Fakat bunlar biribirlerini tanımıyor ve yalnız evlerinde çıplak geziyorlarmış Bir kadının, cemiyetine girdi ye müracaat Çıplaklar cemiyetine giren Dimit- ri Dokilis efendi mahkeme huzu- rundl kocası çıplaklar nbulda çıplaklar cemiye- tine giren daha bazı kimseler var- dir. Demişti. Bu işle alâkadar olan biri bize şu izahatı vermiştir: İstanbulda çıplaklar ce- miyeti âzası diğer memleketlere mazeran azdır. Çıplaklar cemiyeti âzası Balkanlarda günden güne goğalmaktadır. Bunlar kendi aralarında bir cemiyet teşkil etmemekle beraber Avrupadaki bazı çıplaklar cemi- yetlerine mensupturlar. “Atinada yüze yakın çiplaklar cemiyeti âzası vardır. Ancak Balkanlarda çiplaklara mahsus kamplar, hususi yerler #atbik etmeğe imkân bulmakta- dırlar, İstanbuldaki çıplaklar cemiye- $i özası yedi sekiz kişi kadardır. Bunlar cemiyetin asli değil, nam- izet âzasıdırlar. Namzet âzadan (murat kampa gidemiyen ve çıp- ——— e lak olarak açık havada dolaşamı- | yan, yalnız ev içinde çıplaklık ni- Zamnamesini tatbik eden âzadır. Bu çıplaklar cemiyetine dahil olan kimseler arasında yalnız bir Türk vardır. Diğerleri rum ve mu- dirler, Buradaki çıplaklar Avrupa, kilerin aksine olarak kendi hü yetlerini mümkün olduğu kadar saklamaktadırlar. Onun için bun- ların nerede bı Tenmek çok mi itri Dok ği gibi bu çıplaklar de tanımamaktadır! Halbuki Avrupadaki çıplaklar iribirlerile sik sık görüşmekte, hattâ bir çok kamplarda beraber yaşamaktadırlar. Bundan ye- di ay İstanbula | çıp- laklar cemiyetlerindeni birinin kâ- ibi umumisi ve meşbur çıplak: lardan doktor Şarl Kaps gelmiş tir. Doktor Şarl Kapı İstanbulda bulunan çıplaklar cemiyeti âza- sından yalnız bir kişi ile temas etmiştir. Doktor buradan Atina- ya ve Balkanlara gitmişi iribirlerini. evvel Çıplaklar cemiyetlerinin ekse- risi eylül sonunda senelik kon- grelerini yaparlar, Eylül sonun- daki kongreye Balkanlardan mu- rahhas çağırılması ihtimali vardır. min! yapan vekillerimiz. Her tarafta mizıkalar çaliyor. Bütün şehir elektriklerle donan | mıştır. Sık sık işitilen tren düdük- | | leri halkı son derece coşturuyor. Jtalyanın bir kararı Lerioz adasındaki emlâk ve arazi ne olacak? © Atina 9 (Hususi) — Buraya gelen meysuk haberlere göre Lerioz adasındal murları neşrettikleri İtalyan me- lerde, halkın 1 teşri; ellerindeki tapu senetlerini geti- termelerini ilân etmişti Bu müddet bittikten sonra, ta- pu ve tasarruf senetle olan eml kabilinde hiç bir tazminat veril. meksizin İtalyan işgalinin taht tasarrufuna geçecektir. İtalyanların bu tedbiri, Lerioz adasındaki emlâkin musaderesi sını tazammun eder. yaneler mucibince hakkı mülkiyet ancak pek mahdut ah- valde tapu senetleril mektedir. Bundan başka Leri: miyarak ve bu emri öğreneme- miş olan emlâk sahipleri, mülk- leri üzerindeki tasarruf haklarını kaybetmek tehlikesine maruz bu- | İ lunuyorlar. Adliye vekili geldi Adliye vekili Saracoğlu Şükrü bey bir müddet istirahat için şeh- inde Ya- loyaya gitmesi muhtemeldir. rimize gelmiştir. Haft Buzlar üzerinde 60 gün Çelyuskin vapurunun heyecanlı sergüzeşti dır: Çelyuskin vapın , a buz denizlerinde uzun bir tetik seyahatine çıkmistı. Gelyakin gemis, bu tehlikeli sında kalarak parçalanmış, bi ve buz parçaları arasında. 1933 senesi temmuzunda feri canasında bur dağları arac tayfaları; her an parçalanmağa İmeğe mühayya bir bangiz üzerinde kalmışlar ve Rus tayyarecilerinin, kar ve buz kasırgalar ilmaşlardı. Sovyet gemisinin buz denizleri arasındaki bu sergüzeşti in yaplıkları havai seferler sayesinde. kâmilen kurar Korkunç seyahat romanlarından daha meraklıdır. Romandan farkı da hayali değil, hakiki olmasıdır. gecesi Brigader romorkörü Çek yuskini yedeğine alaray Finlân- diya körfezi dışma çıkardı. Ar- tık açık denizde bulunuyoruz. Kaptan Voronine kumanda köprü- sünden vapuru idare ediyor. Be- M. Muhanof geçirilen korkunç acrgüzeşte mit Bunları tercüme ederek her gün yaz Rusya gemicilerinden birinim oğlu olan Voronine, daha ki bir çocuk iken babasile beraber “açık denizlerde balık avlamağa gidiyordu. Vöronine kaptan ol mazdan evvel, bir çok meslekler» 'den geçti. Devamı #cü sahifede) cek) > — Güzetelerden — Büyükdereli — Burası Ayasofya mı? Yeşilköylü — Dur, rehbere bakalım!

Bu sayıdan diğer sayfalar: